skip to Main Content

W E B I N A R

 

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021. GODINU
NAJNIŽA PLAĆA U FEDERACIJI BiH
PRIPREME ZA PODNOŠENJE POREZNIH I DRUGIH PRIJAVA
PRIMJENA INFORMACIONIH ALATA PRI ANALIZI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 

DATUM WEBINARA:

15. 02. 2022. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Fuad BALTA, dipl. ecc
1. AKTUELNOSTI U VEZI OBRAČUNA NAJNIŽE PLAĆE U FEDERACIJI BIH I POJEDNIIH (SPECIFIČNIH) NAKNADA I TAKSI

Dr. sc. Jozo PILJIĆ
2.GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021.

 • Prezentacija financijskih izvještaja
 • Primjena MRS/MSFI
 • Zadaci računovođe
 • Značaj interne kontrole
 • Obaveze pravnih lica u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici sastavljanja FI
 • Odgovornost za financijske izvještaje
 • Godišnji izvještaj o poslovanju
 • Primijena pravila korporativnog upravljanja
 • Konsolidirani financijski izvještaj
 • Predaja godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih izvještaja o poslovanju
 • Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica
 • Kaznene odredbe
 • Sastav financijskih izvještaja
 • Bilans uspjeha
 • Poslovni prihodi i rashodi
 • Financijski prihodi i rashodi
 • Dobit ili gubitak od usklađivanja vrijednosti
 • Utvrđivanje specifičnih vrsta rashoda njihovo iskazivanje u bilanci uspjeha
 • Računovodstveni tretman prihoda i rashoda shodno novom kontom planu s osvrtom na MRS/MSFI
 • Ostala sveobuhvatna dobit razdoblja
 • Reklasifikacijska usklađivanja ostale sveobuhvatne dobiti perioda
 • Primjeri ostale sveobuhvatne dobiti perioda
 • Bilans stanja
 • Nematerijalna sredstva
 • Materijalna sredstva
 • Evidencije najmova
 • Računovodstveni tretman imovine i obaveza shodno novom kontom planu s osvrtom na MRS/MSFI
 • Događaji nastali nakon izvještajnog razdoblja
 • Događaji nakon datuma bilance koji nezahtijevaju usklađivanje
 • Događaji nakon datuma bilance

3. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE BUDŽETA I  BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2020.

 • Računovodstveni izvještaj budžetskih korisnika
 • Tekstualni izvještaj – analiza

Dr. sc. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC

 • Novčani tokovi 
 • Specifičnosti klasifikacije novčanih tokova 
 • Operativne, investicijske i finansijske aktivnosti (utjecaj MSFI 15,16 i 9)  
 • Očekivane izmjene u Izvještaju o tokovima gotovine za privredna društva (direktna i indirektna metoda)
 • Promjene na kapitalu 
 • Kapital, rezerve i revalorizacijske rezerve 
 • Preknjiženje gubitka iznad visine kapitala 
 • Novi obrazac Izvještaja o promjenama na kapitalu
 • Sastavljanje bilješki uz finansijske izvještaje 
 • Novi zahtjevi propisani Zakonom o računovodstvu i reviziji 
 • Prijedlog strukture bilješki
 • Utjecaj novonastale situacije na određene finansijske pozicije (MSFI 15, 16 i 9)
 • Novi pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva – utjecaj na kategorije novčanih tokova i kapitala
 • Ispravka materijalno značajne greške

4. PRIMJENA I PREDNOSTI KORIŠTENJA INFORMACIONIH ALATA PRI ANALIZI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Računanje finansijskih pokazatelja (praktični primjeri) 
 • Dio bilješki uz finansijske izvještaje

Fuad BALTA, dipl. ecc
5. VRSTE, NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENJE MJESEČNIH I GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA I DRUGIH OBRAZACA,

 • Obuhvat porezne/ih prijave prema Zakonu o Poreznoj upravi FBiH
 • Kada se porezna prijava smatra podnesenom od pravnog i fizičkog lica
 • Porezni bilansi, prijave poreza na dobit za privredna društva, podružnice, poslovne jedinice nerezidenta, poslovne jedinice van BiH, prijave poreznih olakšice po osnovu: investiranja u proizvodnu opremu, stalna sredstva i novo zapošljavanje, vrste prijava poreza po odbitku i drugih prijava/izjava prema propisima o porezu na dobit;
 • Prijave/obrasci u vezi sa transfernim cijenama
 • Mjesečne i godišnje porezne prijave/obrasci prema propisima o porezu na dohodak
 • Prijave od ulaganja kapitala i od imovine i imovinskih prava
 • Prijave/obrasci po osnovu nesamostalne, samostalne i drugih djelatnosti
 • Akontativne i konačne porezne prijave
 • Prijave po odbitku
 • Prijave za osnovnu i dopunsku djelatnost
 • Prijave za iznajmljivanje nepokretne i pokretne imovine
 • Posebne specifikacije
 • Koje prijave i od koga se mogu dostavljati elektronski, a koje se moraju prosljeđivati poštom ili neposredno predavato poreznom organu
 • Prijave/obrasci prema kantonalnim poreznim propisima
 • Rokovi za dostavljanje mjesečnih i godišnjih prijava za nesamostalnu i samostalnu djelatnost, s posebnim osvrtom na obrtnike u osnovnoj, dopunskoj i zajedničkoj djelatnosti

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Materijal u pdf formatu
 • Prezentacije u elektronskom formatu
 • Mogućnost postavljanja pisanih pitanja prije početka, u toku trajanja i poslije završetka webinara

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga/korisnici godišnje edukacije pretplate
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE: 

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

 

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

 Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo
nakon zaprimanja Vaše prijave! 

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte. 

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

 

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top