skip to Main Content

W E B I N A R

 

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA U FEDERACIJI ZA 2021.
RASPODJELA DOBITI  I POKRIĆE GUBITKA
PRIJAVLJIVANJE  POREZA NA DOHODAK  U FEDERACIJI BIH ZA 2021.

 

DATUM WEBINARA:

16. 03. 2022. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. ecc
1. SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA U FEDERACIJI BiH ZA 2021.
– Obveznici sastavljanja Poreznog bilansa
– Obrasci Poreznog bilansa  i porezne prijave
  –
PB 800-A i PB 800-B
  –
PP 801, PP 802, PP 803 i PP 804;
 – Popunjavanje Poreznog bilansa za 2021.
 
– konkretna pojašnjenja i upute za svaku stavku Poreznog bilansa;
– Rashodi koji su trajno porezno nepriznati
 
– amortizacija koja je trajno nepriznata,
  –
otpis i ispravka vrijednosti potraživanja,
  –
nepriznati manjkovi zaliha,
  – nepriznata lična primanja i „koristi“,
  – reprezentacija,
  – donacije,
  – sponzorstva,
  – stipendije,
  – nepriznati rashodi s povezanim licima,
  – rashodi koji nisu u vezi sa ostvarivanjem dobiti,
  – rashodi protivni načelu pažnje dobrog privrednika,
  – nedokumentirani i nepravilno iskazani rashodi,
  – ostali porezno nepriznati rashodi;
– Rashodi koji su privremeno porezno nepriznati
  – amortizacija iznad porezno priznatih stopa,
  – umanjenje vrijednosti zaliha, umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine,
  – rezerviranja za buduće rashode i obaveze,
  – rashodi koji se mogu koristiti unaprijed (jednokratni otpis „sitnih“ stalnih sredstava);
– Korekcije prihoda po Poreznom bilansu
  – naplata ranije ne/priznatih otpisanih potraživanja,
  – prihodi od ukidanja ranije ne/priznatih rezerviranja,
  – prihodi iz raspodjele dobiti drugih obveznika;

– Efekti transfernih cijena
  – analize oko primjene odgovarajuće metode,
  – identifikacija povezanih fizičkih/pravnih lica,
  – utvrđivanje efekata transakcija s tim licima,
  – obaveza izrade izvještaja o transfernim cijenama,
  – TP dokumentacija i rokovi za dostavljanje,
  – kada se moraju/mogu dostavljati obrasci o transfernim cijenama, njihov uticaj na Porezni bilans;
Porezni poticaji i umanjenje porezne osnovice
  – poticaji za investicije i za novouposlene radnike,
  – popunjavanje obrazaca za dokazivanje poreznih poticaja,
  – korištenje poreznih gubitaka, umanjenje porezne osnovice za plaćeni porez i obustavljeni porez po odbitku,
  – gubitak prava na umanjenje porezne osnovice;
Tretman poreza po odbitku u Poreznom bilansu 

2. POREZNI BILANSI ZA POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENATA I PODRUŽNICA PRAVNIH LICA IZ REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA KOJE POSLUJU U FEDERACIJI BIH
  
– Vrste prijava
  – Ne/priznavanje općih i administrativnih troškova
  –
Raspored direktnih i indirektnih troškova korištenjem alokacijskih ključeva
  –
Osvrt na značajnije razlike između Poreznog bilansa za FBiH, RS i Brčko Distrikt

3. AKTUELNI STAVOVI FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA

dr. sc. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC
4. RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA
  
– Pravni aspekt raspodjele dobiti / pokrića gubitka 
  – Rok predaje Prijedloga odluke u skladu sa Zakonom o RiRFBiH
  – Mogućnosti neiskazivanja dobiti? Bilansiranje gubitka?
  – Ograničenja kod isplate iz dobiti prema Zakonu o porezu na dobit
  –
Akontativna isplata iz očekivane dobiti, mogućnost ili zabrana?
  –
Koliko dugo dobit može biti neraspoređena, a gubitak nepokriven?
  –
Da li je dozvoljena isplata dobiti ako nije pokriven gubitak iz ranijih godina?
  –
Isplata dobiti u stvarima: nekretnine, oprema, zalihe – praktična primjena
  – Ograničenja kod davanja pozajmica ili prenosa imovine
  – Porezni aspekt isplate dobiti (porez na dobit, porez na dohodak, porez po odbitku,…)
  –
Kazne u slučaju nepoštivanja zakonskih ograničenja kod isplate iz dobiti
  –
Računovodstveni aspekt raspodjele dobiti i pokrića gubitka u skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva

Fuad BALTA, dipl. ecc
5. PRIJAVLJIVANJE POREZA NA DOHODAK  U FBIH ZA 2021. GODINU
 
– Sintetičko prikazivanje dohotka u Godišnjoj poreznoj prijavi
  – Dohodak od nesamostalne djelatnosti
  – Dohodak od nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca
  –
Dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i srodne djelatnosti, samostalna zanimanja povremena samostalna djelatnost, druga djelatnost)
  –
Dohodak ostvaren van Federacije BiH
  –
Način iskazivanja dohod(a)ka
  –
Obaveznost dostavljanja propisanih dokaza i dokumentacije uz GPD-1051
  –
Ko je u obavezi da dostavi godišnju prijavu, ko nije dužan da dostavi, ali je korisno da podnese prijavu
  –
Specifični slučajevi iz dugogodišnje prakse.

6. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

OBEZBIJEĐENI SU:

  • Priručnik u pdf formatu
  • Prezentacije u PowerPoint-u
  • Mogućnost postavljanja pisanih pitanja u toku trajanja i nakon završenog webinara na

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)
Seminaru mogu prisustvovati:

  • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
  • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
  • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:
UNICREDIT BANK                    3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                      1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz 

Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave! 

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte. 

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700


Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top