ZIPS

ZIPS je petnaestodnevni stručno-informativni časopis iz oblasti ekonomije i prava koji kontinuirano izlazi više od 40 godina.

Namijenjen je računovodstveno-finansijskim djelatnicima i pravnicima - obrađuje problematiku iz računovodstva, revizije, poreza, poslovnih finansija, plaća i naknada, javnih nabavki, vanjskotrgovinskog poslovanja, carina i slično, dok u pravnom dijelu zakonske oblasti građanskog, privrednog, upravnog, porodičnog, radnog i socijalnog prava..

Rubrike stalno obogaćujemo novim sadržajem, nudeći našim korisnicima u vremenima stalnih poslovnih promjena aktuelne teme, teorijske i praktične stručne priloge, izvorne članke, komentare novih propisa, pouzdane odgovore na postavljena pitanja, mišljenja nadležnih organa, aktuelnu praksu sudova svih nivoa, sve u funciji zakonitog, efikasnog i uspješnog postupanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Na kraju poslovne godine pretplatnici ZIPS-a dobijaju specijalno izdanje - ZBIRKU PITANJA I ODGOVORA, obogaćenu najnovijom sudskom praksom i bibliografijom tekstova objavljenih tokom godine. Kao i svake godine, za pretplatnike ZIPS-a organizujemo BESPLATAN seminar na temu usklađenu sa njihovim potrebama i zahtjevima.

Pretplatite se!

Ovaj sadržaj je dostupan samo preplatnicima!

 

u broju 1362-1363-1364 od 01. VII  do 15. VIII 2017. godine, donosi:

 

POREZI- Porez na prihode od autorskih i srodnih naknada

Plaćanje poreza u vezi s vlasništvom nad autorskim i srodnim pravima i naknadama po osnovu autorskih djela i honorara na području Federacije BiH uređeno je, u principu, propisima o oporezivanju dobiti i dohotka za rezidentna i nerezidentna pravna i fizička lica.

Pri provođenju pomenutih poreznih propisa, potrebno je posebno voditi računa da se prilikom isplate autorskih naknada nerezidentnim licima obavezno koristi princip poreza po odbitku, osim u slučaju postupanja prema međunarodnim ugovorim / sporazumima o izbjegavanju, koje je Bosna i Hercegovina sklopila s mnogim državama, koji u navedenom smislu imaju prioritet u svakodnevnoj praktičnoj primjeni

Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc. 

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST – Prenos imovine poreskog obveznika

Na prostorima Bosne i Hercegovine više od jedanaest godina u primjeni je Zakon o porezu na dodatu vrijednost.

Međutim, i pored višegodišnje primjene još i danas postoje dileme kod određenog broja obveznika indirektnih poreza koje sve uslove trebaju ispuniti i koje radnje trebaju preduzeti u postupku prenosa cjelokupne ili dijela imovine, a u svrhu pravilne primjene propisa koji regulišu obračun i plaćanje poreza na dodatu vrijednost

Piše: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE – Uticaj na izgled finansijskih izvještaja

Informacije o imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima, uključujući dobitke i gubitke, zatim informacije o uplatama vlasnika i isplatama vlasnicima po osnovi kapitala u njihovoj ulozi vlasnika te o novčanim tokovima mogu se dobiti iz finansijskih izvještaja. Izgled finansijskih izvještaja u određenom obračunskom razdoblju ovisi o računovodstvenim politikama koje donosi menadžment poslovnog subjekta. Iz rečenog proizlazi da sva prava i odgovornosti u smislu donošenja i provođenja računovodstvenih politika leže na menadžmentu subjekata. Informacije koje se daju u finansijskim izvještajima prezentiraju se prvenstveno radi vanjskih korisnika računovodstvenih informacija, kojima pomažu u predviđanju budućih novčanih tokova subjekta te posebno u predviđanju vremena njihovog nastanka i njihove izvjesnosti da će se zaista i dogoditi.

Različite računovodstvene politike imaju različite efekte na finansijsko poslovanje društva. Dva privredna društva, uz pretpostavku potpuno jednakog poslovanja, mogu iskazati različit finansijski rezultat zavisno o različitoj računovodstvenoj politici, a da ujedno finansijski izvještaji oba društava budu u skladu sa zakonskim propisima. Odabir računovodstvenih politika zavisi od postavljenih poslovnih ciljeva.

Iz navedenog proizlazi da prikazani brojčani podaci u finansijskim izvještajima korisnicima neće biti od velike koristi ukoliko nisu upoznati s primijenjenim računovodstvenim politikama čiji su učinci doveli do određenih vrijednosti iskazanih u finansijskim izvještajima

Piše: Safija ŽILIĆ, dipl. ecc.

REVIZIJA – Revizijsko testiranje

Revizijsko testiranje je sredstvo za pribavljanje revizijskih dokaza za procjenjivanje djelotvornosti internih kontrola i sticanje uvida za davanje mišljenja o finansijskim izvještajima. Kako bi revizijski rizik bio sveden na prihvatljivo nizak nivo, revizor treba utvrditi sveukupne odgovore na procijenjene rizike na nivou finansijskih izvještaja, te bi trebao sprovesti dodatne revizijske postupke čija priroda, vremenski raspored i obim odgovaraju na procijenjene rizike. Prilikom osmišljavanja revizijskih postupaka, revizor bi trebao utvrditi primjerene načine odabira stavki za testiranje kako bi prikupio dovoljne odgovarajuće revizijske dokaze i ispunio ciljeve revizijskih postupaka

Piše: Dragoljub KOVINČIĆ, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH

IZBJEGNITE GREŠKU U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI- Planiranje okvirnog sporazuma i procjena vrijednosti nabavke

Kada se govori o okvirnom sporazumu, prije svega potrebno je napomenuti da okvirni sporazum nije postupak javne nabavke. Zapravo, okvirni sporazum je rezultat postupka javne nabavke, a njegova specifičnost je u tome što, za razliku od ugovora, stvarna nabavljena količina na osnovu zaključenog okvirnog sporazuma može biti jednaka ili manja od predviđene okvirne količine.

To znači da kada se zaključi okvirni sporazum, kod kojeg je definisana okvirna, tačnije maksimalna okvirna količina, ugovorni organ može potrošiti okvirni sporazum sve do iznosa maksimalne okvirne količine, ali to nije dužan, odnosno može potrošiti i manje bez ikakvih posljedica prema drugoj ugovornoj strani – dobavljaču

Piše: Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

Pitanja i odgovori:

 1. U komisiju za nabavke ne mogu biti imenovane odgovorne osobe koje na bilo koji način donose odluke vezane za postupak javne nabavke ili iste odobravaju

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

 1. Žalba na potencijalne neusklađenosti sa zakonom u izboru najpovoljnijeg ponuđača

Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

PARNIČNI POSTUPAK – Izvođenje dokaza vještačenjem – kritika jedne sudske prakse

Piše: prof. dr. Milan BLAGOJEVIĆ, sudija Okružnog suda u Banjaluci

RADNI ODNOSI – Pravilnik o radu u kontekstu Zakona o radu

Pravilnik o radu predstavlja jedan od temelja pravne sigurnosti ukoliko prava i obaveze iz radnog odnosa nisu uređeni zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.

Posebno je značajno to što se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu ne mogu utvrditi manja prava od prava utvrđenih Zakonom o radu, osim ako to nije izričito predviđeno ovim ili drugim zakonom.

Međutim, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu mogu se utvrditi povoljnija prava od prava utvrđenih navedenim zakonom

Piše: Džana KADRIBEGOVIĆ, dipl. pravnik

STVARNA PRAVA – Utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu

Piše: mr. Nefisa DOBRAČA – MAHMUTAGIĆ

ZALOŽNO PRAVO – Potvrda o zalogu kojoj je istekao rok trajanja, mora biti produžena da bi bila izvršna isprava s djelovanjem

Pišu: Tanja ŠABIĆ, zamjenik i pomoćnik notara Admir HADŽIĆ, advokat Nina ŠABIĆ, sutkinja

STANDARDIZACIJA – Integriranje različitih sistema upravljanja

U današnjoj poslovnoj praksi, radi obavljanja svoje djelatnosti, od organizacija se sve više zahtijeva da imaju više certificiranih ili akreditiranih sistema upravljanja prema različitim standardima za sisteme upravljanja. Organizacije najčešće uvode sistem po sistem, što u praksi znači velike troškove za implementaciju nekoliko sistema, te kasnije aktivnosti za održavanje istih. S tim u vezi, u interesu je svake organizacije optimizirati više implementiranih sistema upravljanja u jedinstven i efikasan integrirani sistem upravljanja koji će obuhvatiti sve ono što je organizaciji potrebno.

Implementacija, te certifikacija ili akreditacija sistema upravljanja prema različitim standardima, postala je neminovnost kako bi organizacija dugoročno i uspješno opstala na tržištu. Od same organizacije, njene djelatnosti, strateških odluka i potreba, čime se u organizaciji želi upravljati, zavisi koji i koliko će sistema upravljanja organizacija implementirati, te kasnije certificirati ili akreditirati

Piše: Alen OMEROVIĆ, ing. za kvalitet

PRIRUČNIK 12

PARNIČNI POSTUPAK – Procesni efekti aktivnog odnosno pasivnog držanja stranaka u parnici

Od držanja stranaka u postupku zavisi njegov početak, tok i ishod. Pasivno držanje stranaka, u pravilu, negativno djeluje na tok postupka, dok aktivno držanje doprinosi bržem, kvalitetnijem i ekonomičnijem pružanju pravne zaštite, čime se udovoljava interesu stranaka, ali i društvenom cilju sudske pravne zaštite. U radu su analizirane procesne prednosti aktivnog, odnosno negativne posljedice pasivnog držanja stranaka, mjere kojima se stranke mogu poticati na aktivno držanje u postupku, te pravnoteorijski stavovi i konkretna zakonska rješenja vezana za temu

Piše: dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija kantonalnog suda u Bihaću

 

PITANJA I ODGOVORI

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA

– Porez na dohodak –

 1. Porezni tretman ustupanja osnivačkog uloga između pravnog i fizičkog lica (Broj: 05-14-2-2913/17, od 23. 5. 2017. godine)

Pripremio: Omer SOKOLOVIĆ, dipl. pravnik

– Finansije –

 1. Lice (rezident FBiH) koje je zaposleno na teritoriji FBiH kod nerezidenta – obračun doprinosa i poreza na dohodak (Broj: 04-14-2-3845/17 od 31. 5. 2017. godine)
 2. Obveznik uplate doprinosa dužan je preko glavnog računa vršiti, istovremeno, isplatu i plaće i uplatu doprinosa te poreza na dohodak (Broj: 04-14-1-3715/17 od 25. 5. 2017. godine) Pripremila: E. J.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 1. Poreski tretman isporuke dobara ino-kupcu za građevinske radove u BiH
 2. Promet korištenih građevinskih objekata
 3. Poreski tretman usluga investicionog savjetovanja

Dejan RAKIĆ, advokat

 1. Oporezivanje usluga održavanja web stranice kada je strano lice pružalac usluga
 2. Odbitak ulaznog poreza po fakturi za promet dobara u kojoj je navedena veća količina od stvarno isporučene

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

      Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

 1. Promet ostvaren u iznosu većem od 50.000 KM – registracija u sistem PDV-a i pravo na odbitak ulaznog poreza
 2. Korištenje teretnog vozila u poslovne svrhe – pravo odbitka ulaznog poreza na nabavku/preradu i održavanje
 3. Unos internih faktura u PDV-e prijavu

Jozo PILJIĆ, dr. sc. 

POREZ NA DOHODAK

 1. Isplata troškova parkinga osobi koja je angažirana po ugovoru o djelu

Fuad BALTA, dipl. ecc.

FINANSIJE

 1. Ukoliko na seminaru, koji se održava u mjestu rada, radniku nije obezbijeđena ishrana, poslodavac je obavezan isplatiti puni iznos toplog obroka
 2. Isplata naknade po osnovu odvojenog života od porodice
 3. Korištenje privatnog vozila u poslovne svrhe

Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

 1. Isporuka robe u inostranstvo jednoj firmi – mogućnost fakturisanja izvršene isporuke dvjema firmama u različitim državama
 2. Evidentiranje zamjene određenih dijelova stalnog sredstva

Jozo PILJIĆ, dr. sc.

KNJIGOVODSTVO

 1. Promjena dužnika putem preuzimanja kreditnih obaveza od strane poslovnog partnera

Jozo PILJIĆ, dr. sc.

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Državnom službeniku se po istom osnovu ne može ponovno odobriti neplaćeno odsustvo (Broj: 05-34-2-511-1/17 od 9. 6. 2017. godine)
 2. Angažovanje lica po osnovu ugovora o djelu

Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

ARHIVSKA GRAĐA

 1. Obaveze privrednog subjekta u zaštiti registraturne građe

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

STVARNA PRAVA

 1. Građenje na tuđem zemljištu (Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 58 0 Ps 098268 11 Rev, od 26. 6. 2012. godine)
 2. Naknada za zemljište u vezi sa uspostavljanjem pravnog jedinstva nekretnine

Ismet VELIĆ, advokat

RADNI ODNOSI

 1. Suspenzivno i devolutivno dejstvo zahtjeva za zaštitu prava radnika kod otkaza ugovora o radu
 2. U novu matičnu knjigu upisuju se podaci o svim radnicima, pa i onima koji su bili upisani u staru matičnu knjigu

Džana KADRIBEGOVIĆ, dipl. pravnik

PIO/MIO

 1. Poseban (ratni) staž upisan u radnu knjižicu – prestanak ugovora o radu i ostvarenje prava iz PIO-a
 2. Radno-pravni i penziono-pravni status penzionera koji je zasnivao radni odnos

Kenan SPAHIĆ, mr. sc.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

RADNI ODNOSIOtkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih i organizacijskih razloga, Član 87. stav 1. tačka 1. Zakona o radu (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 32 0 Rs 077686 14 Rev od 2. 3. 2017. godine) 

Različita pravila za određivanje osnovice za obračun plaće i ostalih materijalnih prava, Član 107. Zakona o radu, (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 51 0 Rs 093125 16 Rev od 16. 3. 2017. godine)

OBLIGACIONI ODNOSI – NAKNADA ŠTETE – Stablo drveta – odgovornost za štetu od opasne stvari, Član 173. Zakona o obligacionim odnosima, (Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj 71 0 P 191248 16 Gž od 31. 5. 2017. godine)  

ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA O TEMI

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu i mjerenje radnog učinka“

Dr. sc. Nenad BAROŠ, advokat

ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA O TEMAMA

„Radni odnosi u imperativnim normama Zakona o radu

Službenički radni odnosi u pravnoj regulativi Federacije BiH

Oporezivanje primitaka po osnovu radnog odnosa“

 1. Preraspodjela radnog vremena i uvećanje plaće
 2. Porezni tretman naknada lica na stručnom osposobljavanju

Fuad BALTA, dipl. ecc. 

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON

KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR

SAOPĆENJE ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA

 

 

 

Povratak na početak