skip to Main Content

SEMINARI

IZ OBLASTI PRAVA

RADNI ODNOSI U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU
– Aktuelna pitanja i sudska praksa –

 

07.

JUNI
2024

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE
(Zakonska rješenja i sudska praksa)

24.

MAJ
2024

SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
NAKNADE ŠTETE SA AKCENTOM NA ŠTETU IZ RADNOG ODNOSA

 

 

25.

APRIL
2024

PARNIČNI, IZVRŠNI I VANPARNIČNI POSTUPAK U SUDSKOJ PRAKSI

 

16.

APRIL
2024

AKTUELNA PITANJA STVARNOG I ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA

07.

MART
2024

AKTUELNE TEME IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U PRAKSI SUDOVA U FEDERACIJI BIH

 

23.

FEBRUAR
2024

AKTEULNE TEME IZ GRAĐANSKOG PRAVA

22.

DECEMBAR
2023

AKTUELNA PITANJA STVARNOG I ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA

14.

DECEMBAR
2023

AKTUALNA PITANJA I SUDSKA PRAKSA U OBLASTI IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA
-MOSTAR-

28.

NOVEMBAR
2023

AKTUALNA PITANJA I SUDSKA PRAKSA U OBLASTI IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA
-BIHAĆ-

10.

NOVEMBAR
2023

AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U PRAKSI SUDOVA U FEDERACIJI BIH

 

13.

OKOTOBAR
2023

PARNIČNI POSTUPAK U PRAKSI

06.

OKOTOBAR
2023

AKTUALNA PITANJA I SUDSKA PRAKSA U OBLASTI IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA

09.

JUN
2023

UGOVORNA I VANUGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU

ZABRANA RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM U BIH
(Građevinsko zemljište – Šume i šumsko zemljište – Poljoprivredno zemljište)

 

19.

MAJ
2023

AKTUALNA PITANJA I SUDSKA PRAKSA U OBLASTI IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA

12.

MAJ
2023

IZVRŠNI POSTUPAK
U SUDSKOJ PRAKSI

06.

DECEMBAR
2022

STVARNO I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
– problemi u praksi i praktična rješenja –

“ZABRANA RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM BIH – ŠTA U PRAKSI DONOSI ODLUKA VISOKOG PREDSTAVNIKA”
“DOSJELOST NA NEKRETNINAMA U DRUŠTVENOM/DRŽAVNOM VLASNIŠTVU”
“POSTUPAK HARMONIZACIJE”
“ULOGA PREDBILJEŽBE U PROMETU NEKRETNINAMA”


19.

MAJ
2022

OTKAZ UGOVORA O RADU (REDOVNI I VANREDNI) 
MOBING I
DISKRIMINACIJA NA RADU

– analiza sudske prakse sa praktičnim primjerima –


23

DECEMBAR
2021

ZAŠTITA NA RADU I PROVEDBENI AKTI

USKLAĐIVANJE OPĆIH AKATA SA ZAKONOM O ZAŠTITI NA RADU, PROCJENA RIZIKA KOD POSLODAVCA, POLAGANJE STRUČNIH ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU


11

NOVEMBAR
2021

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I NOVIH PODZAKONSKIH AKATA (PRAVILNIKA) IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU 

06

maj
2021

NOVI PROPISI O ZAŠTITI NA RADU – OBAVEZE POSLODAVCA

16

april
2021

“STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA NEKRETNINAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU”
“ETAŽNO VLASNIŠTVO I IZVRŠNI POSTUPAK”
“PROBLEMI I AKTUELNOSTI U VEZI UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU”

– sa primjerima iz sudske prakse –

 

17

DECEMBAR
2020

“STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA NEKRETNINAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU”
“ETAŽNO VLASNIŠTVO I IZVRŠNI POSTUPAK”
“PROBLEMI I AKTUELNOSTI U VEZI UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU”

– sa primjerima iz sudske prakse –

 

19

NOVEMBAR
2020

PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK
– Aktuelna pitanja sa primjerima iz sudske prakse –

12

NOVEMBAR
2020

NOVI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

(Prava, obaveze, odgovornosti, inspekcijski nadzor i sankcije)

29

OKTOBAR
2020

Jednodnevni
seminar

IZVRŠNI I PARNIČNI POSTUPAK U PRAKSI

TUZLA
06.03.2020.

 

06

Mart 
2020

BESPLATNI

Jednodnevni
seminar

NAKNADA ŠTETE IZ RADNOG ODNOSA, PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA I OBLIGACIONOG PRAVA

 

 

12

Decembar 2019

Jednodnevni
seminar

PROBLEMI PRETVORBE DRŽAVNOG / DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UPISA U JAVNE KNJIGE
– zakonski okvir, problemi u praksi i praktična rješenja

 

24

Oktobar 2019

Jednodnevni
seminar

IZVRŠNI I PARNIČNI POSTUPAK U PRAKSI

 

 

03

Oktobar 2019

Jednodnevni
seminar

AKTUELNA PITANJA U SUDSKOJ PRAKSI IZ ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA
– Problemi i praktična rješenja –

23

APRIL 2019

Jednodnevni
seminar

ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BIH/KANTONIMA
i
SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

 

 

18

APRIL 2019

Jednodnevni
seminar

„IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU U FEDERACIJI BiH“
„KOLEKTIVNO RADNO PRAVO“
„PROBLEMI U PRIMJENI (NOVOG) ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU“

 

29

Novembar 2018

Jednodnevni
seminar

AKTUELNA PITANJA U PRIMJENI ZAKONA
O STVARNIM PRAVIMA
– Problemi u praksi i praktična rješenja –

22

Novembar 2018

Jednodnevni
seminar

RADNO-PRAVNI I OBLIGACIONO-PRAVNI ASPEKTI NAKNADE  ŠTETE I ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

09

Novembar 2018

 

Jednodnevni
seminar

AKTUELNA PITANJA IZVRŠNOG POSTUPKA NA NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA

12

Jun 2018

Jednodnevni
seminar

 „DILEME I PROBLEMI U PROVEDBI NOVOG ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU“
&
„POVREDE RADNE OBAVEZE I DISCIPLINE PONAŠANJA, DISCIPLINSKA
ODGOVORNOST I NAČINI PRESTANKA UGOVORA O RADU„

19

april 2018

Jednodnevni
seminar

PRAVNI REŽIM GRAĐEVINSKOG, ŠUMSKOG, POLJOPRIVREDNOG, ZADRUŽNOG ZEMLJIŠTA I VODNIH DOBARA

– Problemi u praksi i praktična rješenja –

19

februar 2018

Jednodnevni
seminar

„AUTONOMNO RADNO PRAVO U FEDERACIJI BIH – PRAVILNIK O RADU I KOLEKTIVNI UGOVORI“
„EVIDENCIJA RADNIKA I DRUGIH LICA ANGAŽOVANIH NA RADU – DILEME I PRAKTIČNA RJEŠENJA“
„PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I DRUGIH PROPISA U PROCEDURI USVAJANJA“

 

20

decembar 2017

Jednodnevni
seminar

PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI POSLOVANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA

26

Oktobar 2017

Jednodnevni
seminar

«RADNI ODNOSI U IMPERATIVNIM NORMAMA ZAKONA O RADU»
«SLUŽBENIČKI ODNOSI U PRAVNOJ REGULATIVI FEDERACIJE BIH»
«OPOREZIVANJE PRIMITAKA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA»
(realni, budžetski i sektor privatnog poduzetništva)

16

Jun 2017

Jednodnevni
seminar

AKTUELNA PITANJA O IZVRŠENJU NA NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA

10

maj 2017

Jednodnevni
seminar

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, OTKAZ UGOVORA O RADU I MJERENJE RADNOG UČINKA

13

APRIL 2017

Jednodnevni
seminar

AKTUELNA PITANJA PRIMJENE ZAKONA O RADU KOLEKTIVNIH UGOVORA SA OSVRTOM NA SUDSKU ZAŠTITU PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
&
PRAVA, OBAVEZE I OVLAŠTENJA INSPEKTORA RADA I VRSTE UPRAVNIH MJERA U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA

01

Decembar 2016

Back To Top