skip to Main Content

 

BESPLATNI WEBINAR ZA PRETPLATNIKE ZIPS-A

„ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PDV I PDA PRIJAVA UZ UPOTREBU KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE POTVRDE“
„NOVI E-KUF I E-KIF“
„INVESTICIJSKE NEKRETNINE“
„AKTUELNE IZMJENE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK“
„ULOGA RAČUNOVOĐE KOD REALIZACIJE UGOVORA ROBNOG PROMETA“
„KONCEPTUALNI OKVIR ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE U JAVNOJ PRAKSI“

 

DATUM WEBINARA:

30. 11. 2023. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI:

Dr. sc. Milica Vidović – šef Odsjeka za obradu poreskih prijava UINO
Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac
Fuad Balta, dipl. ecc.
Mensur Hadžimusić, dipl. iur

TEME: 

1. Elektronsko podnošenje PDV I PDA prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde

 • Šta su obaveze svih PDV-e i akciznih obveznika
 • Kako provjeriti da li ste veliki obveznik indirektnih poreza
 • Kako provjeriti da li ste obveznik domaće akcize
 • Koje ugovore i zahtjeve (prijave) moraju dostaviti svi obveznici
 • Kako od UIO da se izvrši nabavka KEP
 • Kako se vrši nabavka KEP za potrebe zaposlenih u pravnim licima
 • Kako se vrši nabavka KEP za potrebe fizičkih lica
 • Aplikacije koje treba instalirati da bi se mogle elektronski potpisivati i podnositi poreske prijave
 • Kako podnijeti poresku prijavu posredstvom ePortala UIO

2. Izmjene i dopune Tehničkog uputstva za dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem (novi tipovi dokumenata u E-KUF-u I E-KIF-u)

 • Novi član 11a Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u (doniranje hrane)
 • Izmjene i dopune Tehničkog uputstva za dostavu podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem
 • Razlozi za izmjenu, stupanje na snagu i početak primjene
 • Šta ostaje isto, a šta se promjenilo odnosno koji su to novi tipovi dokumenata
 • Primjeri novih tipova dokumenata na strani eNabavki
 • Primjeri novih tipova dokumenata na strani eNabavki
 • Napomene u vezi dostavljanja eNabavki i eIsporuka

3. Aktuelne izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

 • Limitirani neoporezivi iznosi
 • „Iščišćene“ odredbe koje se odnose na ranije donesene uredbe
 • Prihodi koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti
 • Troškovi za službena putovanja
 • Prijevoz na posao i s posla – mogućnost korištenja ekološki prihvatljivih vozila
 • Naknade za smještaj i odvojeni život za sudije Vrhovnog suda Federacije BiH i tužioce Federalnog tužilaštva koje nemaju karakter plaće
 • Novčane pomoći zaposlenicima po osnovu teške invalidnosti, teških bolesti i hirurških intervencija
 • Tretman veće isplate od propisanih ograničenja
 • Eventualna isplata naknada licima koje nisu zaposlenici – tretman
 • Obveznici plaćanja poreza na dohodak – lica koja ostvaruju dohodak od nesamostalne djelatnosti iz inostranstva ili su zaposlena u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima ili međunarodnim organizacijama sa diplomatskim imunitetom
 • Pravo na paušalno oporezivanje – porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtničkim kao dopunsko zanimanje i koji imaju izdato rješenje o plaćanju poreza na dohodak u paušalnom iznosu, u visini od 50% propisanih iznosa za „paušalce“
 • Lica sa invaliditetom
 • Uslovi (precizirani) da se lični odbitak može uvećati i za iznos plaćene kamate na stambeni kredit
 • Izmjena i dopuna Uputstva za popunjavanje Zahtjeva za izdavanje porezne kartice (Obrazac PK–1001)

4. Investcijske nekretnine

 • Novi kontni okvir vezan za investicijske nekretnine
 • Klasifikacija nekretnina u skladu sa MRS 40 u odnosu na MRS 16, MSFI 5 i MSFI 16
 • MRS 40 Ulaganje u nekretnine
 • Definicija i praktični primjeri
 • Naknadno vrednovanje ulaganja u nekretnine
 • Model troška
 • Model fer vrijednosti
 • Reklasifikacije vezane za investicijske nekretnine
  • Reklasifikacija investicijskih nekretnina na nekretnine koje koristi vlasnik – model troška
  • Reklasifikacija investicijskih nekretnina na nekretnine koje koristi vlasnik – model fer vrijednosti
  • Reklasifikacija sa vlastitih nekretnina ili zaliha na investicijske  nekretnine
 • Praktični primjeri

5. Primjena konceptualnog okvira etike za profesionalne računovođe u javnoj praksi

 • Uloga konceptualnog okvira
 • Primjena konceptualnog okvira za profesionalne računovođe u javnoj praksi
 • Primjeri situacija iz prakse uloge računovođe u javnoj praksi
 • Utvrđivanje prijetnji
 • Vrste prijetnji na praktičnim primjerima
 • Procjenjivanje prijetnji
 • Klijent i njegovo poslovno okruženje
 • Društvo i njegovo poslovno okruženje
 • Postupanje s prijetnjama – zaštitne mjere
 • Sukobi interesa
 • Primjeri situacija sukoba interesa

6. Zaključivanje i realizacija ugovora robnog prometa i ovlaštenja i obaveze odgovornosti certificiranog računovođe

 • Posebnosti ugovora o robnom prometu
 • Primjena uzansi kod zaključivanja i realizacije ugovora iz robnog prometa
 • Zaključivanje ugovora robnog prometa
 • Prisutstvo stranaka
 • Odsutvo stranaka i ovlaštenja i odgovornosti certificiranog računovođe u pojedinim fazama zaključivanja ugovora
 • Prešutno zaključivanje ugovora (konkludentne radnje)
 • Zaključivanje ugovora preko punomoćnika
 • Posebne odredbe u ugovoru
 • Izmjene i raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti
 • Ugovori robnog prometa koji se najčešće primjenjuju u poslovanju privrednih subjekata
 • Ugovor o lizingu
 • Izdavački ugovor
 • Ugovor o know-how
 • Ugovor o faktoringu
 • Ugovor o inžinjeringu

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf-u
 • Prezentacije
 • Mogućnost postavljanja pitanja u toku i nakon webinara putem online forme

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):

 • BESPLATNO za pretplatnike časopisa ZIPS
 • BESPLATNO za korisnike ZIPSpro paketa godišnje edukacije (koji u toku godine nisu iskoristili svih pet edukacija/webinara u sklopu pretplatničkog paketa)
 • Ostali učesnici 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:
UNICREDIT BANK 3389002208688749
INTESA SANPAOLO 1540011100299682
SPARKASSE BANK 1990490005090704
ZIRAATBANK BH. 1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac poslati na e-mail:
seminari@privrednastampa.biz ili  amra@privrednastampa.biz
Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave! 

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

 Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

 

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top