ZIPS

ZIPS je petnaestodnevni stručno-informativni časopis iz oblasti ekonomije i prava koji kontinuirano izlazi više od 40 godina.

Namijenjen je računovodstveno-finansijskim djelatnicima i pravnicima - obrađuje problematiku iz računovodstva, revizije, poreza, poslovnih finansija, plaća i naknada, javnih nabavki, vanjskotrgovinskog poslovanja, carina i slično, dok u pravnom dijelu zakonske oblasti građanskog, privrednog, upravnog, porodičnog, radnog i socijalnog prava..

Rubrike stalno obogaćujemo novim sadržajem, nudeći našim korisnicima u vremenima stalnih poslovnih promjena aktuelne teme, teorijske i praktične stručne priloge, izvorne članke, komentare novih propisa, pouzdane odgovore na postavljena pitanja, mišljenja nadležnih organa, aktuelnu praksu sudova svih nivoa, sve u funciji zakonitog, efikasnog i uspješnog postupanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Na kraju poslovne godine pretplatnici ZIPS-a dobijaju specijalno izdanje - ZBIRKU PITANJA I ODGOVORA, obogaćenu najnovijom sudskom praksom i bibliografijom tekstova objavljenih tokom godine. Kao i svake godine, za pretplatnike ZIPS-a organizujemo BESPLATAN seminar na temu usklađenu sa njihovim potrebama i zahtjevima.

Pretplatite se!

Ovaj sadržaj je dostupan samo preplatnicima!

POTVRDA o korisniku pretplate na stručni časopis ZIPS kao obliku kontinuirane profesionalne edukacije za 2017. godinu

PREUZMI POTVRDU

u broju 1375 od 16.01.2018. do 01.02.2018. godine, donosi:

OPOREZIVANJE – Dohodak od samostalne djelatnosti

Ostvarenim oporezivim prihodima od samostalne djelatnosti smatraju se sva dobra (novac, stvari, prava, usluge i dr.) što ih porezni obveznik ostvari obavljanjem samostalne obrtničke djelatnosti ili djelatnosti srodnih obrtničkim djelatnostima, odnosno djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke djelatnosti.

Osim navedenog, oporezivim prihodima od samostalne djelatnosti smatraju se i izuzimanja, otuđenja ili likvidacije djelatnosti (radnje, obrta ili drugog oblika samostalne djelatnosti), otpisani dug koji kreditor otpiše poreznom obvezniku po osnovu kredita za nabavku stvari i prava koja se unose u popis dugotrajne imovine.

Pravilno utvrđen dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti znači, prije svega, da su pri utvrđivanju uzeti u obzir svi oporezivi prihodi i oni rashodi koji su porezno dopustivi, dokumentirani i plaćeni, te da su bili nužni za ostvarenje prihoda

Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOBIT – Izmjene Zakona o porezu na dobit u RS-u koje utiču na visinu oporezive dobiti za 2017. godinu

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit („Službeni glasnik RS“, broj 1/17), koji se na teritoriji RS-a primjenjuje od 1. 1. 2017. godine, propisan je potpuno novi model za obračun rashoda amortizacije u poreznom bilansu, zatim izmijenjen je način priznavanja rashoda po osnovu otpisa potraživanja, uvedeno je novo pravilo za ograničavanje utanjene kapitalizacije, te je redefinisano umanjenje porezne osnovice (podsticaj) za ulaganje u opremu, postrojenja i nepokretnosti.

U ovom članku se detaljnije opisuju sve bitne promjene u priznavanju prihoda i rashoda uvedene pomenutim izmjenama i dopunama Zakona, jer imaju direktnog uticaja na visinu oporezive dobiti, pa time i na pravilnost sastavljanja godišnje prijave poreza na dobit koja je ostvarena na teritoriji RS-a u poreznoj 2017. godini

Piše: Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

POREZ NA DODANU / DODATU VRIJEDNOST – Prekršajna i krivična odgovornost kao sankcije za neplaćanje indirektnih poreza

Piše: Dejan RAKIĆ, advokat

IZBJEGNITE GREŠKU U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI – Opšti podaci tenderske dokumentacije

Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik 

PITANJA I ODGOVORI:

 1. Odluka o poništenju otvorenog postupka

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc

 1. Ugovaranje dodatnih usluga putem pregovaračkog postupka

Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik 

NAKNADA ŠTETE – Obaveza zaštitnog fonda FBiH za plaćanje odštete kada je protiv društva za osiguranje pokrenut postupak likvidacije zbog stečaja u svjetlu aktuelne sudske prakse

Zaštitni fond FBiH je Zakonom o odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti FBiH obavezan da oštećenim stranama plaća odštetu u slučaju smrti ili fizičke povrede i materijalne štete prouzrokovane u saobraćajnim nezgodama u FBiH kada je protiv društva registriranog u Federaciji pokrenut postupak posebne likvidacije zbog stečaja ili zbog oduzimanja odobrenja za rad zbog neispunjavanja finansijskih obaveza prema Zakonu o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ili prema Zakonu o odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti FBiH

Piše: Mersad ĐONKO, mag. iur.

RADNI ODNOSI – Dostavljanje odluka o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa

Piše: mr. sc. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

PIO/MIO FBIH – Novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju – Promjene u odnosu na ranije razmatrane verzije

Kako je i poznato, u više navrata u prethodnom periodu pisano je o novim zakonskim rješenjima vezanim za penzijski sistem. Nažalost, zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju nije imao podršku Parlamenta Federacije BiH za konačno usvajanje. S tim u vezi, početkom 12-og mjeseca prošle godine navedeni zakon je ponovno upućen u redovnu proceduru u formi nacrta gdje je usvojen na oba doma federalnog parlamenta, a razmatranje i, nadamo se, konačno usvajanje planirano je za početak 2018. godine. Riječ je o ključnom zakonu koji ovaj jako bitan segment društva uređuje na sasvim novim postavkama. Predloženi tekst ima značajna poboljšanja u odnosu na ranije verzije

Piše: mr. sc. Kenan SPAHIĆ 

PRIRUČNIK 1

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE – Uloga nadzornog odbora u procesu strateškog upravljanja preduzećem

U procesu strateškog upravljanja preduzećem nadzorni odbor aktivno je uključen, počev od zajedničkog rada sa upravom na izgradnji strategije preduzeća koja obećava postizanje konkurentske prednosti i profitabilnog poslovanja, pa do kontrole procesa implementacije strategije. Svako pojedinačno preduzeće zahtijeva analizu vlastitih pretpostavki na kojima će se graditi strategija poslovanja kojom se namjerava postići konkurentnost, jer ne postoji optimalna strategija jedinstvena za sva preduzeća. Iz toga i proizilazi uloga nadzornog odbora, koja se sastoji u iznalaženju načina kako biti uspješniji od konkurencije

Piše: mr. sci. Samra GABELJIĆ

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST

 1. Angažovanje ljekara iz inostranstva u svrhu edukacije ljekara zaposlenih u kliničkim centrima u BiH
 2. Utvrđivanje dana nastanka prometa građevinskog objekta

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

               Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

 1. Osnovica za obračun izlaznog PDV-a kod iznajmljivanja poslovnog prostora
 2. 4. Povrat robe u inostranstvo

Dejan RAKIĆ, advokat

 1. Tretman i obračun PDV-a kod razmjene nekretnina između fizičkih lica i privrednog društva

Dr. sc. Jozo PILJIĆ

FINANSIJE

 1. Višak novčanih sredstava u blagajni
 2. Naknada plaće za vrijeme bolovanja usljed povrede na radu
 3. Posebno iskazana stavka na računu za noćenje
 4. Jednokratna pomoć za tešku bolest djeteta zaposlenika
 5. Naknada putnih troškova i dnevnica invalidu koji je član upravnog odbora Fonda
 6. Pripravnik – pravo na topli obrok i naknadu prijevoza s posla
 7. Naplata potraživanja poslodavca od radnika – uskraćivanje isplate plaće?

Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO

Umjetnička djela trajne vrijednosti ne podliježu obračunu amortizacije

Dr. sc. Jozo PILJIĆ

POREZI

 1. Poslovna zgrada – pitanje prijenosa vlasništva

Fuad BALTA, dipl. ecc.

PRIVREDNA DRUŠTVA

 1. 1. Osnivanje vlastite unutrašnje službe za zaštitu imovine, objekata i prostora
 2. Unošenja robe u kapital društva

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

STVARNA PRAVA

Zamjena nekretnine kao naknade u postupku eksproprijacije

Ismet VELIĆ, advokat

RADNI ODNOSI

 1. Samovoljna promjena pravilnika o radu od strane poslodavca

Džana KADRIBEGOVIĆ, dipl. pravnik

 1. 2. Raspoređivanje radnika u skladu sa novostečenim zvanjem u slučaju kada je obavljanje tih poslova uslovljeno pripravničkim stažom i položenim stručnim ispitom

Neven AKŠAMIJA, dipl. pravnik

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH

 1. Provođenje postupka po internim oglasima – unapređenje državnog službenika na više radno mjesto i unapređenje u višu kategoriju – platni razred (Broj: 03-34-2-958-6/17, od 28. 11. 2017. godine)

Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

DRŽAVNA SLUŽBA – Disciplinska odgovornost državnih službenika u institucijama BiH –

Član 54. stav 2. tačke e) i j) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH,

Članovi 9. i 14. Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama BiH (Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 3 P 020885 17 Gž od 13. 12. 2017. godine)

UPRAVNO PRAVODozvoljenost zahtjeva za vanredno preispitivanje sudske odluke, (Iz rješenja apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 U 008399 13 Uvp od 24. 12. 2013. godine)

OBLIGACIONO PRAVOOsnov obaveze – Član 52. ZOO-a u vezi sa članom 32. stav 1. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 51 0 P 055817 14 Rev od 12. 10. 2017. godine)

CARINE I CARINSKI PROPISI

CARINSKE PROCEDURECarinske povlastice putnicima na graničnom prelazu

Piše: Nermin RAMIĆEVIĆ

PITANJE I ODGOVOR:

CARINSKI POSTUPAK

 1. Zabrana povrata carine

Frano DOGAN

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

REPUBLIKA SRPSKA

ZIPS-ov INFORMATOR

SAOPĆENJE ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA

 

Povratak na početak