skip to Main Content

W E B I N A R

NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK”
“POSTUPANJA INSPEKTORA PRILIKOM PDV-E KONTROLE”
“SPECIFIČNOSTI KOD DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA”
“CLOUD TEHNOLOGIJE U RAČUNOVODSTVU”
“ODGOVORNOSTI RAČUNOVOĐA PREMA NOVOM ZAKONU O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI”

DATUM WEBINARA:

08. 07. 2021. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Fuad BALTA, dipl. ecc
1. NOVI PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 • Osnovne razlike dosadašnjeg i novog Pravilnika
 • Nova pravila u vezi sa dostavljanjem obrazaca
 • Prihodi od nesamostalne djelatnosti i obavezno unošenje u Obrazac OLP-1021
 • Posebni tretman koristi (šta se podrazumijevapod koristi, način vrednovanja koristi u stvarima i pravima, koristi po osnovu datih kedita i pozajmica, prihodi koji se ne smatraju koristi)
 • Preračunavanje ugovorene neto naknade isplaćene zaposleniku u bruto iznos
 • Pojašnjenja kod obračunavanja i popunjavanja obrazaca: OLP-1021, GIP-1022, MIP-1023, PMIP-1024
 • Zbirni godišnji pregled sa podacima o bruto i neto iznosima naknada
 • Prihodi koji se ne smatraju dohotkom
 • Prihodi na koje se ne plaća porez na dohodak
 • Akontacija poreza na dohodak
 • Samostalna djelatnost (karakteristike, vrste, prihodi i rashodi, amortizacija i ubrzana amortizacija)
 • Poslovne knjige i evidencije kod nesamostalne djelatnosti
 • Oporezivanje „paušalaca“ i paušalni iznosi poreza na dohodak
 • Akontacija poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
 • Utvrđivanje dohotka od drugih samostalnih djelatnosti
 • Dohodak od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti
 • Dohodak od imovina i imovinskaih
 • Dohodak od ulaganja kapitala
 • Dohodak od nagradnih i igara na sreću
 • Godišnji obračun poreza na dohodak (porezni period i lični odbitak, dokomentacija po osnovu troškova zdravstvenih usluga i plaćenih kamata na stambeni kredit)
 • Porez po odbitku – akontacija i konačna porezna obaveza
 • (Ne)obaveznost podnošenja Godišnje porezne prijave poreza na dohodak (obrasci GPD-1051 i PPD-1052)
 • Porezni kredit (priznavanje poreza na dohodak plaćenog u inostranstvu kod utvrđivanja konačnog poreza na dohodak)
 • Oporezivanje dohotka koji ostvare nerezidenti na teritoriji Federacije BiH
 • Porez na dohodak iz drugih samostalnih djelatnosti nerezidenta

Dejan RAKIĆ, dipl. pravnik
2. NOVI PROPISI I POSTUPANJA INSPEKTORA UINO PRILIKOM PDV-e KONTROLE

 • Registracuja UINO kao ovlaštenog ovjerioca – primjena elektronskog potpisa
 • Uslovi i ograničenja kod prenamjene stambenih prostorija u poslovne i odbitak ulaznog poreza
 • Odbitak ulaznog poreza kod prenamjene putničkih u teretna vozila –postupanje UINO u pravcu sprečavanja zloupotrebe!
 • Obračun/oslobađanje od obračuna izlaznog poreza kod nekretnina
 • Sankcije u slučaju ometanja službenih lica u kontroli indirektnih poreza – primjeri i praksa

mr. sc. Dženan SMAJIĆ
3. OD TRADICIONALNOG DO REAL-TIME RAČUNOVODSTVA

 • Novi način poslovanja
 • Zašto su Cloud tehnologije budućnost računovodstva
 • Kako zaštititi agenciju od gubitka podataka
 • Upravljanje uređajima i opremom
 • Kontinuitet poslovanja i oporavak od neželjenih situacija
 • Sigurna saradnja sa drugima
 • Praktičan primjer modernog IT rješenja za modernog računovođu

Fuad BALTA, dipl. ecc
4. SPECIFICNOSTI KOD IZBJEGAVANJA DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

 • Istovremeno oporezivanje PDV-om i direktnim porezima
 • Višestruko oporezivanje po federanim i kantonalnim porezima
 • Pravno i ekonomsko dvostruko oporezivanje
 • Rezidenstvo prema domaćim propisima
 • Rezidentnost shodno međunarodnim propisima
 • Sprječavanje dvostrukog oporezivanja među državama
 • Smjernice OCDE o propisivanju pravila koja se primjenjuju kod sklapanja međunarodnih ugovora/sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Bilateralni i multilateralni sporazumi
 • Notifikacija/ratifikacija tih sporazuma BiH sa određenim državama
 • Države rezidentnosti i države izvora
 • Načelo reciprociteta u odnosu na predmet oporezivanja
 • Specifičnost primjene međunarodnih ugovora kod oporezivanja dobiti/dohotka ostvarenog od kamata, autorskih prava, dividende i nepokretne imovine nerezidenata u FBiH
 • Proritet kod oporezivanja tzv. ostalog dohotka ostvarenog u FBiH
 • Oporezivanje na svoj, umjesto na teret nerezidenta
 • Porezne posljedice
 • Propisane prijave/obrasci i druga dokumentacija koja se predaje u PU FBiH

Mensur Hadžimusić, dipl. pravnik
5. ODGOVORNOST LICA OVLAŠTENIH ZA RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE POSLOVE ZA UREDNO VOĐENJE POSLOVA

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf formatu
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja neograničenog broja pitanja

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga/korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz 

Pristupne podatke za praćenje webinara ćemo vam poslati  nakon zaprimanja Vaše prijave! 

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte. 

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700
web: www.privrednastampa.biz 

 

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top