skip to Main Content

O PRIVREDNOJ ŠTAMPI:
Privredna štampa d.o.o. Sarajevo je vodeća izdavačka kuća u Bosni i Hercegovini sa tradicijom od preko 45 godina kontinuiranog izdavanja časopisa i stručne literature iz oblasti ekonomije, prava i poslovnog privređivanja. Tri redovna izdanja: ZIPS, Sudska praksa i Poslovne novine, kao i respektabilan broj specijalnih izdanja (knjiga) potvrđuju naš bogat izdavački program, što nas čini liderom u pouzdanom, stručnom i pravovremenom informisanju o zakonskim i drugim propisima i upućivanju na način njihove primjene u praksi.

Organizujemo edukaciju iz oblasti prava i finansija za koje pretplatnicima pojedinih izdanja odobravamo popust do 20%, a pohađanje računovodstvenih seminara Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH priznaje se za potrebe kontinuirane profesionalne edukacije članovima računovodstvene profesije u BiH.

O ZIPS-u:
ZIPS je petnaestodnevni stručno-informativni časopis iz oblasti ekonomije i prava koji  kontinuirano izlazi više od 45 godina.

Namijenjen je računovodstveno-finansijskim djelatnicima i pravnicima – obrađuje problematiku iz računovodstva, revizije, poreza, poslovnih finansija, plaća i naknada, javnih nabavki, vanjskotrgovinskog poslovanja, carina i slično, dok u pravnom dijelu zakonske oblasti građanskog, privrednog, upravnog, porodičnog, radnog i socijalnog prava..

Rubrike stalno obogaćujemo novim sadržajem, nudeći našim korisnicima u vremenima stalnih poslovnih promjena aktuelne teme, teorijske i praktične stručne priloge, izvorne članke, komentare novih propisa, pouzdane odgovore na postavljena pitanja, mišljenja nadležnih organa, aktuelnu praksu sudova svih nivoa, sve u funciji zakonitog, efikasnog i uspješnog postupanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Na kraju poslovne godine pretplatnici ZIPS-a dobijaju specijalno izdanje – ZBIRKU PITANJA I ODGOVORA, obogaćenu najnovijom sudskom praksom i bibliografijom tekstova objavljenih tokom godine.

Kao i svake godine, za pretplatnike ZIPS-a organizujemo BESPLATAN seminar na temu usklađenu sa njihovim potrebama i zahtjevima.

O DOMAĆOJ I STRANOJ SUDSKOJ PRAKSI:
PRVI ČASOPIS U BOSNI I HERCEGOVINI posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

Zbog reformi i harmonizacije krivičnog, građanskog, vlasničko-pravnog, privrednog, poreznog i carinskog zakonodavstva, svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa mogu da se upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, te aktuelnom privredno-prekršajnom praksom, kao i praksom sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.

Misija časopisa je da se svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom i da njenim redovnim praćenjem lakše shvate zakone koje primjenjuju.

Pored izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini.

 

Back To Top