SUDSKA PRAKSA br. 73

Cijena: 175,00 KM(BiH)
175,00 EUR (izvan BiH)


175,00 Add to cart

Sudska praksa

PRVI ČASOPIS U BOSNI I HERCEGOVINI posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

Zbog reformi i harmonizacije krivičnog, građanskog, vlasničko-pravnog, privrednog, poreznog i carinskog zakonodavstva, svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa mogu da se upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, te aktuelnom privredno-prekršajnom praksom, kao i praksom sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.

Misija časopisa je da se svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom i da njenim redovnim praćenjem lakše shvate zakone koje primjenjuju.

Pored izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini.

Iz sadržaja broja 73. izdvajamo:

 

I dio

AUTORSKI RADOVI

Izvorni naučni rad

Pišu: Akademik prof. dr Miodrag N. Simović

Prof. dr Milena Simović

USAGLAŠAVANJE ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE S PRAVOM EVROPSKE UNIJE U KONTEKSTU PRAKSE USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

Izvorni naučni rad

Pišu: Prof. dr. Senad Mulabdić

Amra Mulabdić

OGRANIČENO PRAVO NA IZNOŠENJE NOVIH ČINJENICA I PREDLAGANJE NOVIH DOKAZA U REVIZIJI

RASPRAVE

Prof. dr. Meliha Povlakić

Prodaja nekretnine na trećem ročištu – da li je rješenje ovog problema na vidiku?

II dio

KRIVIČNO PRAVO

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Razlozi za pritvor – utjecaj na svjedoke

Razlozi za pritvor – opasnost od bijega

Razlozi za pritvor – ranije činjenje kaznenih djela

Razlozi za pritvor i mjere zabrane

GRAĐANSKO PRAVO

STVARNO PRAVO

Pretvorba prava raspolaganja u pravo vlasništva

Sticanja vlasništva gradnjom nove stvari

Sticanja prava vlasništva (do)gradnjom na tuđem objektu

Zasnivanje stvarne služnosti dosjelošću

OBLIGACIONI ODNOSI – OPĆI DIO

Mane volje – rušljivost ugovora

Posljedice ništavosti ugovora

Savjesnost ugovarača i sticanje bez osnova

Zatezna kamata na plaće i naknade

Obustava prekršajnog postupka – vraćanje privremeno oduzetih predmeta i zakonska zatezna kamata

Zastara potraživanja iz Ugovora o zajmu

OBLIGACIONI ODNOSI – NAKNADA ŠTETE

Odgovornost poslodavca svome radniku za štetu

Odgovornost za štetu koju prouzrokuje organ uprave

Odgovornost organa uprave za nezakonit rad

Odgovornost za štetu uzrokovanu eksplozijom neeksplodiranih ubojnih sredstava iz prethodnog rata

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode

OBLIGACIONI ODNOSI – UGOVORI

Ispunjenje ugovora

Ugovor o kreditu – početak korištenja kredita

PORODIČNO PRAVO

Bračna stečevina – momenat sticanja

Bračna stečevina i suvlasništvo

RADNO PRAVO

Mobing

Primjena kolektivnih ugovora

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Zastara potraživanja iz radnog odnosa

Razlika u isplati plaće

Poništenje javnog oglasa za prijem u radni odnos

Radni staž u struci

Zakon o radu i Opći akti poslodavca

PARNIČNI POSTUPA

(Ne)opravdanost razloga propuštanja ročišta

Teret dokazivanja

Uloga vještaka u parničnom postupku

Povrede postupka kao revizijski razlog

Dopuštenost revizije protiv rješenja

Povreda odredaba parničnog postupka

Povreda prava na pravično suđenje

IZVRŠNI POSTUPAK

Raspravljanje o prigovoru izvršenika

UPRAVNO PRAVO

EKSPROPRIJACIJA

Uslovi za deeksproprijaciju

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Uspostavljanje ranijeg svojinsko-pravnog odnosa

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Usklađivanje redova vožnje

KOMUNALNA DJELATNOST

Naknada za podzemne instalacije

PROMET ŠUMSKE GRAĐE

Ispunjenost uslova za stavljanje drveta u promet

UPRAVNI POSTUPAK

Nadležnost federalnog organa uprave

UPRAVNI SPOR

Zahtjev za određivanje privremene mjere u upravnom sporu – dopuštenost

Zahtjev za zaštitu zakonitosti po odredbama ZUP-a

Odbacivanje tužbe jer nije upravni akt

Primjena instituta zastoja u upravnom sporu

Dozvoljenost zahtjeva za vanredno preispitivanje presude nižestepenog suda

Mjesna nadležnost

Novčana podrška po modelu poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji u postupcima provedenim po federalnom Zakonu o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST LIČNOSTI, PRAVO NA PRETPOSTAVKU NEVINOSTI, PRAVO NA PRIVATNI ŽIVOT I KORESPONDENCIJU I PRAVO NA SLOBODU KRETANJA I PREBIVALIŠTA

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

Zastara potraživanja naknade nematerijalne štete

Obrazloženje presude

Radni odnosi

Naknada štete

Pravo na „suđenje u razumnom roku“

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE, PRAVO NA ZABRANU DISKRIMINACIJE I PRAVO NA PREISPITIVANJE PRESUDE
PRED VIŠIM SUDOM

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE, PRAVO NA IMOVINU, PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK I PRAVO
NA NEDISKRIMINACIJU

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE, PRAVO NA DOM I PRAVO NA IMOVINU

PRAVO NA IMOVINU

Nasljeđivanje

Otkup stana

 III dio  

PRAKSA SUDOVA DRŽAVA U OKRUŽENJU

OBLIGACIONI ODNOSI

Komunalna usluga opskrbe plinom – zajednička kotlovnica

Zastara tražbine s osnove dnevne parkirne karte

Naknada imovinske štete – troškovi liječenja

CESTOVNI PROMET

Trošak prisilnog premještanja osobnog automobila

TRGOVAČKA DRUŠTVA

Ustupanje zahtjeva za isplatu buduće dividende

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNO PRAVO

Rok za podnošenje brisovne tužbe

Upis različit od sadržaja naloga zemljišnoknjižnog suda

 

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Pošteno suđenje

Pravednost postupka

Spor o „građanskim pravima“