skip to Main Content

SEMINAR

AKTUELNA PITANJA IZ POREZNE, FINANSIJSKE I RAČUNOVODSTVENE OBLASTII
NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA I OSNOVNI PRAVCI (NOVOG) ZAKONA
O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

SARAJEVO, 26.10.2016. TUZLA, 27.10.2016
VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH HOTEL TUZLA
BRANISLAVA ĐURĐEVA 10 ZAVNOBIH-a
Sa početkom u 10h

PREDAVAČI
FUAD BALTA dipl. ecc.
KENAN SPAHIĆ mr. sc.
JOZO PILJIĆ dr. sc.

screenshot_2

Kotizacija (sa uključenim PDV-om)
100,00 KM po učesniku
80,00 za pretplatnike ZIPS-a

U cijenu kotizacije uračunato je:
– Materijal za seminar
– CD sa power point prezentacijom
– Pribor za pisanje
– Osvježenje tokom pauze (kafa, čaj i sok)

PRIJAVITE SE

Teme:

OPOREZIVANJE TRANSAKCIJA IZMEĐU POVEZANIH LICA (TRANSFERNE CIJENE) U SVJETLU NOVOG PRAVILNIKA O TRANSFERNIM CIJENAMA

 • Šta se sve podvodi pod pojmom transfernih cijena?
 • Koja se sve lica mogu podrazumijevati povezanim sa poreznim obveznikom?
 • Pojašnjenje principa „van dohvata ruke“
 • Najprikladnije metode transfernih cijena/tradicionalne i transakcijske metode dobiti
 • Odabir metoda i prednosti u primjeni
 • Način primjene metodeuporedivih nekontrolisanih cijena
 • Metoda cijene koštanja uvećane za oubičajenu zaradu/cijene van dohvata ruke
 • Kada je najprihvatljivija metoda preprodajne cijene?
 • Metoda podjele dobiti
 • Transakcijska neto marža kao jedna od metoda
 • Utvrđivanje transfernih cijena/faze u primjeni principa „van dohvata ruke“
 • Analiza uporedivosti kontrolisanih i nekontrolisanih transakcija
 • Određivanje cijene „van dohvata ruke“/koje se transakcije koriste kao uporedive?
 • Svrha sačinjavanje i aspekti funkcionalne analize (analize uporedivosti)/funkcije, rizici i imovina kod povezanih i nepovezanih lica
 • Koji se podaci mogu upoređivati?
 • Analiza uporedivosti usluga
 • Usluge podrške
 • Kamatna stopa po principu „van dohvata ruke“
 • TP dokumentacija poreznog obveznika kao dokaz o cijenama u transakcijama „van dohvata ruke“ i za sačinjavanje funkcionalne analize/prikupljanje, sadržaj i obim dokumentacije
 • Vrste izvještaja o transfernim cijenama
 • U kojim slučajevima je moguće podnijeti skraćeni izvještaj
 • Zaključak o tome da li su cijene u transakcijama u skladu sa
 • principom „van dohvata ruke“
 • Podnošenje godišnjeg izvještaja Poreznoj upravi na obrascu TP-902
 • Dostavljanje godišnjeg izvještaja PU FBiH o uklanjanju dvostrukog oporezivanja na obrascu TP-900
 • Način popunjavanja citiranih obrazaca; ko, u kojim slučajevima i do kada ih podnosi?
 • Od kada se primjenjuju odredbe Pravilnika o transfernim cijenama za MPL – multinacionalna povezana pravna lica?

NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DOBIT

AKTUELNOSTI U VEZI PROPISA O POREZU NA DOHODAK, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA I NE/OPOREZIVE ISPLATE

 • Oporezivanje pojedinačnih malih trgovaca i taksista;
 • Primjena Općeg kolektivnog ugovora u vezi sa Zakonom o porezu na dohodak i Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak/ (ne)mogućnosti;
 • Refleksija izmijenjenog i dopunjenog Zakona o doprinosima
 • Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu;
 • Isplata pomoći zaposleniku u slučaju bolesti izdržavanog člana uže porodice;
 • Topli obrok, regres, jubilarna nagrada i slično.

SPECIFIČNOSTI FINANSIJSKOG POSLOVANJA

 • Zakon o finansijskom poslovanju

ZNAČAJNIJA ZAKONSKA RJEŠENJA (NOVINE) I OSNOVNI PRAVCI NOVOG ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

 • Uvođenje bodovnog sistema obračuna penzija (pojašnjenja i konkretni primjeri izračuna sa formulama);
 • Napuštanje sistema koeficijenta i uvođenje redovnog i transparentnog usklađivanja penzija
 • trezorsko poslovanje nosioca osiguranja;
 • proširenje penzijskog obuhvata (u izračun penzije uvode se sve naknade koje osoba ostvari – NOVO RJEŠENJE sa primjerima);
 • Uslovi za starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, pooštravanje uslove za ostvarivanje prava na starosnu i porodičnu penziju, uz izuzetke (prijevremena pebnzija), koji su primjereni socio-ekonomskim prilikama u Federaciji BiH (sa pojašnjenjinma i primjerima);
 • stvaranje pretpostavki za uvođenje pravičnih stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranja u dijelu koji se odnosi na staž sa uvećanim trajanjem;
 • Stimulans za duži ostanak u sferi rada, „penali” odbici za raniji odlazak u penziju (sa pojašnjenjina i primjerima);
 • Penzijski i efektivni i staž sa uvećanim trajanjem (problemi sa tumačenjem pojmova i prestankom radnog odnosa radi odlaska u penziju!);
 • Uračunavanje posebnog penzijskog staža kod prestanka radnog odnosa zaposlenika, državnih i policijskih službenika i namještenika (nova zakonska rješenja i problemi u praksi);
 • Izmjene Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH i bitno drugačiji način prestanka radnog odnosa svih državnih službenika;
 • Problem odredbi novog Zakona o radu o prestanku Ugovora o radu iz ugla ostvarivanja prava propisanih zakonom o PIO.

NOVA RAČUNOVODSTVENA LEGISLATIVA

 • Nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH

BUDŽETSKO/PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

 • Nove Računovodstvene politike za federalne proračunske/budžetske korisnike
 • Primjena kontnog plana za proračun i proračunske korisnike

POREZNI I RAČUNOVODSTVENI POLOŽAJ DRUŠTAVA U STEČAJU I LIKVIDACIJI

OSTALE AKTUALNOSTI

 

Back To Top