skip to Main Content

SEMINARI

IZ OBLASTI POREZA, FINANSIJA, RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

WEBINAR
ZIPS pro

„INSPEKCIJSKI NADZOR UINO – ŽALBENI POSTUPCI NA ZAPISNIKE I RJEŠENJA O KONTROLI INDIREKTNIH POREZA“
„POREZ PO ODBITKU“
„RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA ZA 2023. GODINU“
„PRIMJENA ESG STANDARDA POSLOVANJA”

 

14.

MAJ
2024.

WEBINAR
ZIPS pro

„SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ZA 2023.“
“OBRAČUN I PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2023.“
„NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI – OBAVEZE RAČUNOVOĐA, REVIZORA I FINANSIJSKIH DJELATNIKA“
„ETIČKI IZAZOVI MENADŽMENTA U PROCESU FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA”

15.

MART
2024.

WEBINAR
ZIPS pro

„GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2023. GODINU„
„PRIPREME ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA”
„AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANJA DOHOTKA“
„NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA”
„POGREŠKE I PREVARE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA“

15.

FEBRUAR
2024.

WEBINAR
ZIPS pro

„UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET
„DEVIZNO POSLOVANJE „
„PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE PREDUZEĆA „
„ULOGA PROFESIONALNIH RAČUNOVOĐA U POSTUPANJU S PRIJETNJAMA I SITUACIJAMA SUKOBA INTERESA“

 

26.

DECEMBAR
2023.

WEBINAR
ZIPS pro

BESPLATNI WEBINAR ZA PRETPLATNIKE ZIPS-A

„ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PDV I PDA PRIJAVA UZ UPOTREBU KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE POTVRDE“
„NOVI E-KUF I E-KIF“
„INVESTICIJSKE NEKRETNINE“
„AKTUELNE IZMJENE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK“
„ULOGA RAČUNOVOĐE KOD REALIZACIJE UGOVORA ROBNOG PROMETA“
„KONCEPTUALNI OKVIR ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE U JAVNOJ PRAKSI“

 

30.

NOVEMBAR
2023.

Novo

WEBINAR
ZIPS pro

“POVRAT INDIREKTNIH POREZA (AKCIZA I PDV-A)”
“POVRAT DIREKTNIH POREZA I DRUGIH JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BIH”
“RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE IMOVINE”
“PRINCIPI I MEHANIZMI SPROVOĐENJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA”

 

31.

OKTOBAR
2023.

Novo

WEBINAR
ZIPS pro

“PORESKI TRETMAN OSNOVNIH SREDSTAVA (NEKRETNINE I OPREMA), ZALIHA ROBE, MATERIJALA I SITNOG INVENTARA”
“PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPKU KONTROLE INDIREKTNIH POREZA”
“STEČAJ I LIKVIDACIJA”
“POREZ PO ODBITKU”
“KUĆNA RADINOST”

30.

MAJ
2023.

Novo

WEBINAR
ZIPS pro

“SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA U FEDERACIJI BiH ZA 2022.”
“PRIJAVA POREZA NA DOHODAK U FEDERACIJI BIH ZA 2022.”
“RASPODJELA DOBITI I POKIĆE GUBITKA ZA 2022. GODINU”
“PRIMJENA KODEKSA ETIKE U RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI”

 

14.

MART
2023.

WEBINAR
ZIPS pro

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022. GODINU
(Privrednih društava, budžeta i budžetskih korisnika)

PRIPREME ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA
NAJNIŽA PLAĆA U FEDERACIJI BIH ZA 2023. GODINU
OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2023.

 

17.

FEBRUAR
2023.

WEBINAR
ZIPS pro

SET FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA NOVIM OBRASCIMA

UMANJENJE VRIJEDNOSTI DUGOROČNE IMOVINE (MRS 36)

PRIMANJA ZAPOSLENIKA PO DRUGIM (RAZLIČITIM) OSNOVAMA

VRŠENJE UPRAVLJAČKIH PRAVA U DRUŠTVIMA KAPITALA

 

 

02.

DECEMBAR
2022.

WEBINAR
ZIPS pro

„NOVČANE POMOĆI RADNICIMA“
„POREZ PO ODBITKU“
„NOVI PROPISI IZ OBLASTI INDIREKTNIH POREZA“
„UTVRĐIVANJE POREZNE OBAVEZE PROCJENOM“
„REGISTRACIJA/DEREGISTRACIJA U SISTEM PDV-A“
„RAČUNOVODSTVENE SPECIFIČNOSTI U SKLADU SA NOVIM KONTNIM OKVIROM“

 

 

13.

OKTOBAR
2022.

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

KOMUNALNE TAKSE, IZMJENE OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV-A, PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI 16, STARI I TRADICIONALNI ZANATI

 

12.

MAJ
2022.

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

„SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA U FEDERACIJI ZA 2021.“
„RASPODJELA DOBITI  I POKRIĆE GUBITKA“
„PRIJAVLJIVANJE  POREZA NA DOHODAK  U FEDERACIJI BIH ZA 2021.“

16.

MART 2022.

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021. GODINU
NAJNIŽA PLAĆA U FEDERACIJI BiH
PRIPREME ZA PODNOŠENJE POREZNIH I DRUGIH PRIJAVA
PRIMJENA INFORMACIONIH ALATA PRI ANALIZI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 

15.

FEBRUAR 2022.

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

– NOVI KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA
-SADRŽAJ I FORMA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA
-OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA – REZIDENATA I NEREZIDENATA U FBIH
-PRIPREME ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I OBRAČUN PDV-A NA KRAJU GODINE
-POPIS IMOVINE I OBVEZA
-PRIMJENA MSFI ZA MALA I SREDNJA PRIVREDNA DRUŠTVA U FEDERACIJI BIH

09.

DECEMBAR 2021

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

“NOVI KONTNI OKVIRI I OBRASCI”
“DODATNA I DOPUNSKA
DJELATNOSTI RAČUNOVOĐA”
“OPOREZIVANJE SAMOSTALNOG RADA”
“SOLIDARNA ODGOVORNOST DUŽNIKA INDIREKTNIH POREZA”
“PDV OBVEZNICI KOJIMA SU DODIJELJENA JAVNA OVLAŠTENJA”
“STATUS POREZNOG OBVEZNIKA – FIZIČKOG LICA”
“INTERNA REVIZIJA U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI”
“KONTROLA KVALITETE RADA PRAVNIH LICA I PODUZETNIKA KOJI PRUŽAJU RAČUNOVODSTVENE USLUGE”

21.

OKTOBAR 2021

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

“NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK”
“POSTUPANJA INSPEKTORA PRILIKOM PDV-E KONTROLE”
“SPECIFIČNOSTI KOD DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA”

08.

JUL 2021

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

„FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA I INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU“
„OPOREZIVANJA USLUGA I POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA PDV-OM“
„OPOREZIVANJE STATUSNIH PROMJENA PRIVREDNIH DRUŠTAVA“

27.

MAJ 2021

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

“SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA U FEDERACIJI ZA 2020.”
“PRIJAVLJIVANJE  POREZA NA DOHODAK  U FBIH ZA 2020.”
“RASPODJELA DOBITI  I POKRIĆE GUBITKA”
“NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI”
“OSTALE AKTUELNOSTI”

 

11.

MART 2021

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020., ULOGA I ZNAČAJ FINANSIJSKIH POKAZATELJA U ANALIZI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, POREZNE PRIJAVE ZA 2020. ELEKTRONSKO DOSTAVLJANJE KIF-A I KUF-A

12.

FEBRUAR 2021

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

“PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I OBVEZNIKA SAMOSTALNE DJELATNOSTI ZA 2020.”

“PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POZAJMICA”

“PDV TRETMAN KOD STATUSNIH PROMJENA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA I PRENOSA
CJELOKUPNE ILI DIJELA IMOVINE PORESKOG OBVEZNIKA”

12.

DECEMBAR 2020

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

Novo

WEBINAR
ZIPS pro

PRINUDNA NAPLATA DIREKTNIH I INDIREKTNIH POREZA,
ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-A I KUF-A,
SPECIFIČNE SITUACIJE OBRAČUNA PDV-A ,
INTERNA REVIZIJA U FUNKCIJI EFIKASNOSTI SISTEMA INTERNIH KONTROLA

26.

OKTOBAR 2020

WEBINAR
ZIPS pro

POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA PERIOD I – VI 2020., POREZ PO ODBITKU,  OBRAČUN GRANIČNIH TROŠKOVA, KODEKS ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE U KONTEKSTU SAČINJAVANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA FER I ISTINITOJ OSNOVI

 

 

 

06.

JUL 2020

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

CORONA ZAKON I SUBVENCIONIRANJE DOPRINOSA, SUBVENCIONIRANJE DIJELA NETO PLAĆA PO KANTONIMA, NAJMOVI, VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA, RAČUNOVODSTVENE PREVARE I PDV-E AKTUELNOSTI, NAJNOVIJI PRIJEDLOG IZMJENA ZOR-A I ROKOVI POSTUPANJA U SUDSKIM POSTUPCIMA

 

 

21.

MAJ 2020

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

WEBINAR
ZIPS pro

AKTUELNA PITANJA POSLOVANJA ZA VRIJEME PANDEMIJE:
POREZI, OBRAČUN PLAĆA I NAKNADA, RADNO-PRAVNI ODNOSI, KREDITNI POSLOVI I NOVI PROPISI
(U PRIPREMI)

 

28.

APRIL 2020

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ZA 2019.
I GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

11-13

MART 2020

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

„ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a I KUF-a“
„MSFI 16 – NAJMOVI“
“PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019.”
“POPIS IMOVINE I OBVEZA”

 

16-20

DECEMBAR 2019

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

NAJČEŠĆE (NE)NAMJERNE GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA“
„ODGOVORNOST ZA GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA“
„OPOREZIVANJE IMOVINE PRAVNIH I FIZIČKIH LICA“
„SPECIFIČNOSTI PRIMJENE PDV-a“
„PREKRŠAJ ILI KRIVIČNO DJELO UTAJE POREZA, PRIMJERI I PRAKSA“

15-18

Oktobar 2019

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

„POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA I-VI 2019.“
„POREZ PO ODBITKU U FEDERACIJI BiH“
„NAKNADE KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE“
„FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA, INTERNA KONTROLA I REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU“

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

24-26

Jun 2019

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ZA 2018. I GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

12-15

Mart 2019

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

GODIŠNJI OBRAČUN I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH I POREZNIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU

 

12-15

Februar 2019

Jednodnevni
seminar

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA – Decembar/Prosinac 2018. godine

“PRIPREME ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I OBRAČUN PDV-a NA KRAJU GODINE”
“OTPIS I/ILI ISPRAVKA VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA”
“POPIS IMOVINE I OBVEZA”
“SALDIRANJE POSLOVNIH KNJIGA OBVEZNIKA SAMOSTALNE DJELATNOSTI”
“(NE)OPOREZIVANJE DIVIDENDI I UDJELA KAO PRIHODA PO OSNOVU UČEŠĆA U RASPODJELI PRIVREDNIH DRUŠTAVA”
“MSFI 16 – NAJMOVI I MSFI 15 – PRIHODI OD UGOVORA S KUPCIMA”
“IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU U FEDERACIJI BiH”

18-21

DECEMBAR 2018

Jednodnevni
seminar

“PRIMJENA NOVOG MSFI 16 – NAJMOVI”
“POVEZANA LICA U SISTEMU PDV-a”
“TRANSAKCIJE OSLOBOĐENE PDV-a”
“OPOREZIVANJE PROMETA NEKRETNINA U FBiH”

28

Novembar 2018

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
&
ISPRAVKE VRIJEDNOSTI, REZERVISANJA I  VREMENSKA RAZGRANIČENJA
&
REGISTRACIJA KORISNIKA ELEKTRONSKIH USLUGA UINO
&
AKTUALNOSTI U VEZI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
&
KRIVIČNO-PRAVNA I MATERIJALNO-PRAVNA ODGOVORNOST RAČUNOVOĐA  I REVIZORA U VRŠENJU UGOVORENIH POSLOVA

15-18

Oktobar 2018

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

POLUGODIŠNJI OBRAČUN   ZA I -VI 2018.
&
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA TE
INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU

21-26

Jun 2018

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

DILEME U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA, POREZA I (NOVOG) ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

23-27

april 2018

Jednodnevni
seminar
ZIPS pro

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ZA 2017. GODINU
UTVRĐIVANJE I PRIJAVLJIVANJE POREZA NA DOHODAK ZA 2017. GODINU
RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN STALNIH MATERIJALNIH SREDSTAVA
OSTALE AKTUALNOSTI IZ DIREKTNIH I INDIREKTNIH POREZA

20-23

februar 2018

Jednodnevni
seminar

BESPLATAN JEDNODNEVNI SEMINAR

16

novembar 2017

Jednodnevni
seminar

PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI POSLOVANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA

26

oktobar 2017

Jednodnevni
seminar

«RADNI ODNOSI U IMPERATIVNIM NORMAMA ZAKONA O RADU»
«SLUŽBENIČKI ODNOSI U PRAVNOJ REGULATIVI FEDERACIJE BIH»
«OPOREZIVANJE PRIMITAKA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA»
(realni, budžetski i sektor privatnog poduzetništva)

14

Jun 2017

Jednodnevni
seminar

PRAKTIČNA PRIMJENA AKTUELNIH FINANSIJSKIH, POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

(Novi porezni bilans, porezne prijave za 2016., finansijsko poslovanje i unutrašnji platni promet)

14

mart 2017

Jednodnevni
seminar

POREZNE I FINANSIJSKE AKTUELNOSTI, VREMENSKA RAZGRANIČENJA I REZERVIRANJA, SPECIFIČNOSTI KOD PRIMJENE SUSTAVA PDV-A I PERSPEKTIVE RAZVOJA REVIZIJE UČINKA U FBiH

23

novembar 2016

Jednodnevni
seminar

AKTUELNA PITANJA IZ POREZNE, FINANSIJSKE I RAČUNOVODSTVENE OBLASTII
NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA I OSNOVNI PRAVCI (NOVOG) ZAKONA
O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

26

oktobar 2016

Back To Top