skip to Main Content

 

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA

 

GODIŠNJI OBRAČUN I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH I POREZNIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU

 

SARAJEVO, 12. 02. 2019.
Hotel „HOLIDAY (Inn)“
 Zmaja od Bosne 4

TUZLA, 13. 02. 2019.
Hotel „TUZLA“
 ZAVNOBiH-a 13

ZENICA, 14. 02. 2019.
Hotel „ZENICA“
 Kamberovića čikma b.b

MOSTAR, 15. 02. 2019.
Hotel „MOSTAR“
Kneza Domagoja b.b.

 

Svi seminari počinju u 10:00 sati

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

TEME:

  1. GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2018. GODINU

 • Obaveze pravnih lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji

       – Predbilansne radnje, obračuni i usaglašavanja
       –
Pravilna klasifikacija i vrednovanje pozicija
       – Amortizacija, revalorizacija, rezerviranja…
       –
Tretman događaja nakon datuma bilansa
       – Ispravljanje grešaka iz ranijih perioda

 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
 • Mogućnost nepodnošenja godišnjih izvještaja za novoosnovana pravna lica
 • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna
 • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca:

         –  Bilans stanja,
         –  Bilans uspjeha,
         –  Izvještaj o gotovinskim tokovima,
         –  Izvještaj o promjenama na kapitalu i
         –  Zabilješke uz finansijske izvještaje

 • „Veze“ između pozicija Bilansa stanja, Bilansa uspjeha i Prijave poreza na dobit
 • Značaj aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.12.
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata

        – Mogućnosti i uslovi za isplatu dobiti
        –
Mogućnosti i načini pokrića gubitka

  2. POSEBNE NAKNADE I ČLANARINE

 • Opće i posebne vodne naknade
 • Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
 • Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šume
 • Članarina turističkim zajednicama
 • Članarine komorama

  3. OSTALE POREZNE I STATISTIČKE PRIJAVE ZA 2018.

 • Obrasci GIP-1022 i korištenje odbitaka
 • INV-01 statistički obrazac
    Ostale porezne i statističke prijave i izvještaji

 4. PLANIRANJE I/ILI SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA

 • Identificiranje porezno (ne)priznatih stavki
 • Kapitalni dobici i kapitalni gubici
 • IOS-i i otpis potraživanja i obaveza
 • Manjkovi i umanjenje vrijednosti zaliha
 • Priznavanje troškova plaća i drugih primanja
 • Reprezentacija, donacije, stipendije…
 • Amortizacija: ograničenja i mogućnosti
 • Porezni tretman rezerviranja
 • Stavke koji umanjuju oporezivu dobit
 • Efekti transfernih cijena s povezanim licima
 • Korištenje poreznih gubitaka iz ranijih godina
 • Podsticaji za investicije i novouposlene
 • Priznavanje poreza plaćenog izvan FBiH
 • Ostale napomene uz porezni bilans

  5. OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA

 • Oporezivi prihodi i (ne)priznati rashodi
 • Priznavanje troškova vlasnika i zaposlenika
 • Utvrđivanje dohotka od obrta (SPR-1053)

  6. GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

 • Prikaz praktičnih primjera utvrđivanja poreza na dohodak za 2018. godinu prema vrstama dohotka za koji se konačna porezna obveza utvrđuje za cijelo porezno razdoblje
 • Utvrđivanje dohotka od nesamostalne djelatnosti za 2018. godinu

        – Obveze poslodavca u kontekstu obračuna konačne obveze poreza na dohodak svojih uposlenika i izvještavanja.
        – Postupci u slučaju otkrivenih pogrešaka kod obračuna plaća tijekom godine

 • Utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti za 2018.
 • Utvrđivanje poreza na  dohodak ostvarenog od iznajmljivanja imovine za 2018. godinu
  Koje su alternative kod utvrđivanja poreza na dohodak od imovine i na koji način se može „odložiti“ plaćanje poreza?

 7. OSTALE AKTUELNOSTI

 • Elektronsko podnošenje PDV prijava
 • predstojeće izmjene propisa

  8. ODGOVORI NA PITANJA

MODERATOR:
Fuad Balta, dipl. ecc

PREDAVAČI:
Dr. sc. Jagoda Osmančević
Dr. sc. Amir Osmančević

OBEZBIJEĐENI SU:

Materijal u pisanom formatu – Priručnik
Obrasci godišnjeg obračuna u elektronskom formatu
Prezentacije u elektronskom formatu
Pribor za pisanje
Kafa za vrijeme pauze

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

Svi pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
Pretplatnici na časopis ZIPS (sa materijalom) 90,00 KM
Ostali učesnici (sa materijalom) 110,00 KM, (bez materijala) 90,00 KM

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH                     1861210310050424

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, nakon čega Vam dostavljamo fakturu na naznačenu adresu

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu

Mogućnost plaćanja u gotovini na dan održavanja seminara

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700

 e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz  

Dodatne informacije:

Telefon: 033/542-700

web: www.privrednastampa.biz

 

c

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top