skip to Main Content

 

 WEBINAR

„INSPEKCIJSKI NADZOR UINO – ŽALBENI POSTUPCI NA ZAPISNIKE I RJEŠENJA O KONTROLI INDIREKTNIH POREZA“
„POREZ PO ODBITKU“
„RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA ZA 2023. GODINU“
„PRIMJENA ESG STANDARDA POSLOVANJA”

 

DATUM WEBINARA:

14. 05. 2024. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Picture1

PREDAVAČI:
Dejan Rakić, dipl iur
Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac
Fuad Balta, dipl. ecc.

TEME:

1. INSPEKCIJSKI NADZOR UINO – ŽALBENI POSTUPCI NA ZAPISNIKE I RJEŠENJA O KONTROLI INDIREKTNIH POREZA

 • Kontrola poreza u nadležnosti UIO
 • Samooporezivanje
 • Postupak kontrole
 • Redovni pravni lijekovi na:
  • zapisnik o kontroli
  • rješenje koje donose inspektori
  • rješenje prvostepenog organa
  • rješenje drugostepenog organa – direktora UIO)
 • Pokretanje upravnog spora pred Sudom BiH
 • Prekršaji i prekršajni postupak

2. POREZ PO ODBITKU I POREZNI KREDIT PREMA PROPISIMA O OPOREZIVANJU DOBITI

 • Prihodi nerezidentnog pravnog lica ostvareni obavljanjem povremene djelatnosti u Federaciji BiH:
  • dividende i udjeli u dobiti
  • kamate ili ekvivalenti po finansijskim instrumentima i aranžmanima;
  • naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva;
  • naknade za upravljačke, tehničke i obrazovne usluge (uključujući naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog savjetovanja, revizorske usluge i konzalting usluge);
  • naknade po osnovu iznajmljivanja pokretne i nepokretne imovine;
  • naknade za zabavne i sportske događaje;
  • premije osiguranja za osiguranje ili reosiguranje od rizika u Federaciji BiH;
  • naknade za telekomunikacijske usluge;
  • ostale naknade za usluge
 • Momenat isplate naknade nerezidentu
 • Obračun poreza po odbitku na vlastiti teret i porezno bilansiranje
 • Primjena međunarodnih ugovora – primjeri u vezi sa državom izvora/rezidentnosti
 • Države rezidentnosti i nemogućnost primjene principa poreza po odbitku
 • Porezni kredit i umanjenje porezne osnovice poreza na dobit domaćih pravnih lica koji je obustavljen pravnom licu rezidentu Federacije BiH za ostvareni prihod u inostranstvu
 • Uslovi za priznavanje poreznog kredita u skladu sa međunarodnim ugovorima
 • Prijava poreznog kredita po osnovu poreza plaćenog van države BIH

3. POREZ PO ODBITKU PREMA PROPISIMA O OPOREZIVANJU DOHOTKA

 • „Porez po odbitku” u slučajevima kada se obustavljeni i plaćeni porez na dohodak smatra konačnom plaćenom poreznom obavezom i bez prava na lični odbitak, tj. za slijedeće vrste dohodaka:
  • od iznajmljivanja kuća, stanova, soba i kreveta putnicima i turistima koji plaćaju boravišnu taksu
  • od ustupanja imovinskih prava
  • od ulaganja kapitala
  • od nagradnih igara i igara na sreću
  • dohodak nerezidenta na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti
 • Različitost posljedica akontativnog i konačnog plaćanja poreza po odbitku
  • Podaci o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak od ulaganja kapitala, na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću, na prihode koje ostvaruju nerezidenti povremenim obavljanjem samostalnih djelatnosti na teritoriji Federacije BiH – Obrazac PDN – 1033
  • Podaci o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034)
 • Povremeno obavljanje samostalne djelatnosti
  • Obrasci: AUG-1031, ASD-1032, kao i AMS-1035 kao akontativno plaćanje poreza po odbitku, sa mogućnošću povrata poreza na dohodak, uz podnošenje Godišnje porezne prijave
  • Akontaciju poreza po odbitku rezidenta, tj. Obrazac APR-1036

4. RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA ZA 2023. GODINU

 • Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti/pokriću gubitka
 • Pravni osvrt raspodjele dobiti/pokrića gubitka
 • Računovodstveni tretman raspodjele dobiti/pokrića gubitka u skladu sa novim Kontnom okvirom
 • Porezni aspekt isplate dobiti (porez na dobit, porez na dohodak, porez po odbitku,…)
 • Ograničenja isplate dobiti u slučaju nelikvidnosti
 • Tretman i knjiženje isplate dobiti u stvarima: nekretnine, oprema, zalihe
 • Ograničenja kod davanja pozajmica ili prenosa imovine
 • Odgovori na pitanja iz prakse:
  • Da li se dobit mora iskazati?
  • Da li se smije bilansirati gubitak?
  • Da li je moguća akontativna isplata iz dobiti?
  • Koliko dugo dobit može biti neraspoređena, a gubitak nepokriven?
  • Da li je dozvoljena isplata dobiti ako nije pokriven gubitak iz ranijih godina?
 • Kazne u slučaju nepoštivanja zakonskih ograničenja vezanih za isplatu dobiti/pokriće gubitka

5. PRIMJENA ESG STANDARDA POSLOVANJA U BIH

 • Pojam ESG standarda
 • Prednosti ESG poslovanja i održivog finansiranja
  • Privlačenje investitora
  • Konkurentska prednost
  • Održivo poslovanje
  • Lojalnost
  • Poboljšanje finansijskih rezultata
 • Strateški pristup održivom poslovanju
 • Načela održivosti
 • ESG regulatorni okvir u EU
 • ESG regulatorni okvir u BiH – sadašnjost i budućnost
 • Praktična primjena ESG standarda u BiH
 • ESG strategija – koraci za implementaciju u praksi

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Pisani materijal u pdf-u
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja pitanja u toku i nakon webinara putem online forme

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:
UNICREDIT BANK 3389002208688749
INTESA SANPAOLO 1540011100299682
SPARKASSE BANK 1990490005090704
ZIRAATBANK BH. 1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave!

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top