skip to Main Content

Preuzmite materijal za seminar

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o organizuje jednodnevni seminar o temama

«RADNI ODNOSI U IMPERATIVNIM NORMAMA ZAKONA O RADU»
«SLUŽBENIČKI ODNOSI U PRAVNOJ REGULATIVI FEDERACIJE BIH»
«OPOREZIVANJE PRIMITAKA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA»
(realni, budžetski i sektor privatnog poduzetništva)

Sarajevo, 14. 06. 2017. godine
(Hotel Hollywood, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža)
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00h

PROGRAM SEMINARA I PREDAVAČI

RADNI ODNOSI U IMPERATIVNIM NORMAMA ZAKONA O RADU S POSEBNIM OSVRTOM NA PLANIRANE IZMJENE I DOPUNE

 • Vrste radnih odnosa,
 • Radno vrijeme,
 • Odmori,
 • Plaće,
 • Prestanak radnog odnosa /otkaz ugovora o radu,
 • Kolektivno ugovoranje.

OPOREZIVANJE PRIMITAKA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA
(realni, budžetski i sektor privatnog poduzetništva)
ISPLATA PLAĆA

 • Elementi za obračun plaće radnicima (zaposlenicima), bruto/neto osnovice za oporezivanje u privredi i vanbudžetskim organizacijama, državnoj službi i samostalnim djelatnostima;
 • Obračun plaće direktorima sa ili bez zasnivanja radnog odnosa;
 • Radnici (zaposlenici) i direktori kao nerezidenti i način oporezivanja njihovih primanja;
 • Slučajevi kada se priznaju ili ne priznaju lični odbici;
 • Prioritetne isplate plaća radnicima prema Zakonu o porezu na dobit i Zakonu o finansijskom poslovanju – obrazlaganje pogodnosti za radnike/zaposlenike u odnosu na dosadašnja rješenja;
 • Najniža plaća sa svakodnevnim primjerima iz prakse;
 • Povećanje plaće po raznim osnovama;
 • Konkretni načini prijavljivanja isplaćenih bruto plaća ili samo doprinosa Poreznoj upravi na odgovarajućim obrascima, uključujući ispravke, te naknadne isplate u skladu sa vansudskim poravnanjima i sudskim presudama;
 • Uporedni prikaz obračuna plaća prema važećim zakonima i propisima koje je Vlada Federacije BiH utvrdila u formi nacrta (Nacrt Zakona o doprinosima, nacrt Zakona o porezu na dohodak);
 • Isplata naknada plaće;
 • Detaljno pojašnjenje korelacije između Zakona o radu i kolektivnih ugovora, te uredbi o: naknadama troškova službenog putovanja, načinu i oblicima plaćanja gotovim novcem, kao i propisa o oporezivanju dohotka;
 • Vrste naknada po osnovu plaće koje ostvaruju pravo radnici (zaposlenici) u radnom odnosu;
 • Poseban osvrt na: regres, troškove liječenja, naknade troškova sahrane i jubilarne nagrade;
 • Kako se obračunavaju i iskazuju isplaćene naknade od više isplatilaca (primjer: trudničko bolovanje) i na koji način se prikazuju eventualne ispravke u predatim i obrađenim obrascima za korisnike Jedinstvenog sistema;
 • Mogućnost isplate nižeg iznosa ino dnevnica od propisanih?;
 • Društvo u stečaju i mogućnost određenih plaćanja (otpremnine i sl.)
 • Vrste naknada u smislu davanja pomoći radnicima (zaposlenicima) i članovima njihovih porodica;
 • Isplate iznad propisanih limita – priznanje u poreznom bilansu;
 • Puno i nepuno radno vrijeme i pravo na isplatu toplog obroka – praktična prezentacija primjera iz prakse, uključujući prekovremeni i noćni rad, rad za vrijeme nerednih i dana praznika;
 • Dnevnice za vrijeme neradnih dana i način njihovog obračuna kada se službeni put obavlja u zemlji i inostranstvu;
 • (Ne)oporezive isplate naknada pripravnicima i volonterima.

SLUŽBENIČKI ODNOSI U PRAVNOJ REGULATIVI FEDERACIJE BIH

 • Radnopravna obilježja službeničkog odnosa;
 • Elementi službeničkih odnosa;
 • Posebnosti radnih odnosa državnih službenika;
 • Supsidijarna primjena općih propisa radnog zakonodavstva.

ODGOVORI NA PITANJA

 

Prof. dr. Jasminka Gradaščević – Sijerčić i Fuad Balta, dipl. ecc.

KOTIZACIJA
(sa uključenim PDV-om):
Za pretplatnike časopisa “ZIPS”
80,00 KM po učesniku,

 

 

 

KOTIZACIJA
(sa uključenim PDV-om):
 100,00 KM po učesniku,

POSEBNA PONUDA (I)
Učešće na seminaru + knjiga „KOMENTAR ZAKONA O RADU“

200,00 KM po učesniku

 

 

POSEBNA PONUDA ( II )
Učešće na seminaru + knjiga „PRIRUČNIK O PLATNIM
TRANSAKCIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI (Unutrašnji platni
promet – finansijsko poslovanje – mjenično poslovanje)“
149,00 KM po učesniku

OBEZBIJEĐENI SU:
– Pribor za pisanje,
– Kafa i osvježenje za vrijeme pauze
– Besplatan parking.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog
prijavnog obrasca,nakon čega Vam dostavljamo fakturu
na naznačenu adresu.


Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz
odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Mogućnost plaćanja na dan održavanja seminara.
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Prijavu izvršiti na faks: 033/542-700 ili Mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz,
 
Za dodatne informacije i moguća pitanja kontaktirajte nas na mail: seminari@privrednastampa.biz ili na telefon 033 542 700

 
Back To Top