skip to Main Content
ZIPS U Broju 1470, Januar 2024. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1470, januar 2024. godine, donosi

POREZI Korelacija novih propisa i (ne)oporezivanja u Federaciji BiH U posljednje dvije sedmice prošle godine propisana je promjena kod oporezivanja kada su u pitanju isplate naknada zaposlenicima u slučaju njihove bolesti i povređivanja, uslovi kod dodjela neoporezivih pomoći poslodavca zaposlenicima…

ZIPS U Broju 1469, Decembar 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1469, decembar 2023. godine, donosi

obrodošli u novo izdanje „Zbirke pitanja i odgovora“ (iz 2023.) sa više od 500 pomno sistematiziranih pitanja i odgovora i zvaničnih mišljenja nadležnih institucija. Odabrana pitanja i odgovori aktuelne finansijsko-računovodstvene i revizijske prakse i zvanična mišljenja nadležnih institucija, omogućit će…

SUDSKA PRAKSA U Broju 98. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 98. donosi

I dio Pregledni naučni rad NAKNADNO SUPARNIČARSTVO DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Pregledni naučni rad DOKAZIVANJE PRAVNO RELEVANTNIH ČINJENICA U PARNIČNOM POSTUPKU SA AKCENTOM NA INDICIJE…

ZIPS U Broju 1468, Novembar 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1468, novembar 2023. godine, donosi

INDIREKTNI POREZI Potpisivanje poreskih prijava upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde Od poreskog perioda januar 2024. godine poreske prijave za PDV će se potpisivati isključivo digitalnim potpisom upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde, što će biti obavezno za sve kategorije poreskih obveznika. Imajući u…

ZIPS U Broju 1467, Oktobar 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1467, oktobar 2023. godine, donosi

DIREKTNI POREZI Koristi kao oporezivi dohodak zaposlenika Koristi kao dohodak od nesamostalne djelatnosti predstavljaju posebno interesantnu kategoriju ukupnih oporezivih primanja radnika. Naime, osim bruto plaće koje se obavezno ugovora shodno propisima o radu, propisi o porezu na dohodak, određena davanja…

SUDSKA PRAKSA U Broju 97. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 97. donosi

I dio Pregledni naučni rad TEORIJSKI I PRAKTIČNI PROBLEMI ODLUČIVANJA U GRANICAMA TUŽBENOG ZAHTJEVA U VLASNIČKIM I OBLIGACIONIM SPOROVIMA Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Pregledni naučni rad PRAVNI ASPEKT (SUDSKO-MEDICINSKOG) VJEŠTAČENJA U PARNIČNOM…

Back To Top