skip to Main Content
Untitled-1

Sudska praksa

Sudska praksa je prvi časopis u Bosni i Hercegovini posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

Zbog reformi i harmonizacije krivičnog, građanskog, vlasničko-pravnog, privrednog, poreznog i carinskog zakonodavstva, svima koji se bave praktičnom primjenom propisa omogućili smo da se upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, te aktuelnom privredno-prekršajnom praksom, kao i praksom sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Misija časopisa je da svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa redovnim praćenjem aktuelne sudske prakse lakše shvate zakone koje primjenjuju.

Osim izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini. 

Iz sadržaja broja 76. izdvajamo:

I dio

AUTORSKI RADOVI

 Izvorni naučni rad
Pišu: Prof. dr. Senad Mulabdić, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
          Amra Mulabdić, Bachelor prava
GRANICE ISPITIVANJA DRUGOSTEPNE PRESUDE OD STRANE REVIZIJSKOG SUDA

Stručni rad
Piše: Prof. dr Milan BLAGOJEVIĆ, sudija Okružnog suda u Banjaluci
O JEDNOM USTAVNOM PRAVU ŽALBENIH SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Pregledni članak
Piše: Doc. dr. Larisa VELIĆ
Pravo građenja

Izvorni naučni rad
Piše: Predrag KRSMANOVIĆ, sudija Kantonalnog suda u Tuzli
Kontrola ustavnosti zakona od strane redovnih sudova (sa osvrtom na direktnu primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima)

II dio

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE
Mogućnost osude za produženo krivično djelo
Motiv pomagača kod krivičnog djela iz člana 219. KZ BiH
PREUZETI KRIVIČNI ZAKON SFRJ
Blanketni propis predstavlja bitno obilježje krivičnog djela Ratnog zločina protiv civilnog stanovništva
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE (ZKP BiH)        
Nužnost zamjene mjere pritvora blažim mjerama
Rješenje kojim se određuje dužnost naknade prouzrokovanih troškova       
Uslovi za ponavljanje postupka u korist osuđenog
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BiH (ZKP FBiH)
Pretpostavka nevinosti i in dubio pro reo
Za vještaka određena osoba koja se ne nalazi na popisu sudskih vještaka
Ponovno izvođenje ranije nezakonito izvedene radnje dokazivanja
Nezakonita radnja pribavljanja od banaka podataka o finasijskim transakcijama
lzuzeće sudije
Značaj ranije pravomoćne presude zasnovane na sporazumu o priznanju krivnje
Značaj iskaza neke osobe dat branitelju i mogućnost njegovog korišćenja na glavnom pretresu
PREKRŠAJNO PRAVO
Prekršajni nalog – svojstvo isprave

GRAĐANSKO PRAVO
STVARNA PRAVA
Sticanje prava vlasništva na nekretnini
Ugovor o građenju
Princip povjerenja u zemljišne knjige – oboriva pretpostavka
Karakter tužbe za utvrđivanje vlasništva dosjelošću i upis tog vlasništva u zemljišnu knjigu
Sticanje prava svojine
OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Pobijanje ugovora zbog bitne zablude
Zelenaški ugovor
Namirenje zastarjelog potraživanja koje je obezbijeđeno hipotekom
Određivanje tržišne vrijednosti stana
OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Podijeljena odgovornost organa uprave (Općine) i graditelja
Odgovornost države (kantona) za štetu
Odgovornost pravnog lica za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu     
Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti
Podijeljena odgovornost – vezivanje sigurnosnog pojasa
Naknada štete u vidu rente
Pravo na naknadu za tuđu njegu i pomoć
Naknada nematerijalne štete roditeljima
Kriterij naročito teškog invaliditeta
Potraživanje naknade štete
Prekid zastare potraživanja naknade štete
Odgovornost za štetu počinjenu u bivšoj SFRJ
Supsidijarna odgovornost osnivača školske ustanove
OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
Pravni nedostatak prodane stvari
PRAVO OSIGURANJA
Kasko osiguranje – predočavanje saobraćajne dozvole kao uslova za naknadu štete usljed krađe vozila
PLATNI PROMET
Multilateralna kompenzacija
PORODIČNO PRAVO
Početak obaveze izdržavanja
Otkup stana  i bračna stečevina
Bračna stečevina
Ugovor o doživotnom izdržavanju i bračna stečevina
Zajednička imovina bračnih supružnika
RADNI ODNOSI
Odgovornost za štetu koju zaposlenik pretrpi van radnog vremena na putu od kuće do posla i obratno
Pravo na obranu u postupku kod poslodavca
Kolektivni radni spor
Pobijanje odluke o izboru kandidata po konkursu
Prestanak radnog odnosa zbog navršavanja penzijskog staža
Profesionalna bolest
Naknada štete zbog izgubljene dobiti (naknadu za topli obrok i prevoz) volontera
Ovlaštenja privremenog upravnika
ZABRANA DISKRIMINACIJE
Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije
STAMBENO PRAVO
Otkup stana
PARNIČNI POSTUPAK
Suđenje u granicama zahtjeva
Prethodno pitanje
Teret dokazivanja
Sadržaj izreke presude
Povreda odredaba parničnog postupka
Ocjena dokaza
Opravdanost odsustva sa glavne rasprave
Odustanak od izvođenja dokaza
PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE
Preduslov za priznanje strane sudske odluke
Stečaj i priznanje strane sudske odluke

UPRAVNO PRAVO
PRAVNA SHVATANJA UPRAVNOG ODJELJENJA VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BIH        
Nadležnost Vrhovnog suda Federacije BiH za vanredno preispitivanje sudske odluke
Dokaz o položenom pravosudnom ispitu
Odustanak od zahtjeva za vanredno preispitivanje sudske odluke
Primjena Odluka Ustavnog suda Federacije BiH
DRŽAVNI SLUŽBENICI
Refundacija isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad
Sukob interesa prijavljenog kandidata
Dokazivanje radnog iskustva od strane prijavljenog kandidata
Brzina odgovaranja na pitanja kao kriterij i mišljenje kandidata o kvalitetu biografije
Sticanje statusa namještenika
Udaljenje (suspenzija) policijskog službenika nakon pokrenutog disciplinskog ili krivičnog postupka
EKSPROPRIJACIJA
Naknada izgubljene koristi kod eksproprijacije
Rok za podnošenje zahtjeva za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine
VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine
Dodjela građevinskog zemljišta bez naknade
Priznavanje prava po osnovu uzurpacija
JAVNE NABAVKE
Provjera tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača
POREZI I TAKSE
Razrez indirektnih poreza u slučaju fiktivnog prometa
Podnošenje porezne prijave u ime obveznika plaćanja komunalne takse za isticanje firme
Ustavnost opštinskih odluka o komunalnim taksama kojima se kao kriterij za utvrđivanje visine takse
propisuje djelatnost obveznika plaćanja takse
Komunalna taksa za isticanje firme – zabrana diskriminacije
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Vojni osiguranici
Samostalna i srazmjerna penzija po međunarodnom ugovoru o socijalnom osiguranju
Ponovno određivanje penzije po međunarodnom ugovoru o socijalnom osiguranju
BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA
Pobijanje rješenja o pravu na borački dodatak   
PRIMJENA EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA
Direktna primjena Konvencije od strane redovnih sudova i upravnih organa u slučaju sukoba domaćeg
propisa sa Konvencijom
UPRAVNI SPOR
Karakter upravnog akta
Povreda postupka
“Ćutanje” prvostepenog suda

USTAVNO PRAVO
PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Ispunjenja ugovora
Eksproprijacija
Porodični odnosi
Ugovor o ustupanju izgradnje
Zakonitost dokaza
Ocjena dokaza
Izvršenje sudske odluke
Izvršni postupak
Obrazloženje presude
Zakonske zatezne kamate
Prigovor pasivne legitimacije
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE U ODNOSU NA DONOŠENJE ODLUKE U RAZUMNOM ROKU

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I KAŽNJAVANJE SAMO NA OSNOVU ZAKONA

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVA NA IMOVINU

PRAVO NA PRIVATNI ŽIVOT

PRAVO NA IMOVINU

III dio

 

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA

OBLIGACIONO PRAVO
Zastara potraživanja naknade štete usljed oduzimanja nekretnine
Pravična naknada štete

PARNIČNI POSTUPAK
Povrede odredaba parničnog postupka

CRNA GORA

OBLIGACIONO PRAVO
Ništavost ugovora
Priznanja duga

STEČAJ
Radni odnos i otvaranje stačajnog postupka

PARNIČNI POSTUPAK
Revizija koju ne podnosi advokat
Revizija protiv rješenja

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Presumpcija nevinosti
Pravo na djelotvoran pravni lijek

 

Back To Top