ZIPS

ZIPS je petnaestodnevni stručno-informativni časopis iz oblasti ekonomije i prava koji kontinuirano izlazi više od 40 godina.

Namijenjen je računovodstveno-finansijskim djelatnicima i pravnicima - obrađuje problematiku iz računovodstva, revizije, poreza, poslovnih finansija, plaća i naknada, javnih nabavki, vanjskotrgovinskog poslovanja, carina i slično, dok u pravnom dijelu zakonske oblasti građanskog, privrednog, upravnog, porodičnog, radnog i socijalnog prava..

Rubrike stalno obogaćujemo novim sadržajem, nudeći našim korisnicima u vremenima stalnih poslovnih promjena aktuelne teme, teorijske i praktične stručne priloge, izvorne članke, komentare novih propisa, pouzdane odgovore na postavljena pitanja, mišljenja nadležnih organa, aktuelnu praksu sudova svih nivoa, sve u funciji zakonitog, efikasnog i uspješnog postupanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Na kraju poslovne godine pretplatnici ZIPS-a dobijaju specijalno izdanje - ZBIRKU PITANJA I ODGOVORA, obogaćenu najnovijom sudskom praksom i bibliografijom tekstova objavljenih tokom godine. Kao i svake godine, za pretplatnike ZIPS-a organizujemo BESPLATAN seminar na temu usklađenu sa njihovim potrebama i zahtjevima.

Pretplatite se!

Ovaj sadržaj je dostupan samo preplatnicima!

 

u broju 1367 od 15. IX  do 30. IX 2017. godine, donosi:

 

POREZI – Različiti aspekti oporezivanja nepokretne i pokretne imovine

Kada je riječ o prometu, otuđenju, nasljeđivanju, iznajmljivanju i korištenju nepokretne i pokretne imovine, plaćaju se razne vrste poreza – od poreza na dodatu/dodanu vrijednost, poreza na promet nepokretnosti, porezana dohodak, te poreza na imovinu. Oporezivanje i/ili oslobađanje od plaćanja različitih poreza u vezi s nepokretnostima i drugom imovinom, propisano je zakonima BiH, Federacije BiH ili, pak, kantonalnim zakonima, zavisno o kojoj vrsti poreza se radi. Prema odredbama Zakona o porezu na dobit, propisano je da porez na dobit plaćaju i nerezidentna pravna lica po osnovu ostvarenog prihoda od prodaje nekretnina. U tom smislu, oporezivim prihodom nerezidenta podrazumijeva se i prihod koji na teritoriji Federacije ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica ili drugog nerezidentnog lica po osnovu prodaje ili prijenosa uz naknadu nepokretne imovine. U svrhu utvrđivanja visine prihoda iz prethodne odredbe, pod prodajnom naknadom podrazumijevat će se ugovorena naknada, osim u slučaju prodaje povezanim licima kada je ugovorena naknada manja od tržišne,

tada će se prodajnom naknadom smatrati tržišna vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost.

Shodno Zakonu o porezu na dobit, nerezident – primalac prihoda dužan je da nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave u općini na čijoj se teritoriji nalazi nepokretna imovina, samostalno ili putem punomoćnika određenog u skladu s posebnim propisima, podnese poreznu prijavu i izvrši uplatu poreza na dobit u roku od 30 dana od dana ostvarenog prihoda

Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

INDIREKTNI POREZI – Prinudna naplata indirektnih poreza

Svaka država, u cilju naplate poreza koje je nametnula građanima, zakonom je uredila i oblast prinudne naplate poreza za one poreske obveznike koji u dobrovoljnom, tj. u roku koji je propisan ne izvrše svoju obavezu plaćanja određene vrste indirektnog poreza. Tako je i Bosna i Hercegovina Zakonom o postupku prinudne naplate indirektnih poreza uredila prinudnu naplatu indirektnih poreza za one poreske obveznike koji u dobrovoljnom, tj. u roku koji je propisan Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja ne izvrše svoju obavezu plaćanja određene vrste indirektnog poreza

Piše: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

RAČUNOVODSTVO – Računovodstveno praćenje ulaganja u obveznice

Privredni subjekti svoja slobodna novčana sredstva ulažu u različite vidove imovine, što uključuje i vrijednosne papire. Ulaganjem u obveznice privredni subjekti, između ostalog, ujednačavaju i stabiliziraju prihode što im osigurava da obavljaju svoje redovne poslove. Također, ulaganja u obveznice, zbog velikog iznosa imovine vezane u obveznicama te njihove tržišnosti, omogućavaju vlasniku njihovo korištenje za razne garancije, kaucije, kod osiguranja plaćanja, za sama plaćanja i sl. Mnogi institucionalni investitori ulažu u obveznice s ciljem osiguranja stabilnih prihoda uz manji rizik od dionica. Dakle, sa aspekta finansija obveznice predstavljaju vrlo pogodan oblik investiranja

Piše: dr. sc. Amir KARALIĆ

RAČUNOVODSTVO – Procjena vrijednosti poduzeća metodom diskontiranog novčanog toka

Modele procjene vrijednosti poduzeća možemo podijeliti u dvije osnovne skupine – modele procjene vrijednostikoji uzimaju u obzir vrijednost drugih društava i imovine, te one koji u obzir ne uzimaju vrijednost drugih poduzeća. Kod modela procjene vrijednosti koji u obzir ne uzimaju vrijednost drugih poduzeća, intrinzična vrijednost utvrđuje se promatranjem fundamentalnih karakteristika samog poduzeća (novčanih tokova, imovine, obveza, uvjeta financiranja i sl.), bez korištenja usporedivih podataka o drugim društvima. Osnovni su modeli u ovoj kategoriji procjene vrijednosti na temelju diskontiranih dividendi ili novčanog toka, rezidualne vrijednosti, vrijednosti imovine i dr.

Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

REVIZIJA – Ekonomičnost kao princip revizije učinkovitosti, s posebnim osvrtom na upravne aktivnosti javnih poduzeća

Najvažniji principi poslovanja svakog poslovnog subjekta su principi ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, čija je suština ostvarenje željenih ciljeva, sa što manje uloženih resursa. Revizija učinkovitosti doprinosi procjeni ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti u javnom sektoru. U tu svrhu ova vrsta revizije ispituje i procjenjuje ova tri temeljna kriterija i na taj način doprinosi boljoj potrošnji javnih sredstava, boljim javnim uslugama i boljoj odgovornosti menadžmenta. U današnje vrijeme sve češće se naglaska stavlja na ekonomičnost i učinkovitost javnih poduzeća. Javnost očekuje da se poveća odgovornost i transparentnost u radu i pružanju usluga od općeg gospodarskog interesa, te da se iskoriste svi mogući potencijali kako bi se smanjili troškovi, uz istovremeno poboljšanje kvalitete pruženih usluga

Piše: doc. dr. sc. Dijana VUKOVIĆ

PARNIČNI POSTUPAK – Propuštanje podnošenja odgovora na tužbu od strane zakonskog zastupnika

Piše: dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija kantonalnog suda u Bihaću

RADNI ODNOSI – Izbor i prestanak mandata članova vijeća zaposlenika

Piše: Džana KADRIBEGOVIĆ, dipl. pravnik

PRIVREDNA DRUŠTVA – Značaj podzakonskog akta federalnog ministra pravde o registraciji podružnica stranih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine

Mr. Đemaludin MUTAPČIĆ, notar

PRIMJENA MATERIJALNIH PROPISA – Vremensko važenje zakona

Važenje prava znači da su pravne norme obavezujuće. Važenje zakona znači da norma postoji, da ima obaveznu snagu za one čije ponašanje reguliše. Norma ima vremensko i teritorijalno važenje. U ovom radu poseban osvrt se daje na vremensko važenje pravne norme i pravnu sigurnost subjekata, na koje se ta pravna norma odnosi

Piše: mr. Nefisa DOBRAČA – MAHMUTAGIĆ

 

PRIRUČNIK 15 

ADVOKATSKE TARIFE U BIH – Primjena entitetskih advokatskih tarifa u Bosni i Hercegovini u slučajevima s međuentitetskim elementom

U Federaciji Bosne i Hercegovine i Repubici Srpskoj u slučaju kada je advokat iz drugog entiteta u odnosuna entitet suda postoji međuentitetski element. Zbog postojanja međuentitetskog elementa potrebno je primarno riješiti pitanje koje je pravo mjerodavno. Postojeća sudska praksa razlikuje koje pravo treba primijeniti. Naime, postoje mišljenja da treba primijeniti pravo entiteta u kojem se nalazi sud, dok druga mišljenja ukazuju da je potrebno primijeniti pravo entiteta prema sjedištu advokata. Zajedničko je da sudska praksa svoje mišljenje ne temelji na

postojanju međuentitetskog elementa, već rješenje zasniva na propisima entiteta u kojem se nalazi. Zakonita primjena prava mora se prvo temeljiti na rješavanju međuentitetskog sukoba zakona, a nakon toga na primjeni mjerodavnog prava

Piše: mr. iur. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

PITANJA I ODGOVORI

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Finansije –

 1. Oporezivanje naknade za studijska putovanja licima koja nemaju status zaposlenika

(Broj: 04-14-2-3325/17 od 10. 5. 2017. godine)

Pripremila: E. J.

– Porez na dohodak –

 1. Porezni tretman isplate sredstava po osnovu otkupa građe (ratni zapisi, video materijal i sl.) (Broj: 05-14-2-2633/16 , od 13. 5. 2016. godine)

Pripremio: Omer SOKOLOVIĆ, dipl. pravnik

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Sektor za rad i zapošljavanje –

 1. Prava radnika sa nepunim radnim vremenom (Broj: 03-34/11-936/17, od 14. 4. 2017. godine)
 2. Rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva (Broj: 03-34/11-3208/16, od 18. 1. 2017. godine)
 3. Pravna snaga ugovora o radu s radnikom koji nije stupio na rad? (Broj: 03-34/11-2577/16, od 31. 10. 2016. godine)
 4. Izuzimanje od primjene Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu? (Broj: 03-34/11-3150/16, od 22. 12. 2016. godine)

Pripremio: mr. sc. Ernis IMAMOVIĆ

FINANSIJE

 1. Pravdanje sredstava za potrebe blagajne banci od strane pravnog lica

Fuad BALTA, dipl. ecc.

 1. Doprinosi i naknade za radnike u tekstilnoj industriji

Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOBIT

 1. Dokumentacija potrebna banci kod isplate dobiti pravnom licu

Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST 

 1. Odbitak ulaznog poreza za vozilo koje se koristi isključivo za obavljanje vlastite djelatnosti

Jozo PILJIĆ, dr. sc.

 1. Uticaj troškova koji se potražuju nakon izdavanja fakture na poresku osnovicu

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik i Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

 1. Poreski tretman prometa ambalaže kao otpadnog papira
 2. Oporezivanje zakupa poljoprivrednog zemljišta

Dejan RAKIĆ, advokat

 1. Ekskluzivno pravo prodaje i porezne obaveze

Jozo PILJIĆ, dr. sc.

RAČUNOVODSTVO

 1. Načela pri izboru računovodstvenih politika

Jozo PILJIĆ, dr. sc.

 1. Evidentiranje sredstava za obnovu gradskih trgova

Jozo PILJIĆ, dr. sc.

BUDŽETSKO KNJIGOVODSTVO

 1. Evidentiranje stalnih sredstava

Jozo PILJIĆ, dr. sc.

JAVNE NABAVKE

 1. (Ne)postojanje obaveze objave pokretanja postupka javne nabavke na web stranici
 2. Plan javnih nabavki izuzetih od primjene ZJN-a

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

 1. Izmjena Plana nabavki – cijepanje nabavke?
 2. Procijenjena vrijednost nabavke je obavezan podatak u tenderskoj dokumentaciji i obavještenju o nabavci

Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

POREZ NA DOHODAK

 1. Nema smetnji da prodajna vrijednost stalnog sredstva bude ekvivalentna njegovoj neamortiziranoj vrijednosti

Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZI I DOPRINOSI

 1. Porezni tretman koristi radnika po osnovu primanja u stvarima

Fuad BALTA, dipl. ecc.

DRŽAVNA SLUŽBA

 1. Potvrda o radnom stažu izdata od poslodavca u Republici Hrvatskoj
 2. Angažovanje namještenika kao ispomoć u drugom organu državne službe

Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

 1. Zahtjev osobe koja nije stranka u sudskom postupku za uvid u predmet – zahtjev za slobodu pristupa informacijama?

Mirsada MUJANOVIĆ, dipl. pravnik

IZVRŠNI POSTUPAK

 1. Sudski izvršitelji – pravo na naknadu prilikom izlasku na teren

Janja JOVANOVIĆ, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

IZVRŠNI POSTUPAK –  Izvršenje na založenoj pokretnoj stvari

Članovi 25. i 26. Okvirnog Zakona o zalozima (Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 20 0 I 019574 17 Gž od 4. 5. 2017. godine

STVARNA PRAVA – Ugovor o prodaji

Član 40. tačka 3. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 Ps 277324 15 Rev od 10. 5. 2016. godine)

OBLIGACIONI ODNOSI – Naknada nematerijalne štete koju prouzrokuje organ pravnog lica

Član 172. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 135735 15 Rev od 31. 1. 2017. godine)

UPRAVNI SPOR – Odbačaj tužbe zbog neurednosti zahtjeva

Član 24. stav 2. ZUS-a (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 01 0 U 006965 12 Uvp od 15. 9. 2016. godine)

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – Porodična penzija – prava lica iz vanbračne zajednice i lica čiji je brak sa osiguranikom razveden

Član 60. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 00595310 U od 13. 3. 2012. godine, potvrđena presudom broj 03 0 U 005953 10 Uvp od 11. 1. 2013. godine, donesene po zahtjevu tužiteljice za vanredno preispitivanje)

ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA O TEMI

Aktuelna pitanja izvršenja na nepokretnim i pokretnim stvarima

Prof. dr. Ranka RAČIĆ

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

REPUBLIKA SRPSKA

SREDNJO BOSANSKI KANTON

ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON

KANTON SARAJEVO

CARINE I CARINSKI PROPISI

VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Bosna i Hercegovina na korak do prijema u Svjetsku trgovinsku organizaciju

Realni su izgledi da će pregovori o pristupanju Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, koji traju skoro 18 godina, biti uspješno završeni u ovoj godini i da će Bosna i Hercegovina, kako se očekuje, biti primljena u ovu značajnu međunarodnu organizaciju u decembru ove godine. Većina zahtjevnog posla i pripremnih radnji, kao uslova za prijem u članstvo ove organizacije, je urađena. Sklopljeno je više bilateralnih sporazuma i doneseno je preko 250 neophodnih zakona i podzakonskih akata. Raspoloženje kod vodećih svjetskih država i asocijacija, kao i kod većine članica u pogledu pristupa BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji je pozitivno. Šta predstavlja Svjetska trgovinska organizacija danas i koje koristi i zahtjeve donosi budućoj članici u njoj govorimo u nastavku

Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec

MEĐUNARODNI PROMET – CMR-konvencija

Piše: Frano DOGAN

PITANJE I ODGOVOR:

IZVOZNE PROCEDURE – Dokazi o pravilnom završetku postupka izvoza

Piše: Frano DOGAN

 

 

Povratak na početak