skip to Main Content

FUAD BALTA DIO I

FUAD BALTA DIO II

RANKO BATINIĆ

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA

“NOVI ZAKONI O DOPRINOSIMA I POREZU NA DOHODAK”
NAJČEŠĆE (NE)NAMJERNE GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA“
„ODGOVORNOST ZA GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA“
„OPOREZIVANJE IMOVINE PRAVNIH I FIZIČKIH LICA“
„SPECIFIČNOSTI PRIMJENE PDV-a“
„PREKRŠAJ ILI KRIVIČNO DJELO UTAJE POREZA, PRIMJERI I PRAKSA“

SARAJEVO, 15. 10. 2019.
Hotel „HOLIDAY (Inn)“
 Zmaja od Bosne 4

TUZLA, 16. 10. 2019.
Hotel „TUZLA“
 ZAVNOBiH-a 13

ZENICA, 17. 10. 2019.
Hotel „ZENICA“
 Kamberovića čikma b.b

MOSTAR, 18. 10. 2019.
Hotel „BRISTOL“
Mostarskog bataljona bb.

 

Svi seminari počinju u 10:00 sati

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

 

Fuad BALTA, dipl ecc.
1. NOVI ZAKONI O DOPRINOSIMA I POREZU NA DOHODAK

2. OPOREZIVANJE IMOVINE PRAVNIH I FIZIČKIH LICA

     – Porez na dobit nerezidentnih pravnih lica od ostvarenog prihoda od prodaje nekretnina
     –  Oporezivanje naslijeđene i otuđene imovine
     – Dohodak od imovine
     – Iznajmljivanje pokretne i nepokretne imovine
     – (Ne)oporezivanje novčanih darova, prometa udjela, dionica i vrijednosnih papira
     – Porez na imovinu prema kantonalnim propisima

Mr. sc. Ranko BATINIĆ
3. NAJČEŠĆE (NE)NAMJERNE GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

  Uzroci grešaka u finansijskim izvještajima

  Najčešće greške u:

bilansu stanja

bilansu uspjeha

izvještaju o gotovinskim tokovima

  Kratak osvrt na napomene uz finansijske izvještaje

 

4. ODGOVORNOST ZA GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

            – Prekršajna odgovornost
            – Krivična odgovornost

Dejan RAKIĆ, advokat
5. SPECIFIČNOSTI PRIMJENE PDV-a
Naknadna promjena osnovice za PDV-e
     – naknadno odobreni rabat
     – povrat dobara nakon isporuke
     – knjižna terećenja i sl.

Srazmjerni odbitak ulaznog PDV-a (sporne situacije kod djelatnosti sa mješovitim oporezvim i neoporezivim prometima)
      – osiguranja
      – zdravstvene ustanove
      – ustanove kulture i sl.
PDV tretman nekretnina
Poreski tretman prometa i iznajmljivanja nekretnina
      
Ispravka odbitka ulaznog poreza u slučaju promjene namjene ili oslobođenog prometa
      
Prvi prenos raspolaganja nekretnina oporeziv PDV-om (primjeri i praksa)

6. PREKRŠAJ ILI KRIVIČNO DJELO UTAJE POREZA, PRIMJERI I PRAKSA

OBEZBIJEĐENI SU:

Materijal u pisanom formatu – Priručnik
Prezentacije u elektronskom formatu
Pribor za pisanje
Kafa za vrijeme pauze

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

Svi pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
Pretplatnici na časopis ZIPS  BESPLATNO
Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM, (bez materijala) 80,00 KM

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH                     1861210310050424

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, nakon čega Vam dostavljamo fakturu na naznačenu adresu

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu

Mogućnost plaćanja u gotovini na dan održavanja seminara

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700

 e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz  

Dodatne informacije:

Telefon: 033/542-700

web: www.privrednastampa.biz

 

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top