skip to Main Content
image description
ZIPS je petnaestodnevni stručno-informativni časopis iz oblasti ekonomije i prava koji kontinuirano izlazi više od 45 godina.
Namijenjen je računovodstveno-finansijskim djelatnicima i pravnicima – obrađuje problematiku iz računovodstva, revizije, poreza, poslovnih finansija, plaća i naknada, javnih nabavki, vanjskotrgovinskog poslovanja, carina i slično, dok u pravnom dijelu zakonske oblasti građanskog, privrednog, upravnog, porodičnog, radnog i socijalnog prava..
Rubrike stalno obogaćujemo novim sadržajem, nudeći našim korisnicima u vremenima stalnih poslovnih promjena aktuelne teme, teorijske i praktične stručne priloge, izvorne članke, komentare novih propisa, pouzdane odgovore na postavljena pitanja, mišljenja nadležnih organa, aktuelnu praksu sudova svih nivoa, sve u funciji zakonitog, efikasnog i uspješnog postupanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.
Na kraju poslovne godine pretplatnici ZIPS-a dobijaju specijalno izdanje – ZBIRKU PITANJA I ODGOVORA, obogaćenu najnovijom sudskom praksom i bibliografijom tekstova objavljenih tokom godine. Kao i svake godine, za pretplatnike ZIPS-a organizujemo BESPLATAN seminar na temu usklađenu sa njihovim potrebama i zahtjevima.
ZIPS-pro-250×93

u broju 1383 od 16.05.2018. do 31.05.2018. godine, donosi:

POREZNO SAVJETOVANJE – Porezno savjetovanje u Republici Srpskoj
Republika Srpska je nedavno donijela Pravilnik o načinu i uvjetima za stjecanje zvanja porezni savjetnik, kojim su, nakon pauze od deset godina, razrađene odredbe Zakona o poreznom savjetovanju. Pravilnikom se detaljnije propisuje način stjecanja licence poreznog savjetnika, program za polaganje ispita za stjecanje zvanja poreznog savjetnika, postupak registriranja društava za porezno savjetovanje i uspostava registara iz sfere poreznog savjetovanja
Piše: dr. sc. Dinka ANTIĆ

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST – Prijedlog izmjene važećeg sustava poreza na dodanu vrijednost – „prvo plati, pa vrati“
Njemački information und Forschung (iFo), institut za ekonomska istraživanja iz Minhena, predložio je izmjenu postojećeg sustava poreza na dodanu vrijednost, čija je suština u prelasku s principa fakturirane na princip naplaćene realizacije. odbitak ulaznog poreza vezan je za prethodnu uplatu korespondirajućeg iznosa u proračun. Otuda i naziv iFo modela: „prvo plati, pa vrati.“ Model iFo instituta predviđa paralelno postojanje dvije različite procedure, čija primjena zavisi od toga da li se plaćanje računa vrši bezgotovinski ili gotovinski.
Kod bezgotovinskog plaćanja putem platnog naloga ili kreditne kartice, obračunati porez se automatski izdvaja iz bruto iznosa i transformira na propisani račun javnih prihoda, dok se prodavcu uplaćuje samo neto iznos.
Prilikom gotovinskog plaćanja fiskus se osigurava tako što će prodavac unaprijed uplatiti porez
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

 POREZ NA DOHODAK – Korištenje automobila u privatne i službene svrhe – propisi i praksa
Jedan broj radnika u pojedinim firmama i zaposlenika kod samostalnog poduzetnika po nalogu poslodavca, a radi prirode poslova, svakodnevno obavlja poslove na užoj lokaciji, ali i na širem području Kantona, koristeći vlastiti automobil u službene svrhe. obim korištenja automobila u službene svrhe, izraženo u kilometrima, obično se “kreće” od 400 do 500 kilometara mjesečno. Vremenski izraženo, takvi “terenski” poslovi traju od jednog sata do, eventualno, pet sati dnevno, tako da zaposleniku ne pripada ni dnevnica za službeno putovanje. U opisanoj situaciji, potrebno je utvrditi način na koji poslodavac može regulisati ovaj vid korištenja automobila zaposlenika u službene svrhe. Također, postavlja se pitanje da li naknada koju bi zaposlenik primio od poslodavca za korištenje privatnog automobila u službene svrhe predstavlja prihod zaposlenika, odnosno korist, koji ulazi u dohodak i koji podliježe oporezivanju
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

REVIZIJA – Finansijska revizija javnih preduzeća
U limskoj deklaraciji o smjernicama za pravila revizije1 (Vii – ovlasti vrhovnih revizijskih institucija – 18. poglavlje, tačka 3.) utvrđeno je da će sve javne finansijske operacije, bez obzira na to reflektiraju li se one i na koji način u državnom budžetu, biti predmetom revizije vrhovnih revizijskih institucija. javna preduzeća predstavljaju posebnu kategoriju trgovačkih društava koja imaju specifičan položaj u ostvarenju svojih funkcija, a isto tako i specifične probleme koji ih pogađaju i s kojima se moraju boriti. Revizija finansijsko računovodstvenih iskaza javnih preduzeća ima veliki značaj u realizaciji ciljeva upravljanja javnim preduzećima, kao i u implementaciji javnog menadžmenta
Piše: doc. dr. sc. Dijana VUKOVIĆ

IZBJEGNITE GREŠKU U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI
Pogrešna ocjena ponuda u postupku nabavke auto guma (slučaj iz prakse)
Bitno je naglasiti da zahtjevi ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji moraju biti postavljeni jasno, precizno i nedvosmisleno, te moraju biti na isti način shvaćeni od svih ponuđača, kako bi se mogla donijeti odluka o kvalifikovanosti ponuđača, odnosno o izboru najpovoljnijeg ponuđača na stvarno konkurentskoj osnovi, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti kao osnovnih principa javnih nabavki
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

PITANJE I ODGOVOR:
„Grupisanje“ predmeta nabavke
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

DRŽAVNA IMOVINA – Sigurnost u pravnom prometu državnom imovinom BiH
Strateške ciljeve upravljanja državnom imovinom odlikuje stvaranje pretpostavki za pregledan i efektivan sistem odlučivanja u vezi sa upravljanjem državnom imovinom kroz prihvatljive modele upravljanja, definiranje poslovnih procesa, oblikovanje sistema izvještavanja i nadzora, uvažavajući različitost pojavnih oblika imovine, vlasništva i vrijednosti državne imovine. Vizija dobrog upravljanja podrazumijeva univerzalno shvatanje zasnovano na menadžerskoj ideologiji, racionalnosti u odlučivanju i efikasnosti i efektivnosti ostvarenih rezultata
Piše: Amir DEHIĆ, mr. sc.

STVARNA PRAVA – Prelazne odredbe Zakona o stvarnim pravima Republike Srpske
Poseban značaj u Zakonu o stvarnim pravima Republike Srpske (ZSP)1 imaju brojne prelazne (i završne) odredbe kojima se stvara pravni okvir za stvarnopravne odnose u uslovima tržišne privrede. one imaju za cilj definitivno ukidanje socijalističkih odnosa i zbog toga imaju dalekosežan značaj za cjelokupni pravni poredak. Svako novo uređenje stvarnopravnih odnosa mora proći kroz razdoblje prelaza i tek kada ono završi nastaje novi poredak sa svim specifičnostima koje on sa sobom nosi. Do početka primjene ovog zakona, oblast stvarnog prava bila je uređena velikim brojem različitih i neusklađenih propisa, a novi sistem je jedinstveno uređen i bazira se na osnovnim načelima koja omogućavaju reintegraciju u kontinentalnoevropski pravni krug. Propisana rješenja predstavljaju neophodne pretpostavke za sigurniji pravni promet, tržišno privređivanje i priliv (posebno stranih) investicija bez kojih na ovom području  nema daljeg razvoja
Piše: prof. dr Duško MEDIĆ, sudija Ustavnog suda Republike Srpske          

 MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ – Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima na temelju bilateralnih sporazuma 
Piše: prof. dr. Zlatan MEŠKIĆ

 PRIRUČNIK 8
IZVRŠNI POSTUPAK – Prijem potraživanja iz izvršne isprave od strane advokata
Povod za pisanje rada jeste promjena stava Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine u vezi načina prijema potraživanja iz izvršne isprave od strane advokata. Prema prethodnom pravnom shvatanju dopušteno je da se potraživanje iz izvršne isprave čija se naplata traži u izvršnom postupku prenese na račun punomoćnika tražioca izvršenja kada je prijedlog za izvršenje podnesen na osnovu punomoći u kojoj je tražilac izvršenja dao izričito i posebno ovlaštenje punomoćniku (advokatu ili advokatskom društvu) da može u izvršnom postupku naplatiti novčano potraživanje i troškove postupka tražioca izvršenja putem svog računa, koje pravno shvatanje je promijenjeno zbog odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Na ovaj način onemogućavaju se advokati i advokatska društva da neposredno prime glavno potraživanje, sporedna potraživanja i troškove parničnog postupka. Prema novom pravnom shvatanju, advokati će biti u lošijoj poziciji ukoliko prije izvršnog postupka od vlastodavca nisu naplatili troškove parničnog postupka i eventualno nagradu koja je vezana za određeni procenat od potraživanja iz izvršne isprave. Sudska praksa i pravna teorija imaju različita mišljenja u vezi mogućnosti i načina prijema potraživanja od strane advokata u izvršnom postupku. Na kraju se dolazi do zaključka da se potraživanje iz izvršne isprave čija se naplata traži u izvršnom postupku ne može prenijeti na račun advokata ili advokatskog društva tražioca izvršenja, ali troškove postupka tražioca izvršenja advokat ili advokatsko društvo može naplatiti putem svog računa bez izričitog i posebnog ovlaštenja
Piše: mr. iur. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

 PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
Fabričko prijemno ispitivanje dobara – posebna usluga
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Umanjenje izlaznog PDV-a – poreski period
– Storniranje avansne fakture zbog otkaza isporuke
Dejan RAKIĆ, advokat

– Pružanje usluga korištenja terminala
– Porezni tretman izvoza robe fizičkom licu u Francusku
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

POREZ NA DOBIT
Isplata dobiti iz prethodnih godina u vidu putničkog automobila
Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

FINANSIJE:
– Obračun bruto plaće i doprinosa u slučaju kada su poslodavac i radnik iz različitih entiteta
– Refundacija naknada za bolovanje preko 42 dana
– Plaćanje faktura za liječenje radnika
Fuad BALTA, dipl. ecc.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Porez na dobit –
Amortizacija obračunata sa osnova vlastite imovine date u zakup (Broj: 05-14-2-2761/16-1)
Osnivanje i registrovanje podružnice nerezidenta (Broj: 05-14-2-5538/16-1)

 – Finansije –
Uplata doprinosa za državnog službenika na suspenziji (Broj: 04-14-6-7425/17, od 13. 11. 2017. godine)
Promjena ovlaštenog lica za zastupanje privrednog društva (Broj: 04-49-1-8014/17, od 30. 11. 2017. godine)
Pripremila: E. J.

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
 Neplaćeno odsustvo radi imenovanja na funkciju direktora (Broj: 05-34-2-430-1/18, od 18. 4. 2018. godine)
Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI U INSTITUCIJAMA BIH
Mogućnost „prenošenja“ cijelog godišnjeg odmora iz tekuće u narednu kalendarsku godinu
– Pravo volontera na godišnji odmor?
Džana KADRIBEGOVIĆ, dipl. pravnik

KNJIGOVODSTVO
– Evidentiranje troškova održavanja mašine uzete u najam
– Notar u knjigu prometa unosi i bezgotovinski promet
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

PIO/MIO FBIH
–  Utvrđivanja prioriteta kod prijave na osiguranje
– Tretman invalida II kategorije koji su ostvarili pravo po starom zakonu
– Obračun plaće novouposlenog – podaci iz radne knjižice i matične evidencije
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

STVARNA PRAVA
Postupak utvrđivanja površine zemljišta koje služi za redovnu upotrebu
Ismet VELIĆ, advokat

ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA O TEMI „Pravni režim građevinskog, šumskog, poljoprivrednog, zadružnog zemljišta i vodnih dobara“
Prof. dr. Enes HAŠIĆ

ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA O TEMI „Dileme i problemi u provedbi novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju“ & „Povrede radne obaveze i discipline ponašanja, disciplinska odgovornost i načini prestanka ugovora o radu„
Doc. dr. Mehmed HADŽIĆ
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH
– PORODIČNO PRAVO –  Način izvršavanja obaveze izdržavanja, Član 244. Porodičnog zakona (Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 23 0 P 019177 16 Gži 2 od 27. 1. 2017. godine)
Naknada za zemljište nakon gubitka prava korištenja radi građenja, Član 55. Zakona o građevinskom zemljištu (Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 23 0 V 012479 17 Gž 3 od 22. 5. 2017. godine)
PRAVNI STAVOVI VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BIH USVOJENI U POSTUPKU RJEŠAVANJA SPORNIH PRAVNIH PITANJA, Član 61. a) do 61. f) Zakona o parničnom postupku
Institut zaštite minimalne plaće, Usklađivanje najniže bruto satnice (Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 Rs 49686016 Spp 2 od 27. 1. 2017. godine)
– Zaštita prava iz rada (Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 Rs 499246 16 Spp od 10. 3. 2017. godine)
Načelo povoljnosti u radnom pravu (Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 650 Rs 539250 16 Spp od 17. 3. 2017. godine)
Obustava izvršenja (Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 430 V 113820 17 Spp od 3. 4. 2017. godine)
Pravo vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu (Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 70 0 P 006062 16 Spp od 7. 4. 2017. godine)
Primjena kolektivnog ugovora, (Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne Hercegovine, broj: 65 0 Rs 564161 17 5pp od 4. 10. 2017. godine)
PRAVNA SHVATANJA UPRAVNOG ODJELJENJA VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BIH
Pravno shvatanje upravnog odjeljenja od 11. 09. 2017. godine
– Nadležnost Vrhovnog suda Federacije BiH za vanredno preispitivanje sudske odluke
– Pravno shvatanje upravnog odjeljenja 24. 10. 2017. godine
  – Dokaz o položenom pravosudnom ispitu
Pravno shvatanje upravnog odjeljenja 5. 7. 2017. godine
 – Odustanak od zahtjeva za vanredno preispitivanje sudske odluke
– Pravno shvatanje upravnog odjeljenja od 05. 07. 2017. godine
 – Primjena Odluka Ustavnog suda Federacije BiH

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJE ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA 

 

zips 1383 3d WEB
Back To Top