ZIPS

ZIPS je petnaestodnevni stručno-informativni časopis iz oblasti ekonomije i prava koji kontinuirano izlazi više od 40 godina.

Namijenjen je računovodstveno-finansijskim djelatnicima i pravnicima - obrađuje problematiku iz računovodstva, revizije, poreza, poslovnih finansija, plaća i naknada, javnih nabavki, vanjskotrgovinskog poslovanja, carina i slično, dok u pravnom dijelu zakonske oblasti građanskog, privrednog, upravnog, porodičnog, radnog i socijalnog prava..

Rubrike stalno obogaćujemo novim sadržajem, nudeći našim korisnicima u vremenima stalnih poslovnih promjena aktuelne teme, teorijske i praktične stručne priloge, izvorne članke, komentare novih propisa, pouzdane odgovore na postavljena pitanja, mišljenja nadležnih organa, aktuelnu praksu sudova svih nivoa, sve u funciji zakonitog, efikasnog i uspješnog postupanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Na kraju poslovne godine pretplatnici ZIPS-a dobijaju specijalno izdanje - ZBIRKU PITANJA I ODGOVORA, obogaćenu najnovijom sudskom praksom i bibliografijom tekstova objavljenih tokom godine. Kao i svake godine, za pretplatnike ZIPS-a organizujemo BESPLATAN seminar na temu usklađenu sa njihovim potrebama i zahtjevima.

Pretplatite se!

Ovaj sadržaj je dostupan samo preplatnicima!

POTVRDA o korisniku pretplate na stručni časopis ZIPS kao obliku kontinuirane profesionalne edukacije za 2017. godinu

PREUZMI POTVRDU

u broju 1371 od 16. XI  do 30. XI 2017. godine, donosi:

FINANSIJE – Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti

U kategoriji naknada plaće na koju radnik ima pravo, značajno mjesto zauzimaju naknade za slučaj privremene spriječenosti za rad usljed bolesti. Propisi koji regulišu ove naknade, kako opšti, tako i posebni, su brojni pa, samim tim, ne bi trebalo biti većih nedoumica i nedovoljne jasnoće u njihovoj primjeni. Međutim, u svakodnevnoj praksi javljaju se mnoge dileme i kod poslodavaca i kod zaposlenika koji su spriječeni za rad po osnovu bolesti, a naročito u pogledu nadležnosti propisa, obveznika plaćanja naknade, načinu ostvarivanja prava na naknadu i na refundaciju naknade od strane zavoda zdravstvenog osiguranja. Pažnju zaokupljaju i pitanja maksimalnog trajanja bolovanja, kontrole bolovanja, načinu evidentiranja i prijavljivanja naknade za bolovanje u zvanično propisanim obrascima, načinu ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme bolovanja vlasnika obrta i dr.

Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

POREZ NA DODANU / DODATU VRIJEDNOST – Obračun PDV-a po naplaćenoj naknadi

PDV-e je značajan instrument fiskalne politike, pa i naizgled male promjene u sustavu utječu na porezne prihode. Iskustva primjene u zemljama Europske unije ukazuju da sustav, osim pogodnosti za male poduzetnike, ima i određenih ograničenja. I uz odgođeno plaćanje PDV-a većini malih poduzetnika i dalje ostaje problem naplate i neizvjesni rokovi naplate računa. Najveći je problem što se određeni broj dospjelih faktura uopće ne naplati. Glavni razlozi nepravodobnog podmirivanja obveza su problemi s likvidnošću, kao i nenaplaćena potraživanja od kupaca. Ekonomski stručnjaci ocjenjuju da stalni rast broja blokiranih računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini, ukazuje na nelikvidnost i nesolventnost koja narušava financijske tokove, uzrokuje pad proizvodnje, potrošnje i zapošljavanja. Međutim, ostaje pitanje da li odgođeno vrijeme plaćanja PDV-a utječe na uspješnije poslovanje poduzetnika ili se radi samo o odgodi plaćanja poreza? Neprimjereno dugački rokovi plaćanja ili čak neplaćanje računa primaran su problem koji treba rješavati i sankcionirati, što bi daleko više pridonijelo uspješnijem poslovanju malih poduzetnika

Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

PROPISI U PRIMJENI –  Financijsko upravljanje, kontrola i interna revizija u Bosni i Hercegovini

Sistem financijskog upravljanja i interne kontrole i interna revizija su dvije nezavisne funkcije koje su međusobno usko povezane. I jedna i druga predstavljaju oblik internog nadzora, odnosno „alat” u rukama rukovodioca budžetskog korisnika, čija uspostava treba omogućiti zakonito i efektivno korištenje javnih sredstava. Profesionalna, odgovorna, transparentna i efikasna javna uprava, koja služi najboljem interesu građana, pokretač je kontinuiranog i održivog društveno-ekonomskog razvoja. Efikasnim uspostavljanjem učinkovitog sustava financijskog upravljanja, kontrole i interne revizije unaprjeđuje se transparentnost, financijska disciplina i namjensko korištenje javnog novca

Piše: doc. dr. sc. Dijana VUKOVIĆ

IZBJEGNITE GREŠKU U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Pravna zaštita u postupcima nabavki

Brza, dostupna i efikasna pravna zaštita prava ponuđača i javnog interesa je od ključnog značaja za cjelokupni sistem javnih nabavki. Takva zaštita obezbjeđuje zakonitost postupanja ugovornog organa u provođenju postupaka javnih nabavki, odvraća ih od kršenja propisa, povećava povjerenje javnosti u namjensko trošenje budžetskih sredstava i podstiče ponuđače na veće učešće u postupcima javnih nabavki

Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

PITANJA I ODGOVORI:

 1. (Ne)dopuštenost davanja informacija o ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju
 2. „Partnerski status sa proizvođačem“ – bilo kakav uslov koji bi ograničavao konkurenciju u postupcima javnih nabavki nije dozvoljen

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO – Ugovor o javno-privatnom partnerstvu – elementi ugovora, ovlaštenja i odgovornosti organa koji vrši nadzor nad izvršavanjem ugovornih odredbi

Ugovor o javno-privatnom partnerstvu je izuzetno složen i zahtjevan odnos koji ima elemente privrednog, upravnog i obligacionog pravnog ugovora, uz primjenu zakona i drugih propisa iz različitih upravnih oblasti, te obavezu da to bude osnovni ugovor koji u potpunosti uređuje kako predmet ugovora, tako i međusobne odnose ugovornih strana. Javno-privatno partnerstvo provodi se u skladu s principima: zaštite javnog interesa, jednakog tretmana svih učesnika, konkurentnosti i ekonomičnosti, koji moraju biti ispunjeni kumulativno, što znači da izostavljanje samo jednog od njih ima za posljedicu da se ugovor pobija od strane organa nadležnog za vršenje nadzora nad provođenjem ugovornih odredbi

Piše: Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PARNIČNI POSTUPAK- Vještačenje u sporovima iz stvarnog prava

Vještačenje u sporovima iz stvarnog prava je često prisutno kao dokazno sredstvo. Ono se provodi u svim ovim parnicama ukoliko sudija ne posjeduje stručno znanje za utvrđenje neke relevantne činjenice. Često se dešava da je stručni stav vještaka odlučujući prilikom donošenja odluke. Zato je njegov značaj izuzetan. U radu su naznačeni samo neki od karakterističnih slučajeva gdje je prisustvo vještaka neophodno i obavezno

Piše: prof. dr Duško MEDIĆ, sudija Ustavnog suda Republike Srpske

PARNIČNI POSTUPAK – Dostavljanje pismena fizičkim i pravnim licima bez neposredne predaje adresatu

Predmet rada je dostavljanje pismena u slučaju kada pismeno nije moguće neposredno predati adresatu, fizičkim i pravnim licima. Dostavljanje fizičkim licima stvara veće poteškoće od dostavljanja pravnim licima, što je posljedica odsustva fizičkih lica s mjesta stanovanja i pravila parničnog postupka za dostavljanje pismena pravnim licima.Pismena koja se dostavljaju u određenim slučajevima moraju se lično dostaviti, dok je više slučajeva kada pismeno ne treba lično dostaviti adresatu. Lično ili obično dostavljanje utiče na način dostavljanja kada pismeno nije moguće neposredno predati adresatu. Može se reći da je postojeća sudska praksa u Bosni i Hercegovini usmjerena da stranka lično primi pismeno i da za dostavu koja nije lično izvršena adresatu postoji mogućnost da je viši sud smatra nezakonitom, dok praksa Evropskog suda za zaštitu ljudskih prava ukazuje da pravilnost dostave ne treba podvesti pod stroga pravila lične predaje, već da država nema čak obavezu da osigura dostavu preporučenom pošiljkom

Piše: mr. iur. Adis POLJIĆ

OBLIGACIONI ODNOSI – (Ne)savjesnost i (ne)poštenje ugovora o kreditu u švajcarskom franku

Piše: Prof. dr Milan BLAGOJEVIĆ

PRIRUČNIK 19

POREZI I DOPRINOSI – Pravilno dostavljanje podataka u obrascima MIP-1023 i PMIP-1024

Nakon šest godina primjene, još uvijek ima problematičnih situacija prilikom popunjavanja obrazaca MIP-1023 i PMIP-1024, što se naročito odnosi na slučajeve odlaska radnika/zaposlenika u penziju, kod iskazivanja oporezivih naknada, primjene različitih osnovica za obračun doprinosa i poreza na dohodak, trudničkog bolovanja, sudskih presuda i slično. Upravo zbog toga, još uvijek nije moguće internetsko dostavljanje korektivnog obrasca PMIP- 1024, nego se isti, radi odgovarajućih provjera, neposredno u papirnoj formi predaju na kontrolu Poreznoj upravi, kako bi ga ovaj organ dostavio korisnicima sistema doprinosa radi ostvarivanja određenih prava radnika/zaposlenika

Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc. 

PITANJA I ODGOVORI

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Finansije –

 1. Nisu propisane povlaštene stope doprinosa za obavezna osiguranja iz osnova radnog odnosa (Broj: 04-14-1-7026/17, od 19. 10. 2017. godine)

Pripremila: E. J.

– Porez na dohodak –

 1. Porezni tretman dividendi nerezidenta (Broj: 05-14-2-970/17, od 2. 3. 2016. godine)
 2. Popunjavanje obrasca GPD-1051 za lica sa izvorom prihoda iz inostranstva i FBiH(Broj : 05-14-2-1013/17, od 3. 3. 2017. godine)

Pripremio: Omer SOKOLOVIĆ, dipl. pravnik 

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST

 1. Faktura – podaci o vrsti i obimu usluge za izvršeni promet

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

 1. Poreski tretman prometa transportnog vozila

Dejan RAKIĆ, advokat

 1. Porezni obveznici koji pružaju usluge građanima na jednom prodajnom mjestu nisu dužni voditi knjigu prometa

Dr. sc. Jozo PILJIĆ

 1. Porezni aspekt prodaje udjela

Fuad BALTA, dipl. ecc.

FINANSIJE

 1. Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju u roku od tri godine

Jozo PILJIĆ, dr. sc.

 1. Naknada za prijevoz na posao i sa posla
 2. Isplaćivanje sredstava nerezidentnom fizičkom licu na teritoriji Federacije koje je uslugu za pravno lice iz FBiH izvršilo u inostranstvu
 3. Obračun i naplata naknada za općekorisne funkcije šuma
 4. Otvaranje računa u banci za nerezidentno fizičko lice
 5. Primjena „obračunskog koeficijenta“, odnosno „boda“ kod obračuna plaća kao korektivnog faktora
 6. Troškovi direktora nerezidenta koji je prijavljen u dvije zemlje na puno radno vrijeme
 7. Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu koje se vrše za internu potrebu – mogućnost komercijalnog obavljanja na tržištu

Fuad BALTA, dipl. ecc.

RADNI ODNOSI

 1. Nije moguće sa istom osobom prvo zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju, bez zasnivanja radnog odnosa, a zatim ugovor o obavljanju pripravničkog staža

Džana KADRIBEGOVIĆ, dipl. pravnik

RAČUNOVODSTVO

 1. Vođenje računovodstvenih poslova – ugovaranje između povezanih pravnih lica i (ne)mogućnost angažmana fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu?

Fuad BALTA, dipl. ecc.

 1. Računovodstvena evidencija i porezno priznavanje potraživanja nakon isteka ročnosti

Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH

 1. Pravo državnih službenika i zaposlenika na plaćeno odsustvo (Broj: 05-34-2-1079-1/17 , od 8. 11. 2017. godine)

Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE

– Sektor za upravu –

 1. Preraspodjela radnog vremena u federalnim organima državne službe i drugim tijelima federalne uprave (Broj: 03-49-4572/16 od 3. 11. 2016. godine)

Pripremila: Mirsada MUJANOVIĆ, dipl. pravnik

ZAŠTITA POTROŠAČA

 1. Obavijest za podnošenje prigovora potrošača – 60

Ljubica ČOLOVIĆ, pomoćnik ombudsmana za zaštitu potrošača

PRIVREDNA DRUŠTVA

 1. Donošenje odluka uprave društva
 2. Izvršni direktor javnog preduzeća ne može istovremeno obavljati i funkciju člana upravnog odbora općinskog doma zdravlja

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PREKRŠAJNI POSTUPAK

 1. Ovlaštenje za izdavanje prekršajnog naloga

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

RADNI ODNOSI

 1. Obaveze poslodavca u slučaju nezakonitog otkaza radnika
 2. Radniku ne može prestati ugovor o radu na određeno vrijeme ako je pretrpio povredu na radu ili obolio od profesionalne bolesti

Džana KADRIBEGOVIĆ, dipl. pravnik

STVARNA PRAVA

 1. 1. Nadogradnja stambenog objekta uz saglasnosti vlasnika stanova – naknadno povlačenje saglasnosti jednog stanara
 2. Kupoprodaja nekretnine koja nije upisana u zemljišne knjige

Ismet VELIĆ, advokat

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Sektor za rad i zapošljavanje – 

 1. Radno-pravni status radnika koji je lišen slobode (Broj: 03-34/11-768/17, od 21. 3. 2017. godine )
 2. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nije nadležno za davanje saglasnosti za reprezentativnost sindikata za područje kantona (Broj: 03-34/11-1371/16, od 25. 5. 2016. godine)

Pripremio: mr. sc. Ernis IMAMOVIĆ

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

Uloga vještaka u parničnom postupku – Član 147. Zakona o parničnom postupku (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 17 0 Ps 015949 16 Rev od 25. 10. 2016. godine)

OBLIGACIONI ODNOSISavjesnost ugovarača i sticanje bez osnova, Članovi 210. i 214. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, br 17 0 P 002815 16 Rev od 13. 10. 2016. godine) 

OBLIGACIONI ODNOSINastupanje posljedica ništavosti ugovora, Član 104. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 22 P 014740 14 Rev od 17. 11. 2016. godine)

Diskriminacija, Član 15. Zakona o zabrani diskriminacije (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 18 0 Rs 005794 14 Rev od 21. 02. 2017)

Nesavjestan rad u službi – subjektivni element bića krivičnog djela Član 224. Krivičnog zakona BiH (Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja, broj S1 2K018397 16Kž od 7. 7. 2016. godine)

Zloupotreba položaja ili ovlaštenja Član 383. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj 06 0 K 004496 16 Kž 2 od 8. 6. 2016. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

REPUBLIKA SRPSKA

ZENIČKO DOBOJSKI KANTON

BOSANSKO PODRINJSKI KANTON GORAŽDE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON

KANTON SARAJEVO

 

Povratak na početak