skip to Main Content

SEMINARI IZ OBLASTI PRAVA

Održani seminari

“PRAVNI REŽIM GRAĐEVINSKOG, ŠUMSKOG, POLJOPRIVREDNOG, ZADRUŽNOG ZEMLJIŠTA I VODNIH DOBARA”
Sarajevo, 19. 02. 2018.

„Autonomno radno pravo u Federaciji BiH – Pravilnik o radu i kolektivni ugovori“
„Evidencija radnika i drugih lica angažovanih na radu – dileme i praktična rješenja“
„Prijedlog Zakona o zaštiti na radu i drugih propisa u proceduri usvajanja“ –
Sarajevo, 20. 12. 2017.

PRAVNI, POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI POSLOVANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA – Sarajevo, 26. 10. 2017.

«RADNI ODNOSI U IMPERATIVNIM NORMAMA ZAKONA O RADU»
«SLUŽBENIČKI ODNOSI U PRAVNOJ REGULATIVI FEDERACIJE BIH»
«OPOREZIVANJE PRIMITAKA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA»
(realni, budžetski i sektor privatnog poduzetništva) – Sarajevo, 14. 06. 2017.

AKTUELNA PITANJA O IZVRŠENJU NA NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA – Sarajevo, 10. 05. 2017.

 

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, OTKAZ UGOVORA O RADU I MJERENJE RADNOG UČINKA – Sarajevo, 13. 04. 2017.

“AKTUELNA PITANJA PRIMJENE ZAKONA O RADU IKOLEKTIVNIH UGOVORA
SA OSVRTOM NA SUDSKU ZAŠTITU PRAVA IZ RADNOG ODNOSA”
“PRAVA, OBAVEZE I OVLAŠTENJA INSPEKTORA RADA I VRSTE UPRAVNIH MJERA U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA” –
Sarajevo, 01.12.2016.

Back To Top