skip to Main Content

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA 

W E B I N A R

POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA PERIOD I – VI 2020., POREZ PO ODBITKU,
OBRAČUN GRANIČNIH TROŠKOVA,
KODEKS ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE U KONTEKSTU SAČINJAVANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA FER I ISTINITOJ OSNOVI


 

DATUM WEBINARA:
06
. 07. 2020.

Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Seminar počinje u 10:00 sati

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PERIOD I – VI 2020. GODINE
Predavač: dr. sc. Jozo PILJIĆ

 • Obveznici podnošenja polugodišnjih financijskih izvještaja
 • Obrasci polugodišnjeg obračuna
 • Bilans uspjeha za privredna društva
  – Dobit ili gubitak neprekinutog poslovanja
  – Dobit ili gubitak od prekinutog poslovanja
 • Bilans stanja za privredna društva
  – Stalna sredstva i dugoročni plasmani
  – Tekuća sredstva
  – Kapital
  – Rezerve
  – Neraspoređena dobit
  – Dugoročna rezerviranja
  – Dugoročne obveze
  – Kratkoročne obveze
 • Izvještaj o gotovinskim tokovima
 • Izvještaj o promjenama na kapitalu
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Zahtjevi MRS/MSFI za objavljivanje određenih informacija

1.2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA
Predavač: dr. sc. Jozo PILJIĆ

1.3. POLUGODIŠNJI OBRAČUN UDRUŽENJA I DRUGIH NEPROFITNIH SUBJEKATA
Predavač: dr. sc. Jozo PILJIĆ

2. POREZ PO ODBITKU I POREZNI KREDIT
Predavač: Fuad BALTA dipl. ecc.

 • Porez po odbitku prema propisima o porezu na dobit i porezu na dohodak
 • Prihod koji se oporezuje porezom po odbitku
 • Rezidentna i nerezidentna lica kao porezni obveznici; tretman prihoda firmi iz RS I DB u FBiH
 • Ko obračunava porez po odbitku, po kojim stopama i po kojoj valuti plaćanja
 • Avansne uplate i porez po odbitku
 • Usluge nerezidenta u inostranstvu
 • Isplate za koje se primjenjuje porez po odbitku
 • Dividende, autorske naknade i kamate
 • Elektronično pružanje usluga
 • Usluge zakupa oglasnog prostora u FBiH na online platformama (facebook, google, booking)
 • Naknade za: zabavne i sportske događaje, telekomunikacijske usluge i zakup nepokretne i pokretne imovine, upravljačke, tehničke i oberazovne usluge
 • Ostali prihodi nerezidenata ostvareni u FBiH
 • Podnošenje prijava – specifičnosti
 • Oporezivanje prihoda nerezidenata od prodaje imovine; poseban tretman kod otuđenja nepokretne imovine, dionica i udjela u kapitalu
 • Postupanje kod isplate prihoda posredniku koji se nalazi na teritoriji FBiH
 • Oslobađanja od plaćaja poreza po odbitku zbog primjene međunarodnih ugovora/sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, osim kod autorskih prava, dividendi i kamata; država rezidentnosti i država izvora; Obrazac OP-820; – detaljna pojašnjenja
 • Obračuna i plaćanje poreza po odbitku; primjena odgovarajućih formula
 • Porezni tretman poreza po odbitku na vlastiti teret
 • Porezni kredit u funkciji poreza po odbitku koji je obračunat rezidentnom pravnom licu u inostranstvu
 • Prijava poreznog kredita po osnovu plaćenog poreza van BiH; Obrazac PK-814;
 • Porez po odbitku kod isplate nerezidentnom fizičkom licu prema propisima o oporezivanju dohotka; Obrazac PDN-1033
 • Prijavljivanje dohotka od imovine i imovinskih prava – Obrazac PIP-1034
 • Pojašnjenja u situacijama prilikom podnošenja obrazaca AMS-1035 i APR-1036

3. MEĐUNARODNI KODEKS ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE U KONTEKSTU SAČINJAVANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA FER I ISTINITOJ OSNOVI
Predavač: dr. sc. Jozo PILJIĆ

 • Korporativno upravljanje kao faktor transparentnosti financijskog izvještavanja
 • Profesionalna etika u računovodstvu i financijskom izvještavanju
 • Primjena kodeksa računovodstvene etike

4. OBRAČUN GRANIČNIH TROŠKOVA I TAČKE POKRIĆA
Predavač: dr. sc. Jozo PILJIĆ

 • Primjena koncepta graničnog prinosa i VCP analize u procesu odlučivanja
 • Metode izračunavanja mrtve tačke rentabilnosti:
  • Metoda jednačine
  • Metoda marže pokrića
  • Grafička metoda
 • Učinak primjene koncepata graničnog prinosa i ukupnih troškova na vrijednost zaliha i iskazanog financijskog rezultata
 • Tačka pokrića troškovaproizvodnog poduzeća
 • Izračun tačke pokrića na primjeru proizvodnje tri proizvoda
 • Korištenje VCP analize za odlučivanje
 • Analiza osjetljivosti i neizvjesnost

5. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Materijal u pdf formatu
 • Prezentacije u elektronskom formatu
 • Mogućnost pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h
 • Mogućnost postavljanja pisanih pitanja odmah nakon prijave na Webinar, u toku trajanja Webinara i nakon završenog Webinara na e-mail: seminari@privrednastampa.biz

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

Nakon zaprimanja Vaše prijave, na Vaš e-mail ćemo vam poslati instrukciju za pristup webinaru, te omogućiti neograničen broj pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h.

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate po osnovu učešća na webinaru, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top