skip to Main Content
image description

ZIPS je petnaestodnevni stručno-informativni časopis iz oblasti ekonomije i prava koji kontinuirano izlazi više od 45 godina.
Namijenjen je računovodstveno-finansijskim djelatnicima i pravnicima – obrađuje problematiku iz računovodstva, revizije, poreza, poslovnih finansija, plaća i naknada, javnih nabavki, vanjskotrgovinskog poslovanja, carina i slično, dok u pravnom dijelu zakonske oblasti građanskog, privrednog, upravnog, porodičnog, radnog i socijalnog prava.
Rubrike stalno obogaćujemo novim sadržajem, nudeći našim korisnicima u vremenima stalnih poslovnih promjena aktuelne teme, teorijske i praktične stručne priloge, izvorne članke, komentare novih propisa, pouzdane odgovore na postavljena pitanja, mišljenja nadležnih organa, aktuelnu praksu sudova svih nivoa, sve u funciji zakonitog, efikasnog i uspješnog postupanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.
Na kraju poslovne godine pretplatnici ZIPS-a dobijaju specijalno izdanje – ZBIRKU PITANJA I ODGOVORA obogaćenu najnovijom sudskom praksom i bibliografijom tekstova objavljenih tokom godine.
Našim pretplatnicima jednom godišnje nudimo i BESPLATAN seminar o temi usklađenoj sa njihovim potrebama i zahtjevima.

ZIPS-pro-250×93

u broju 1391 od 16.09.2018. do 30.09.2018. godine, donosi:

POREZI – Oporezivanje prihoda freelancera u Federaciji BiH
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DODANU / DODATU VRIJEDNOST – Oslobađanja od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak ulaznog poreza
Suština poreskih oslobađanja bez prava na odbitak ulaznog poreza je u tome da obveznik PDV-a koji ne obračunava PDV, prilikom isporuke dobara ili pružanja usluga, nema pravo na odbitak ulaznog poreza, tj. poreza kojni mu je obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno koji je plaćen pri uvozu dobara, pa se zbog toga može smatrati da je, poput krajnjeg potrošača, podnio teret ulaznog poreza
Piše: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

EKONOMSKI RAZVOJ – Stanje i perspektive razvoja ekonomije BiH sa osvrtom na Federaciju BiH  
Piše: dr. sc. Amir KARALIĆ

POSLOVANJE I POTROŠNJA – Vlastita poslovna i neposlovna potrošnja – porezni tretman
Potrošnja odnosno upotreba vlastitih dobara i usluga je uobičajena pojava u poslovnoj praksi. Riječ je o aktivnosti koja je po važećim propisima dozvoljena i koja podrazumijeva korištenje dobara i resursa za pružanje usluga iz vlastite djelatnosti namijenjene za interne potrebe društva ili za potrebe zaposlenika i vlasnika društva. Vlastita potrošnja može imati poslovni i neposlovni karakter. Na koji će način i u koje svrhe biti upotrijebljena sredstva namijenjena vlastitoj potrošnji odlučuje uprava društva. Vlastita potrošnja ima i svoje porezne reperkusije. Dok kod poslovne potrošnje one najčešće nisu prisutne, kod vanposlovne potrošnje one su veoma izražene i to sa stanovišta svih osnovnih poreznih propisa (poreza na dodatu vrijednost, poreza na dohodak, poreza na dobit, doprinosa)
Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

IZBJEGNITE GREŠKU U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI – Odbacivanje žalbe kao nedopuštene u postupku nabavke „revizija finansijskih izvještaja“ (slučaj iz prakse)
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

PITANJA I ODGOVORI:

Preuzimanje izmjena tenderske dokumentacije
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

– Poništenje postupka nakon e-aukcije zbog konačne ponude iznad procijenjene vrijednosti nabavke
Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

OBLIGACIONI ODNOSI – Zelenaški ugovor
Zelenaški ugovori spadaju u apsolutno ništave ugovore, a tzv. lezionarni ugovori kao ugovori kod kojih postoji prekomjerno oštećenje, u relativno ništave (rušljive) ugovore. Ništavost zelenaškog ugovora može se zahtijevati bez zakonskog ograničenja, dok se poništenje lezionarnog ugovora može tražiti u roku od jedne godine dana od njegovog zaključenja. Međutim, i zelenaški i lezionarni ugovor mogu ostati na snazi, ali pod različitim uslovima. Naime, zelenaški ugovor ostaje na snazi sa odgovarajućom izmjenom pod uslovom da oštećeni u zakonskom roku od pet godina od zaključenja ugovora zahtijeva od suda da se njegova obaveza smanji na pravičan iznos, a sud takvom zahtjevu udovolji na način da obavezu oštećenog prema zelenašu smanji, odnosno obavezu zelenaša prema oštećenom poveća (dopuni) do srazmjernog iznosa i tako uspostavi narušenu ravnotežu u prestacijama, ako je to u konkretnom slučaju uopšte moguće
Piše: prof. dr Slobodan STANIŠIĆ

STVARNO PRAVO – Ograničenja prava vlasništva sa osvrtom na granice prava vlasništva na nekretninama u visinu / dubinu
U stvarno pravnom režimu Federacije BiH, kao što je slučaj i sa takvim režimom u entitetu Republici Srpskoj, odnosno zemljama u okruženju, pravo vlasništva je najapsolutnije stvarno pravo, međutim, i kao takvo podliježe različitim ograničenjima. U radu će se u bitnome predstaviti opća i posebna ograničenja prava vlasništva, sa posebnim osvrtom na granice prava vlasništva na nekretninama u visinu i u dubinu
Piše: Nives ABDAGIĆ, sudija Općinskog suda u Sarajevu

KONKURENCIJSKO VIJEĆE – Konkurencijsko vijeće kao regulatorni organ i njegova ovlaštenja i odgovornosti
Piše: Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PRIRUČNIK 15
OPOREZIVANJE – Implementacija načela fer oporezivanja u sistemu PDV-a
Prema načelu pravičnosti oporezivanja, jednom od temeljnih načela dizajna poreznih sistema, od poreznih sistema se očekuje da porezni obveznici plaćaju poreze prema ekonomskoj snazi (vertikalna pravičnost ili „nejednako oporezivanje nejednakih“), kao i ravnopravan porezni tretman obveznika (horizontalna pravičnost ili „jednako oporezivanje jednakih“). Iako je koncept poreza na dodanu vrijednost (PDV) u osnovi neutralan, a time i pravičan, intervencije nacionalnih fiskalnih vlasti u nacionalnim zakonskim ili provedbenim PDV propisima mogu dovesti do nepravičnosti, u smislu poreznog favoriziranja određenih kategorija obveznika, djelatnosti, dobara ili usluga. Pravni okvir EU u sklopu procesa pozitivne porezne integracije, primjenom odredaba direktiva, daje mogućnost članicama da reguliraju obračun i plaćanje PDV-a. U području oporezivanja uvoza veliki broj članica EU, vodeći se zaštitom javnih prihoda, uvjetuje ostvarenje prava na dobitak ulaznog PDV-a za uvoznike plaćanjem PDV-a na granici. Europski sud pravde je još 2012. godine takvu praksu proglasio diskriminatornom i nekompatibilnom pravu EU. Slijedeći presude Suda, koje postaju case law i izvor europskog prava za sve članice EU, pojedine članice su već omogućile uvoznicima korištenje sistema odloženog obračuna
PDV-a na uvoz putem PDV prijave. Ekspanzija primjene sistema odloženog plaćanja posljednjih godina ukazuje na njegovu efikasnost u pogledu efekata na likvidnost kompanija i njihovu konkurentnu poziciju na tržištu EU
Piše: dr. sc. Dinka ANTIĆ

 PITANJA I ODGOVORI
POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
Mjesto oporezivanja PDV-om u slučaju prometa van granica BiH
– Porezni tretman isplate naknade štete
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
 Dejan RADIĆ, dipl. ecc.
Fakture zakupoprimaca po osnovu doprinosa poslovanju tržnog centra i odbitni PDV-e?
– Paušalna naknada poljoprivrednika u sistemu PDV-a
Dejan RAKIĆ, advokat
– Izdavanje interne porezne fakture
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

POREZ NA DOHODAK
Prijava poreza po osnovu samostalne djelatnosti za inostrano lice

FINANSIJE
Angažovanje stručnih lica za knjiženje i izradu izvještaja za mjesne zajednice
– Umanjenje vrijednosti nekretnine društva i iskazivanje u poreznom bilansu
– Porezne obaveze povezanih lica za oštećenu robu
– Radno angažovanje lica iz Brčko distrikta u Federaciji BiH
Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO
Kupovina dionica s namjerom dalje prodaje – iskazivanje pri  sastavljanju Izvještaja o gotovinskim tokovima
– Evidentiranje kredita kroz glavnu knjigu trezora
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

OBLIGACIONI ODNOSI
Primjena Posebnih uzasni o građenju
Prof. dr Duško MEDIĆ

PRIVREDNA DRUŠTVA
Potpisnici finansijskih izvješća i naloga za plaćanje
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

RADNI ODNOSI
Korištenje opreme državne institucije od strane sindikata – normativni okvir
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH
Radno-pravni status menadžera za razvoj tržišta mikrokreditne fondacije
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat
– Ugovorom o radu se ne može utvrditi da će radnik obavljati poslove na dva različita radna mjesta
Dr. sc. Emina HASANAGIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Porez na dobit –
– Povezana lica i transferne cijene (Broj: 05-14-2-108/16-1 od 12. 1. 2017. godine)
Prihod po osnovu uspjeha u sudskom sporu i porezno (ne)priznati rashodi (Broj: 05-14-2-361/16-1 od 3. 2. 2017. godine)
Akontativna isplata dobiti (Broj: 05-14-2-513/18, od 17. 8. 2018. godine)

– Finansije –
Prijava za zaposlenicu – majku kojoj je odobren rad s polovinom punog radnog vremena (Broj: 04-14-1-2564/18, od 17. 4. 2018. godine)
Pripremila: E. J.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
– Sektor za rad i zapošljavanje –
– Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neođredeno vrijeme sa strancem (Broj: 03-34/11-1810/18 od 20. 07. 2018. godine)
Mogućnost zaključivanja menadžerskog ugovora bez naknade  (Broj: 03-34/11-1863/18 od 20. 7. 2018. godine)
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik
– Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja –
– Prestanak radnog odnosa državnih službenika i namještenika po sili zakona (Broj: 04-35/25-1778/18 SS, od 6. 7. 2018. godine)
Pripremio: mr. sc. Kenan SPAHIĆ

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH
– PRAVO GRAĐENJA – Solidarna odgovornost naručioca i izvođača radova, Član 207. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 65 0 P 049728 17 Rev od 11. 9. 2017. godine)

– MJENIČNO PRAVO – Prenos prava iz hartije po naredbi, Član 243. Zakona o obligacionim odnosima, Član 12. stav 2. i član 113. Zakona o mjenici („Sl. glasnik Republike Srpske“, broj 32/01), (Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj 71 0 P 228275 18 Gž od 24. 8. 2018. godine)

 – RADNO PRAVO – Naknada troškova za odvojeni život tokom specijalizacije (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 128 0 Rs 011742 15 Rev od 21. 2. 2018. godine)

– DRŽAVNI SLUŽBENICI – Imenovanje i postavljenje državnih službenika u organima državne službe FBiH, Zakon o državnoj službi („Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03 – 4/12), (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 27 0 Rs 018807 14 Rev od 26. 9. 2017. godine)

Primjena kolektivnog ugovora za granu financija (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 42 0 Rs 008788 15 Rev od 20. 3. 2018. godine)

 – IZVRŠNI POSTUPAK – Namirenje više tražilaca izvršenja iz novca dobijenog prodajom nekretnine, Čl. 72, 73. i 98. Zakona o izvršnom postupku („Sl. glasnik Republike Srpske“, br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18) (Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 71 0 I 183687 18 Gž 2 od 24. 8. 2018. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE   

ZENIČKO DOBOJSKI KANTON

BOSANSKO PODRINJSKI KANTON GORAŽDE

ZIPS-ov INFORMATOR

SAOPĆENJE ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA 

 

Back To Top