skip to Main Content

W E B I N A R

 

“SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA U FEDERACIJI ZA 2020.”
“PRIJAVLJIVANJE  POREZA NA DOHODAK  U FBIH ZA 2020.”
“RASPODJELA DOBITI  I POKRIĆE GUBITKA”
“NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI”
“OSTALE AKTUELNOSTI”

DATUM WEBINARA:
11
. 03. 2021.

Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Webinar počinje u 10:00 sati

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. ecc

1. SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA U FEDERACIJI ZA 2020. 

– Obveznici sastavljanja Poreznog bilansa;
– Obrasci Poreznog bilansa  i porezne prijave

 • PB 800-A i PB 800-B
 • PP 801, PP 802, PP 803 i PP 804;

 – Popunjavanje Poreznog bilansa za 2020.

 • konkretna pojašnjenja i upute za svaku stavku Poreznog bilansa;

– Rashodi koji su trajno porezno nepriznati

 • amortizacija koja je trajno nepriznata,
 • otpis i ispravka vrijednosti potraživanja,
 • nepriznati manjkovi zaliha,
 • nepriznata lična primanja i „koristi“,
 • reprezentacija,
 • donacije,
 • sponzorstva,
 • stipendije,
 • nepriznati rashodi s povezanim licima,
 • rashodi koji nisu u vezi sa ostvarivanjem dobiti,
 • rashodi protivni načelu pažnje dobrog privrednika,
 • nedokumentirani i nepravilno iskazani rashodi,
 • ostali porezno nepriznati rashodi;

– Rashodi koji su privremeno porezno nepriznati

 • amortizacija iznad porezno priznatih stopa,
 • umanjenje vrijednosti zaliha, umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine,
 • rezerviranja za buduće rashode i obaveze,
 • rashodi koji se mogu koristiti unaprijed (jednokratni otpis „sitnih“ stalnih sredstava);

– Korekcije prihoda po Poreznom bilansu

 • naplata ranije ne/priznatih otpisanih potraživanja,
 • prihodi od ukidanja ranije ne/priznatih rezerviranja,
 • prihodi iz raspodjele dobiti drugih obveznika;

– Efekti transfernih cijena

 • analize oko primjene odgovarajuće metode,
 • identifikacija povezanih fizičkih/pravnih lica,
 • utvrđivanje efekata transakcija s tim licima,
 • obaveza izrade izvještaja o transfernim cijenama,
 • TP dokumentacija i rokovi za dostavljanje,
 • kada se moraju/mogu dostavljati obrasci o transfernim cijenama, njihov uticaj na Porezni bilans;

Porezni poticaji i umanjenje porezne osnovice

 • poticaji za investicije i za novouposlene radnike,
 • popunjavanje obrazaca za dokazivanje poreznih poticaja,
 • korištenje poreznih gubitaka, umanjenje porezne osnovice za plaćeni porez i obustavljeni porez po odbitku,
 • gubitak prava na umanjenje porezne osnovice;

Tretman poreza po odbitku u Poreznom bilansu;

2. POREZNI BILANSI ZA POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENATA I PODRUŽNICA PRAVNIH LICA IZ REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA KOJE POSLUJU U FEDERACIJI BIH

 • vrste prijava,
 • ne/priznavanje općih i administrativnih troškova,
 • raspored direktnih i indirektnih troškova korištenjem alokacijskih ključeva
 • osvrt na značajnije razlike između Poreznog bilansa za FBiH, RS i Brčko Distrikt;

3. AKTUELNI STAVOVI FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI IZRADE POREZNOG BILANSA

Fuad BALTA, dipl. ecc

4. PRIJAVLJIVANJE POREZA NA DOHODAK  U FBIH ZA 2020. GODINU

 • Šta se prikazuje u Godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2020. godinu
 • Dohoci koji se oporezuju
 • Obveznici za podnošenje godišnje prijave
 • Koja fizička lica nemaju obavezu podnošenja GPD-1051
 • Ko je dužan da podnese navedeni obrazac
 • Ko može (ako želi ) da podnese GPD-1051 radi eventualnog povrata poreza
 • Šta predstavlja osnovicu za oporezivanje dohotka
 • Način prijavljivanja za ostvareni dohodak od: nesamostalne i samostalne djelatnosti, povremenog obavljanja djelatnosti , iz više izvora, od izdavanja imovine i od imovinskih prava
 • Korelaciona veza podataka koji se unose u GPD-1051 sa obrascima: GPI-1022, AUG-1031, ASD-1032, PRIM-1054, SPR-1053, PLDI-1043
 • Da li se podnosi GPD-1051 uz obrasce: PDN-1033, PIP-1034, AMS-1035, AMS-1036; detaljna pojašnjenja
 • Porezne kartice i lični odbici – specifične situacije iz svakodnevne primjene
 • Limitirane mogućnosti iskazivanje ličnih odbitaka po raznim osnovama
 • Koje dokaze treba dostaviti PU FBiH radi umanjenja osnovice za obračun godišnjeg poreza na dohodak
 • Uslovi za priznavanje akontativnih uplata poreza na dohodak u zemlji i inostranstvu
 • Mogućnosti povrata poreza na dohodak
 • Najčešće greške kod popunjavanja GPD-1051i različiti primjeri iz dosadašnje prakse;
Dr. sc. Mirna PAJEVIĆ- ROŽAJAC

5. RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

 • Pravni okvir raspodjele dobiti/pokrića gubitka
 • Isplata dobiti ako nije pokriven gubitak iz ranijih godina,
 • Akontativna isplata iz očekivane dobiti,
 • Porezni aspekt isplate dobiti,
 • Knjiženje raspodjele dobiti i pokrića gubitka.

6. NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBiH, TE OSTALE AKTUELNOSTI

7. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Materijal u pdf formatu
 • Prezentacije u elektronskom formatu
 • Mogućnost pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h
 • Mogućnost postavljanja pisanih pitanja odmah nakon prijave na Webinar, u toku trajanja Webinara i nakon završenog Webinara na e-mail: seminari@privrednastampa.biz

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                    3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili eldar@privrednastampa.biz 

Nakon zaprimanja Vaše prijave, na Vaš e-mail ćemo vam poslati instrukciju za pristup webinaru.

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate po osnovu učešća na webinaru, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700
web: www.privrednastampa.biz

 

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top