skip to Main Content

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA

“PRIPREME ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I OBRAČUN PDV-a NA KRAJU GODINE”
“OTPIS I/ILI ISPRAVKA VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA”
“POPIS IMOVINE I OBVEZA”
“SALDIRANJE POSLOVNIH KNJIGA OBVEZNIKA SAMOSTALNE DJELATNOSTI”
“(NE)OPOREZIVANJE DIVIDENDI I UDJELA KAO PRIHODA PO OSNOVU UČEŠĆA U RASPODJELI PRIVREDNIH DRUŠTAVA”
“MSFI 16 – NAJMOVI I MSFI 15 – PRIHODI OD UGOVORA S KUPCIMA”
“IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU U FEDERACIJI BiH”


ZENICA, 18. 12. 2018.
Hotel „ZENICA“
 Kamberovića čikma b.b

SARAJEVO, 19. 12. 2018.
Hotel „HOLIDAY (Inn)“
 Zmaja od Bosne 4

TUZLA, 20. 12. 2018.
Hotel „TUZLA“
 ZAVNOBiH-a 13

MOSTAR, 21. 12. 2018.
Hotel „MOSTAR“
Kneza Domagoja b.b.

 

Svi seminari počinju u 10:00 sati

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

TEME:

  1. Pripremne radnje za izradu financijskih izvještaja i obračun PDV-a na kraju godine

 • Preduvjeti za izradu financijskih izvještaja
 • Pripremne radnje koje prethode izradi financijskih izvještaja
 • Postupak pripreme za izradu financijskih izvještaja
 • Obračun amortizacije
 • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine
 • Obračun PDV-a na kraju godine

  2. Otpis i/ili ispravka vrijednosti potraživanja – računovodstveni i porezni tretman

 • Popisna lista kao dokument za procjenu vrijednosti naplativosti potraživanja
 • Donošenje odluke o ispravci vrijednosti i otpisu potraživanja kao osnova za knjiženje
 • Primjer kada kupac nije izmirio svoju obavezu zbog blokade računa
 • Prodavac je kupcu poslao IOS koji je isti blagovremeno ovjerio
 • Obaveznost posjedovanja originalnog i ovjerenog izvoda otvorenih stavki
 • U kojim situacijama se koristi indirektni, a kada direktni otpis potraživanja, tj. isknjižavanje/brisanje potraživanja iz poslovnih knjiga? Najčešći slučajevi iz prakse
 • Naplata ranije ispravljenog potraživanja
 • Do kada se prati naplata ispravljenih potraživanja za odnosnu godinu?
 • Porezni tretman ispravke vrijednosti potraživanbja kod rashoda i potraživanja kod finansijskih institucija
 • Uslovi pod kojima se rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i/ili otpisa potraživanja u privrednim društvima tretiraju kao porezno priznati
 • Sprječavanje dvostrukog oporezivanja i neoporezivanja otpisa potraživanja u slučajevima da porezni obveznik povuče tužbu ili prijedlog za izvršenje ili prijavu u stečajnu ili likvidacionu masu

  3. Popis imovine i obveza

 • Svrha popisa
 • Organizacija i priprema za provođenje godišnjeg popisa
 • Komisije za popis
 • Izvršenje popisa sredstava i obveza
 • Obračun PDV-a na manjak
 • Računovodstveni obuhvat razlika utvrđenih popisom

  4. MSFI 16 – Najmovi

 • Osnovne karakteristike ugovora o najmu
 • Priznavanje i mjerenje najma u poslovnim knjigama najmoprimca
 • Utjecaj novog modela računovodstva najma na financijske izvještaje najmoprimca
 • Učinak promjene računovodstvenog tretmana najmova na financijske pokazatelje

  5. MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima

 • Primjena standarda
 • Identifikacija ugovora s kupcima
 • Identifikacija obveza izvršenja u ugovoru
 • Određivanje cijena transakcije
 • Varijabilna naknada
 • Računovodstveni tretman određenih vrsta varijabilnih naknada
 • Značajna komponenta financiranja
 • Nenovčane naknade
 • Naknade koje su plaćene ili koje će biti plaćene društvu
 • Alokacija cijene transakcije na obveze za izvršenje definirane unutar ugovora
 • Priznavanje prihoda u trenutku kada društvo ispuni definirane obveze izvršenja
 • Nepovratne unaprijed plaćene naknade

  6. Aktualnosti u vezi indirektnog oporezivanja

 • Obračun akciza na duhanske prerađevine od 01. 01. 2019. godine
 • Ostale aktualnosti u vezi poreza na dodanu vrijednost
 • Promjene u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza

  7. Saldiranje poslovnih knjiga obveznika samostalne djelatnosti

 • Obaveznost zaključivanja i potpisivanja poreznih knjiga
 • Mogućnost vođenja istih knjiga za predstojeći porezni period
 • Sabiranje prihoda i rashoda radi iskazivanja istih na obrascu SPR-1053
 • Korelacija između Knjige prometa i Knjige prihoda i rashoda
 • Veza između zaključnog stanja popisa dugotrajne imovine i početnog stanja za prethodnu godinu; prenos amortizacionog iznosa i knjigovodstvene vrijednosti osnovnih sredstava u Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti
 • Neposredna povezanost knjige Evidencija potraživanja i obaveza (EPO-1044) sa Knjigom prihoda i rashoda (KPR-1041) po principu blagajne

  8. (Ne)oporezivanje dividendi i udjela kao prihoda po osnovu učešća u raspodjeli privrednih društava

 • Različitost poreznog tretmana kod pravnih i fizičkih lica
 • Uslovi za oslobađanje od oporezivanja prihoda pravnog lica ostvarenih po osnovi udjela u kapitalu drugog poreznog obveznika
 • Udjeli kao finansijska imovina
 • Uvećanje porezne osnovice poreza na dobit kod kapitalnih dobitaka ostvarenih po osnovu prodaje, otuđenja ili na drugi način prenosa imovine ako ta dobit nije uključena u bilans uspjeha
 • Šta predstavlja kapitalnu dobit pri imovinskim transakcijama?
 • Oporezivanje dividendi pravnih lica kao prihoda od dionica ili drugih prava (izuzev potraživanja), udjela u dobiti, kao i prihoda od drugih korporativnih prava
 • Da li je, shodno članovima 5., 21. i 22. Zakona o porezu na dohodak, moguće oporezovati dividende i udjele fizičkih lica prilikom njihove prodaje ili otuđenja?
 • (Ne)razumijevanje definiranosti udjela kao (finansijske) imovine fizičkih lica u odnosu na imovinska prava; primjeri iz zemalja okruženja – Hrvatske i Srbije, kao i iz entiteta Republika Srpska
 • Nekretnine „unutar“ udjela; oporezive ili ne?
 • Mogućnost oporezivanja prema Nacrtu novog zakona o porezu na dohodak

  9. Aktuelne izmjene i dopune Zakona o radu

 • Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu poslodavaca
 • Primjena povoljnijeg prava na radnike
 • Zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca
 • Plaća, sastavni dijelovi plaće, radni učinak i ostvarivanje prava na radni učinak
 • Najniža plaća, način utvrđivanja najniže plaće
 • Prestanak radnog odnosa radnika kod poslodavca po sili zakona
 • Ostvarivanje prava radnika kod poslodavca
 • Kolektivno pregovaranje
 • Zaključivanje pojedinačnih, granskih i općeg kolektivnog ugovora
 • Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije
 • Kaznene odredbe

PREDAVAČI:

Fuad BALTA, dipl. ecc.
Dr.sc. Jozo PILJIĆ
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

OBEZBIJEĐENI SU:

Učešće na seminaru
Seminarski materijal
Pribor za pisanje
Kafa za vrijeme pauze

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

Svi pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
Pretplatnici na časopis ZIPS (sa materijalom) 80,00 KM
Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM, (bez materijala) 80,00 KM

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH                     1861210310050424

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, nakon čega Vam dostavljamo fakturu na naznačenu adresu

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu

Mogućnost plaćanja u gotovini na dan održavanja seminara

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700

 e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz  

Dodatne informacije:

Telefon: 033/542-700

web: www.privrednastampa.biz

 

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top