skip to Main Content

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA
PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. organizuje
S E M I N A R 
“DILEME U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA,
POREZA I (NOVOG) ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU”
Teme:

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, PROMJENE U RAČUNOVODSTVENIM PROCJENAMA
I GREŠKE, OBJAVLJIVANJE POVEZANIH OSOBA – TRANSAKCIJA
&
RAZNE VRSTE ODSUSTVA S POSLA – NAKNADA PLAĆE I REFUNDACIJA
&
DILEME I PROBLEMI U PROVEDBI (NOVOG) ZAKONA
O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
&
POVRAT POREZA I DRUGIH JAVNIH PRIHODA
&
AKTUELNOSTI U VEZI NOVO USVOJENIH PROPISA

Bodovi-za-seminare-bjela-podloga

ZENICA, 23. 4. 2018., Hotel „ZENICA“, ul. Kamberovića čikma bb, Zenica
SARAJEVO, 24. 4. 2018., Hotel „HOLIDAY (Inn)“, ul. Zmaja od Bosne 4, Sarajevo
TUZLA, 25. 4. 2018.,  „BINGO CITY CENTAR (CineStar)“, ul. Mitra Trifunovića Uče 2
MOSTAR, 27. 4. 2018., Hotel „BRISTOL“, ul. Mostarskog bataljona bb
Svi seminari počinju u 10:00 sati.

PREDAVAČI I TEME:

Dr. sc. Jozo PILJIĆ
1. PRIMJENA MRS 8 – RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, PROMJENE U RAČUNOVODSTVENIM PROCJENAMA I GREŠKE
– Odabir i primjena računovodstvenih politika;
– Promjene računovodstvenih politika;
– Primjena promjena u računovodstvenim politikama;
– Promjene računovodstvenih procjena;
– Greške u financijskim izvještajima;
– Retroaktivna ispravka pogrešaka;
– Iznimke od retroaktivne korekcije.
2. OBJAVLJIVANJE POVEZANIH OSOBA PREMA MRS 24
– Transakcije prividne prodaje;
– Transakcije između subjekata koji su pod značajnim utjecajem ili kontrolom istog izvora;
– Pridruženo društvo kao povezana osoba;
– Utjecaj grupe na povezane osobe;
– Transakcije s povezanim osobama koje se objavljuju u bilješkama;
– Transakcije između članova uže obitelji;
– Transakcije između prodaje opreme članu uže obitelji ključnog menadžmenta
3.
AKTUALNOSTI IZ INDIREKTNIH POREZA

Fuad BALTA, dipl. ecc
4. RAZNE VRSTE ODSUSTVOVANJA S POSLA (bolovanje, povreda na radu, profesionalno oboljenje, porođajno odsustvo i odsustvo nakon isteka porođajnog odsustva)
– Bolovanja preko 42 dana, refundacija i porez;
– Da li se, od koga i na koji način bolovanja iskazuju u OLP, GIP-1022 i MIP-1023, PMIP-1024;
– Mogućnost povrata poreza na dohodak putem GPD-1051, ukoliko se isplate bolovanja od strane sopstvene firme u Poreznoj upravi vode kao prihodi od nesamostalne djelatnosti?
– Povreda na radu – mogućnost isplate neprekidnog bolovanja protekom 14 mjeseci; korelacija primjene – Zakona o PIO, Zakona o radu, federalniog i kantonalnih Zakona o zdravstvenom osiguranju;
– Trudnička bolovanja; primjeri različitih isplata po kantonima i izvještavanje poreznog organa;
– Isplata naknade zbog nekorištenog godišnjeg odmora; način obračunavanja i iskazivanja u obrascu PMIP-1024;
– Tretman isplate naknada po osnovu rada na dan sedmičnog odmora;
– Povrede i profesionalna oboljenja; prava radnika, obaveze poslodavaca, (ne)oporezivost isplata naknade.
5.
POVRAT POREZA I DRUGIH JAVNIH PRIHODA
Povrat više ili pogrešno uplaćenog PDV (propisane procedure, praktična primjena);
Mogućnosti preknjiženja, prebijanja, korištenja uplaćenih akontacija i povrata poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda prema određenim pravilnicima i Zakonu o Poreznoj upravi FBiH;
Povrat poreza na dobit – mogućnost povrata poreza zbog nekorištenja olakšica ili subjektivnih propusta poreznog obveznika iz prethodnih godina?
Povrat poreza na dohodak iz ranijih poreznih perioda (poravnanja, sudske presude) i operacionalizacija kod ostvarivanja pojedinačnih prava uz nekolicinu konkretnih primjera iz prakse i davanja uputa za načine realizacije za više i/ili pogrešno uplaćene iznose poreza na dohodak i ostvarivanja zakonskog prava na povrat;
Upućivanje na potrebno ispunjenje propisanih procedura pri podnošenju zahtjeva za povrat i nastupanju zastare za povrat poreza po navedenim osnovama.
6. AKTUELNOSTI OKO DONOŠENJA, ZNAČAJA I KRATKOG SADRAŽAJA “NOVIH” PROPISA
Izmjene/dopune Pravilnika o registraciji, poreznoj identifikaciji i evidencijama rezidentnih i nerezidentnih pravnih i fizičkih lica;
Novi Pravilnik o načinima povrata po osnovu više uplaćenih poreza,naknada, taksi i drugih prihoda uplaćenih na račun federalnog budžeta.

Mr. sc. Kenan SPAHIĆ,
7. DILEME I PROBLEMI U PROVEDBI NOVOG ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
Prelazak sa penzijskog staža na staž osiguranja;
Obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima;
Uslovi za starosnu i prijevremenu starosnu penziju;
Invalidska penzija i porodična penzija;
Stjecanje svojstva osiguranika i njegov utjecaj na ostvarivanje prava iz PIO;
Naknada štete pričinjene nosiocu osiguranja – značajno pooštravanje odgovornosti;
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o osnivanju instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja – novine kod plaćanja ocjene invalidnosti i revizija II kategorije invalidnosti;
Stimulacija ostanka u radnom odnosu po zakonu PIO i „produženje“ radnog odnosa;
Novine zakona PIO u vezi instituta „povrede na radu“;
Profesionalna bolest i lista profesionalnih bolesti;
Izmjena propisa kod prava osiguranika II kategorije invalidnosti na naknadu plaće;
Posljedice rada u nepunom radnom vremenu i obračun staža osiguranja?
Obaveza FZ PIO da pruža pravnu pomoć i izdaje na zahtjev izdaje potvrde o penzijskom stažu;
Staž osiguranja ostvaren u periodu 1992-1995;
Preračun isplačenih naknada u staž osiguranja (proširenje obuhvata);
Prestanak radnog odnosa radi ispunjenja uslova za penziju (radna knjižica „ne postoji, na osnovu koje „evidencije“ utvrditi ispunjenje uslova);
Prava iz PIO u slučaju neplaćenih doprinosa i mogućnost otkaza ugovora o radu u slučaju neplaćenih doprinosa za PIO;
Presumpcija da su doprinosi za PIO plaćeni do aprila 1992. godine;
Izračun visine boda/penzije u slučaju kada nema podataka o visini ostvarenih plaća;
Status „stečenih“ prava ostvarenih po ranijem Zakonu PIO;
Obavezna prijava na osiguranje lica osiguranih u određenim okolnostima (akcije spašavanja, praktična nastava, volonterski rad i dr.);
Novčane kazne za poslodavca, osiguranika i odgovorno lice.
8. OBUSTAVA PENZIJE U SLUČAJU ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA I OBAVLJANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI

UČEŠĆE NA SEMINARU (sa uključenim PDV-om)
Seminaru mogu prisustvovati:
Svi pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnika godišnje edukacije
Ostali učesnici (sa materijalom) po cijeni od 110,00 KM
Ostali učesnici (bez materijala) po cijeni od 90,00 KM
Pretplatnici na časopis ZIPS, uz popust od 20% na izabranu opciju.
OBEZBIJEĐENI SU:
Učešće na seminaru
Materijal za seminarPriručnik
Pribor za pisanje
Kafa za vrijeme pauze

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca,
nakon čega Vam dostavljamo fakturu na naznačenu adresu.
Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!
Mogućnost plaćanja u gotovini na dan održavanja seminara. 
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Obrazac za prijavu možete preuzeti na web stranici: www.privrednastampa.biz ili
dobiti na Vaš zahtjev putem telefona: 033/542-700 ili e-mail: seminari@privrednastampa.biz.
 

Prijavu izvršiti na faks: 033/542-700 ili e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz  

Za dodatne informacije i moguća pitanja kontaktirajte nas! 

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top