skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o organizuje jednodnevni seminar

PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI POSLOVANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA

Sarajevo, 26. 10. 2017. godine
(Hotel Hollywood, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža)
Seminar počinje u 10:00

PROGRAM SEMINARA I PREDAVAČI

Fuad Balta, dipl. ecc.

Mensur Hadžimusić, dipl. pravnik

Nove procedure pri dodjeli identifikacionih brojeva i statističkih šifri

 • Prikaz pravilnika o dodjeli identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije BiH i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH;
 • Da li donošenjem ovih podzakonskih propisa sva, ili samo određena, pravna i fizička lica/samostalni privrednici imaju obavezu ponovne registracije/doregistracije i statističkog razvrstavanja;
 • Posebni identifikacioni brojevi (PJIB, FJIB, NjiB, JIB); pojašnjenja na koje subjekte se isti odnose i popunjavaju;
 • Proširene definicije za dijelove domaćih i stranih pravnih lica, njihove podružnice i poslovne jedinice, te prodajna i uplatna mjesta;
 • Uvođenje specifičnog tretmana i pojmovne određenosti poslovne jedinice;
 • Dodjela ID brojeva za dijelove pravnih lica (tvornice, skladišta, gradilišta i drugo)
 • Pojašnjenje o poreznom/registracionom „statusu“ prodajnih mjesta (prodavnice i sl.), izdvojenih kancelarija i uplatnih mjesta;
 • Nove procedure prilikom dodjele identifikacionih brojeva i obaveza porezne registracije za sve domaće i inostrane subjekte, uključujući i subjekte iz RS-a i DB-a (pravna i fizička lica), kao i za bilo koji njihov organizacioni/porezni oblik;
 • Podnošenje posebnih obrazaca na sve navedene i druge slučajeve;
 • Postupak porezne registracije za pravna lica i druge organizacije iz zemlje i inostranstva, organe uprave i upravne organizacije, rezidentna i nerezidentna fizička lica (predregistracija, dodjela identifikacionih brojeva, registracija po službenoj dužnosti, promjena podataka o registraciji navedenih lica);
 • Šta predstavlja, te kada i u kojim slučajevima se provodi postupak porezne identifikacije;
 • Odjava i oduzimanje identifikacionog broja (podnošenje obrasca za odjavu ID broja, provjera poreznih obaveza, dostavljanje poreznom organu rješenja o otvorenim i zaključenim stečajnim i likvidacionim postupcima, odjava i oduzimanje ID broja po službenoj dužnosti;
 • Elektronski registri i evidencije Porezne uprave Federacije BiH o registraciji i poreznoj identifikaciji (nadležnost za formiranje i vođenje registra, sadržaj registra, izdavanje uvjerenja o registraciji i potvrde o dodijeljenom ID broju, evidencije o nerezidentnim pravnim i fizičkim licima);
 • Obaveze banaka prema PU FBiH u pogledu dostavljanja podataka o imaocima otvorenih i zatvorenih računa nerezidenata;
 • Obrazloženje za aplikativno rješenje Porezne uprave Federacije BiH o poreznoj registraciji i primjeni istog u svakodnevnoj praksi, počev od 1. oktobra 2017. godine;
 • Prijava za razvrstavanje poslovnih subjekata;
 • Postupak, obavještenje o razvrstavanju i registar poslovnih subjekata.

Specifična pitanja iz oblasti finansija, te oporezivanja dohotka i dobiti

 • Upitnost ponašanja određenih banaka u „ulozi“ kontrolnih organa:
 1. Traženje potvrda o izmirivanju poreznih obaveza u svrhu isplate dividende;
 2. Zahtjevi prema pravnim licima da prilože dokaze o pravdanju sredstava koja se mjesečno podižu do visine blagajničkog maksimuma za potrebe reprezentacije, putnih troškova, dnevnica i drugih izdataka;
 • Oporezivanje isplate naknada sportskim sucima i delegatima na utakmicama;
 • (Ne)plaćanje poreza po odbitku za posrednu proviziju u slučaju kada domaća firma angažuje stranu (firmu) za sklapanje kupoprodajnog ugovora s firmom iz treće države;
 • Izdavanje potvrda o nerezidentnosti rezidentnim studentima koji studiraju i imaju povremeni angažman u stranoj zemlji u svrhu izbjegavanja dvostrukog oporezivanja;
 • Neke situacije iz radno-pravnih odnosa u vezi sa oporezivanjem.

Nacrti novih zakonskih rješenja o računovodstvu, porezu na dohodak i doprinosima

 • Uslovi za pružanje računovodstvenih usluga;
 • Pružanje računovodstvenih usluga u osnovnoj, dopunskoj i dodatnoj djelatnosti;
 • Oporezivanje prihoda fizičkih lica (dividenda i sl.);
 • Stope obaveznih doprinosa kod primanja i koristi koje ulaze u osnovicu;
 • Doprinosi po osnovu ugovora o djelu i autorskom honoraru;
 • Porezi i doprinosi kod menadžerskog ugovora bez zasnivanja radnog odnosa.

Pravni, računovodstveni i poreski aspekt prodaje i prenosa vlasničkih udjela kod društava kapitala

 • Prodaja udjela/dionica;
 • Prenos udjela/dionica na nasljednike;

Pravni elementi računovodstvenih isprava i drugih akata i najčešći propusti kod njihovog izdavanja

 • Karakter i značaj računovodstvene isprave;
 • Ovlaštenje za sastavljanje i izdavanje;računovodstvene isprave;
 • Sadržaj računovodstvene isprave;
 • Usklađenost sa zakonima i drugim propisima iz drugih upravnih oblasti koji se shodno primjenjuju u oblasti računovodstva;
 • Postupak i način ispravke računovodstvene isprave ;
 • Čuvanje računovodstvenih isprava u skladu sa zakonom i listom kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja.

Odgovori na pitanja polaznika

KOTIZACIJA
(sa uključenim PDV-om):
Za pretplatnike časopisa “ZIPS”
80,00 KM po učesniku,

KOTIZACIJA
(sa uključenim PDV-om):
 100,00 KM po učesniku,

POSEBNA PONUDA (I)
Učešće na seminaru + knjiga
„KOMENTAR ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA“
140,00 KM po učesniku

POSEBNA PONUDA ( II )
Učešće na seminaru + knjiga
„PRIRUČNIK O PLATNIM
TRANSAKCIJAMA U BiH
(Unutrašnji platni
promet – finansijsko poslovanje – mjenično poslovanje)“
140,00 KM po učesniku

 

OBEZBIJEĐENI SU:

-Pisani materijal
– Pribor za pisanje,
– Kafa za vrijeme pauze
– Besplatan parking.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog
prijavnog obrasca,nakon čega Vam dostavljamo fakturu
na naznačenu adresu.


Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz
odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Mogućnost plaćanja na dan održavanja seminara.
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Prijavu izvršiti na faks: 033/542-700 ili Mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz,
 Za dodatne informacije i moguća pitanja kontaktirajte nas na mail: seminari@privrednastampa.biz ili na telefon 033 542 700

 
Back To Top