skip to Main Content
image description

Sudska praksa

Sudska praksa je prvi časopis u Bosni i Hercegovini posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

Zbog reformi i harmonizacije krivičnog, građanskog, vlasničko-pravnog, privrednog, poreznog i carinskog zakonodavstva, svima koji se bave praktičnom primjenom propisa omogućili smo da se upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, te aktuelnom privredno-prekršajnom praksom, kao i praksom sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Misija časopisa je da svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa redovnim praćenjem aktuelne sudske prakse lakše shvate zakone koje primjenjuju.

Osim izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini. 

Iz sadržaja broja 76. izdvajamo:

I dio
AUTORSKI RADOVI
Izvorni naučni rad
Pišu: Prof. dr. Senad Mulabdić, sudija Vrhovnog suda FBiH
Amra Mulabdić, Bachelor prava
DOKAZIVANJE PUTEM INDICIJA
Izvorni naučni rad
Piše: Prof. dr Duško Medić
AKCESORNOST ZALOŽNOG PRAVAU REPUBLICI SRPSKOJ
Pregledni naučni rad
Piše: Prof. dr. Meliha Povlakić
Pretvorba prava na poljoprivrednom zemljištu
II dio
KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (KZ FBiH)
Pojam djeteta u smislu KZ FBiH
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU
BOSNE I HERCEGOVINE (ZKP BiH)
Ovlaštenja tužioca u istrazi
Dužnost izjašnjenja tužioca prilikom redovne
kontrole mjera zabrane u toku istrage
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BiH (ZKP FBiH)
Privremeno oduzimanje predmeta
Slobodna ocjena dokaza
Razlozi za pritvor
Određivanje pritvora nakon izricanja presude
Nedolazak optuženika na glavni pretres
Ovlaštenje suda da tokom glavnog pretresa pribavlja dokaze
Bitne povrede postupka
Unakrsno ispitivanje i predlaganje novog dokaza

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

STVARNO PRAVO
Status svojine na gradskom građevinskom zemljištu
prema ranijim propisima
Vlasništvo pokretne stvari i naknada štete

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO

Ništavi i rušljivi ugovor – razlike
Pobijanje rušljivog ugovora
Zastara potraživanja po osnovu zajma
Zastara potraživanja naknade štete od advokata zbog
povrede ugovorne obaveze po osnovu ugovora o nalogu
Početak zastarnog roka kod potraživanja nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE

Odgovornosti organa uprave za štetu
Odgovornost pravnog lica za štetu koju
prouzrokuje njegov organ
Dodatak za tuđu njegu i pomoć
Solidarna odgovornost naručioca i izvođača radova
Odgovornost sudije za svoj rad
Odgovornost advokata za štetu
Odgovornost notara za štetu
Pasivna legitimacija za naknadu štete

NASLJEDNO PRAVO

Opoziv darovanja

PORODIČNO PRAVO

Bračna stečevina i personalna subrogacija

RADNO PRAVO

Rok za podnošenje tužbe u radnom sporu
Radni odnos na (ne)određeno vrijeme i stečaj
Raskid ugovora o upućivanju na rad u inozemstvo
Poslovno uvjetovani otkaz
Odgovornost sindikata za štetu pričinjenu
poslodavcu organizovanjem nezakonitog štrajka
Naknada štete u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu
Isplata djela plaće gotovinom
Naknada troškova za odvojeni život
Kolektivni ugovor za granu finansija

SLUŽBENIČKO PRAVO

Osporavanje sastava komisije za izbor državnih
službenika u žalbenom postupku
Potraživanje razlike plaća
Prestanak radnog odnosa državnog službenika po sili zakona
Imenovanje i postavljenje državnih službenika u
organima državne službe FBiH

STAMBENI ODNOSI

Naknada za nužne radove na stanu izvršene
od strane privremenog korisnika

ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Isključivanje, ograničavanje i davanje prednosti
Utvrđivanje diskriminacije
Dozvoljenost revizije u postupcima utvrđivanja i
zaštite od diskriminacije

PRIVATIZACIJA

Obim prava stečenih privatizacijom preduzeća
PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA
Protest mjenice
Prenos prava iz hartije po naredbi

STEČAJ

Solidarna odgovornost Federacije BiH za obaveze stečajnog dužnika
Nadležnost suda za priznanje inostrane
odluke o otvaranju stečaja

PARNIČNI POSTUPAK

Tužbeni i protivtužbeni zahtjev u vezi prethodnog pravnog pitanja
Prethodno pravno pitanje
Odbacivanje podneska
Objektivna preinaka tužbe
Provjera postojanja litispendencije
Upravljanje postupkom
Odbacivanje odgovora na tužbu kao neblagovremenog
Teret dokazivanja u parnici
Svojstvo dokaza izvoda o stanju duga
Pravo na obrazloženu sudsku odluku
Ispitivanje blagovremenosti žalbe od drugostepenog suda
Povreda odredaba parničnog postupka
Bitna povreda odredaba parničnog postupka
Povreda odredaba parničnog postupka u vezi
obrazloženja drugostepene odluke
Računanje roka za podnošenja revizije
Nedopuštenost revizije
Protest mjenice i revizija
Revizija u sporu iz odnosa roditelja i djece
Utvrđivanje vrijednosti spora po tužbi i protivtužbi

IZVRŠNI POSTUPAK

„Žalba“ odnosno „prigovor“ protiv rješenja o izvršenju
Namirenje više tražilaca izvršenja iz novca
dobijenog prodajom nekretnine

UPRAVNO PRAVO

IZBORNO PRAVO
Uslovi za glasanje izvan BiH
Izbor članova Predsjedništva BiH

EKSPROPRIJACIJA

Eksproprijacija preostalog dijela nepokretnost
Naknada za eksproprisane nekretnin
PREMJER I KATASTAR ZEMLJIŠTA
Upis promjena u katastarskom operatu – neslaganje trenutno upisanih katastarskih podataka
Cijepanje parcele

POREZI I DOPRINOSI

Zakonska hipoteka na nekretninama poreznog dužnika
Neto osnovica za obračun doprinosa na platu
Kad se amortizacija može smatrati odbitkom
kod poreza na ostvareni prihod

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Pravo na porodičnu penziju – kratko trajanje
braka sa korisnikom penzije
Porodična penzija
Zastara dospjelih mjesečnih primanja i prekid zastarjevanja

BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA

Invalidska penzija

UPRAVNI POSTUPAK

Odbačaj zahtjeva za naknadu eksproprisane nekretnine

UPRAVNI SPOR

Upravni akt
Mjesna nadležnost suda nakon što tuženi dostavi
odgovor na tužbu
Razlozi ukidanja presude nižestepenog suda
Dozvoljenost zahtjeva za vanredno preispitivanje

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE
Ugovor o korištenju stana
Isplata stanarine
Isplata štete
Obrazloženje presude
Činjenično stanje u krivičnom postupku
Pravna valjanost ugovora o kupoprodaji
Zakup poslovnih prostorija
Pravo posjeda
Visina naknade štete
Isplata duga
Uređenje međa
Utvrđivanje prava vlasništva
Ugovor o izvršenju usluga izrade projektne dokumentacije i
izvođenja radova na objektima
Zastarjelost potraživanja
Prava iz invalidskog osiguranja

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE U ODNOSU NA DONOŠENJE

ODLUKE U RAZUMNOM ROKU I ZABRANA ZLOUPOTREBE PRAVA
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA
DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK
Eksproprijacija
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU
PRAVO NA PRIVATNI ŽIVOT I PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK I
ZABRANA DISKRIMINACIJE
PRAVO NA IMOVINU
PRAVO NA IMOVINU I PRAVO NA DOM
III dio
PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU
REPUBLIKA HRVATSKA
STVARNO PRAVO
Zaštita posjeda – tužba zbog uznemiravanja
Građenje na zemljištu u društvenom vlasništvu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
Brisovna tužba

No announcement available or all announcement expired.
Back To Top