skip to Main Content
Untitled-1

Sudska praksa

Sudska praksa je prvi časopis u Bosni i Hercegovini posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

Zbog reformi i harmonizacije krivičnog, građanskog, vlasničko-pravnog, privrednog, poreznog i carinskog zakonodavstva, svima koji se bave praktičnom primjenom propisa omogućili smo da se upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, te aktuelnom privredno-prekršajnom praksom, kao i praksom sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Misija časopisa je da svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa redovnim praćenjem aktuelne sudske prakse lakše shvate zakone koje primjenjuju.

Osim izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini.

Iz sadržaja broja 92. izdvajamo:

I dio

Izvorni naučni rad
MEĐUNARODNI STANDARDI PRAVA NA NAKNADU ŠTETE  ZBOG NEOPRAVDANE OSUDE I NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE
Pišu:
Akademik prof. dr Miodrag N. Simović,
potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, redovni profesor  Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću i redovni član Akademije  nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Prof. dr Vladimir M. Simović,
tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine i redovni profesor Fakulteta  za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci i  Pravnog fakulteta Univerziteta „Vitez“ u Vitezu

Pregledni naučni rad
STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU  NA NEKRETNINAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU
Piše: Mr. sc. Adnan Baručija, sudija Kantonalnog suda u Zenici

Pregledni naučni rad
ZNAČAJ NOVOG UREĐENJA VANREDNE REVIZIJE  ZA OSIGURANJE JEDINSTVENE PRIMJENE PRAVA  I RAVNOPRAVNOSTI SVIH U NJEGOVOJ PRIMJENI
Piše: Prof. dr. Senad Mulabdić, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

II dio

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Organizirani kriminal – nepostojanje supsidijarnosti u odnosu na krivično
djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija – protivpravnost
kao poseban elemenat zakonskog opisa krivičnog djela

Zloupotreba položaja ili ovlašćenja – oblik krivnje

Pokušaj kvalificiranog oblika krivičnog djela
Zloupotreba položaja ili ovlašćenja

KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE

Elementi bića krivičnog djela osiguranička prevara

Bitni elementi krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Zakonitost dokaza – nalaza i mišljenja o vještačenju
mobilnih aparata i SIM kartica

Zakonitost dokaza – zapisnika o saslušanju svjedoka u istrazi

Zakonitost dokaza – sadržina zapisnika o uviđaju i zakonitost
iskaza svjedoka sadržanih u zapisniku o uviđaju

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

Osnovana sumnja za određivanje pritvora

Činjenice za produženje pritvora (vanredne okolnosti)

Okolnosti koje konkretno djelo čine posebno teškim

Vanredne okolnosti u slučaju sukoba navijačkih skupina

Određivanje pritvora kada optuženi izbjegava da dođe na glavni pretres

Korištenje iskaza osumnjičenog iz istrage za odlučivanje o pritvoru

Zakazivanje glavnog pretresa nakon ukidanja presude
kojoj je prethodio sporazum o priznanju krivice

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

STVARNO PRAVO

Sticanje prava vlasništva na dograđenom spratu

Uznemiravanje prava suposjeda

Karakter i pravni značaj posjeda u odnosu na pravo korištenja

Dioba nekretnina

Brisovna tužba i ponovni upis vlasništva

Dosjelost na nekretninama u državnom vlasništvu

Stjecanje vlasništva stana na osnovu dosjelosti

Primjena materijalnog prava

Dogradnja i ulaganje u tuđu zgradu

Izuzetak od obaveze predaje nekretnine u posjed vlasniku

Pretpostavljeno vlasništvo

Pravo vlasništva na pokretnim stvarima

(Ne)savjesnost posjeda kod dosjelosti

Savjesnost vlasnika kod gradnje na tuđem zemljištu

Primjena Opšteg građanskog zakonika Austrije

EKSPROPRIJACIJA

Nepostojanje faktičke eksproprijacije

Određivanje naknade za voćna stabla

Obračun advokatskih troškova u postupku za određivanje
naknade za eksproprisane nepokretnosti

Povećanje visine utvrđene naknade

Tržišna vrijednost nekretnine

Uvećanje naknade za eksproprisane nekretnine

Određivanje naknade za izuzeto zemljište

Vještačenje prema podacima iz rješenja o eksproprijaciji

Zakonska zatezna kamata kod faktičke eksproprijacije

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO

Zatezna kamata u vrijeme pandemije COVID-a

Javni konkurs za prikupljanje ponuda za zaključenje ugovora

Pravni interes zainteresovanog lica za utvrđivanje ništavosti ugovora

Naknada štete zbog raskida ugovora

Regres isplatioca i sticanje bez osnova

Sticanje bez osnova

Naknada štete zbog povrede ugovora

Pismeno priznanje zastarjele obaveze

Ponovljeni prigovor zastarjelosti potraživanja

Zastarjelost kod ugovora o kreditu

Zastarjelost kod ugovora o kreditu – ugovor nije raskinut

Pravna shvatanja u vezi pitanja rokova zastarjelosti
potraživanja iz ugovora o kreditu

Zastara potraživanja naknade štete

Zastarjelost naknade štete kod proteka objektivnog roka

Prekid zastarjelosti

Dospijeće potraživanja advokata u vidu nagrade za njegov rad

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE

Odgovornost za štetu zbog medicinske greške

Naknada izmakle koristi

Potpuna naknada

Utvrđivanje visine materijalne štete za tuđu njegu i pomoć

Materijalna šteta zbog trajno povećanih potreba uzrokovanih
trajnom (ili djelimičnom) nesposobnošću za rad

Povreda prava ličnosti

Novčana naknada za nematerijalnu štetu

Duševni bolovi zbog smrti djeteta

Zatezna kamata na naknadu nematerijalne štete

Visina naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI

Ovlaštenja zastupnika

Aneks na ugovor o jemstvu

Aktiviranje bankarske garancije

Gruba nezahvalnost kod ugovora o poklonu

OBLIGACIONO PRAVO – OSIGURANJE

Docnja kod ugovora o osiguranju

Odgovornost osiguravajućeg društva za štetu

Isplata otkupne vrijednosti korisniku neopozivog osiguranja

Pravni odnos stranaka kada je na osiguranoj stvari zasnovano založno pravo

Kumulacija isplate na ime osiguranog slučaja i naknade štete od strane
poslodavca za štetu uposlenika na radu i u vezi sa radom

Zaključivanje ugovora o osiguranju imovine od strane zakupca

KLEVETA

Činjenje klevete iz nepažnje

NASLJEDNO PRAVO

Aktivna legitimacija u parnici za utvrđivanje ništavosti ugovora

Isključenje iz nasljedstva

Upućivanja na parnicu iz ostavinskog postupka

PORODIČNO PRAVO

Teret bračne stečevine

Pokloni trećih lica učinjeni tokom bračne zajednice

Mjere suda za prisustvo stranaka DNK vještačenju

RADNO PRAVO

Primjena i odnos općih i posebnih zakona na radnopravne odnose službenika

Aktivna legitimacija za uplatu poreza na dohodak

Mjesto dešavanja i vremenski kontinuitet kod mobinga

Naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora

Poslovno uslovljen otkaz ugovora o radu

Zlouporaba prava na sudsku zaštitu od strane uposlenika

Promjena statusa radnog odnosa

Pisano upozorenje radniku od strane poslodavca –
nemogućnost pobijanja pred sudom

Pravo radnika na odbranu

Pravo na naknadu za topli obrok

Pogrešna pouka o pravnom lijeku u odluci o otkazu ugovora o radu

Radno iskustvo iz nezakonitog radnog odnosa

Sadržaj opšeg akta poslodavca

STAMBENI ODNOSI

Povreda prava na dom

Donošenje presude koja će nadomjestiti ugovor o korištenju stana

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

Zabilježba postojanja spora

Greška kod upisa u zemljišnu knjigu

Prekid zemljišnoknjižnog postupka

PARNIČNI POSTUPAK

Slobodna ocjena dokaza

Ocjena dokaza neposredno izvedenih pred prvostepenim sudom

Pravno pitanje u parnici kao prethodno u vanparnici

Atrakcija nadležnosti

Preinaka tužbe kod mjenice i ugovora o kreditu

Obaveznost pripremnog ročišta

Odgađanje ročišta

Teret dokazivanja

Primjena pravila o teretu dokazivanja kada stranka odbija
podnijeti ispravu u sudskom postupku

Nepotpun nalaz i mišljenje vještaka

Presuda zbog propuštanja

Obrazloženje odluke drugostepenog suda

Ispravljanje presude

Revizija protiv odluke o troškovima postupka –
promjena stava Vrhovnog suda FBiH

Ponavljanje postupka i nove činjenice

Mjera osiguranja

Revizija izjavljena od direktora

Dopuštenost revizije

Vrijednost spora za reviziju kod kumulacije

Rok za saznavanje i označavanje točne adrese tuženog

Troškovi postupka

Novčana kazna advokatu za uvredljivo izražavanje u žalbi

IZVRŠNI POSTUPAK

Nadležnost za provođenje izvršnog postupka

Zaštita izvršenika

Obustava izvršenja

Obustava i odlaganje izvršenja

Paricioni rok u rješenju o izvršenju

Smrt tražioca izvršenja

Utvrđivanje izvršenikove imovine

Rad sudskog izvršitelja

Promjena predmeta izvršenja

Održavanje ročišta u povodu prigovora izvršenika

Obustava izvršenja na pokretnim stvarima

Neuspjela prodaja na prvom ročištu

Izvršenje vraćanjem radnika na rad

MJENIČNO PRAVO

Dospjelost i isplata mjenice

Prigovor naknadnog ispunjavanja mjenice suprotno sporazumu

PRIVREDNO PRAVO

Isplata tržišne vrijednosti udjela u privrednom društvu

STEČAJNI POSTUPAK

Upućivanje na parnicu iz stečajnog postupka

UPRAVNO PRAVO

PREMJER I KATASTAR

Zabilježba spora u katastru

Uslovi za zabilježbu spora

Uknjižba na osnovu ugovora čija se valjanost osporava

Uticaj vođenja parničnog postupka na upis promjena
u katastarskom operatu

PROSTORNO UREĐENJE I GRAĐENJE

Svojstvo stranke u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti

Davanje saglasnosti za legalizaciju objekta

Privremeno zadržavanje bespravno izgrađenog objekta

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje za nezaposlene osobe

Porodična penzija iz vanbračne zajednice

Zastara neisplaćenih penzija

ORUŽANE SNAGE

Svojstvo (status) pripadnika Oružanih snaga Republike BiH

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Prodaja založenih hartija od vrijednosti

SUDSKE TAKSE

Plaćanje sudske takse

UPRAVNI POSTUPAK

Učešće vlasnika zemljišta u postupku promjene kulture i klase zemljišta

Dostavljanje pismena u upravnom postupku

Pribavljanje planskog dokumenta

Oglašavanje ništavim rješenja o upisu promjene
korisnika u katastarskom operatu

Oglašavanje ništavim rješenja po odredbama
Zakona o obligacionim odnosima

UPRAVNI SPOR

Spor protiv odluke iz radnog odnosa

Pobijanje u upravnom sporu odluka Općinskog vijeća

Karakter spora za utvrđivanje ništavosti
ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

USTAVNO PRAVO

PRAVO OSOBE DA NE BUDE PODVRGNUTA MUČENJU ILI
NEHUMANOM ILI PONIŽAVAJUĆEM POSTUPANJU ILI KAZNI

Pronalazak nestalih osoba

PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST LIČNOSTI

Pritvor

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

Sticanje državljanstva

Naknada za eksproprisane nepokretnosti

Vrijednost ostavine

Načelo in dubio pro reo

Odluka u pogledu krivice i odgovornosti

Naknada troškova postupka

Penzijsko osiguranje

Pravo svojine na nepokretnosti

Objavljivanje oglasa

Izvršni postupak

Stanarsko pravo

Uplata dionica

Suđenje u razumnom roku

PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU

Iznošenje rada pravosudne institucije

PRAVO NA PRIVATNI ŽIVOT I SLOBODA MISLI, SAVJESTI I VJERE

Zabrana nošenja brade

PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK  U VEZI S PRAVOM NA PRAVIČNO SUĐENJE

NEDISKRIMINACIJA

Porez na dodatu vrijednost

PRAVO NA IMOVINU

Kupoprodaja državnog kapitala

PRAVO NA SLOBODU KRETANJA I PREBIVALIŠTA

Mjere zabrane

III dio 

praksa sudova država u okruženju 

REPUBLIKA HRVATSKA

STVARNO PRAVO

Korištenje tuđe stvari u svoju korist

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost službe za održavanje saobraćajnice

Naknada štete prouzrokovane ratnim zločinom

Odgovornost člana uprave privrednog društva za naknadu štete

PARNIČNI POSTUPAK

Nekažnjavanje stranke zbog iskazivanja nezadovoljstva na rad suda

REPUBLIKA SRBIJA

STVARNO PRAVO

Savjesnost tražioca izvršenja

OBLIGACIONO PRAVO

Doprinos oštećenog

RADNO PRAVO

Sporazum o prestanku radnog odnosa

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu iz razloga nepoštovanja radne discipline

REPUBLIKA CRNA GORA

STVARNO PRAVO

Sticanje prava vlasništva na društvenoj svojini putem dosjelosti

Uskraćivanje električne energije

PORODIČNO PRAVO

Tužba za utvrđivanje očinstva nakon proteka zakonskog roka

PARNIČNI POSTUPAK

Naknadna stručna saznanja stranke kao razlog za ponavljanje postupka

Prijedlog za ponavljanje postupka povodom odluke o povlačenju tužbe

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Simić protiv Bosne i Hercegovine

Kovačević protiv Hrvatske

Marić protiv Hrvatske i Mrđanov protiv Hrvatske

M. D. and Others v. Spain

Azadliq and Zayidov v. Azerbaijan

Paparrigopoulos v. Greece

Back To Top