skip to Main Content

W E B I N A R

 

“SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA U FEDERACIJI BiH ZA 2022.”
“PRIJAVA POREZA NA DOHODAK U FEDERACIJI BIH ZA 2022.”
“RASPODJELA DOBITI I POKIĆE GUBITKA ZA 2022. GODINU”
“PRIMJENA KODEKSA ETIKE U RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI”

DATUM WEBINARA:

14. 03. 2023. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI:
Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. ecc.
dr.sc. Mirna PAJEVIĆ-ROŽAJAC
Mirela MAŠIĆ, dipl. ecc (Porezna uprava Federacije BiH)

TEME:

1. SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA U FEDERACIJI BiH ZA 2022.

– Obveznici sastavljanja Poreznog bilansa
– Obrasci Poreznog bilansa  i porezne prijave

 • PB 800-A i PB 800-B
 • PP 801, PP 802, PP 803 i PP 804

 – Popunjavanje Poreznog bilansa za 2022.

 • konkretna pojašnjenja i upute za svaku stavku Poreznog bilansa

– Rashodi koji su trajno porezno nepriznati

 • amortizacija koja je trajno nepriznata
 • otpis i ispravka vrijednosti potraživanja
 • nepriznati manjkovi zaliha
 • nepriznata lična primanja i „koristi“
 • reprezentacija
 • donacije
 • sponzorstva
 • stipendije
 • nepriznati rashodi s povezanim licima
 • rashodi koji nisu u vezi sa ostvarivanjem dobiti
 • rashodi protivni načelu pažnje dobrog privrednika
 • nedokumentirani i nepravilno iskazani rashodi
 • ostali porezno nepriznati rashodi

– Rashodi koji su privremeno porezno nepriznati

 • amortizacija iznad porezno priznatih stopa
 • umanjenje vrijednosti zaliha, umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine
 • rezerviranja za buduće rashode i obaveze
 • rashodi koji se mogu koristiti unaprijed (jednokratni otpis „sitnih“ stalnih sredstava)

– Korekcije prihoda po Poreznom bilansu

 • naplata ranije ne/priznatih otpisanih potraživanja
 • prihodi od ukidanja ranije ne/priznatih rezerviranja
 • prihodi iz raspodjele dobiti drugih obveznika

– Efekti transfernih cijena

 • analize oko primjene odgovarajuće metode
 • identifikacija povezanih fizičkih/pravnih lica
 • utvrđivanje efekata transakcija s tim licima
 • obaveza izrade izvještaja o transfernim cijenama
 • TP dokumentacija i rokovi za dostavljanje
 • kada se moraju/mogu dostavljati obrasci o transfernim cijenama, njihov uticaj na Porezni bilans

Porezni poticaji i umanjenje porezne osnovice

 • poticaji za investicije i za novouposlene radnike
 • popunjavanje obrazaca za dokazivanje poreznih poticaja
 • korištenje poreznih gubitaka, umanjenje porezne osnovice za plaćeni porez i obustavljeni porez po odbitku
 • gubitak prava na umanjenje porezne osnovice

Tretman poreza po odbitku u Poreznom bilansu

2. POREZNI BILANSI ZA POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENATA I PODRUŽNICA PRAVNIH LICA IZ REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA KOJE POSLUJU U FEDERACIJI BIH

 • vrste prijava
 • ne/priznavanje općih i administrativnih troškova
 • raspored direktnih i indirektnih troškova korištenjem alokacijskih ključeva
 • osvrt na značajnije razlike između Poreznog bilansa za FBiH, RS i Brčko Distrikt

3. PRIJAVA POREZA NA DOHODAK U FEDERACIJI BIH ZA 2022.

 • Ko ima obavezu podnošenja Obrasca GPD-1051?
 • Korištenje prava na povrat pogrešno/više plaćenog poreza na dohodak u toku godine
 • Bolovanje preko 42 dana i korekcije po Obrascu GPD-1051
 • Godišnji lični odbitak zaposlenika i drugih lica (ugovori o djelu, freelanceri i dr.)
 • Pravo na dodatne odbitke na godišnjem nivou (plaćena kamata za rješavanje stambenog pitanja, troškovi liječenja i nabavke ortopedskih pomagala)

4. GODIŠNJA PRIJAVA DOHOTKA OD IZNAJMLJIVANJA IMOVINE

 • Obrazac PRIM-1024 – pravila priznavanja prihoda i rashoda

5. PRIJAVA POREZA NA DOHODAK U FEDERACIJI BIH ZA 2022. SAMOSTALNIH PODUZETNIKA

 • Utvrđivanje dohotka samostalnog poduzetnika – Obrazac SPR-1053
 • Porezno priznavanje prihoda
 • Porezno priznati/nepriznati rashodi
 • Obračun dohotka kod zajedničkog obavljanja obrtničke djelatnosti – GPZ-1052
 • Akontacija poreza na dohodak za naredni period i konačan obračun porezne obaveze

6. RASPODJELA DOBITI I POKIĆE GUBITKA ZA 2022. GODINU

 • Rokovi za predaju Prijedloga odluke o raspodjeli dobiti/pokriću gubitka
 • Pravni aspekt raspodjele dobiti/pokrića gubitka 
 • Računovodstveni aspekt raspodjele dobiti/pokrića gubitka u skladu sa novim Kontnom okvirom
 • Nova konta za knjiženje – praktični primjeri
 • Porezni aspekt isplate dobiti (porez na dobit, porez na dohodak, porez po odbitku,…)

Pitanja iz prakse:

 • Da li se dobit mora iskazati?
 • Da li se smije bilansirati gubitak?
 • Da li je moguća akontativna isplata iz dobiti?
 • Koliko dugo dobit može biti neraspoređena, a gubitak nepokriven?
 • Da li je dozvoljena isplata dobiti ako nije pokriven gubitak iz ranijih godina?
 • Isplata dobiti u stvarima: nekretnine, oprema, zalihe?
 • Da li postoje ograničenja kod davanja pozajmica ili prenosa imovine?
 • Kazne u slučaju nepoštivanja zakonskih ograničenja vezanih za isplatu dobiti/pokriće gubtika

7. KODEKS ETIKE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU

 • Opće odredbe
 • Povrede Kodeksa
 • Temeljna načela za profesionalne računovođe
 • Prijetnje pridržavanju temeljnih načela
 • Uloga konceptualnog okvira

8. ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf formatu
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja pitanja u toku i nakon webinara putem online forme

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave!

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

 Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

 

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top