skip to Main Content
Untitled-1

Sudska praksa

Sudska praksa je prvi časopis u Bosni i Hercegovini posvećen isključivo praćenju domaće i strane sudske prakse i prekršajne prakse.

Zbog reformi i harmonizacije krivičnog, građanskog, vlasničko-pravnog, privrednog, poreznog i carinskog zakonodavstva, svima koji se bave praktičnom primjenom propisa omogućili smo da se upoznaju sa najaktuelnijom sudskom praksom iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, entitetskih ustavnih sudova, Suda BiH, vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, kantonalnih sudova u FBiH, okružnih i privrednih sudova u RS, te aktuelnom privredno-prekršajnom praksom, kao i praksom sudova u osamostaljenim republikama bivše SFRJ i Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Misija časopisa je da svi oni koji se u svakodnevnom radu susreću sa praktičnom primjenom propisa redovnim praćenjem aktuelne sudske prakse lakše shvate zakone koje primjenjuju.

Osim izbora aktuelnih sudskih odluka, časopis objavljuje i aktuelne stručne i naučne radove, najeminentnijih praktičara i teoretičara prava u Bosni i Hercegovini.

Iz sadržaja broja 82. izdvajamo:

 

I dio

AUTORSKI RADOVI

Pregledni naučni rad
NOVA RJEŠENJA PUBLICIJANSKE TUŽBE PREMA ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA I KRITIČKI  OSVRT NA PREUZETA RJEŠENJA IZ ZAKONA O VLASNIČKO-PRAVNIM ODNOSIMA
Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH
Dr. sc. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

Pregledni naučni rad
NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU POVREDE ILI UBISTVA RADNIKA NA RADU ILI U  VEZI SA RADOM OD STRANE TREĆEG LICA9
Dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku 

Pregledni naučni rad
POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE (RESTITUTIO IN INTEGRUM)
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

 II dio

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Nužna odbrana
Stepen krivnje optuženog i jačina povrede zaštićenog dobra kao okolnosti od značaja za odmjeravanje kazne
Silovanje
Značenje pojma „upotrebljeno oružje“ iz zakonskog opisa kvalificiranog oblika krivičnog djela Razbojništvo
Prijevara
PREUZETI KRIVIČNI ZAKON SFRJ
Krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva
Teritorija na kojoj je izvršeno kršenje zakona i običaja ratovanja
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
Obaveza objelodanjivanja dokaza tek nakon podizanja optužnice
Prepoznavanje optuženog u sudnici
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Privremeno oduzeti predmeti na osnovu naredbe za pretresanje stana
Pretresanje osobe izvršeno bez naredbe
Posebne istražne radnje – (ne)zakonitost dokaza
Razlozi za pritvor
Svjedoci saslušani samo kao presumptivni svjedoci od strane ovlaštene službene osobe
Izdvajanje nezakonitih dijelova navoda vještaka
Činjenični opis djela
Rješenje o ispravci rješenja
Nije učinjena povreda identiteta presude i optužbe
Bitne povrede odredaba krivičnog postupka – nerazumljivost izreke presude
U izreci presude ne navodi se i broj potvrde po kojoj je od optuženog
oduzet određeni predmet – nerazumljivost izreke presude
Saslušanje optuženog u prisutnosti saoptuženog
Ponovni postupak egzekvature može provesti samo prvostepeni sud
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije
Zakonitost dokaza (lica koja mogu odbiti svjedočenje)
Povreda prava na odbranu i zakonitost dokaza

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO
STVARNO PRAVO
Zasnivanje založnog prava na pokretnoj stvari
Hipoteka i pripadak
Računanje rokova kod sticanja vlasništva dosjelošću
Brisovna tužba
Odnosi suvlasnika u pogledu investicionih ulaganja
Relevantnost posjeda kod stjecanja prava vlasništva
OBLIGACIONI ODNOSI – OPĆI DIO
Obavezno sklapanje i obavezni sadržaj ugovora
Neovlašteno zastupanje
Sticanje bez osnova
Korištenje predmeta zakupa nakon prestanka ugovora o zakupu
Zakonska zatezna kamata, isplata penzije i pravo na imovinu
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Priznanje duga i prekid zastarjevanja
OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Odgovornost podnosioca krivične prijave za štetu koju pretrpi prijavljeni
Solidarna odgovornost naručioca radova
Izgubljena zarada
Odgovornost direktora za štetu koja je nastala u društvu
Rudarski radovi i nastanak štete
Naknada materijalne štete – uspostavljanje ranijeg stanja i naknada u novcu
Pravno relevantne činjenice za dosuđivanje rente
Dosuđivanje rente malodobnom licu
Naknada nematerijalne štete zbog smrti roditelja
Zastara prava na naknadu materijalne štete
PRAVO OSIGURANJA
Predaja ključeva, potvrda o registraciji i vlasništvu vozila kao uslov za isplatu naknade štete
OBLIGACINO PRAVO – UGOVORI
Pogrešno doznačena sredstva na tekući račun
Ugovori o kreditu sa valutnom klauzulom u švicarskim francima
PORODIČNO PRAVO
Revizija protiv pravosnažne presude o razvodu braka
Izdržavanje djeteta
Teret dokazivanja posebne imovine bračnog partnera
Stjecanje nekretnine u široj porodičnoj zajednici
Intelektualno vlasništvo i bračna stečevina
NASLJEDNO PRAVO
Povreda nužnog nasljednog dijela
Odgovornost općine za dugove ostavitelja
Nedostojnost za nasljeđivanje
RADNO PRAVO
Naknada plate za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika
Rezultati rada i isplata plaće
Pravo zaposlenika na dodatne naknade
Rezrješenje direktora prije isteka mandata – vraćanje u rad i naknada štete
Pravo na platu za vrijeme suspenzije
STAMBENI ODNOSI
Predaja stana u posjed zbog gubitka statusa „zaštićenog stanara“1
Prodaja stana na kojem postoji stanarsko pravo
ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE
Mobing na radnom mjestu
PARNIČNI POSTUPAK
Stvarna nadležnost Suda Bosne i Hercegovine
Presuđena stvar (res judicata)
Dozvoljenost protivtužbe u vezi mjenice
Teret dokazivanja radi naknade troška kod povlačenja tužbe
Primjena pravila o teretu dokazivanja
Vještačenje na osnovu isprava koje nisu predložene kao dokazi
Nepotpuno i neprecizno vještačenje
Uslovi za donošenje presude na osnovu priznanja
Prigovor zastare nakon preinačenja tužbe
Suparničarstvo kod ugovora o poklonu
Vrijednost spora i troškovi postupka
Nužni troškovi parničnog postupka nakon uplate potraživanog duga
Troškovi parničnog postupka – povod za pokretanje parničnog postupka
Troškovi zastupanja tuženog u slučaju nedolaska tužioca na ročište
Atrakcija nadležnosti
Zastupanje od strane advokata i konflikt interesa
IZVRŠNI POSTUPAK
Prethodno pravno pitanje
Prelaz potraživanja – promjena tražioca izvršenja
Učešće umješača u izvršnom postupku
Odlaganje izvršenja
Obustava izvršenja i predujam troškova
Obustava izvršenja ponovnog smetanja posjeda
MJENIČNO PRAVO
Gubitak prava iz mjenice prema akceptantu
PRIVREDNO PRAVO
Otvaranje stečaja
Stečaj u toku financijske konsolidacije
Nadležnost privrednog suda u sporovima samostalnih poduzetnika
Obaveza korišćenja komunalne usluge 

UPRAVNO PRAVO
GRAĐENJE
Gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja
KATASTAR NEKRETNINA
Zahtjev za ispravku grešaka nastalih pri unošenja podataka u katastarski operat
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Početak isplate penzije u slučaju naknadne isplate plata i naknadne uplate doprinosa
Visina prijevremene povoljnije starosne penzije
BORAČKO INVALIDSKA ZAŠTITA
Porodična invalidnina
SOCIJALNA PRAVA
Pravo na stalnu novčanu pomoć – uslovi
Pravo na stalnu novčanu pomoć ako su živi roditelji
NEZAPOSLENE OSOBE
Novčana naknada u slučaju svjesnog doprinosa nezaposlene osobe prestanku njenog radnog odnosa
LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA
Pravo prigovora na red vožnje drugog linijskog prevoznika
UPRAVNI POSTUPAK
Administrativno izvršenje – razlozi za žalbu
Objektivni rok za obnovu upravnog postupka
UPRAVNI SPOR
Nadležnost Suda Bosne i Hercegovine za ocjenjivanje zakonitosti opštih podzakonskih akata
Aktivna legitimacija za pokretanje upravnog spora
Nepravilan sastav suda kao razlog ukidanja presude
Troškovi postupka
Upravni akt
Razlozi ukidanja presude
Zaštita sloboda i prava pojedinca zagarantovanih Ustavom FBiH
Nepostojanje pravnog interesa za pokretanje upravnog spora 

USTAVNO PRAVO
PRAVO NA LIČNU SLOBODU I BEZBJEDNOST7
Osnovana sumnja
Pritvor
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE
Građevinsko zemljište
Ugovor o kupoprodaji
Radni odnosi
Prinudna naplata sudskih penala
Zaštitna mjera trajnog oduzimanja vozila
Zahtjev za naknadu štete
Prekršajni postupak
Postupak eksproprijacije
Pravo na suđenje u razumnom roku
PRAVO NA PRIVATAN ŽIVOT
PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA
PRAVO NA IMOVINU
Neispunjenja ugovora u ugovorenom roku
Ugovor o kupoprodaji

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA
STVARNA PRAVA
Pretpostavke za sticanje prava vlasništva dosjelošću
Vrijeme dospijeća naknade nužnih i korisnih troškova
OBLIGACIONO PRAVO
Nepostojeći ugovor
Pravo advokata na nagradu za zastupanje u slučaju opoziva punomoći
PARNIČNI POSTUPAK
Preinaka tužbe – upuštanje u raspravljanje
Teret dokazivanja kod ugovora o zajmu

REPUBLIKA SRBIJA
OBLIGACINI ODNOSI
Odgovornost pravnog lica za štetu
PARNIČNI POSTUPAK
Posebna revizija

REPUBLIKA CRNA GORA
PARNIČNI POSTUPAK
Učinak jedinstvenog suparničarstva
Povrede postupka
Povrede odredaba parničnog postupka
VANPARNIČNI POSTUPAK
Dioba nekretnina

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Sloboda izražavanja i zloupotreba prava (čl. 10. i 17. EKLJP)
Pravo na imovinu (čl. 1. Dodatnog protokola br. 1 EKLJP)
Zabrana diskriminacije (čl. 1. Dodatnog protokola br. 12 EKLJP)
Pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen za isto djelo (čl. 4. Dodatnog protokola br. 7 EKLJP)

 

Back To Top