skip to Main Content

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA

 

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ZA 2019. I GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVA
POREZA NA DOHODAK

 

ZENICA, 11. 03. 2020.
Hotel „ZENICA“
 Kamberovića čikma b.b

SARAJEVO, 12. 03. 2020.
Hotel „HOLIDAY“
 Zmaja od Bosne 4

TUZLA, 13. 03. 2020.
Hotel „TUZLA“
 ZAVNOBiH-a 13

Svi seminari počinju u 10:00 sati

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. ecc.

1. SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ZA 2019. U FEDERACIJI BiH

 • Obveznici sastavljanja Poreznog bilansa;
 • Obrasci Poreznog bilansa i porezne prijave
  • PB 800-A i PB 800-B
  • PP 801, PP 802, PP 803 i PP 804;
 • Popunjavanje Poreznog bilansa za 2019. u Federaciji BiH
  • konkretna pojašnjenja i upute za svaku stavku Poreznog bilansa;
 • Rashodi koji su trajno porezno nepriznati
  • amortizacija koja je trajno nepriznata,
  • otpis i ispravka vrijednosti potraživanja,
  • nepriznati manjkovi zaliha,
  • nepriznata lična primanja i „koristi“, reprezentacije,
  • donacije,
  • sponzorstva,
  • stipendije,
  • nepriznati rashodi s povezanim licima,
  • rashodi koji nisu u vezi sa ostvarivanjem dobiti,
  • rashodi protivni načelu pažnje dobrog privrednika,
  • nedokumentirani i nepravilno iskazani rashodi,
  • ostali porezno nepriznati rashodi;
 • Rashodi koji su privremeno porezno nepriznati
  • amortizacija iznad porezno priznatih stopa,
  • umanjenje vrijednosti zaliha, umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine,
  • rezerviranja za buduće rashode i obaveze, te
  • rashodi koji se mogu koristiti unaprijed (jednokratni otpis „sitnih“ stalnih sredstava);
 • Korekcije prihoda po Poreznom bilansu
  • naplata ranije ne/priznatih otpisanih potraživanja,
  • prihodi od ukidanja ranije ne/priznatih rezerviranja,
  • prihodi iz raspodjele dobiti drugih obveznika;
 • Efekti transfernih cijena
  • analize oko primjene odgovarajuće metode,
  • identifikacija povezanih fizičkih/pravnih lica,
  • utvrđivanje efekata transakcija s tim licima,
  • obaveza izrade izvještaja o transfernim cijenama,
  • TP dokumentacija i rokovi za dostavljanje,
  • kada se moraju/mogu dostavljati obrasci o transfernim cijenama, njihov uticaj na Porezni bilans;
 • Porezni poticaji i umanjenje porezne osnovice
  • poticaji za investicije i za novouposlene radnike,
  • popunjavanje obrazaca za dokazivanje poreznih poticaja,
  • korištenje poreznih gubitaka, umanjenje porezne osnovice za plaćeni porez i obustavljeni porez po odbitku,
  • gubitak prava na umanjenje porezne osnovice,
 • Tretman poreza po odbitku u Poreznom bilansu;

2. POREZNI BILANSI ZA POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENATA I PODRUŽNICE PRAVNIH LICA IZ RS I BD KOJE POSLUJU U FBIH

 • vrste prijava,
 • ne/priznavanje općih i administrativnih troškova,
 • raspored direktnih i indirektnih troškova korištenjem alokacijskih ključeva.

3. PREGLED RAZLIKA IZMEĐU POREZNOG BILANSA ZA FEDERACIJU BIH, REPUBLIKU SRPSKU I BRČKO DISTRIKT;

4. AKTUELNI STAVOVI FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA (mišljenja bitna za izradu Poreznog bilansa).

Fuad BALTA, dipl. ecc

1. GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK ZA 2019.

 • Šta se prikazuje u Godišnjoj prijavi poreza na dohodak?
 • Koji dohoci se oporezuju?
 • Ko su obveznici za podnošenje godišnje prijave?
 • Koja fizička lica nemaju obavezu podnošenja GPD-1051?
 • Ko je dužan da podnese navedeni obrazac; analitički prikaz svih mogućih slučajeva
 • Šta predstavlja osnovicu za oporezivanje dohotka?
 • Način prijavljivanja za ostvareni dohodak od: nesamostalne i samostalne djelatnosti, povremenog obavljanja djelatnosti , iz više izvora, kao i od imovine i imovinskih prava;
 • Poseban tretman ostvarenja dohotka od izdavanja pokretne i nepokrtne imovine;
 • Korelacija podataka koji se unose u GPD-1051 sa obrascima: GPI-1022, AUG-1031, ASD-1032, PRIM-1054, SPR-1053, PLDI-1043;
 • Da li se podnosi GPD-1051 uz obrasce: PDN-1033, PIP-1034, AMS-1035, AMS-1036 – detaljna pojašnjenja;
 • Porezne kartice i lični odbici – specifične situacije iz svakodnevne primjene;
 • Limitirane mogućnosti iskazivanje ličnih odbitaka po raznim osnovama;
 • Koje dokaze treba dostaviti PU FBiH radi umanjenja osnovice za obračun godišnjeg poreza na dohodak;
 • Uslovi za priznavanje akontativnih uplata poreza na dohodak u zemlji i inostranstvu;
 • Razlika između akontativne i konačne obaveze poreza na dohodak;
 • Mogućnosti povrata poreza na dohodak;
 • Najčešće greške kod popunjavanja GPD-1051 i različiti primjeri iz dosadašnje prakse.

2. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT

3. NAJNOVIJE IZMJENE ZAKONA O VISINI STOPI ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

4. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

OBEZBIJEĐENI SU:

Materijal u pisanom formatu – Priručnik
Prezentacije u elektronskom formatu
Pribor za pisanje
Kafa za vrijeme pauze

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

Svi pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
Pretplatnici na časopis ZIPS (sa materijalom)  90,00 KM
Ostali učesnici (sa materijalom) 110,00 KM, (bez materijala) 80,00 KM

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH                     1861210310050424

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, nakon čega Vam dostavljamo fakturu na naznačenu adresu.
Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu.
Mogućnost plaćanja u gotovini na dan održavanja seminara

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz
 

Dodatne informacije:
KONTAKT OSOBA: ELDAR ALIBAŠIĆ
Mobitel: 062 072 474
Telefon: 033/542-700
web: www.privrednastampa.biz

 

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top