SUDSKA PRAKSA br. 72

Cijena: 175,00 KM(BiH)
175,00 EUR (izvan BiH)


175,00  Dodaj u korpu

Sudska praksa

PRVI ČASOPIS U BOSNI I HERCEGOVINI posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

Zbog reformi i harmonizacije krivičnog, građanskog, vlasničko-pravnog, privrednog, poreznog i carinskog zakonodavstva, svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa mogu da se upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, te aktuelnom privredno-prekršajnom praksom, kao i praksom sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.

Misija časopisa je da se svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom i da njenim redovnim praćenjem lakše shvate zakone koje primjenjuju.

Pored izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini.

Iz sadržaja broja 72. izdvajamo:

I dio

AUTORSKI RADOVI

Izvorni naučni rad

Prof. dr. Senad Mulabdić

Amra Mulabdić

Intervencijsko dejstvo presude prema  običnom umješaču

Stručni rad

doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š.

doc. dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. v. š.

ZAŠTITA FIRME PREMA NOVOM ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Stručni rad

Ass. Ivana Lazarević, mr.

SPECIFIČNOSTI PREDMETA REGISTROVANE ZALOGE

 

II dio

KRIVIČNO PRAVO           

KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE      

Status službenog ili odgovornog lica

Subjektivni element bića krivičnog djela Nesavjestan rad u službi

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE    

Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Zloupotreba položaja iIi ovlaštenja

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE       

Izdavanje naredbe operateru telekomunikacija

Odlučivanje o obavezi troškova postupka

Rješenje kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja

Uvjeti za ponavljanje postupka

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE  

Dokazi na kojima se ne može zasnivati sudska odluka

Propust suda da o prijedlogu za određivanje mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi odluči u roku od 7 (sedam) dana

Dužnost suda da se izjasni o osnovanosti prigovora odbrane istaknutih na ročistu za razmatranje prijedloga za određivanje odnosno produženje pritvora Član 145. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

Povreda identiteta presude i optužbe

 

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO         

STVARNO PRAVO 

Vlasništvo nad objektom izgrađenim doniranim sredstvima i materijalom od strane humanitarne organizacije

Pravo vlasništva i građenje

Ugovor o prodaji

Hipoteka i nedopuštenost izvršenja

Tužba za utvrđivanje prava svojine

Smetanje posjeda

OBLIGACIONI ODNOSI – OPĆI DIO        

Sticanje bez osnova

Garantni depozit i obračun ugovorne kazne nisu ista prava i obaveze

Zastarjelost potraživanja naknade štete

Priznanje duga i prekid zastare

OBLIGACIONI ODNOSI – NAKNADA ŠTETE        

Ratna potraživanja na mobiliziranim vozilima

Nepostojanje odobrenja za radove i odgovornost za štetu

Nesavjesnost rada upravnog odbora prilikom dodjele stana

Naknada nematerijalne štete koju prouzrokuje organ pravnog lica

Stablo drveta – odgovornost za štetu od opasne stvari

Odgovornost poslenika za štetu

OBLIGACIONI ODNOSI – UGOVORI    

Ugovor o kreditu

Kreditna sposobnost klijenta

OBLIGACIONI ODNOSI – OSIGURANJE  

Kasko osiguranje

Obaveza osiguravajućeg društva

PORODIČNO PRAVO      

Bračna stečevina po ranijem i važećem Porodičnom zakonu (FBiH)

Udjel u društvu – bračna stečevina

Postavljanje prijedloga o zaštiti, vaspitanju i izdržavanju djece

Bračni supružnik i stanarsko pravo

RADNO PRAVO

Prestanak ugovora o radu (istekom vremena na koji je sklopljen) za vrijeme bolovanja usljed pretrpljene povrede na radu

Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih i organizacijskih razloga

Različita pravila za određivanje osnovice za obračun plaće i ostalih materijalnih prava

Rješavanje statusa radnika za čijim radom je prestala potreba

ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE     

Tužba protiv Regulatorne agencije za komunikacije za naknadu štete po osnovu diskriminacije

STEČAJ

Otvaranje stečajnog postupka

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Prejudicirana mjenica i protest mjenice

Osporavanje glavnog duga u postupku protesta mjenice

PARNIČNI POSTUPAK   

Povreda odredaba parničnog postupka

Ocjena dokaza

Prethodno pravno pitanje

Sadržanost deklaratornog zahtjeva u kondemnatornom zahtjevu

Dostava odgovora na tužbu tužitelju

Pripremno ročište i glavna rasprava

Povrede odredaba parničnog postupka

Povrede odredaba parničnog postupka

Povreda postupka kao revizijski razlog

Prekoračenje tužbenog zahtjeva

Dopuštenost revizije – propisani cenzus vrijednosti spora

VANPARNIČNI POSTUPAK  

Revizija nije dopuštena na odluke donesene uostavinskom postupku

IZVRŠNI POSTUPAK  

Finansijska konsolidacija društva i izvršni postupak

Mjenica kao vjerodostojna isprava

Prodaja nekretnina u izvršnom postupku

Izvršenje na založenoj pokretnoj stvari

 

UPRAVNO PRAVO

PRAVNA SHVATANJA UPRAVNOG ODJELJENJA VRHOVNOG

SUDA FEDERACIJE BIH

Pridruživanje podnesenom zahtjevu za vanredno preispitivanje sudske odluke pravobranilaštva

Nadležnost kantonalnih sudova za rješavanje zahtjeva za vanredno preispitivanje kod povreda prava predviđenih Evropskom konvencijom

Preispitivanje odluke nakon vijećanja

EKSPROPRIJACIJA           

Ispunjenost uslova za eksproprijaciju preostalog dijela nepokretnosti

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE           

Dodjeljivanje zemljišta

INSPEKCIJSKI NADZOR  

Izricanje novčane kazne od strane inspektora rada

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE 

Porodična penzija – prava lica iz vanbračne zajednice i lica čiji je brak sa osiguranikom razveden

Ostvarivanje prava na penzijsko i invalidsko osiguranje kod

zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

POREZI

Poreske olakšice – troškovi lizinga za kupovinu putničkog

automobila od strane advokata

UPRAVNI SPOR

Aktivna legitimacija u upravnom sporu – pravo kantonalnog

tužilaštva na podnošenje tužbe za pokretanje upravnog spora

Odbačaj tužbe zbog neurednosti zahtjeva

Razlozi za ukidanje nižestepene presude

Troškovi spora

Pravobranilaštvo Republike Srpske nije ovlašćeno za samostalno

podnošenje zahtjeva za vanredno preispitivanje presude okružnog suda

u ime tuženog organa bez ovlašćenja tog organa za zastupanje. 150

USTAVNO PRAVO           

PRAVO NA LIČNU SLOBODU I SIGURNOST I PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

Disciplinski postupak

Obrazloženje presude i načelo in dubio pro reo

Nezakoniti dokazi

Svojinskopravni odnosi

Naknada štete

Zastara potraživanja

Penzijsko i invalidsko osiguranje

RTV taksa

Neizvršenje rješenja o izvršenju

PRAVO NA PRAVIČAN POSTUPAK U ODNOSU NA DONOŠENJE

ODLUKE U RAZUMNOM ROKU

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE, PRAVO NA DJELOTVORAN

PRAVNI LIJEK I PRAVO NA NEDISKRIMINACIJU

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU

Ugovor o kupoprodaji

Naknada štete zbog zastarjelosti potraživanja

Primjena materijalnog prava

PRAVO NA IMOVINU

III dio

PRAKSA SUDOVA DRŽAVA U OKRUŽENJU

OBVEZNO PRAVO – NAKNADA ŠTETE

Popravljanje imovinske štete fondovima socijalnog osiguranja

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti

PRAVO OSIGURANJA

Pravo osiguranja – pravo regresa osiguratelja poslodavca

Regresno potraživanje osiguratelja – zastara – opći rok zastare

Ugovor o osiguranju – obveze osiguratelja – osigurani slučaj –

isplata osigurnine

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA               

Pravo na sud

Dužina trajanja postupka – razuman rok

Sadržaj pojma „građanska prava i obaveze“