skip to Main Content

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. organizuje

SEMINAR

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ZA 2017. GODINU
UTVRĐIVANJE I PRIJAVLJIVANJE POREZA NA DOHODAK ZA 2017. GODINU
RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN STALNIH MATERIJALNIH SREDSTAVA
OSTALE AKTUALNOSTI IZ DIREKTNIH I INDIREKTNIH POREZA

7 bodova

 SARAJEVO, 20. 2. 2018., Hotel „HOLIDAY (Inn)“, ul. Zmaja od Bosne 4, Sarajevo
TUZLA, 21. 2. 2018., Hotel „TUZLA“, ul. ZAVNOBiH-a 13, Tuzla
ZENICA, 22. 2. 2018., Hotel „ZENICA“, ul. Kamberovića čikma bb, Zenica
MOSTAR, 23. 2. 2018., Hotel „MOSTAR“, ul. Kneza Domagoja, Mostar
Svi seminari počinju u 10:00 sati

PREDAVAČI I TEME:

Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. ecc.

 1. SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ZA 2017. GODINU

 • Obveznici sastavljanja Poreznog bilansa;
 • Obrasci Poreznog bilansa (PB 800-A i PB 800-B) i porezne prijave (PP 801, PP 802, PP 803 i PP 804);
 • Popunjavanje Poreznog bilansa za 2017. godinu – konkretna pojašnjenja i upute za svaku stavku Poreznog bilansa;
 • Rashodi koji su trajno porezno nepriznati (amortizacija koja je trajno nepriznata, otpis i ispravka vrijednosti potraživanja, nepriznati manjkovi zaliha, nepriznata lična primanja i „koristi“, reprezentacije, donacije, sponzorstva, stipendije, nepriznati rashodi s povezanim licima, rashodi koji nisu u vezi sa ostvarivanjem dobiti, rashodi protivni načelu pažnje dobrog privrednika, nedokumentirani i nepravilno iskazani rashodi, ostali porezno nepriznati rashodi);
 • Rashodi koji su privremeno porezno nepriznati (amortizacija iznad porezno priznatih stopa, umanjenje vrijednosti zaliha, umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine, rezerviranja za buduće rashode i obaveze), te rashodi koji se mogu koristiti unaprijed (jednokratni otpis „sitnih“ stalnih sredstava);
 • Korekcije prihoda po Poreznom bilansu (naplata ranije ne/priznatih otpisanih potraživanja, prihodi od ukidanja ranije ne/priznatih rezerviranja, prihodi iz raspodjele dobiti drugih obveznika);
 • Efekti transfernih cijena (analize oko primjene odgovarajuće metode, identifikacija povezanih fizičkih/pravnih lica, utvrđivanje efekata transakcija s tim licima, obaveza izrade izvještaja o transfernim cijenama, TP dokumentacija i rokovi za dostavljanje, kada se moraju/mogu dostavljati obrasci o transfernim cijenama, njihov uticaj na Porezni bilans);
 • Porezni poticaji i umanjenje porezne osnovice (poticaji za investicije i za novouposlene radnike, popunjavanje obrazaca za dokazivanje poreznih poticaja, korištenje poreznih gubitaka, umanjenje porezne osnovice za plaćeni porez i obustavljeni porez po odbitku, gubitak prava na umanjenje porezne osnovice),
 • Tretman poreza po odbitku u Poreznom bilansu;
 • Porezni bilansi za poslovne jedinice nerezidenata i podružnice pravnih lica iz RS i BD koje posluju u FBiH (vrste prijava, ne/priznavanje općih i administrativnih troškova, raspored direktnih i indirektnih troškova korištenjem alokacijskih ključeva),
 • Izmjene Zakona o porezu na dobit u RS u 2017. godini (uticaj na porezno bilansiranje, umanjenje poticaja);
 • Pregled razlika između Poreznog bilansa za FBiH i za Brčko distrikt;
 • Aktuelni stavovi Federalnog ministarstva finansija (mišljenja bitna za izradu Poreznog bilansa).

Fuad BALTA, dipl. ecc

 1. UTVRĐIVANJE I PRIJAVLJIVANJE POREZA NA DOHODAK ZA 2017. GODINU

 • Dostavljanje Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima, tj. obrasca GIP-1022 radnicima/zaposlenicima;
 • Mogućnosti korištenja ličnih odbitaka za radnike/zaposlenike i vlasnike samostalnih djelatnosti;
 • Pojašnjenja za ostale prijave i izvještaje koje je potrebno pripremiti u vezi s podnošenjem Godišnje prijave poreza na dohodak (GIP-1051);
 • Poseban osvrt na primjere iz obavljanja nesamostalne i svih vrsta samostalne djelatnosti;
 • Podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak o zajedničkom obavljanju djelatnosti (GPZ-1052), te drugih rokova za dostavljanje izvještaja, prijava i obrazaca prema propisima o oporezivanju dohotka.
 1. LIMITI ZA POZAJMLJIVANJE NOVČANIH SREDSTAVA I TRANSFERNE CIJENE

 • Ograničenja za davanje pozajmica;
 • Mogućnosti davanja pozajmica između rezidentnih i nerezidentnih, povezanih i nepovezanih pravnih i fizičkih lica;
 • Procedure za davanje zajmova prema zakonima o: deviznom poslovanju, obligacijama, porezu na dobit i porezu na dohodak;
 • Korelacija u primjeni propisa o oporezivanju dobiti i dohotka kod obračunavanja poreza po odbitku na ostvareni prihod nerezidentnih pravnih i fizičkih lica po osnovu kamata od pozajmica, te izvještavanje Porezne uprave na propisanim obrascima;
 • U kojim državama rezidentnosti nerezidentnih pravnih lica se kamata od pozajmica ne oporezuje;
 • Pozajmice i povezana lica/transferne cijene prema propisima o oporezivanju dobiti;
 • Razlike u poreznom bilansu kod pozajmica između povezanih pravnih i fizičkih lica kao zajmodavaca i zajmoprimaca s praktičnim primjerima;
 • Pozajmice koje pravno lice daje fizičkom licu;
 • Pozajmice koje fizičko lice daje pravnom licu;
 • Pozajmice koje se daju zaposleniku;
 • Pozajmica zaposlenika pravnom licu;
 • Specifičan aspekt kada menadžer/vlasnik pozajmljuje novčana sredstva „sopstvenoj“ firmi;
 • Kada se OBAVEZNO dostavlja dokumentacija o transfernim cijenama (TC) Poreznoj upravi;
 • Dokumentacija koja se MORA osigurati, ali se NE MORA podnositi poreznom organu;
 • Potpuni i skraćeni izvještaji i obrasci o TC u vezi s transakcijama između povezanih lica.
 1. POREZNI „TRETMAN“ MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

 • Porezni odbitak;
 • Porezni kredit;
 • Druge mogućnosti iz prakse.
 1. AKTUELNE POREZNE SITUACIJE U SVAKODNEVNOJ PRIMJENI; PRIMJERI I POJAŠNJENJA

Dr. sc. Jozo PILJIĆ

 1. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN STALNIH MATERIJALNIH SREDSTAVA

 • Nabavka stalnih materijalnih sredstava;
 • Elementi nabavne vrijednosti;
 • Početno vrednovanje stalnih materijalnih sredstava;
 • Pravo odbitka ulaznog poreza za nabavku stalnih materijalnih sredstava;
 • Pribavljanje stalnih materijalnih sredstava kupnjom iz vlastitih sredstava;
 • Izgradnja građevinskih objekata u vlastitoj režiji;
 • Nabavka stalnih sredstava uz uključivanje vlastitih troškova;
 • Priznavanje kamata u nabavnu vrijednost;
 • Nabavka vozila kao stalnog sredstva;
 • Popravka i održavanje vozila;
 • Pribavljanje stalnih materijalnih sredstava putem razmjene;
 • Pribavljanje stalnih materijalnih sredstava putem potpore države;
 • Nabavka stalnih materijalnih sredstava po osnovu financijskog lizinga;
 • Naknadni izdaci;
 • Naknadno vrednovanje stalnih materijalnih sredstava;
 • Vrijednosno usklađivanje stalnih materijalnih sredstava;
 • Ulaganja na tuđim stalnim materijalnim sredstvima;
 • Prodaja stalnih materijalnih sredstava;
 • Iznajmljivanje stalnih materijalnih sredstava;
 • Amortizacija stalnih materijalnih sredstava;
 • Inventurne razlike stalnih materijalnih sredstava;
 • Rashodovanje stalnih materijalnih sredstava;
 • Štete na stalnim materijalnim sredstvima.
 1. IZMJENE I DOPUNE PROPISA O INDIREKTNIM POREZIMA SA PRIMJENOM OD 1. 2. 2018. GODINE

 2. OSTALE AKTUALNOSTI IZ INDIREKTNIH POREZA

 

UČEŠĆE NA SEMINARU (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

Svi pretplatnici na ZIPSpro paket usluga

Ostali učesnici sa materijalom po cijeni od   110,00 KM

Učesnici bez materijala   90,00 KM  

Pretplatnici ZIPS-a, uz popust od 20% na izabranu opciju.

OBEZBIJEĐENI SU:

Učešće na seminaru

Materijal za seminar
PRIRUČNIK
(180 strana)
 
Sastavljanje poreznog bilansa u Federaciji BiH za 2017. godine
Utvrđivanje poreza na dobit za 2017. godinu za poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH koje posluju u RS-u i BDBiH
Utvrđivanje poreza na dohodak u Federaciji BiH za 2017. Godinu     
Računovodstvenii porezni tretman stalnih materijalnih sredstava (nekretnine, postrojenja i oprema)

Pribor za pisanje

Kafa za vrijeme pauze

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, nakon čega Vam dostavljamo fakturu na naznačenu adresu.

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Mogućnost plaćanja na dan održavanja seminara.

Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Prijavu izvršiti na faks: 033/542-700 ili Mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz, Za dodatne informacije i moguća pitanja kontaktirajte nas na mail: seminari@privrednastampa.biz ili na telefon 033 542 700

Back To Top