skip to Main Content
image description

Sudska praksa

Sudska praksa je prvi časopis u Bosni i Hercegovini posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

Zbog reformi i harmonizacije krivičnog, građanskog, vlasničko-pravnog, privrednog, poreznog i carinskog zakonodavstva, svima koji se bave praktičnom primjenom propisa omogućili smo da se upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, te aktuelnom privredno-prekršajnom praksom, kao i praksom sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Misija časopisa je da svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa redovnim praćenjem aktuelne sudske prakse lakše shvate zakone koje primjenjuju.

Osim izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini.

Iz sadržaja broja 78. izdvajamo:

I dio

AUTORSKI RADOVI 

Izvorni naučni rad
Pišu: Dr. Miloš BABIĆ, sudija Suda Bosne i Hercegovine
          Lejla DŽAFERBEGOVIĆ, pravna savjetnica
PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO U NOVOM KRIVIČNOM ZAKONIKU RS 

Izvorni naučni rad
Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
DERIVATIVNI NAČIN STICANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI

Izvorni naučni rad
Piše: Prof. dr Branko MORAIT, sudija Suda Bosne i Hercegovine
O MORALNOSTI PRIMJENE PRAVILA OBLIGACIONOG PRAVA

II dio

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE
Mjera sigurnosti oduzimanja predmeta
Oduzimanje imovinske koristi
Zloupotreba položaja ili ovlaštenja

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Nesavjestan rad u privrednom poslovanju
Odmjeravanje kazne i svrha kažnjavanja

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
Sadržaj prijedloga za izdavanje naredbe za privremeno oduzimanje predmeta
Pritvorski razlozi
Zahtjev za isplatu nagrade i nužnih izdataka braniocu
Opis radnje izvršenja krivičnog djela u optužnici
Dokazna vrijednost iskaza nedostupnog svjedoka
Bitne povrede odredaba krivičnog postupka – prekoračenje optužbe
Razmatranje pitanja zastare po službenoj dužnosti

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BiH 
Ne bis in idem
Razlozi za pritvor
Nepravo ponavljanje kaznenog postupka

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO
Gradsko građevinsko zemljište i pravo vlasništva
Stjecanje dosjelošću na suvlasničkom dijelu nekretnine
Sticanje i prestanak prava vlasništva
Odbijanje tužbenog zahtjeva za predaju nekretnina u posjed zbog nedokazanosti činjenica
(Ne)savjesnost posjeda
Ispravka zemljišne knjige i zastarjelost 

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Prividan (fiktivan, simulirani) ugovor
Raskid ugovora tužbom
Otkaz ugovora o kreditu
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti
Pravila vraćanja i kada se ne može tražiti vraćanje
Upotreba tuđe stvari
Zastarjelost potraživanja naknade štete
Zastara potraživanja naknade štete počinjene krivičnim djelom
Prekid zastare potraživanja zbog aneksa ugovora
Plaćanje dijela duga i prekid zastare
Priznanje duga i zastara potraživanja
Odgovornost lica na koje je prešla neka imovinska cijelina za dugove koji se odnose na tu imovinu
Jemstvo – predmet jemčenja

OBLIGACIONO PRAVO  – NAKNADA ŠTETE
Odgovornost advokata za štetu
Odgovornost za štetu počinjenu krivičnim djelom
Pretpostavke odgovornosti za štetu prouzrokovanu „doktorskom greškom“ 
Objektivna odgovornost nosioca opasne djelatnosti

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
Ugovor o kraditu i valutna klauzula
Ugovor o nalogu – odgovornost nalogoprimca zbog  zadržavanja novca naplaćenog u izvršnom postupku
Raskid ili ispunjenje ugovora o osiguranju

NASLJEDNO PRAVO
Zahtjev za nužnim nasljednim dijelom
Opoziv ugovora o poklonu

RADNO PRAVO
Preobražaj radnog odnosa na određeno vrijeme u  radni odnos na neodređeno vrijeme
Mobing
Šteta na radu i u vezi sa radom
Otkaz ugovora o radu zbog teže povrede radne dužnosti
Rok zastare potraživanja naknade plate

STAMBENO PRAVO
Zaštita „ prava na dom“
Sticanje i prestanak stanarskog prava

ZAŠTITA OD KLEVETE
Pravo na pristup sudu radi zaštite od klevete i troškovi parničnog postupka

MJENIČNO PRAVO
Popunjavanje bjanko mjenice
Prigovor zastare u postupku protesta mjenice

PRIVREDNA DRUŠTVA
Odgovornosti vlasnika udjela za štetu
Prestanak pravnog lica

NADLEŽNOST
Stvarna nadležnost Suda Bosne i Hercegovine
Nadležnost u sporu za brisanje prisilnog sudskog  založnog prava – hipoteke

PARNIČNI POSTUPAK
Vezanost parničnog suda za krivičnu presudu
Presumpcija povlačenja tužbe
Presuda zbog propuštanja (donesena od mjesno nenadležnog suda)
Početak roka za žalbu
Obrazlaganje odbijanja tužbenog zahtjeva
Troškovi krivičnog postupka i pasivna legitimacija
Sukob nadležnosti između općinskog i kantonalnog suda (zbog ukidanja odluke)
Ocjenjivanja žalbenih razloga
Mera osiguranja
Odbacivanje tužbe zbog smrti stranke prije podnošenja  tužbe
Povrat u prijašnje stanje
Postupak pred arbitražom i sudske mjere obezbjeđenja
Pravo branioca u disciplinskom postupku na naknadu nužnih troškova i nagradu

IZVRŠNI POSTUPAK
Naplata troškova krivičnog postupka
Dostavljane sudskih pismena
Isključenje prava na žalbu i povreda prava na pravni lijek
Povreda odredaba parničnog i izvršnog postupka
Zatezna kamata u izvršnom postupku
Utvrđivanje imovine izvršenika
Parnični postupak iz izvršnog postupka
Odlaganje izvršenja kao mjera osiguranja
Odlaganje i nastavak izvršenja
Izuzimanje pokretnih stvari od izvršenja

UPRAVNO PRAVO

APOTEKARSKA DJELATNOST
Minimalna udaljenost nove od postojeće apoteke

DRŽAVNI SLUŽBENICI
Akti Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH – stvarna nadležnost suda

POREZI
Solidarna odgovornost fizičkih lica za porezne obaveze pravnih lica
Solidarna odgovornost fizičkih lica za porezne obaveze pravnih lica koja nisu poslovala

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Aktivna legitimacija za utuženje uplate doprinosa za PIO

PREMJER I KATASTAR ZEMLJIŠTA
Promjena korisnika u katastarskom operatu

STARA DEVIZNA ŠTEDNJA
Prestanak postojanja banke i gubitak ili uništenje podataka

SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA
Supsidijarna primjena zakona o opštem upravnom postupku

UPRAVNI POSTUPAK
Svojstvo stranke u postupku

UPRAVNI SPOR
Nadležnost upravne inspekcije povodom ćutanja administracije

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Refundacija troškova liječenja

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA LIČNU SLOBODU I SIGURNOST

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Načelo in dubio pro reo
Zajednički stečena imovine u vanbračnoj zajednici
Stambeni odnosi
Radni odnosi
Zasnivanje radnog odnosa i isplata penzije
Naknada nematerijalne štete
Zastara potraživanja za naknadu štete
Troškovi ulaganja u nekretnine
Parkirni prostor
Nepristranost sudije
Plate i naknade sudija i tužilaca u Federaciji BiH
Izvršni postupak
Donošenje odluke u razumnom roku

PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU

PRAVO NA IMOVINU
Zatezna kamata na troškove krivičnog postupka
Isplata neisplaćenih iznosa penzija

PRAVO NA SLOBODU KRETANJA I PREBIVALIŠTA

PRAVO DA SE NE BUDE SUĐEN ILI KAŽNJEN DVA PUTA PO ISTOM PREDMETU

OPŠTA ZABRANA DISKRIMINACIJE

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA

OBLIGACIONO PRAVO
Novčana naknada neimovinske štete

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju
Neispunjavanje obaveze izdržavanja kao razlog raskida ugovora

RADNO PRAVO
Otkaz ugovora o radu – obveza savjetovanja sa sindikatom

PARNIČNI POSTUPAK
Sukob nadležnosti

STVARNA PRAVA
Povrat stvari koja je postala javno dobro

REPUBLIKA SRBIJA

OBLIGACIONO PRAVO
Naknada nematerijalne štete

PARNIČNI POSTUPAK
Dozvoljenost revizije

CRNA GORA

OBLIGACIONO PRAVO
Izgubljeno izdržavanje

RADNO PRAVO
Otkaz ugovora o radu

Back To Top