skip to Main Content

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA

IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

ISPRAVKE VRIJEDNOSTI, REZERVISANJA I  VREMENSKA RAZGRANIČENJA

REGISTRACIJA KORISNIKA ELEKTRONSKIH USLUGA UINO

AKTUALNOSTI U VEZI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

KRIVIČNO-PRAVNA I MATERIJALNO-PRAVNA ODGOVORNOST RAČUNOVOĐA  I REVIZORA U VRŠENJU UGOVORENIH POSLOVA

MOSTAR, 15. 10. 2018.,
Hotel „MOSTAR“,
ul. Kneza Domagoja b.b., Mostar

SARAJEVO, 16. 10. 2018.,
Hotel „HOLIDAY (Inn)“,
ul. Zmaja od Bosne 4, Sarajevo

TUZLA, 17. 10. 2018.,
Hotel „TUZLA“,
ul. ZAVNOBiH-a 13, Tuzla

ZENICA, 18. 10. 2018.,
Hotel „ZENICA“,
ul. Kamberovića čikma bb, Zenica

 

Svi seminari počinju u 10:00 sati

PREUZMI PREZENTACIJU

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Fuad BALTA, dipl. ecc.
1. IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

 • Pojašnjenje pojmova prebivališta, boravišta i rezidentnosti lica koja borave u dvije zemlje;
 • Državljanin i/ili rezident – sinomim ili ne i u kojim slučajevima…;
 • Dvostruko oporezivanje – primjeri oporezivanja za fizička i pravna lica koja ostvaruju dohodak, odnosno dobit u dvije države;
 • Tretman oporezivanja fizičkih i pravnih lica koja ostvaruju oporezive prihode u državama sa kojim BiH ima/nema potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – utvrđivanje rezidentnosti (radi prava na oporezivanje) u prvom i drugom slučaju;
 • Zakonski okvir oporezivanja porezom na dohodak i porezom po odbitku uz primjenu Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – prioriteti primjene;
 • Porez po odbitku i porezni kredit;
 • Obaveznost prijave poreznog kredita;
 • Priznavanje poreznog kredita;
 • Obračun poreza po odbitku – kojim pravnim licima i u kojim slučajevima se obračunava, a u kojim ne;
 • Ko i kada obračunava porez po odbitku?
 • Predujam/avans v/s porez po odbitku;
 • Na koje prihode nerezidenta se obračunava porez po odbitku?
 • Osnovica poreza po odbitku;
 • Porez po odbitku za isplate dividende pravnim i fizičkim licima – da ili ne i po kojoj stopi?
 • Prijavljivanje obračunatog i uplaćenog poreza po odbitku;
 • Porezno priznati i nepriznati rashodi  od poreznog odbitka – primjeri obračuna;
 • Pristup oporezivanja kod države rezidentnosti i države izvora sa primjerima i dokazima kod autorskih prava i „ostalih usluga“;
 • Pravila i iznimke kod plaćanja poreza na dohodak za detaširane radnike firme iz Federacije BiH koja u inostranstvu ima svoju poslovnu jedinicu – iskustva i konkretni primjeri iz prakse prilikom kontrole poreznog organa iz inostranstva i u Federaciji BiH;

2. AKTUELNA POREZNA PITANJA

 • Primici po osnovu gotovinskih poklona/uplata – mogućnost podvođenja pod pojam ostvarenog dohotka;
 • Tretman i oporezivanje ostvarenih primanja/dohotka iz inostranstva putem raznih vrsta uplata preko banaka;
 • Usluge (intelektualne i druge) koje je moguće podvesti pod pojam „slobodnih strijelaca“/freelencera, a koje ne – konkretni primjeri iz svakodnevne prakse;
 • Prijedlozi (privremenih) rješenja za oporezivanje primanja tzv. freelencera u odnosu na odredbe Zakona i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, Obavještenja Porezne uprave Federacije BiH i Javnog mišljenja Federalnog ministarstva finansija;
 • Osvrt na kompleksne procedure kada porezni organ podnosi prijavu u ime poreznog obveznika kod (retroaktivne?) prijave poreza na dohodak;

 Dr.sc. Jozo PILJIĆ
3. ISPRAVKE VRIJEDNOSTI, REZERVISANJA I  VREMENSKA RAZGRANIČENJA

 • Ispravka vrijednosti sredstava
  • Ispravka vrijednosti stalnih nematerijalnih sredstava;
  • Ispravka vrijednosti stalnih materijalnih sredstava;
  • Ispravka vrijednosti dugoročne financijske imovine;
  • Ispravka vrijednosti potraživanja;
  • Ispravka vrijednosti sirovina i materijala;
  • Ispravka vrijednosti proizvoda;
  • Ispravka vrijednosti robe;
 • Umanjenje vrijednosti sredstava
  • Mjerenje nadoknadive vrijednosti;
  • Priznavanje mjerenja gubitka usljed umanjenja vrijednosti (obezvrijeđenja);
  • Ukidanje gubitka zbog umanjenja (obezvrijeđenja);
  • Umanjenje vrijednosti potraživanja;
  • Otpis potraživanja;
  • Naplata ispravljenih potraživanja i smanjenje gubitka;
  • Metode procjene umanjenja vrijednosti potraživanja;
 • Dugoročna vremenska razgraničenja
 • Aktivna vremenska razgraničenja
  • Unaprijed plaćeni rashodi;
 • Pasivna vremenska razgraničenja
  • Unaprijed obračunati troškovi razdoblja;
  • Obračunati prihodi narednog razdoblja;
  • Razgraničeni troškovi nabavke;
  • Odgođeni prihodi za primljene potpore;
 • Dugoročna rezerviranja
  • Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava;
  • Rezerviranja za troškove restrukturiranja;
  • Rezerviranja za naknade i beneficije zaposlenika;
  • Rezerviranja za troškove po štetnim ugovorima;
  • Unaprijed naplaćeni prihodi;
 • Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina
              *  Sve navedene teme prate primjeri

4. REGISTRACIJA KORISNIKA ELEKTRONSKIH USLUGA UINO

5. AKTUALNOSTI U VEZI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat
6. KRIVIČNO-PRAVNA I MATERIJALNO-PRAVNA ODGOVORNOST RAČUNOVOĐA  I REVIZORA U VRŠENJU UGOVORENIH POSLOVA

 • Odgovornost radnika (računovođe i revizora) za štetu pričinjenu poslodavcu;
 • Odgovornost pravnog lica – društva za obavljanje računovodstvenih poslova za štetu koju radnik ovog društva pričini trećim licima u vršenju ugovorenih usluga računovodstva i revizije;
 • Odgovornost vlasnika samostalne djelatnosti za štetu koju pričini trećim licima u vršenju ugovorenih usluga računovodstva i revizije;
 • Regresna odgovornost radnika društva za obavljanje računovodstvenih poslova za štetu koju pričini trećem licu u vršenju usluga računovodstva i revizije;
 • Odgovornost za štetu koju prouzrokuje vanjska revizija;
 • Ovlaštenja i odgovornosti odbora za reviziju i njihov odnos prema osobama koje obavljaju poslove interne i vanjske revizije;
 • Odgovornost certificiranih računovođa i ovlaštenih revizora u kontekstu vršenja povjerenih poslova i učinjenja krivičnih djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa;

OBEZBIJEĐENI SU:

Učešće na seminaru
Seminarski materijal
Pribor za pisanje
Kafa za vrijeme pauze

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:
Svi pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
Pretplatnici na časopis ZIPS (sa materijalom) 80,00 KM
Ostali učesnici
(sa materijalom) 100,00 KM
(bez materijala) po cijeni od 80,00 KM

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, nakon čega Vam dostavljamo fakturu na naznačenu adresu

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu

Mogućnost plaćanja u gotovini na dan održavanja seminara

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete na faks: 033/542-700
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz 

 Dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH                     1861210310050424

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top