skip to Main Content

BESPLATNI WEBINAR ZA PRETPLATNIKE ZIPS-a

 

SET FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA NOVIM OBRASCIMA
UMANJENJE VRIJEDNOSTI DUGOROČNE IMOVINE (MRS 36)
PRIMANJA ZAPOSLENIKA PO DRUGIM (RAZLIČITIM) OSNOVAMA
VRŠENJE UPRAVLJAČKIH PRAVA U DRUŠTVIMA KAPITALA

DATUM WEBINARA:
02. 12. 2022.
sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

WEBINAR SE PRIZNAJE KAO KONTINUIRANA EDUKACIJA
U RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI I UPISUJE SE U KNJIŽICE
SA 6 BODOVA/SATI

PREDAVAČI I TEME:

dr. sci. Mirna PAJEVIĆ-ROŽAJAC
1. SET FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA NOVIM OBRASCIMA

 • „Novi“ obrasci vs „stari obrasci“, osnovne razlike
 • Popunjavanje kolone prethodna godina
 • Obaveza uporedivosti podataka
 • Usklađivanje sa novim Kontnim okvirom
 • Objašnjenje novih konta
 • Šta sa kontima koja se gase
 • Utjecaj standarda (MSFI 15, MSFI 16 i MSFI 9) na strukturu izvještaja

NOVI OBRAZAC BILANSA STANJA

 • Novi način grupisanja imovine, obaveza i kapitala
 • Pozicija gubitka iznad visine kapitala
 • Vrijednosna usklađenja
 • „Brisanje“ upisanog a neuplaćenog kapitala
 • Obaveze po programu lojalnosti kupaca

NOVI OBRAZAC BILANSA USPJEHA

 • Grupisanje prihoda i rashoda
 • Poslovni rashodi vs ostali rashodi
 • Dobici/gubici od otuđenja finansijske imovine
 • Prihodi koji se priznaju u momentu transakcije vs prihodi tokom vremena

NOVI OBRAZAC IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA

 • Razlikovanje poslovnih, investicijskih i finansijskih aktivnosti
 • Direktna vs indirektna metoda, prednosti i nedostaci
 • Tretman finansijskih kategorija (kursne razlike, dividende, kamate)

NOVI OBRAZAC IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA NA KAPITALU

 • Popunjavanje novog Izvještaja o promjenama na kapitalu

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

 • Obaveza bilješki prema Zakonu o računovodstvu i reviziji
 • Načelo značajnosti

2. UMANJENJE VRIJEDNOSTI DUGOROČNE IMOVINE (MRS 36)

 • Kada i koliko često treba vršiti umanjenje vrijednosti imovine
 • Indikatori (pokazatelji) za umanjenje vrijednosti imovine
 • Provođenje testa na umanjenje vrijednosti imovine (koraci)
 • Utjecaj rasta cijena (inflacije) na umanjenje vrijednosti
 • Odrednice MRS 36
 • Računovodstveni aspekt – grupa 58 na praktičnim primjerima
 • Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine
 • Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme
 • Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina
 • Umanjenje vrijednosti biološke imovine
 • Gubici od prestanka priznavanja imovine sa pravom korištenja – NAJMOVI

Fuad BALTA, dipl. ecc.
3. PRIMANJA ZAPOSLENIKA PO RAZLIČITIM OSNOVAMA

 • Prava radnika prema Zakonu o radu, kolektivnim ugovorima, pravilnicima i ugovorima o radu sklopljenim između poslodavca i zaposlenika
 • Prava radnika u odnosu na limitirajuća primanja zaposlenika iz propisa o oporezivanju dohotka
 • Ugovori o djelu sa zaposlenikom
 • Menadžerski ugovori zaposlenika sa “svojom” firmom
 • Neoporezivi iznosi naknada za troškove službenog putovanja zaposlenika
 • Limitirane isplate naknada za terenski rad
 • Naknade ostalih troškova zaposlenicima, koje uključuju troškove naknade za prijevoz i mogućnost korištenja privatnog vozila za dolazak na posao i odlazak s posla, naknadu za ishranu u toku rada, naknadu za smještaj i troškove odvojenog života, regres i otpremninu
 • Jednokratne novčane pomoći zaposlenicima
 • Višestruki ograničavajući pokloni zaposlenicima
 • Bolovanje do i preko 42 dana
 • Oporezivanje bruto najniže plaće
 • Plaćanje poreza iznad dozvoljenog limita

Mensur HADŽIMUSIĆ, dipl. iur
4. OSTVARIVANJE UPRAVLJAČKIH PRAVA i IZVRŠAVANJE OBAVEZA ORGANA UPRAVLJANJA U DRUŠTVIMA KAPITALA

 • Zakonski okvir u vezi obaveze osnivanja nadzornog odbora i odbora za reviziju
 • Prava, obaveze i odgovornosti nadzornog odbora i odbora za reviziju kod izrade vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja privrednog subjekta
 • Poslovi odbora za reviziju i drugi poslovi utemeljeni na propisima iz oblasti privrede
 • Ovlaštenja odbora za reviziju kod razmatranja godišnje studije rizika i plana revizije
 • Karakter i značaj preporuka koje odbor za reviziju daje nadzornom odboru i upravi privrednog društva
 • Osnovni principi korporativnog upravljanja u okviru obaveza odbora za reviziju
 • Interna revizija – odnos Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH i zakona iz oblasti privrede (Zakon o privrednim društvima i Zakon o javnim preduzećima).

5. ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf formatu
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja pitanja u toku trajanja i nakon završenog webinara putem online forme

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • BESPLATNO za pretplatnike ZIPS-a
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjenu prijavu poslati na e-mail:
seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz
Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja prijave! 

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bismo evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte 

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700
web: www.privrednastampa.biz

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top