skip to Main Content

W E B I N A R

 

“PORESKI TRETMAN OSNOVNIH SREDSTAVA (NEKRETNINE I OPREMA), ZALIHA ROBE, MATERIJALA I SITNOG INVENTARA”
“PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPKU KONTROLE INDIREKTNIH POREZA”
“STEČAJ I LIKVIDACIJA”
“POREZ PO ODBITKU”
“KUĆNA RADINOST”

DATUM WEBINARA:

30. 05. 2023. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI:
Dejan RAKIĆ, dipl. iur
Fuad BALTA, dipl. ecc.
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

TEME:

1. Poreski tretman osnovnih sredstava (nekretnine i oprema), zaliha robe, materijala i sitnog inventara

 • Kupovina i prodaja osnovnih sredstava, poreski tretman poboljšanja ili oštećenja
 • Poreski tretman manjka osnovnih sredstava
 • Poreski tretman manjka/viška robe
 • Prodaja nekurentnih zaliha robe
 • Primjeri i praksa

2. Pravna zaštita u slučajevima u kojima Uprava za indirektno oporezivanje BiH vrši promjenu stavova o primjeni Zakona o PDV-u, bez promjene propisa  

 • Razlozi zbog kojih dolazi do promjene stavova
 • Vremenski okviri u kojima promjene proizvode dejstva
 • Postojanje efikasne pravne zaštite? (mišljenja, obavještenja)
 • Žalbeni postupci čiji je jedini osnov različito postupanje UIO – ishodi
 • Prekršajna i krivična odgovornost u takvim slučajevima

3. Pravni, računovodstveni i porezni položaj društva u stečaju

 • Predstečajni postupak
 • Stečajni postupak
  • Pokretanje stečajnog postupka
  • Prethodni postupak
  • Organi stečajnog postupka
  • Stečajna masa i raspoređivanje povjerilaca
  • Otvaranje stečajnog postupka
  • Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka
  • Upravljanje i unovčavanje stečajne mase
  • Namirenje povjerilaca
  • Zaključenje stečajnog postupka
 • Reorganizacija dužnika
  • Prodaja dužnikove imovine ili reorganizacija dužnika
  • Priprema reorganizacije dužnika
  • Prihvatanje i potvrda stečajnog plana
  • Dejstva potvrđenog stečajnog plana i nadzor nad ispunjenjem stečajnog plana
 • Tretman stečajnog dužnika prema zakonu o porezu na dobit
 • Tretman stečajnog dužnika u sustavu pdv-a
 • Obveze stečajnog dužnika po računovodstvenim propisima
 • Poslovne promjene kod pravnih osoba u stečaju

4. Likvidacijski postupak – pravni, računovodstveni i porezni aspekt 

 • Slučajevi prestanka društva
 • Razlozi za likvidaciju i pokretanje postupka
 • Registracija prestanka – brisanje subjekta upisa 
 • Obveze likvidatora
 • Likvidacija društva s neograničenom solidarnom odgovornošću
 • Likvidacija komanditnog društva
 • Likvidacija dioničkog društva
 • Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću
 • Računovodstvo društava u likvidaciji
 • Porezne obveze društva u likvidaciji
 • Oduzimanje identifikacijskog broja

5. Porez po odbitku

 • Porez po odbitku prema propisima o porezu na dobit i porezu na dohodak
 • Rezidentna i nerezidentna lica kao porezni obveznici; tretman prihoda firmi iz Republike Srpske i Brčko distrikta u Federaciji BiH
 • Ko obračunava porez po odbitku, po kojim stopama i po kojoj valuti plaćanja
 • Avansne uplate i porez po odbitku
 • Usluge nerezidenta u inostranstvu
 • Isplate za koje se primjenjuje porez po odbitku
 • Dividende, autorske naknade i kamate
 • Elektronično pružanje usluga
 • Usluge zakupa oglasnog prostora u FBiH na online platformama (facebook, google, booking)
 • Naknade za: zabavne i sportske događaje, telekomunikacijske usluge i zakup nepokretne i pokretne imovine, upravljačke, tehničke i oberazovne usluge
 • Ostali prihodi nerezidenata ostvareni u FBiH
 • Podnošenje prijava za porez po odbitku – specifičnosti
 • Oporezivanje prihoda nerezidenata od prodaje imovine; poseban tretman kod otuđenja nepokretne imovine, dionica i udjela u kapitalu
 • Postupanje kod isplate prihoda posredniku koji se nalazi na teritoriji FBiH
 • Oslobađanja od plaćaja poreza po odbitku zbog primjene međunarodnih ugovora/sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, osim kod autorskih prava, dividendi i kamata; država rezidentnosti i država izvora; Obrazac OP-820 uz detaljna pojašnjenja kod eventualnog dostavljanja poreznom organu
 • Obračuna i plaćanje poreza po odbitku; primjena odgovarajućih formula
 • Porezni tretman poreza po odbitku na vlastiti teret
 • Porezni kredit u funkciji poreza po odbitku koji je obračunat rezidentnom pravnom licu u inostranstvu
 • Prijava poreznog kredita po osnovu plaćenog poreza van BiH; Obrazac PK-814;
 • Porez po odbitku kod isplate nerezidentnom fizičkom licu prema propisima o oporezivanju dohotka; Obrazac PDN-1033
 • Prijavljivanje dohotka od imovine i imovinskih prava; Obrazac PIP-1034
 • Pojašnjenja u situacijama prilikom podnošenja obrazaca AMS-1035 i APR-1036

6. Neustavnost pojedninih odredbi Zakona o doprinosima u Federaciji BiH

 • Presuda Ustavnog suda FBiH, broj: U-22/21 od 21.03.2023. godine  
 • Odredbe Zakona o doprinosima FBiH i Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa nisu u skladu s Ustavom FBiH – komentar
 • Nejednako tretiranje obveznika doprinosa koji su zaposleni kod nerezedentnih i rezidentnih poslodavaca u FBiH i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
 • Značaj presude u odnosu na zaposlenike koji rade kod više poslodavaca u smislu pravilnog određivanja osnovice za obračun doprinosa u odnosu na dosadašnja “ponašanja” PU FBiH i FMF-a? 

7. Domaća radinost 

 • Novi Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao kućna radinost (“Službene novine FBiH”, broj 24/23)

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf formatu
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja pitanja u toku i nakon webinara putem online forme

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)
Seminaru mogu prisustvovati:

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga/korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:
UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave!
CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

 Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top