skip to Main Content

 

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA

„POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA I-VI 2019.“
„POREZ PO ODBITKU U FEDERACIJI BiH“
„NAKNADE KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE
PRAVNI I POREZNI OKVIR
„FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA, INTERNA KONTROLA I REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU“

SARAJEVO, 24. 06. 2019.
Hotel „HOLIDAY (Inn)“
 Zmaja od Bosne 4

TUZLA, 25. 06. 2019.
Hotel „TUZLA“
 ZAVNOBiH-a 13

ZENICA, 26. 06. 2019.
Hotel „ZENICA“
 Kamberovića čikma b.b

Svi seminari počinju u 10:00 sati

PREDAVAČI:

Fatima OBHOĐAŠ – Federalno ministarstvo finansija, pomoćnik ministra
Fuad BALTA, dipl. ecc.
Dr. sc. Jozo PILJIĆ – Uprava za indirektno oporezivanje

TEME:

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PERIOD I – VI 2019. GODINE

 • Obveznici podnošenja polugodišnjih financijskih izvještaja
 • Obrasci polugodišnjeg obračuna
 • Bilans uspjeha za privredna društva
  – Dobit ili gubitak neprekinutog poslovanja
  Dobit ili gubitak od prekinutog poslovanja
 • Bilans stanja za privredna društva
  – Stalna sredstva i dugoročni plasmani
  – Tekuća sredstva
  – Kapital
  – Rezerve
  – Neraspoređena dobit
  – Dugoročna rezerviranja
  – Dugoročne obveze
  – Kratkoročne obveze
 • Izvještaj o gotovinskim tokovima
 • Izvještaj o promjenama na kapitalu
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Zahtjevi MRS/MSFI za objavljivanje određenih informacija

1.1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

1.2. POLUGODIŠNJI OBRAČUN UDRUŽENJA I DRUGIH NEPROFITNIH SUBJEKATA

2. AKTUALNOSTI I NEKE SPECIFIČNOSTI PRIMJENE PDV-a

 • Najnovije procedure Uprave za indirektno oporezivanje BiH za povrat PDV-a
  – Ostvarivanje prava na povrat PDV-a
  – Odobravanje poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za PDV-e
  – Pokretanje postupka povrata (ispitni postupak, potpuna i djelimična kontrola poreznog obveznika i ostale specifičnosti iz Uputstva o postupku povrata…
 • PDV tretman usluga s primjerima
  – Usluge direktno vezane za nepokretnu imovinu
  – Usluge prijevoza
  – Usluge prema mjestu gdje su stvarno izvršene
  Usluge prema mjestu sjedišta/prebivališta
 • Prodaja ispod cijene koštanja
 • Prefakturisanje
 • Obračun PDV-a kod besplatnog pružanja usluga
 • PDV tretman prodaje stalnih sredstava
 • PDV tretman dobara obveznika PDV-a u postupku prestanka registracije
 • Ostale aktualnosti primjene PDV-a

3. POREZ PO ODBITKU U FEDERACIJI BiH

 • Vrste poreza koji se moraju obustaviti ili naplatiti od drugog lica i platiti na odgovarajuće račune
 • Prijava poreza po odbitku prema Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH
 • Obaveza isplatilaca i/ili poreznih obveznika kod podnošenja poreznih prijava za poreze po odbitku
 • Podnošenje prijava poreza po odbitku u skladu sa Pravilnikom o podnošenju poreznih prijava
 • Porez na dohodak od ulaganja kapitala, na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću, na prihode koje ostvaruju nerezidenti povremenim obavljanjem samostalnih djelatnosti na teritoriji Federacije
 • Dostavljanje podataka o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu na prihod od imovine i imovinskih prava PU FBiH
 • Porez po odbitku kao konačna obaveza prema Zakonu o porezu na dohodak
 • Posebna pojašnjenja i specifičnosti u vezi sa podnošenjem obrazaca PDN-1033 i PIP 1034
 • Prijavljivanje poreza po odbitku u skladu sa propisima o oporezivanju dobiti
 • Porez po odbitku po osnovu isplata: dividendi, odnosno raspodjela iz dobiti, kamate po finansijskim instrumentima i aranžmanima, naknada za: autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva, naknada za upravljačke, tehničke i obrazovne usluge (uključujući naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog savjetovanja, revizorske usluge i konzalting usluge), naknada za zakup po osnovu iznajmljivanja pokretne i nepokretne imovine, naknada za zabavne i sportske događaje, premija osiguranja za osiguranje ili reosiguranje od rizika u Federaciji, naknada za telekomunikacijske usluge, kao i ostalih naknade za usluge
 • Poseban tretman isplata za nerezidente iz država sa kojima Bosne i Hercegovina nema potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Ko i kada predaje obrasce: POD-815, POD-816, POD-817, POD-818, POD-819, te OP-820
 • Korelacija između oslobađanja poreza po odbitku i ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji je potpisala/ratificirala BiH
 • Oslobađanja od plaćanja poreza po odbitku

4. NAKNADE KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE – PRAVNI I POREZNI OKVIR

 • Normativni okvir (zakoni, uredbe, kolektivni ugovori, interni akti)
 • Važnosti razlikovanja osnova isplate od osnova ne/oporezovanja
 • Prestanak važenja pojedinih kolektivnih ugovora – isplate pojedinih naknada na osnovu interne regulative
 • Specifičnosti isplata u pojedinim kantonima
 • Mogućnosti isplate drugog dohotka radniku (po drugom osnovu) – ugovor o djelu i ugovor o autorskom honoraru

5. FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, INTERNA REVIZIJA I KONTROLA

 • Razvoj PIFC-a (Javnih internih finansijskih kontrola)
 • Zakonska regulativa i uspostava interne revizije (uloga i trenutni status)
 • Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli (stepen uspostave FUK-a, izazovi i očekivanja u razvoju sistema internih kontrola)

6. AKTUELNA MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA

OBEZBIJEĐENI SU:
Materijal u pisanom formatu – Priručnik
Prezentacije u elektronskom formatu
Pribor za pisanje
Kafa za vrijeme pauze

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)
Seminaru mogu prisustvovati:

   • Svi pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
   • Pretplatnici na časopis ZIPS (sa materijalom) 90,00 KM
   • Ostali učesnici (sa materijalom) 110,00 KM, (bez materijala) 90,00 KM

UNICREDIT BANK                    3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH                     1861210310050424

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, nakon čega Vam dostavljamo fakturu na naznačenu adresu

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu

Mogućnost plaćanja u gotovini na dan održavanja seminara

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700
 e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz  

Dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700
web: www.privrednastampa.biz

Back To Top