skip to Main Content

W E B I N A R

 

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022. GODINU
(Privrednih društava, budžeta i budžetskih korisnika)
PRIPREME ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA
NAJNIŽA PLAĆA U FEDERACIJI BIH ZA 2023. GODINU
OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2023.

DATUM WEBINARA:

17. 02. 2023. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI:

dr. sc. Jozo PILJIĆ
dr. sc. Mirna PAJEVIĆ-ROŽAJAC
Mirela MAŠIĆ, dipl. ecc (Porezna uprava Federacije BiH)

TEME:

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GODIŠNJEG OBRAČUNA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA 2022. GODINU

 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje godišnjeg obračuna
 • Primjena MRS/MSFI
 • Zadaci računovođe
 • Značaj interne kontrole
 • Obaveze pravnih lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Odgovornost za financijske izvještaje
 • Primijena pravila korporativnog upravljanja
 • Prezentiranje financijskih izvještaja
 • Godišnji izvještaj o poslovanju 
 • Obveznici i rokovi predaje godišnjeg izvještaja o poslovanju
 • Razvrstavanje na mikro, mala, srednja i velika pravna lica
 • Izmjene Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja
 • Obrasci za srednja i velika pravna lica
 • Obrasci za mala pravna lica
 • Obrasci za mikro pravna lica
 • Konsolidirani financijski izvještaj
 • Predaja godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih izvještaja o poslovanju
 • Kaznene odredbe
 •  

1.1. Sastavljanje i prezentiranje bilance uspjeha (izvještaja o ukupnom rezultatu razdoblja)

 • Obračun i utvrđivanje financijskog rezultata za 2022. godinu
 • Prezentiranje bilance uspjeha
 • Sastavljanje bilance uspjeha za mala, srednja i velika poduzeća u Federaciji BiH
 • Sastavljanje bilance uspjeha za mikro poduzeća u Federaciji BiH
 • Ostala sveobuhvatna dobit razdoblja

1.2. Sastavljanje i prezentiranje bilance stanja (izvještaja o financijskom položaju na kraju razdoblja)

 • Prezentiranje bilance stanja
 • Sastavljanje bilance stanja za mala, srednja i velika poduzeća u Federaciji BiH
 • Sastavljanje bilance stanja za mikro poduzeća u F BiH
 • Događaji nastali nakon izvještajnog razdoblja

1.3. Izvještaj o novčanim tokovima

 • Novi kontni okvir – izmjene na klasi 2
 • Novi obrazac Izvještaja o novčanim tokovima za privredna društva – izmjene
 • Tumačenje MRS 7 – Izvještaj o novčanim tokovima
 • Značaj informacija iz Izvještaja o novčanim tokovima
 • Specifičnosti klasifikacije novčanih tokova
 • Razlikovanje poslovnih, investicijskih i finansijskih aktivnosti
 • Direktna vs indirektna metoda, prednosti i nedostaci

1.4. Izvještaj o promjenama na kapitalu

 • Novi kontni okvir – izmjene na klasi 3
 • Novi obrazac Izvještaja o promjenama na kapitalu za privredna društva – izmjene
 • Osnovni kapital, vrste rezervi, finansijski rezultat
 • Preknjiženje gubitka iznad visine kapitala 
 • Tretman upisanog, a neuplaćenog kapitala (knjiženje)
 • Ažio i disažio (knjiženje)

1.5. Bilješke uz finansijske izvještaje

 • Novi zahtjevi vezani za bilješke propisani Zakonom o računovodstvu i reviziji 
 • Prijedlog strukture bilješki
 • Načelo značajnosti
 • Informacije koje zahtijevaju MSFI u vezi pozicija koje privredna društva imaju u svojim finansijskim izvještajima u skladu sa Kontnim okvirom
 • Pružanje dodatnih informacija koje nisu prezentovane u finansijskim izvještajima

1.6. Ispravka greški iz prethodnog perioda

1.7. Knjiženja u skladu sa novim kontnim okvirom (pitanja iz prakse)

 • „Nova“ grupa 05 – Imovina sa pravom korištenja
 • Izmjenjena shema knjiženja najmova od 01.01.2022. godine
 • Novi konto 067 – Potraživanja po finansijskim najmovima
 • Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima – nova konta troškovi sticanja ugovora i troškovi izvršenja ugovora
 • Obaveze po programu lojalnosti kupaca
 • Ulaganja u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate
 • Dobici/gubici od otuđenja finansijske imovine i ulaganja u povezane strane
 • Prihodi koji se priznaju u momentu transakcije vs prihodi koji se priznaju tokom vremena
 • Vrijednosna usklađivanja materijalne i nematerijalne imovine

2. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2022. GODINU

 • Računovodstveni izvještaj budžetskih korisnika
 • Sastavnice godišnjeg izvještaja
 • Zatvaranje računa prihoda i rashoda
 • Tekstualni izvještaj – analiza

3. ROKOVI, VRSTE I NAČIN PODNOŠENJA GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA

 • Obveznici podnošenja godišnje prijave poreza na dobit za pravna lica za 2022. godinu
 • Obveznici podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051
 • Obaveze poslodavaca – Obrazac GIP-1022 i izvještaji o isplatama za druga lica
 • Obračun dohotka kod obrtnika – SPR-1053 i GPZ-1052
 • Obračun dohotka od iznajmljivanja imovine – PRIM-1054

4. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 • Porezni tretman naknade i dr. troškova licima na stručnom ospobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Neoporezivi iznosi naknade za smještaj i odvojeni život
 • Oporezivanje i prijava dohotka od nesamostalne djelatnosti nerezidentnih fizičkih lica u Federaciji BiH
 • Izmjene u Uputstvu za popunjavanje Obrasca MIP-1203

5. NAJNIŽA PLAĆA U FBiH ZA 2023. GODINU

 • Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu
 • Najniža osnovica za obračun doprinosa u 2023. godini
 • Korištenje prava na lične odbitke i najniža bruto plaća
 • Osnovica za obračun doprinosa za nepuno radno vrijeme

6. OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2023.

 • Nove Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu
 • Primjena povlaštene osnovice za obračun doprinosa u niskoakumulativnim djelatnostima u 2023. godini – izmjene Zakona o doprinosima

7. ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf formatu
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja pitanja u toku trajanja i nakon završenog webinara putem online forme

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:
UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz 

Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave! 

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte. 

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top