skip to Main Content

Promet marketinških usluga

PITANJE: Da li se na promet usluga koji obveznik PDV-a-organizator konferencije, na osnovu ugovora o sponzorstvu zaključenog sa poreskim obveznikom, pruža tom poreskom obvezniku marketinške usluge (npr. učešće na panelu, ućešće u radionici, prostor za izložbeni štand, emitovanje reklame iz…

Upotreba tuđe stvari u svoju korist

PITANJE: Molimo za tumačenje primjene člana 219. ZOO. Nakon isteka ugovora o zakupu zakupac je nastavio koristiti nekretninu. Navedena odredba određuje da zakupodavac odnosno onaj čija je stvar upotrijebljena od nekog u njegovu korist ima pravo neovisno od naknade štete…

Povećanje osnovnog kapitala dioničkog društva na osnovu novih ulaganja – granica u djelovanju između vještaka i ovlaštenog procjenitelja

PITANJE: Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i Uredbom o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala je definisana kategorija ovlaštenog procjenitelja. Kod upisa kapitala društva u registar kod nadležnog suda odnosno povećanja kapitala zbog unosa imovine…

Back To Top