skip to Main Content
SUDSKA-PRAKSA-OMOT-74WEB

Sudska praksa

PRVI ČASOPIS U BOSNI I HERCEGOVINI posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

Zbog reformi i harmonizacije krivičnog, građanskog, vlasničko-pravnog, privrednog, poreznog i carinskog zakonodavstva, svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa mogu da se upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, te aktuelnom privredno-prekršajnom praksom, kao i praksom sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.

Misija časopisa je da se svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom i da njenim redovnim praćenjem lakše shvate zakone koje primjenjuju.

Pored izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini.

Iz sadržaja broja 74. izdvajamo:

 

I dio

AUTORSKI RADOVI

Izvorni naučni rad

Pišu: Prof. dr. Senad MULABDIĆ

Amra Mulabdić

Zabrana preinačenja presude na štetu stranke koja je jedina podnijela pravni lijek

Izvorni naučni rad

Piše: Prof. dr Duško Medić

Značaj vještačenja u parnicama za naknadu nematerijalne štete

Rasprave

Piše: prof. dr Milan BLAGOJEVIĆ

(Ne)savjesnost i (ne)poštenje ugovora o kreditu u švajcarskom franku
II dio

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BIH

Svrha kažnjavanja

Krađa i teška krađa

Teška krađa

Teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BiH

Zakonitost dokaza

Razlozi za pritvor

Bitne povrede kaznenog postupka

Krivična sankcija izrečena presudom inozemnog suda

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

STVARNO PRAVO

Preuzimanje ispunjenja obaveze za drugog

Vrijeme posjedovanja

Savjesnost posjeda

Prava na stvarima i nekretninama bivše JNA

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO

Osnov obaveze

Nastupanje posljedica ništavosti

Nasljeđivanje naknade materijalne štete

Zastoj i prekid zastare potraživanja

Prekid roka zastare potraživanja

Preuzimanje ispunjenja

OBLIGACIONI ODNOSI – NAKNADA ŠTETE

Odgovornost direktora za štetu za vrijeme obavljanja dužnosti

Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ

Objektivna odgovornost za štetu

Objektivna odgovornost za štetu

Način i svrsishodnost naknade materijalne štete

Nematerijalna šteta usljed „neosnovanog vođenja krivičnog postupka“

Neopravdano lišenje slobode i nematerijalna šteta

Naknada nematerijalne štete roditeljima

STAMBENO PRAVO

Zamjenski stan – umanjenje imovine i zastara potraživanja

Otkup stanova bivše JNA

ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Diskriminacija – teret dokazivanja

ZAŠTITA OD KLEVETE

Kleveta

PORODIČNO PRAVO

Bračna stečevina i posebna imovina

Bračna stečevina i neosnovano bogaćenje

NASLJEDNO PRAVO

Povreda nužnog nasljednog dijela

Vraćanje poklona učinjenih trećim licima od strane ostavioca

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih i organizacijskih razloga

Odgovornost obrtnika u radnom sporu

PRIVREDNA DRUŠTVA

Prokura

STEČAJ

Prestanak ugovora o radu kod stečajnog dužnika

PARNIČNI POSTUPAK

Pravna kvalifikacija spora – primjena materijalnog prava

Prigovor mjesne nenadležnosti suda i povreda postupka

Preinačenje tužbe i promjena navoda tužbe – razlika

Ocjena iskaza stranke

Dokazivanje u postupku

Teret dokazivanja

Rješenje o ispravci greške – sadržaj

Povreda odredaba parničnog postupka

Ispitivanje žalbenih razloga

Suparničarstvo – posljedica poduzimanja pravne radnje jednog suparničara

IZVRŠNI POSTUPAK

Privremeni zastupnik umrlog izvršenika

Povreda odredaba izvršnog postupka

UPRAVNO PRAVO

EKSPROPRIJACIJA

Uvećanje visine naknade za eksproprisanu nepokretnost

KOMUNALNA DJELATNOST

Plaćanje komunalne naknade

NEZAPOSLENE OSOBE

Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret Službe za zapošljavanje

POLICIJSKI SLUŽBENICI

Prestanak radnog odnosa policijskom službeniku

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju

Pravo na porodičnu penziju

POREZI NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA

Obveznik poreza na promet nepokretnosti u slučaju kada je prodaja obavljena u izvršnom postupku i kada je
dogovoreno da porez plati kupac

PROSTORNO UREĐENJE

Donošenje regulacionog plana – prava trećih lica

Izdavanje građevinske dozvole

Uplanjenje objekta

STVARNO PRAVO

Gubitak prava korišćenja radi građenja

Uspostavljanje pravnog jedinstva zgrade i zemljišta

SUKOB INTERESA

Nadležnost za odlučivanje o sukobu interesa

UPRAVNI POSTUPAK

Saglasnost jednog organa za donošenje rješenja drugog organa

Ukidanje rješenja po pravu nadzora

Povrede pravila postupka

UPRAVNI SPOR

Razlozi ukidanja presude nižestepenog suda

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA LIČNU SLOBODU I SIGURNOST

Razlozi za pritvor

Produženje pritvora

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

Dokazni postupak

Ocjena dokaza

Troškovi parničnog postupka

Napušteni stanovi

Neosnovano obogaćenje

Povrat stana u posjed

Pravo na pristup sudu

Pravo na sud

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA NEDISKRIMINACIJU

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE U ODNOSU NA DONOŠENJE ODLUKE U RAZUMNOM ROKU

PRAVO NA DONOŠENjE ODLUKE U RAZUMNOM ROKU

PRAVO NA DONOŠENJE ODLUKE U RAZUMNOM ROKU I PRAVO NA IMOVINU

PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU

Ništavost ugovora o razmjeni nepokretnosti

PRAVO NA IMOVINU

NEDOPUŠTENA APELACIJA

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU – REPUBLIKA HRVATSKA

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu – načelo savjesnosti i poštenja

Odgovornost brokera

Građenje – odgovornost izvođača radova

Obnova kuće – povrat sredstava

Opasna djelatnost

PREKRŠAJNI POSTUPAK

Zastara prekršajnog gonjenja

STVARNO PRAVO

Uknjižba doživotnog uživanja i korištenja

TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE

Dialer

PRIZNANJE I IZVRŠENJE STRANE SUDSKE ODLUKE

Pretpostavke za priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka

Svojstvo odluke drugog tijela izjednačene sa sudskom odlukom samo po sebi nije jamstvo i eksteritorijalnog djelovanja

IV dio
PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Ograničenja prava pristupa sudu

Povreda presumpcije nevinosti

Sloboda izražavanja

Djelotvorno pravno sredstvo

Pojam diskriminacije

Back To Top