skip to Main Content

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA

“PRIMJENA NOVOG MSFI 16 – NAJMOVI”
“POVEZANA LICA U SISTEMU PDV-a”
“TRANSAKCIJE OSLOBOĐENE PDV-a”
“OPOREZIVANJE PROMETA NEKRETNINA U FEDERACIJI BIH”

SARAJEVO, 28. 11. 2018.
Hotel „Hollywood“,  dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA

Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 sati

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Doc. dr. sc. Dijana VUKOVIĆ
1. Primjena MSFI 16 – Najmovi

 • Pojam i klasifikacija najma
 • Primjena najma
 • Priznavanje i mjerenje najma
 • Prezentacija i objavljivanje najma
 • Uticaj MSFI 16 na računovodstvo
 • Efekti primjene na finansijsko izvještavanje

Dejan RAKIĆ, advokat
2. Povezana lica u sistemu PDV-a

 • Tržišna vrijednost kao poreska osnovica
 • Naknadno odobravanje popusta povezanom licu
 • Efekti transfernih cijena na PDV obaveze (primjeri iz aktuelnih kontrola UIO)
 • Spajanje sa povezanim licem – prenos imovine bez PDV-a
 • Povezana lica iz inostranstva – mjesto prometa specifičnih usluga

3. Transakcije oslobođene PDV-a

 • Osnovna načela iz člana 3. Zakona i izuzeci
 • Uslovi za oslobađanje kod manjka dobara
 • Specifične ino-usluge i uslovi za prenos PDV-a na ino-kupca
 • Izuzeća iz poreske osnovice
 • Djelatnosti koje su oslobođene PDV-a (specifični slučajevi)
 • Posebne šeme i prenos PDV obaveze na drugog obveznika

 Fuad BALTA, dipl. ecc.
4. Oporezivanje prometa nekretnina na području Federacije BiH

 • Definicija nekretnina i njihovih vrsta
 • Koji federalni i kantonalni porezi se plaćaju za sticanje (vlasništvo), isporuke, darovanja ili za druge prenose nekretnina?
 • Kada se obračunava porez na promet nepokretnosti, a kada PDV?
 • Porez na dohodak od imovine po osnovu otuđenja nekretnina
 • Šta se u poreznom smislu smatra prometom nekretnina?
 • Šta se podrazumijeva pod „sticajem nekretnine“?
 • Na šta se plaća porez na promet nekretnine?
 • Tretman prvog stavljanja u upotrebu nekretnine i njenog korištenja
 • Jesu li građani koji stiču nekretnine vlastitim građenjem dužni da plate porez na promet nekretnina?
 • Plaća li se porez na promet nekretnina na ustupanje ili odricanje od nasljedstva nekretnine?
 • Postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina kad se deklaratornom sudskom odlukom utvrđuje vlasništvo nad nekretninom?
 • Mogućnost obrtnika da proda nekretninu svom obrtu – nastaje li promet i da li se oporezuje?
 • Ugovor o kupoprodaji nekretnine – ovjera kod notara ili ne?
 • Ugovori o dosmrtnom i ugovori o doživotnom izdržavanju
 • Sticanje nekretnina u Federaciji BiH od stranih državljana
 • Razlika između domaćih i inostranih poreznih obveznika prilikom sticanja nekretnina
 • Porezni obveznici, utvrđivanje porezne osnovice i stope koje se primjenjuju pri obračunu poreza na promet nekretnina
 • Osnovica poreza na promet nekretnina
 • Momenat nastanka i način prijave obaveza za plaćanje poreza na promet nekretnina
 • Oslobađanja od plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Primjena pravnih sredstava u vezi sa oporezivanjem nekretnina
 • Poseban osvrt na oporezivanje nekretnina koje će se primjenjivati od početka 2019. godine u Kantonu Sarajevo

5. Porezni tretman prometa nekretnina u vlasništvu privrednih društava

 • Unos nakretnina u kapital društva
 • Prodaja i prijenos osnivačkog uloga
 • Prodaja i prenos nekretnina u vlasništvu društva koja nisu unesena u kapital
 • Oporezivanje prometa nekretnina u slučajevima statusnih promjena društva
 • Promet nekretnina u slučaju stečaja i likvidacije

OBEZBIJEĐENI SU:

Učešće na seminaru
Power point prezentacije

Pribor za pisanje
Kafa za vrijeme pauze

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:
Svi pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
Pretplatnici na časopis ZIPS  BESPLATNO (Jedan učesnik po pretplati)
Ostali učesnici po cijeni od 80,00 KM 

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, nakon čega Vam dostavljamo fakturu na naznačenu adresu

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu

Mogućnost plaćanja u gotovini na dan održavanja seminara

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete na faks: 033/542-700
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz 

 Dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH                     1861210310050424

Back To Top