skip to Main Content

W E B I N A R

 

„NOVČANE POMOĆI RADNICIMA“
„POREZ PO ODBITKU“
„NOVI PROPISI IZ OBLASTI INDIREKTNIH POREZA“
„UTVRĐIVANJE POREZNE OBAVEZE PROCJENOM“
„REGISTRACIJA/DEREGISTRACIJA U SISTEM PDV-A“
„RAČUNOVODSTVENE SPECIFIČNOSTI U SKLADU SA NOVIM KONTNIM OKVIROM“

DATUM WEBINARA:

13. 10. 2022. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Fuad BALTA, dipl. ecc
1. AKTUELNOSTI U VEZI NOVČANIH POMOĆI RADNICIMA

 • Davanje novčane pomoći – prihod koji se ne smatra dohotkom
 • Različito određenje u članu 10. Zakona o porezu na dohodak i u članu 10. “dopunjenog” Pravilnika o porezu na dohodak i mogući budući problemi u praksi
 • Jednokratna isplata novčane pomoći u jednom poreznom periodu
 • Diskriminacija u isplatama

2. POSLJEDICE PONIŠTENJA RJEŠENJA I DRUGIH AKATA POREZNE UPRAVE FBiH

 • Prigovor i žalba na zapisnike/rješenja/prijave prvostepenog organa
 • Rad prvostepenog i drugostepenog organa po žalbi i propisani rokovi za rješavanje
 • Šta se dešava u stvarnosti?!
 • Kada žalba odlaže, a kada ne odlaže izvršenje rješenja/prijave u ime poreznog obveznika i šta to znači?!
 • Konačnost i izvršnost rješenja drugostepenog organa po žalbi
 • Od kada se obračunavaju zatezne kamate, uz primjere različitog postupanja u praksi
 • Mogućnost pokretanja upravnog spora
 • Pokretanje postupka prinudne naplate, bez obzira na podnesenu tužbu
 • Slučajevi kada nadležni sud donese privremenu mjeru da Porezna uprava ne može prinudno naplaćivati poreznu obavezu do završetka sudskog postupka
 • Pravo poreznog obveznika i Ministarstva finansija na podnošenje zahtjeva Vrhovnom sudu FBiH za preispitivanje rješenja odnosnog kantonalnog suda
 • Nakon pravosnažnog rješenja Vrhovnog suda, mogućnost podnošenja apelacije Ustavnom sudu FBiH, čije su odluke obavezujuće
 • Komentar najnovijeg stava Ustavnog suda FBiH od juna 2022. godine po zahtjevu Vrhovnog suda FBiH od kada važe “njegove” odluke
 • Retroaktivnost primjene odluka Ustavnog suda FBiH i obaveznost postupanja kod istih (odluka) za predmete koji su u toku
 • Posebna pojašnjenja šta se smatra pod “predmetima u toku” kod “razreza” komunalnih taksi i buduće pravno-ekonomske posljedice

3. PRAKTIČNA PRIMJENA POREZA PO ODBITKU U FEDERACIJI BiH

 • Porez po odbitku kao konačna porezna obaveza
 • Ko je obveznik obračuna i placanja poreza po odbitku na prihode stranih pravnih i fizičkih lica ostvarenih u Federaciji BiH po raznim osnovama
 • Koji POD obrasci se dostavljaju elektronski, a koji ne i zašto?!
 • Status rezidenta i nerezidenta prema domaćem zakonodavstvu i međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i primjeri iz prakse
 • Pojašnjenja za izuzetke od pravila za isplatu: dividendi, kamata, prihoda od autorskih prava, otuđenja nepokretne i pokretne imovine, te autorskih prava
 • Države rezidentnosti i države izvora
 • Slučajevi porezno priznatih i nepriznatih rashoda poreza po odbitku u poreznom bilansu firmi
 • Komentar kod (ne)podnošenja Obrasca OP-820 i Potvrde o rezidentnosti
 • Prezentiranje raznih slučajeva u vezi da porezom po odbitku, kao i mišljenja PU FBiH i FMF-a
 • Porez po odbitku kao konačna plaćena obaveza poreza na dohodak
 • Rezidentni i nerezidentni porezni obveznici prilikom ostvarivanja dohotka po različitim osnovama
 • Postupci kod isplate dohotka: fizičkim licima u inostranstvu, dobitaka od nagradnih i igara na sreću i ulaganja kapitala
 • Prijava poreza na prihod od imovine i imovinskih prava
 • Nejednaka postupanja kod tretmana, popunjavanja i podnošenja obrazaca za prijavljivanje poreza po odbitku od druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva i za specifične slucajeve ostvarivanja dohotka u Federaciji BiH (obrasci: AMS-1035 i APR-1036)

Dejan RAKIĆ, advokat
4. AKTUELNOSTI NOVIH PROPISA U VEZI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA

 • Praktična primjena Izmjena i dopunaPravilnika o primjeni Zakona o PDV-u praksi
 • Uputstvo o popunjavanju polja PDV prijave
 • Ostale aktuelnosti

5. UTVRĐIVANJE OBAVEZE INDIREKTNIH POREZA PROCJENOM

 • Zakonski i podzakonski okvir
 • Situacije u kojima UIO ima pravo primjene ove metode
 • Primjeri slučajeva iz prakse
 • Ishod postupaka u žalbama pred UIO i Sudom BiH

6. REGISTRACIJA/DEREGISTRACIJA OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA

 • Ulazak u sistem PDV-a po osnovu obavezne registracije
 • Ulazak u sistem PDV-a po osnovu dobrovoljne registracije
 • Najčešće nedoumice, prepreke i nejasnoće kod postupka registracija za PDV
 • Nastanak obaveze obračunavanja PDV-a u postupku i nakon registracije za PDV/odbitak ulaznog poreza
 • Naknadna registracija za PDV po službenoj dužnosti
 • Primjeri i praksa UIO i Suda BiH

dr. sc. Mirna PAJEVIĆ-ROŽAJAC
7. RAČUNOVODSTVENE SPECIFIČNOSTI U SKLADU SA NOVIM KONTNIM OKVIROM 

Pozajmice

 • Računovodstveni aspekt
 • Dugoročne vs. kratkoročne pozajmice
 • Pozajmice sa pravom naplate kamate
 • Otpis potraživanja po osnovu date pozajmice

Najmovi

 • Novi način evidentiranja najma (shema knjiženja)
 • Grupa 05 – Imovina s pravom korištenja
 • Konto 416 – Dugoročne obaveze po najmovima
 • Konto 426 – Kratkoročne obaveze po najmovima
 • Utjecaj na bilans stanja i bilans uspjeha
 • Utjecaj inflacije
 • Primjeri iz prakse

Programi lojalnosti kupaca

 • Vrste programa nagrađivanja kupaca (bonusi, potrošačke kartice, poklon vaučeri,…)
 • Osnovne karakteristike programa lojalnosti
 • Računovodstveno evidentiranje
 • Prihodi vs Odloženi prihodi (obaveze po programu lojalnosti kupaca)
 • Porezne implikacije

8. ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf formatu
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja pitanja u toku trajanja i nakon završenog webinara putem online forme
 •  

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:
UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz 
Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave! 

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top