skip to Main Content

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA 

W E B I N A R

PRINUDNA NAPLATA DIREKTNIH I INDIREKTNIH POREZA,
ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-A I KUF-A,
SPECIFIČNE SITUACIJE OBRAČUNA PDV-A ,
INTERNA REVIZIJA U FUNKCIJI EFIKASNOSTI SISTEMA INTERNIH KONTROLA

DATUM WEBINARA:
26
. 10. 2020.

Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Webinar  počinje u 10:00 sati

WEBINAR SE PRIZNAJE KAO KONTINUIRANA EDUKACIJA U RAČUNOVODSTVENOJ
PROFESIJI I UPISUJE U EVIDENCIJSKE KNJIŽICE SE SA 6 BODOVA/SATI

PREDAVAČI I TEME:

1. AKTUELNOSTI NOVOUSVOJENIH PROPISA
Predavač: Fuad BALTA dipl. ecc.

 • Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji, usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH 14. 10. 2020. godine
 • Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima Federacije BiH u okolnostina pandemije COVID-19 od 16. 10. 2020. godine

2. PROLONGIRANJE PLAĆANJA POREZNIH OBAVEZA U POSTUPKU PRISILNE NAPLATE U FEDERACIJI BIH
Predavač: Fuad BALTA dipl. ecc.

 • Mogućnosti odgađanja za plaćanje porezne obaveze prema: Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH, Pravilnika o procedurama prinudne naplate, Zakona o ublažavanju negativnih ekonoksih posljedica i Uredbi o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH;
 • Pojašnjenje pojma porezne obaveza
 • Da li se pod poreznom obavezom podrazumijevaju naknade i članarine prema Zakonu o PU FBiH i mišljenju Federalnog ministarstva finansija?
 • Zakonska ispravnost podvođenja pod procedure prisilne naplate utvrđenih obaveza po osnovu naknada za vode, šume, turističke zajednice?
 • Rokovi za odgodu plaćanja poreznih obaveza
 • Pojašnjenje razlike između odgođenog i plaćanja poreznih obaveza na rate
 • (Ne)mogućnost prolongiranja plaćanje porezne obaveze bez prethodno pokrenutog postupka prisilne naplate; izuzeci u odnosu na porezni zakon
 • Procedure za odgodu plaćanja poreza i/ili plaćanja obaveza u ratama
 • Garancije za plaćanje duga
 • Odobravanje odgođenog i plaćanja poreza u ratama
 • Zatezne kamate u postupku prisilne naplate
 • Mogućnosti otpisivanja kamata u cjelosti
 • Postupanje FMF i PUFBiH u vezi sa moratorijem za vođenje postupka prisilne naplate za vrijeme i nakon „korona“ zakona; negativne posljedice po porezne obveznike
 • Propisani rokovi za odgodu plaćanja ili plaćanja dospjelih obaveza u ratama
 • Zaključivanje sporazuma između Porezne uprave i dužnika
 • Posebna ovlaštenja direktora PU FBiH

3. ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-A I KUF-A
Predavač: Dejan Rakić, dipl. iur.

 • Uputstvo o dostavlјanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem

4. POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE INDIREKTNIH POREZA
Predavač: Dejan Rakić, dipl. iur.

 • Pravni osnov za prinudnu naplatu
 • Primjena (novog) Pravilnika o provođenju postupka prinudne naplate indirektnih poreza
 • Lica obavezna da plaćaju dug (Primjeri iz prakse kada je nad glavnim dužnikom pokrenut stečajni postupak)
 • Mogućnost UIO da poreski dug potražuje od trećih lica, pored glavnog dužnika
 • Odgoda plaćanja i plaćanje u ratama
 • Zahtjev za odgođeno plaćanje i sredstva obezbjeđenja odgođenog plaćanja (Primjer iz prakse kada UIO primjeni diskreciono pravo iz člana 28. stav (1) Pravilnika – utvrđivanje uslova odgođenog plaćanja, koji se mogu razlikovati od onih koje dužnik traži)

5. SPECIFIČNE SITUACIJE U PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
Predavač: Dejan Rakić, dipl. iur.

 • Avansi u sistemu PDV-a (Primjeri iz prakse:  Avans primljen za izvoz, Avans primljen u unutrašnjem prometu
 • Osnovica za obračun PDV-a kod povezanih lica (Primjena člana 22. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u)
 • Popravke i zamjena dobara u garantnom roku (Primjeri iz prakse:
  • Korištenje garancije u slučaju kada između proizvođača koji garantuje funkcionisanje kupljenog dobra i krajnjeg kupca imamo trgovca koji prodaje to dobro
  • Trgovac fakturiše proizvođaču zamjenu dobra u garantnom roku
  • Trgovac od proizvođača traži zamjenu neispravnog dobra)
 • Ostale aktuelne teme i primjeri iz prakse

6. INTERNA REVIZIJA U FUNKCIJI POVEĆANJA EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI SISTEMA INTERNIH KONTROLA
Predavač: Mr. sc. Ranko
Batinić, ovlašteni revizor

 • Ciljevi i značaj sistema internih kontrola
 • Upravljanje rizikom u procesu interne revizije
 • Interna revizija u funkciji nadzora funkcionisanja internih kontrola
 • Interna revizija u funkciji povećanja efikasnosti i efektivnosti sistema internih kontrola
 • Interna revizija u funkciji podrške strategijskom poslovnom odlučivanju

7. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Materijal u pdf formatu
 • Prezentacije u elektronskom formatu
 • Mogućnost pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h
 • Mogućnost postavljanja pisanih pitanja odmah nakon prijave na Webinar, u toku trajanja Webinara i nakon završenog Webinara na e-mail: seminari@privrednastampa.biz

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Prijavu možete popuniti putem online obrazca ili možete preuzeti obrazac
i
isti popuniti te poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

Nakon zaprimanja Vaše prijave, na Vaš e-mail ćemo vam poslati instrukciju za pristup webinaru, te omogućiti neograničen broj pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h.

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate po osnovu učešća na webinaru, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top