skip to Main Content
image description

Sudska praksa

Sudska praksa je prvi časopis u Bosni i Hercegovini posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

Zbog reformi i harmonizacije krivičnog, građanskog, vlasničko-pravnog, privrednog, poreznog i carinskog zakonodavstva, svima koji se bave praktičnom primjenom propisa omogućili smo da se upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, te aktuelnom privredno-prekršajnom praksom, kao i praksom sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Misija časopisa je da svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa redovnim praćenjem aktuelne sudske prakse lakše shvate zakone koje primjenjuju.

Osim izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini.

Iz sadržaja broja 79. izdvajamo:

I dio

AUTORSKI RADOVI 

Izvorni naučni rad
Piše: Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ
EVROPA ANTE PORTAS – DA LI SU VRATA ZAKLJUČANA?
(Povodom sudske presude o ugovorima sklopljenim van poslovnih prostorija)

Izvorni naučni rad
Pišu: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
Mr. sc. Amra MULABDIĆ
PROBLEM PRESUĐENE STVARI U VLASNIČKOJ PARNICI RADI POVRATA STVARI U POSJED

Izvorni naučni rad
Piše: Prof. dr Slobodan STANIŠIĆ
OBJEKTIVNA ODGOVORNOST ZA ŠTETE OD GRAĐEVINA

II dio

KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO
KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE
Pitanje posljedice kod krivičnih djela ratnih zločina
Ratni zločin protiv civilnog stanovništva
Biće krivičnog djela Javno podsticanje na terorističke aktivnosti

KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE
Zastarjelost krivičnog gonjenja – primjena blažeg zakona
Oštećenje ili povlašćivanje povjerilaca

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
Troškovi krivičnog postupka
Odluka o imovinskopravnom zahtjevu
Presuda kojom se optužba odbija

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Tjelesni pregled i druge radnje
Sporazum o priznanju krivnje i troškovi postupka
Ne bis in idem
Bitna povreda odredaba krivičnog postupka
Povreda prava na odbranu

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
Nepravo ponavljanje krivičnog postupka
Zakonitost dokaza

ZAKON O PREKRŠAJIMA
Lišenje slobode zbog neplaćanja kazne

GRAĐANSKO PRAVO

AUTORSKO PRAVO
Autorski ugovor

STVARNA PRAVA
Osnivanje etažne svojine tužbom u parničnom postupku
Vlasnička tužba za vraćanje stvari
Građenje na tuđem zemljištu
Sticanje prava svojine građenjem
Karakter odluke Komisije za imovinske zahtjeve
izbjeglica i raseljenih lica (CRPC)

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Prividan pravni posao
Ništavost ugovora o kreditu
Tužba za utvrđenje ništavosti ugovora
Raskid ugovora
Tumačenje ugovora
Ugovorena i zakonska stopa zatezne kamate
Zakonska zatezna kamata na novčanu obavezu utvrđenu izvršnom ispravom
Priznanje duga i prekid zastarjevanja
Prekid zastare – ovjera i potpis IOS-a
Rokovi zastare za potraživanja iz ugovora o međunarodnom prevozu
Obaveza vraćanja (restitucija) u slučaju raskida ugovora
Rokovi za ostvarivanje pravne zaštite od evikcije

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Odgovornost zdravstvene ustanove za grešku ljekara
Naknada štete vlasniku susjednog objekta
Oslobađanje od odgovornosti za štetu u vršenju službene dužnosti usljed više sile
Nezakonit ili nepravilan rad tijela uprave
Podijeljena odgovornost za štetu
Naknada štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja
Naknada nematerijalne štete – relevantne činjenice
Odgovornost advokata za štetu

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
Ništavost ugovora o darovanju nekretnine

ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORIJA
Valjanost ugovora o zakupu poslovnih zgrada i prostorija
Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu

OBLIGACIONO PRAVO – OSIGURANJE
Regres isplatioca od štetnika
Kasko osiguranje i saosigurana lica

NASLJEDNO PRAVO
Univerzalni sukcesori i prigovor nedostatka aktivne legitimacije
Izuzeće notara kao povjerenika suda

PORODIČNO PRAVO
Bračna stečevina i posebna imovina
Imovina u smislu Porodičnog zakona
Ugovor o poklonu učinjen jednom bračnom partneru
Raspolaganje bračnom stečevinom – zasnivanje hipoteke

RADNO PRAVO
Rok zastarjelosti potraživanja iz radnog odnosa
Mobing – rok za podnošenje žalbe na presudu

DRŽAVNI SLUŽBENICI
Pravo na plaću i pripadajuća visina plaće
Imenovanje državnih službenika iz drugih institucija
Rad komisije za izbor kandidata
Ocjena i obavještavanje kandidata
Prestanak radnog odnosa državnog službenika
Preventivna suspenzija državnog službenika
Konkursna procedura – dokazna snaga i elementi javne isprave

ZABRANA DISKRIMINACIJE
Diskriminacija kod izbora u zaposlenju
Rok za žalbu u sporovima radi zaštite od mobinga

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNO PRAVO
Sudska taksa – uvjet za upis u zemljišnu knjigu

PARNIČNI POSTUPAK
Dioba nekretnina u parničnom postupku
Dokazivanje kao dužnost stranaka
Odnos parničnog i vanparničnog postupka
Pravni interes za utvrđujuću tužbu
Odbacivanje neblagovremene tužbe
Odbačaj tužbe (res iudicata)
Odlaganje pripremnog ročišta (sa datumom na zapisnik)
Presumpcija povlačenja tužbe, protivtužbe ili prijedloga za povrat
Sudska nagodba
Predlaganje dokaza
Ocjena dokaza
Potreba vještačenja
Određivanje predmeta i obima vještačenja
Mjera osiguranja
Povrat u prijašnje stanje
Blagovremenost podneska
Dostava tužbe tuženiku
Troškovi postupka kod djelimičnog uspjeha u parnici
Naknada troškova i nagrada za zastupanje
Pravo na pravično suđenje

IZVRŠNI POSTUPAK
Pravo izvršenika na troškove postupka
Troškovi postupka i zakonska zatezna kamata
Zatezna kamata na dosuđene troškove postupka
Identitet izvršne isprave i rješenje o izvršenju
Određivanje potraživanja koje se izvršava prinudno
Obustava izvršnog postupka

VANPARNIČNI POSTUPAK
Korektiv uvećanja visine utvrđene naknade za eksproprisane nekretnine
Fizička dioba nekretnina
Priznanje strane sudske odluke

UPRAVNO PRAVO

STVARNA PRAVA
Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine

EKSPROPRIJACIJA
Naknada za eksproprisane nekretnine
Eksproprisanje preostalog dijela nekretnine
Način utvrđivanja činjenica u pogledu ne/postojanja privrednog  interesa za korištenje preostalog dijela nekretnine

KATASTARSKI OPERAT
Osnov za provođenje promjene u katastarskom operatu
Ispravka greške u katastarskom operatu

POREZI
Način dostavljanja rješenja o utvrđivanju poreznih obaveza – zakonska pretpostavka o uručenju
Uručenje naloga za plaćanje i pokretanje postupka prinudne naplate

CARINE
Zastara plaćanja carinskog duga

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Karakter školovanja na poslijediplomskom studiju

RATNI VOJNI INVALIDI
Utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta po osnovu oboljenja

UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA
Supsidijarna primjena ZOUP-a

UPRAVNI SPOR
Razlozi ukidanja presude
Nerazumljivost presude kao osnov ukidanja

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA LIČNU SLOBODU I SIGURNOST

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Pravo na pristup sudu
Ocjena dokaza u krivičnom postupku
Pravo na jednako postupanje prema apelantici
Ugovor o radu
Isplata otpremnine
Stambeni odnosi
Zastarjelost potraživanja
Naknada za otuđene stvari
Naknada štete
Donošenje odluke u razumnom roku
Zabrana diskriminacije

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE I PRAVO NA IMOVINU

PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU I PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

PRAVA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA I PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

PRAVO NA IMOVINU
Pravo na starosnu penziju

 

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

RAPUBLIKA HRVATSKA
KAZNENO PRAVO
Spolna zlouporaba djeteta mlađeg od petnaest godina – primjena blažeg zakona
Prijevara u gospodarskom poslovanju – primjena blažeg zakona
Trajanje istražnog zatvora nakon produljenja istrage
Istražni zatvor
Izricanje stegovne kazne zatvoreniku
Troškovi postupka oštećenika kao tužitelja
Ispitivanje maloljetnika pred policijom
Početak izdržavanja kazne zatvora
Prekid izvršenja europskog uhidbenog naloga

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO
OBVEZNO PRAVO
Pravo na naknadu štete bližim srodnicima

RADNO PRAVO
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Uznemiravanje kao oblik diskriminacije

GOSPODARSKA DRUŠTVA
Odgovornost za obaveze društva

CRNA GORA

VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI
(Su)vlasništvo temeljem ulaganja u zgradu

OBLIGACIONO PRAVO
Ništavost ugovora o poklonu
Prenov (novacija)

PARNIČNI POSTUPAK
Ne/dopuštenost revizije u radnim sporovima

Back To Top