skip to Main Content
SUDSKA-PRAKSA—OMOT-75WEB

Sudska praksa

PRVI ČASOPIS U BOSNI I HERCEGOVINI posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

Zbog reformi i harmonizacije krivičnog, građanskog, vlasničko-pravnog, privrednog, poreznog i carinskog zakonodavstva, svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa mogu da se upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, te aktuelnom privredno-prekršajnom praksom, kao i praksom sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.

Misija časopisa je da se svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom i da njenim redovnim praćenjem lakše shvate zakone koje primjenjuju.

Pored izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini.

Iz sadržaja broja 75. izdvajamo:

I dio
AUTORSKI RADOVI

Stručni rad
Piše: dr. Miloš BABIĆ, sudija Suda Bosne i Hercegovine
Krivično djelo pranja novca

Izvorni naučni rad
Pišu: prof. dr. Senad Mulabdić
Amra Mulabdić

ODLUKE REVIZIJSKOG SUDA PREMA
NOVELIRANOM ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU

Izvorni naučni rad
Piše: dr. sc. Slobodan Stanišić

GRAĐANSKA ODGOVORNOST ZA SEKUNDARNE MEDICINSKE ŠTETE

II dio

KRIVIČNO PRAVO                           
KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE
Pripadnost grupi kao element krivičnog djela Organiziranje terorističke grupe
Krivično djelo Porezna utaja ili prevara
Krivično djelo Davanje lažnog iskaza

KRIVIČNI ZAKON BIVŠE SFRJ
Ratni zločin protiv civilnog stanovništva

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
Povezanost u radnjama izvršenja optuženih kao osnov za vođenje jedinstvenog krivičnog postupka
Mogućnost korišćenja iskaza osumnjičenog koji je dat bez prisustva branioca u slučaju kada odbrana nije bila obavezna
Oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnog djela od pravnog lica

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BIH
Pretpostavka nevinosti i in dubio pro reo
Pravo na obranu
Razlozi za pritvor

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

STVARNA PRAVA
Ograničenja vlasništva
Sticanje svojine održajem
Naknada za zemljište nakon gubitka prava korištenja radi građenja
Pravilo jačeg prava na posjed
Naknada štete zbog oduzimanja zemljišta za potrebe odbrane (i izgubljene dobiti) – pasivna legitimacija
Vanredna dosjelost
Nacionalizacija najamnih zgrada i građevinskog zemljišta

OBLIGACIONI ODNOSI – OPĆI DIO
Ugovor o poklonu – uslovi punovažosti
Izmakla korist
Neosnovano bogaćenje i zastara
Početak roka zastare
Odnos povjerioca i supsidijarnog jemca

OBLIGACIONI ODNOSI – NAKNADA ŠTETE
Naknada štete iz osnova lišenja slobode u dužem trajanju od izrečene kazne
Odgovornost za štetu koju prouzrokuje sudija
Dospjelost naknade materijalne štete
Teret dokazivanje visine štete
Prekid zastarjevanja

OBLIGACIONI ODNOSI – OSIGURANJE
Nematerijalna šteta i Opći uslovi osiguranja

PORODIČNO PRAVO
Pitanje državljanstva i spor o pravu na nekretninama u Federaciji BiH
Doprinos izdržavanju djeteta
Način izvršavanja obaveze izdržavanja

RADNO PRAVO
Sposobnost koju je poslodavac dužan cijeniti prilikom ponude drugih poslova za invalida II stepena
Naknada plaće za vrijeme neskrivljenog prekida rada
Kontrola odluke disciplinskog organa
Razrješenje direktora

SLUŽBENIČKO PRAVO
Imenovanje rukovodećeg državnog službenika
Odbacivanje žalbe na rješenje o razrješenju zbog dvije uzastopne negativne ocjene rada
Disciplinska odgovornost državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine
Rok za podnošenje tužbe kandidata prijavljenog na javni oglas

STAMBENI ODNOSI
Bitnost „namjene“ građevinske cjeline u postupku sticanja stanarskog prava i zahtjeva za utvrđivanje prava na otkup

ZAŠTITA OD KLEVETE
Kleveta
Naknada štete zbog klevete

MJENIČNO PRAVO
Zastara mjeničnog potraživanja
Protest mjenice

PARNIČNI POSTUPAK
Zasnovanost presude u dispozitivnim sporovima
Određenost (protiv)tužbenog zahtjeva
Preinaka tužbe
Nalaz i mišljenje od većeg broja vještaka
Povreda parničnog postupka
Prekid parničnog postupka
Formalno suparničarstvo i određivanje vrijednosti spora

IZVRŠNI POSTUPAK
Rješenje o obustavi izvršenja
Određivanje privremene mjere u izvršnom postupku
Novi dokaz
Izvršenje rješenja o smetanju posjeda

VANPARNIČNI POSTUPAK
Poravnanje o diobi stvari

UPRAVNO PRAVO

BORAVAK STRANACA
Pravo stranca na međunarodnu zaštitu

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Zakonski uslovi za donošenje opštinske odluke o određivanju zemljišta kao gradskog građevinskog zemljišta
Uspostavljanje svojinsko-pravnih odnosa

PROSTORNO UREĐENJE I GRAĐENJE
Rušenje bespravno izgrađenog objekta

POREZI
Uručenje dokumenata po pitanjima indirektnog oporezivanja
Primjena poreskog zakona

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ
Pravo na novčanu podršku u poljoprivredi i ruralnom razvoju
(po kantonalnom zakonu)

UPRAVNI POSTUPAK
Momenat pokretanja
Zakonski uslovi za skraćeni upravni postupak
Razlozi za obnovu postupka

UPRAVNI SPOR
Razlozi za odlaganje izvršenja konačnog upravnog akta
Razlozi ukidanja presude nižestepenog suda
Razlozi ukidanja presude nižestepenog suda u pogledu odluke o troškovima postupka
Naknada za korištenje putnog zemljišta – mjesna nadležnost suda

USTAVNO PRAVO
PRAVO NA LIČNU SLOBODU I SIGURNOST
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Ocjena dokaza i princip in dubio pro reo
Pravo svojine na nepokretnostima
Suvlasništvo na montažnom objektu
Pravo vlasništva na osnovu gradnje na tuđem zemljištu
Kupoprodajni ugovor
Predugovor o kupoprodaji nekretnina
Stanarsko pravo
Sistem indirektnog oporezivanja
Stečajni postupak
Mjerenje utroška električne energije
Pravo na nepristrasan sud
Obrazloženje osporenih odluka
Dokazivanje putem posrednih dokaza – indicija

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE I KAŽNjAVANjE SAMO NA OSNOVU ZAKONA

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE U ODNOSU NA DONOŠENjE
ODLUKE U RAZUMNOM ROKU

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I ZABRANA DISKRIMINACIJE
Visina naknade za eksproprirane nekretnine

PRAVO NA PRAVIČAN POSTUPAK U ODNOSU NA DONOŠENjE
ODLUKE U RAZUMNOM ROKU I PRAVO NA NEDISKRIMINACIJU

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU

PRAVO NA IMOVINU

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU
REPUBLIKA HRVATSKA

STVARNA PRAVA
Pravo suvlasnika da zahtijeva naknadu za upotrebu stvari od ostalih suvlasnika
Izdavanje dozvole brisanja hipoteke – za bivše društvenopoduzeće čiji pravni slijednik ne postoji

OBLIGACIONO PRAVO
Ništetnost – Ugovori o kreditu sa stranom bankom bez ovlaštenja za rad
Promjena vjerovnika ili dužnika – jamstvo
Naknada štete u vidu tuđe pomoći i njege
Utvrđivanje visine naknade materijalne štete

PARNIČNI POSTUPAK
Ovlaštenje za podnošenje revizije

UPRAVNO PRAVO
Valjnost sudske odluke nakon ukidanja propisa na kojem je odluka utemeljena

CRNA GORA
STVARNA PRAVA
Pravno sljedništvo u vlasništvu
Prekid roka održaja (dosjelosti)

PORODIČNO PRAVO
Izdržavanje djece

PARNIČNI POSTUPAK
Delegacija nadležnosti
(Ne)dozvoljenost revizije

IV dio
PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Mladost Turist a.d. vs. Hrvatske
Pitanje sukcesije bivše SFRJ
Gregurić protiv Hrvatske (no. 45611/13)
Povreda  pravo na pošteno suđenje
Bosanac vs.Hrvatske
Gradinščak vs. Hrvatske
Petek vs. Hrvatske
Leštek vs. Hrvatske
Godler vs. Hrvatske
Nedopuštenost zahtjeva zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih sredstava

sudska-praksa-75-3dWEB
Back To Top