skip to Main Content

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA 

W E B I N A R

CORONA ZAKON I SUBVENCIONIRANJE DOPRINOSA,
SUBVENCIONIRANJE DIJELA NETO PLAĆA PO KANTONIMA, NAJMOVI, VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA, RAČUNOVODSTVENE PREVARE I PDV-E AKTUELNOSTI,
NAJNOVIJI PRIJEDLOG IZMJENA ZOR-A I ROKOVI POSTUPANJA U SUDSKIM POSTUPCIMA

 

DATUM WEBINARA:
21
. 05. 2020.

Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Seminar počinje u 10:00 sati

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Fuad BALTA, dipl. ecc

1. PRAKTIČNA PROVEDBA CORONA ZAKONA I OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANJE DOPRINOSA

 • Vremensko važenje i subjekti na koje se Zakon ne/odnosi
 • Komentar u vezi sa praktičnom primjenom svih članova Zakona
 • Akontacija poreza na dobit za 2020. godinu
 • Detaljno obrazloženje 4. i 5. člana kao ključnih članova Zakona
 • Kriterij i uslovi za ostvarivanje prava na subvencioniranje doprinosa
 • Pravo na subvenciju firmi i samostalnih obveznika iz BD i RS, ako zapošljavaju radnike u njihovim radnim jedinicama u FBiH
 • Pravo na subvenciju za zaposlenike koji rade u radnim jedinicama firmi iz FBiH u RS i BD
 • Pravo na subvenciju doprinosa samostalnih privrednika sa prebivalištem u RS i BD ima, ako obavlja djelatnost  u FBiH
 • Subvencije za zaposlenika koji radi u firmi čije je sjedište u FBiH, a njegovo prebivalište u RS (BD)
 • Subvencija doprinosa za paušalce
 • Pravo na subvenciju firmi koje su registrovane i radile u I i II mjesecu, te od III mjeseca i nadalje u 2020. godini
 • Obveznici koji sa PUFBiH imaju potpisan Sporezum o odgođenom plaćanju poreznih obaveza – da li imaju pravo na subvenciju doprinosa i pod kojim uslovima
 • Obaveznost podnošenja Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa
 • Način popunjavanja Obrazac ZSD
 • Popunjavanje obrasca ZSD za poslovne subjekte koji nemaju mjesečni promet/prihod za poređenje u 2019. godini
 • Za koji(e) mjesece se predaje zahtjev i na koji način
 • Podaci koje prikazuje podnosilac zahtjeva za subvencioniranje doprinosa
 • Dokazi o ispunjenju uslova za tražena sredstva za subvencioniranje (za obveznike fiskalizacije, subjekte koji nisu fiskalizovani i koji su u kategoriji niskoakumulativnih djelatnosti)
 • Način prikazivanja prometa i prihoda za odnosni mjesec 2020. prema poredbenom mjesecu  2019. godine
 • Prikazivanje podataka o zaposlenim radnicima s punim i nepunim brojem radnih sati od punog fonda sati u vezi sa iznosom subvencije po zaposlenom i ukupno
 • Iznos doprinosa koji nije subvencioniran – kako to iskazati u Obrascu ZSD
 • Dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za subvencioniranje doprinosa (MIP-1023, Specifikacije: 2001, 2001A, 2002, 2002A), uz konkretna objašnjenja i primjere u pojedinačnim slučajevima kod pravnih i fizičkih lica – podnosilaca zahtjeva
 • Dokaz o isplati plaće za mjesec za koji se traži subvencioniranje doprinosa, uz izjavu poreznog obveznika o tačnosti i autentičnosti svih dostavljenih podataka i priložene dokumentacije
 • Automatska kontrola podnesenih zahtjeva u Poreznoj upravi Federacije BiH u po redosljedu „koraka“
 • Obavijest PUFBiH o dopuni nepotpunog zahtjeva
 • Rješenje PUFBiH o odbijanju zahtjeva za subvencioniranje doprinosa

2. SUBVENCIONIRANJE DIJELA NETO PLAĆA ZAPOSLENIH

 • Kriteriji za ostvarivanje prava i iznosi subvencije po kantonima
 • Podnošenje zahtjeva i potrebna dokumantacija

dr. sc. Jozo PILJIĆ

3. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN NAJMOVA KOD NAJMOPRIMACA

 • Računovodstveni i porezni tretman najmova kod najmoprimaca u slučajevima: smanjenja cijena najma, odgode plaćanja najma, raskida ugovora o najmu
 • Izmjene modifikacija najma
 • Porezni tretman besplatno danih najmova

4. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA U SKLADU S MSFI 9

 • Pojednostavljeni pristup definiranja vrijednosnog usklađenja
 • Koraci kod definiranja vrijednosnog usklađenja potraživanja
 • Računovodstveno evidentiranje vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca zbog neizvjesnosti naplate
 • Porezni aspekt vrijednosnog usklađenja potraživanja o kupaca u skladu s MSFI 9

5. RAČUNOVODSTVENE PREVARE

 • Motivi za računovodstvene prevare
 • Kaznena odgovornost i prekršajna odgovornost
 • Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja i greške iz prethodnih godina
 • Otpis potraživanja od kupaca
 • Otpis zaliha
 • Otpis – vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
 • Troškovi amortizacije – promjena računovodstvene procjene
 • Kamate između povezanih osoba
 • Rezerviranja
 • Odgađanje rashoda
 • Prijevremeno priznavanje prihoda

6. (NOVI) PRAVILNIK O UPLATAMA INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I PRISTOJBI KOJE NAPLAĆUJE UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE

 • Plaćanje indirektnih poreza
 • Preknjižavanje uplaćenih indirektnih poreza
 • Način popunjavanja platnog naloga
 • Uplata gotovinskog depozita u svrhu osiguranja duga
 • Ostale aktualnosti indirektnog oporezivanja

Almir ALISPAHIĆ dipl. iur.

7. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU KOJI JE VLADA FEDERECIJE USVOJILA 15.05.2020.

8. ZAKON O ROKOVIMA I POSTUPANJU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME STANJA NEPOGODE NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

9. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Materijal u pdf formatu
 • Prezentacije u elektronskom formatu
 • Mogućnost pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h
 • Mogućnost postavljanja pisanih pitanja odmah nakon prijave na Webinar, u toku trajanja Webinara i nakon završenog Webinara na e-mail: seminari@privrednastampa.biz

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

Nakon zaprimanja Vaše prijave, na Vaš e-mail ćemo vam poslati instrukciju za pristup webinaru, te omogućiti neograničen broj pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h.

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate po osnovu učešća na webinaru, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top