skip to Main Content
image description

ZIPS je petnaestodnevni stručno-informativni časopis iz oblasti ekonomije i prava koji kontinuirano izlazi više od 45 godina.
Namijenjen je računovodstveno-finansijskim djelatnicima i pravnicima – obrađuje problematiku iz računovodstva, revizije, poreza, poslovnih finansija, plaća i naknada, javnih nabavki, vanjskotrgovinskog poslovanja, carina i slično, dok u pravnom dijelu zakonske oblasti građanskog, privrednog, upravnog, porodičnog, radnog i socijalnog prava.
Rubrike stalno obogaćujemo novim sadržajem, nudeći našim korisnicima u vremenima stalnih poslovnih promjena aktuelne teme, teorijske i praktične stručne priloge, izvorne članke, komentare novih propisa, pouzdane odgovore na postavljena pitanja, mišljenja nadležnih organa, aktuelnu praksu sudova svih nivoa, sve u funciji zakonitog, efikasnog i uspješnog postupanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.
Na kraju poslovne godine pretplatnici ZIPS-a dobijaju specijalno izdanje – ZBIRKU PITANJA I ODGOVORA obogaćenu najnovijom sudskom praksom i bibliografijom tekstova objavljenih tokom godine.
Našim pretplatnicima jednom godišnje nudimo i BESPLATAN seminar o temi usklađenoj sa njihovim potrebama i zahtjevima.

ZIPS-pro-250×93

u broju 1394 od 01.11.2018. do 15.11.2018. godine, donosi:1

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST – Povrat PDV-a za strana lica koja vrše nabavke u BiH
Otvorenost tržišta BiH ka drugim tržištima neposredno dovodi do veće međunarodne poslovne aktivnosti i razmjene,što pokreće pitanja vezana za povećanje konkurentnosti naše privrede u tim okolnostima. Jedan od načina je svakako upoznavanje stranih lica o mogućnostima iskorištavanja prava na povrat PDV-a u BiH i djelovanje u pravcu da se navedeno pravo ostvaruje brzo i nesmetano. Stoga ćemo u nastavku ukazati na proceduru realizacije povrata PDV-a za strana lica, kao i na naknadne probleme koji se javljaju kod domaćih PDV obveznika koji se upuštaju u ove procedure
Pišu: Dejan RAKIĆ, dipl. pravnik
          Ranko BAJIČIĆ, dipl. ekonomista

 PRIVREDNA DRUŠTVAPripajanje ovisnog društva sa ograničenom odgovornošću matičnom društvu
Pripajanje je vrlo složen postupak koji zahtijeva primjenu mnogih propisa – od onih o privrednim društvima, radnim odnosima pa sve do poreznih i računovodstvenih propisa. Stoga je vrlo važno pripajanju pristupiti temeljito i detaljno, kako ne bi došlo do naknadnih iznenađenja.
Kompletan proces pripajanja propisan je Zakonom o privrednim društvima. Nakon što je pripajanje upisano u sudski registar, navedenu statusnu promjenu potrebno je provesti u poslovnim knjigama društva preuzimatelja
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

FINANSIJSKO TRŽIŠTEDržavne vrijednosnice – kreiranje javnog duga
Jedan od najstarijih segmenata finansijskih tržišta, odnosno tržišta kapitala je tržište državnih obveznica. Tržište državnog duga u većini razvijenih zemalja predstavlja značajan dio tržišta kapitala. Obveznice koje emituje ministarstvo finansija (trezor) čine najlikvidnije tržište na kojem se formiraju referentne kamatne stope koje utiču na tržište drugih finansijskih institucija. Prilikom svake emisije obveznica mora se odlučiti o tome koja vrsta i iznos duga je potreban državi. Što znači da se mogu emitovati trezorski zapisi, dugoročne obveznice, obveznice u stranoj valuti i sl.
Piše: dr. sc. Amir KARALIĆ

IZBJEGNITE GREŠKU U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI – Nepravilno poništenje konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda (slučaj iz prakse)
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

PITANJA I ODGOVORI:
Snimanje rada komisije diktafonom
– Suspenzija postupka javne nabavke
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc

– Obavještavanje najpovoljnijeg ponuđača o vođenju žalbenog postupka
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI – Vanredni otkaz ugovora o radu na inicijativu poslodavca
U radu se analizira institut vanrednog otkaza ugovora o radu na inicijativu poslodavca. Vanredni otkaz predstavlja otkaz ugovora o radu bez obaveze poštivanja otkaznog roka. Ovo je jedan od načina prestanka radnog odnosa.
Autorica u radu, nakon teorijskog osvrta na ovaj institut, daje prikaz i obrazloženje zakonskih rješenja o vanrednom otkazu ugovora o radu od strane poslodavca u pozitivnom radnom zakonodavstvu FBiH, uz navođenje relevantne sudske prakse. Tako, u skladu sa zakonskim odredbama u FBiH, poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku, bez obaveze poštivanja otkaznog roka, u slučaju da je radnik odgovoran za teži prijestup ili za težu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od poslodavca da nastavi radni odnos. Vanredni otkaz od strane poslodavca je jednostrani raskid radnog odnosa koji je posljedica određenog prijestupa ili povrede radne obaveze od strane radnika. Ova vrsta otkaza predstavlja izuzetak te je u tom smislu zakonodavac predvidio strožije uslove za njegovu primjenu. Vanredni otkaz je dopušten samo uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova. Autorica u radu pojašnjava pitanja koja izazivaju dileme i nejasnoće u praksi te iznosi stavove sudske prakse u tom pogledu
Piše: doc. dr. sc. Emina HASANAGIĆ

 OBLIGACIONI ODNOSI – Naknada nematerijalne štete i isplata ugovorne sume
Pri postupanju u pravnoj stvari koja za predmet raspravljanja ima štetni događaj, odnosno nastupanje osiguranog slučaja, od iznimne je važnosti pravilno pravno kvalificirati predmet spora i pasivnu legitimaciju, pravilno iznijeti činjenični osnov koji će se podvesti pod odgovarajuće materijalno pravo, pravilno izvršiti izbor dokaznih sredstava, te konačno pravilno postaviti tužbeni zahtjev
Piše: Nives ABDAGIĆ, sudija Općinskog suda u Sarajevu

STVARNA PRAVA – Sticanje prava vlasništva stranih fizičkih i pravnih osoba
U radu se analizira sticanje prava vlasništva na nekretninama stranih fizičkih i pravnih osoba, uslovi za navedeno sticanje, zakonska ograničenja u sticanju, postupak upisa u zemljišne knjige prava vlasništva na nekretninama, te osnovanost zaključivanja ugovora o kupoprodaji sa osobama iz zemalja s kojima Bosna i Hercegovina nema potpisan ugovor o reciprocitetu u sticanju prava vlasništva na nekretninama, kao i problematika osnivanja firmi samo s ciljem kupovine i uknjižbe nekretnina na firmu. Na ovaj način kupljene nekretnine postaju imovina firme a ne stranog osnivača. U kontekstu navedenog otvaraju se brojna pitanja oko registracije tzv. fiktivnih firmi,zapošljavanja, plaćanja poreza, te na kraju vlasništva nad stečenim nekretninama
Piše: Muhamed GRABUS, dipl. iur.

 PRIRUČNIK 18
STVARNA PRAVA – Pretvorba prava na poljoprivrednom zemljištu
Piše: prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

 PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
Prefakturisanje troškova
– Tretman izdataka za ishranu fizičkih lica angažovanih po osnovu ugovora o djelu
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
                     Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Obaveze banke, u smislu PDV-a, kod sticanja nepokretnosti na osnovu sudske odluke
– Poreski tretman nadoknade iznosa na ime datih popusta kupcima
Dejan RAKIĆ, advokat

– Obračun poreza u momentu prijema subvencije
– Porezni punomoćnik u BiH – postupanje sa uplaćenim avansom društvu u inostranstvu
– Registracija po osnovu PDV-a
– Administrativne i sudske takse oslobođene plaćanja PDV-a
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

POREZ NA DOBIT

Oporezivanje usluge korištenja brenda
– Izrada projektne dokumentacije od ino-dobavljača – porez po odbitku?
Fuad BALTA, dipl. ecc

POREZ NA DOHODAK

– Troškovi hotelskog smještaja kao poslovni rashodi?
– Naknada za odvojeni život radniku zaposlenom u privrednom društvu?
Fuad BALTA, dipl. ecc

SAMOSTALNA DJELATNOST

Osnivanje obrta od strane direktora društva nad kojim je okončan stečajni postupak
Fuad BALTA, dipl. ecc

 RAČUNOVODSTVO

Obaveze budžetskog korisnika u praćenju naplate potraživanja
– Knjiženje unaprijed plaćenih rashoda po osnovu zakupa poslovnog prostora
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Porez na dobit –
Porezni poticaj za nabavku proizvodnog sredstva putem lizinga (Broj: 05-14-2-1064/17-1 od 28. 2. 2017. godine)
– Pojašnjenje određenih pojmova iz propisa o porezu na dobit (Broj: 05-14-2-1160/16-1 od 6. 3. 2017. godine)

 – Finansije –
Povlaštena mjesečna osnovica – obračun doprinosa (Broj: 04-14-1-6579/18 od 24. 10. 2018. godine)
Retroaktivno prijavljivanje radnika na osnovu sudske odluke (Broj: 04-14-1-5169/18 od 27. 8. 2018. godine)
Pripremila: E. J.

DRŽAVNA SLUŽBA

– Korištenje službenih vozila za sindikalne potrebe
Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Postupak skraćivanja radnog vremena (Broj: 03-34/11-1643/18, od 22. 6. 2018. godine)
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik
– Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja –

Povreda na radu za vrijeme radnog nenastavnog dana
Pripremila: mr. Mirela TALOVIĆ

Mogućnost za uračunavanje neplaćenog, a evidentiranog staža kod prestanka radnog odnosa (Broj: 04-35/25-2218/18 ID od 11. 10. 2018. godine)
Mogućnost uplate doprinosa za PIO za period 1992. – 1995.
Pripremio: mr. sci. Kenan SPAHIĆ

– SAOBRAĆAJ – Obaveza zdravstvenog pregleda vozača teretnih motornih vozila
– IMENOVANJA – Mogućnost izbora privremenog organa upravljanja do izbora novog
– PRIVREDNA DRUŠTVA – Komunalna taksa za istaknuti naziv firme na svim poslovnim prostorima jednog društva
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

– STVARNA PRAVA – Uspostava pravnog jedinstva zemljišta i zgrade
Ismet VELIĆ, advokat

– RADNI ODNOSI – Sankcije za prekoračenje roka za dostavu obavještenja o privremenoj spriječenosti za rad 
Doc. dr. Emina HASANAGIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE

– Sektor za upravu –
Premještaj rukovodećeg službenika s radnog mjesta pomoćnika direktora na mjesto direktora upravne organizacije (Broj: 03-49-3376/18 od 25. 9. 2018. godine)
Pripremila: Mirsada MUJANOVIĆ, dipl. pravnik

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

– RADNO PRAVO –
Početak roka zastare potraživanja naknade plate zbog nezakonitog otkaza
Član 96. Zakona o radu (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 20 0 Rs 025456 15 Rev od 08.02.2018. godine)

 – VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI –
Stjecanje dosjelošću na suvlasničkom dijelu nekretnine
Član 32. Zakona o vlasničkopravnim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 17 0 P 019181 15 Rev od 16.01.2018. godine)

– OBLIGACIONI ODNOSI –
Raskid ugovora, Član 124. Zakona o obligacionim odnosima, (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. 17 0 Ps 014726 17Rev od 06.03.2018. godine)

– PARNIČNI POSTUPAK —
Presumpcija povlačenja tužbe, Član 84. Zakona o Parničnom postupku (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. 20 0 P 026082 15 Rev od 23.03.2018. godine)
Postupak pred arbitražom i sudske mjere obezbjeđenja, Član 438. Zakona o parničnom postupku (Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 71 0 P 265454 18 Mož od 03.10.2018. godine)

– IZVRŠNI POSTUPAK –
Izuzimanje pokretnih stvari od izvršenja, Član 117. stav 1. tačka 1) Zakona o izvršnom postupku (Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 71 0 I 246875 17 Gž od 26.09.2018. godine)

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJE ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA 

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO

No announcement available or all announcement expired.
Back To Top