skip to Main Content
image description
ZIPS je petnaestodnevni stručno-informativni časopis iz oblasti ekonomije i prava koji kontinuirano izlazi više od 45 godina.
Namijenjen je računovodstveno-finansijskim djelatnicima i pravnicima – obrađuje problematiku iz računovodstva, revizije, poreza, poslovnih finansija, plaća i naknada, javnih nabavki, vanjskotrgovinskog poslovanja, carina i slično, dok u pravnom dijelu zakonske oblasti građanskog, privrednog, upravnog, porodičnog, radnog i socijalnog prava..
Rubrike stalno obogaćujemo novim sadržajem, nudeći našim korisnicima u vremenima stalnih poslovnih promjena aktuelne teme, teorijske i praktične stručne priloge, izvorne članke, komentare novih propisa, pouzdane odgovore na postavljena pitanja, mišljenja nadležnih organa, aktuelnu praksu sudova svih nivoa, sve u funciji zakonitog, efikasnog i uspješnog postupanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.
Na kraju poslovne godine pretplatnici ZIPS-a dobijaju specijalno izdanje – ZBIRKU PITANJA I ODGOVORA, obogaćenu najnovijom sudskom praksom i bibliografijom tekstova objavljenih tokom godine. Kao i svake godine, za pretplatnike ZIPS-a organizujemo BESPLATAN seminar na temu usklađenu sa njihovim potrebama i zahtjevima.
ZIPS-pro-250×93

u broju 1386-1387-1388 od 01.07.2018. do 15.08.2018. godine, donosi:

POLUGODIŠNJI OBRAČUN – FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2018. godine (Broj: 04-14-1-4169/18, od 26. 06. 2018. godine)
MINISTRICA: Jelka MILIČEVIĆ

POREZI – Kako odgoditi plaćanje poreznih obaveza?
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

POSLOVNO ODLUČIVANJE – Primjena inkrementalne analize u procesu donošenja poslovnih odluka
Inkrementalna analiza identificira vjerojatne učinke pojedinih odluka na buduće zarade poduzeća i kao takva se uveliko oslanja na određene procjene, te uključuje i dozu nesigurnosti. Podaci koji se prikupljaju za potrebe inkrementalne analize su primarno financijski podaci koje pruža računovodstvena funkcija poduzeća (troškovi i prihodi), mada se često u prikupljanju podataka angažiraju i ostali stručnjaci poput tržišnih analitičara, inženjera, tehnologa i sl. Ipak, ključne informacije za primjenu inkrementalne analize pruža računovodstvo, i ono kao takvo mora pružiti pouzdane i pravovremene informacije relevantne za donošenje određene poslovne odluke
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

REVIZIJA – Uloga revizije u otkrivanju pogrešaka i prijevara sa osvrtom na forenzičnu reviziju
Uloga revizije u otkrivanju pogrešaka i prijevara je ograničena, te se stoga ne može očekivati apsolutno uvjerenje da financijski izvještaji ne sadrže pogreške ili prijevare, no međutim može se očekivati razumno uvjerenje da su financijski izvještaji fer i istinito prikazani. U suvremenom društvu sve češće se susrećemo s prijevarama, korupcijom, otuđenjem imovine u poduzećima. Uloga revizije u otkrivanju prijevara je poprilično velika, te što je revizor educiraniji spremniji je da prepozna prijevarne radnje u poduzeću
Piše: doc. dr. sc. Dijana VUKOVIĆ

 IZBJEGNITE GREŠKU U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI
Lična sposobnost ponuđača – član 45. stav (2) zjn (slučaj iz prakse)
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

PITANJA I ODGOVORI:

– Učešće ino ponuđača u postupku javne nabavke
– Podjela na lotove prema teritoriji
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

DOBROVOLJNI PENZIJSKI FONDOVI- Dobrovoljno penzijsko osiguranje i dobrovoljni penzijski fondovi
Prema regionalnim standardima, položaj sistema obaveznog penzijskog osiguranja u Federaciji BiH, koji čini dio konsolidovane javne potrošnje i izdaci za penzije kao dio društvenog proizvoda, su visoki. Kašnjenje u isplati penzija, visoki budžetski transferi, kao i najaktuelnije demografske promjene, odnosno pogoršanje odnosa broja zaposlenih i broja penzionera, pokazuju da je reforma penzijskog sistema neophodna, kako bi se unaprijedila finansijska pozicija i srednjoročna održivost penzijskih fondova
Piše: Safija ŽILIĆ, dipl. ecc.

NAKNADA ŠTETE – Odgovornost za štetu prouzrokovanu na radu ili u vezi sa radom
Piše: mr. sc. Adnan BARUČIJA

SLUŽBENIČKI SISTEM U FEDERACIJI BIH – Analiza kantonalnih zakona o državnoj službi sa osvrtom na Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH
Piše: mr. sc. Samra LJUCA

DRŽAVNA SLUŽBA – Problematika imenovanja državnog službenika na poziciju pravobranioca
U radu se analiziraju odredbe pravnih propisa prema kojima državni službenik na nivou Bosne i Hercegovine može i pod kojim uslovima biti imenovan na poziciju pravobranioca, te za to vrijeme dobiti neplaćeno odsustvo iz državne službe. Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine nije jasno propisan status pravobranilaštva, s obzirom da to nije ni zakonodavna ni izvršna vlast već sui generis organ, te s obzirom da Zakon nije eksplicitan, dolazi do različitih tumačenja o mogućnosti imenovanja državnog službenika na poziciju pravobranioca, te uzimanja neplaćenog odsustva iz državne službe za to vrijeme. U kontekstu navedenog, a u slučaju prestanka funkcije pravobranioca, prikazano je i moguće raspoređivanje državnog službenika na drugo radno mjesto u okviru organa uprave koje bude upražnjeno i mogući prestanak radnog odnosa državnog službenika u slučaju proglašenja prekobrojnim
Piše: Muhamed GRABUS, dipl. iur.

 PRIRUČNIK 12
OBLIGACIONI ODNOSI – Izvođenje dokaza vještačenja u postupcima za naknadu štete
Piše: Nevenka MITRIĆ, sudija Okružnog suda u Banja Luci

PITANJA I ODGOVORI
POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
Obračun PDV-a na iznos avansne uplate
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
                     Dejan RADIĆ, dipl. ecc.
– Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za pripremne radove u tuđem objektu
– Ispravka izlaznog PDV-a u slučaju kada kupac-neobveznik vrati robu
Dejan RAKIĆ, advokat
– Obračun PDV-a kad davaoc usluge iz inozemstva pruža uslugu domaćem licu
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

POREZ NA DOBIT
– Porez po odbitku za prihod nerezidentnog pravnog lica ostvarenog u FBiH
– Naknada za autorska i druga prava intelektualnog vlasništva – oporezivanje u zemlji nerezidenta

FINANSIJE
Isplata doprinosa za najviše isplaćene neto plaće u niskoakumulacijskim djelatnostima

– DEVIZNO POSLOVANJE
Odobrenje za uplatu osnivačkog kapitala za firmu u inostranstvu
Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO
– Prodaja dugotrajne imovine

KNJIGOVODSTVO
– Evidentiranje ukalkuliranih troškova
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

RADNI ODNOSI
Plaćeno odsustvo za vjerske potrebe i godišnji odmor
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PRIVREDNA DRUŠTVA
Sukob interesa – direktor javnog preduzeća kao kandidat na listi za izbore?
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

UPRAVNI POSTUPAK
– Plaćanje naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta u slučaju kada je obveznik u međuvremenu preminuo
Ismet VELIĆ, advokat

PIO/MIO FBIH
Pribavljanje podataka iz matične evidencije nosioca osiguranja
Pismena saglasnost lica za uračunavanje posebnog u penzijski staž
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA
– Porez na dobit –
Oporezivanje poslovnih jedinica (Broj: 05-14-2-3137/16-1)
– Finansije –
Oporezivanje prihoda invalidnih lica (Broj: 04-14-2-313/18 od 9. 5. 2018. godine)
Umanjenje dnevnica kada je obezbijeđena ishrana tokom službenog puta (Broj: 04-14-1-3801/18 od 18. 6. 2018. godine)
Pripremila: E. J.

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE 
Status vršioca dužnosti generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo (Broj 01-34-2-690-1/18 od, 26. 6. 2018. godine )
Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Uračunavanje pauze u radno vrijeme radnicima kojima je radno vrijeme skraćeno (Broj: 03-34/11-549/18 od 29. 3. 2018. godine)
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA O TEMI „Pravni režim građevinskog, šumskog, poljoprivrednog, zadružnog zemljišta i vodnih dobara“
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

– DRŽAVNA SLUŽBA – Žalba kandidata na dodijeljene ocjene – dopuštenost, Član 24. st. 1. i 2., član 26. st. 2. i 3. i član 27. Stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, Član 31. stav 4. Odluke o načinu i programu polaganja javnog i stručnog ispita (Rješenje Odbora državne službe za žalbe, broj
01-2-07-2-114/4-17 od 14. 11. 2017. godine)

– NAKNADA ŠTETE – Podijeljena odgovornost – vezivanje sigurnosnog pojasa, Član 192. Zakona o obligacionim odnosima, Član 34. stav 1. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/06) (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 179653 17 Rev od 29. 3. 2018. godine)

– PRAVO OSIGURANJA – Kasko osiguranje – predočavanje saobraćajne dozvole kao uslova za naknadu štete usljed krađe vozila, Članovi 143., 918. i 920. ZOO-a, Član 21. st. 1. tč.17. Uslova za kasko osiguranje (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 65 0 P 161767 16 Rev od 13. 3. 2018. godine)

RADNO PRAVO – Odgovornost za štetu koju zaposlenik pretrpi van radnog vremena na putu od kuće do posla i obratno, Član 70. stav 6. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, br 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), Član 154. Zakona o obligacionim odnosima (Iz presuda Apelacionog vijeća Suda Bosne i hercegovine, broj: S1 3 P 024803 17 Gž od 19. 9. 2017. godine)

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Profesionalna bolest , Član 25. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 58 0 P 088940 15 Rev od 27. 2. 2018. godine)

STVARNO PRAVO – Priznavanje prava po osnovu uzurpacija, Član 2. stav 2., član 3. stav 1. i član 4. stav 1. i 2. Zakona o uzurpacijama (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj 11 0 U 013457 15 Uvp od 14. 9. 2017. godine)

CARINE I CARINSKI PROPISI
PROPISI ZA UNOS ROBE U BIH – Carinske zabrane i ograničenja putnicima na graničnom prelazu (I dio)
Piše: Nermin RAMIĆEVIĆ

POVLAŠTENI UVOZ – Carinske povlastice
Piše: Frano DOGAN

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
REPUBLIKA SRPSKA
UNSKO SANSKI KANTON
BOSANSKO PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJE ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA 

Back To Top