skip to Main Content

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA 

 

W E B I N A R

AKTUELNA PITANJA POSLOVANJA ZA VRIJEME PANDEMIJE:
POREZI, OBRAČUN PLAĆA I NAKNADA, RADNO-PRAVNI ODNOSI, KREDITNI POSLOVI I NOVI PROPISI (U PRIPREMI)

DATUM WEBINARA:
28
. 04. 2020.

Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Seminar počinje u 10:00 sati

Bodovi-za-seminare-plava-podloga

PREDAVAČI I TEME:

Fuad BALTA, dipl. ecc

1. PROLONGIRANJE ROKOVA ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA ZA 2019. GODINU (POREZNI BILANS, POREZ PO ODBITKU, SPECIFIKACIJE, MIP)

 • Promjene u načinu podnošenja prijava
 • Poseban osvrt na: umanjenje ili ukidanje akontacija poreza na dobit i dohodak , te doplatu poreza na dobit i poreza na dohodak u sklopu novodonesenih mjera
 • Simbolične pomoći paušalcima

2. OBRAČUN PLAĆA I NAKNADA IZ RADNOG ODNOSA

 • Mogućnost isplate neto plaća bez uplate doprinosa
 • Bolovanja do i preko 42 dana
 • Isplata toplog obroka i prevoza za rad od kuće (da i pod kojim uslovima ili ne)
 • Naknada za godišnji odmor
 • Plaćeno odsustvo         

3. ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA 

 • Period za koji se donosi Zakon
 • Mjere obuhvaćene Zakonom
 • Subjekti na koje se odnosi Zakon
 • Ko i pod kojim uslovima ima pravo na subvencioniranje plaćanja doprinosa
 • Mogućnost subvencije za neto plaće
 • Poseban tretman niskoakumulativnih djelatnosti
 • Paušalci i primjena Zakona
 • Obavezno podnošenje zahtjeva prema uputstvima Porezne uprave FBiH
 • Obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode 
 • Prekid obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima
 • Ukidanje obaveze plaćanja akontacija: poreza na dobit i poreza na dohodak
 • Prekid upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka – implikacije 
 • Zaustavljanje svih postupaka prinudne naplate
 • Uspostavljanje Garancijskog fonda

4. MORATORIJ ZA PLAĆANJE KREDITA

 • Osnovni elementi odluka Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH
 • Mogućnosti odgode plaćanja za pravna lica, samostalne privrednike i fizička lica
 • Ko nije obuhvaćen za odobravanje moratorija u plaćanju?
 • Vremenska ograničenja i način podnošenja zahtjeva bankama
 • Prolongiranje otplate glavnice i kamate
 • Postupanje po postojećim administrativnim zabranama banaka za zaposlenike i za lica koja su dobila otkaze za vrijeme perioda nesreće uzrokonave koronavirusom

5. PRIMJENA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE

Mr. sc. Ernis IMAMOVIĆ
(Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH – Sektor za rad i zapošljavanje)

6. POSTUPANJE POSLODAVACA ZA VRIJEME PROGLAŠENJA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM KORONA VIRUSA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH,

 • Realizacija preporuka Vlade Federacije BiH u vezi sa postupanjem radnika i poslodavaca, u cilju spriječavanja bolesti izazvane koronavirusom
 • Primjena mjera zaštite na radu u skladu sa zakonom o zaštiti na radu i općim pravilnikom o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu.

7. PRAKTIČNA PRIMJENA POJEDINIH ODREDABA ZAKONA O RADU POSLODAVACA ZA VRIJEME PROGLAŠENJA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM KORONA VIRUSA:

 • Primjena povoljnijeg prava,
 • Rad izvan prostorija poslodavca,
 • Skraćeno radno vrijeme,
 • Preraspodijela radnog vremena,
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo,
 • Godišnji odmor,
 • Najniža plaća,
 • Prestanak ugovora o radu i dr.

8. OSTALE AKTUELNOSTI

 • Realizacija Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u vezi člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 89/18)
 • Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu – šta donosi?

9. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Materijal u pdf formatu
 • Prezentacije u elektronskom formatu
 • Mogućnost pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h
 • Mogućnost postavljanja pisanih pitanja odmah nakon prijave na Webinar, u toku trajanja Webinara i nakon završenog Webinara na e-mail: seminari@privrednastampa.biz

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

Nakon zaprimanja Vaše prijave, na Vaš e-mail ćemo vam poslati instrukciju za pristup webinaru, te omogućiti neograničen broj pregleda svih video materijala u dodatnom periodu od 24h.

CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate po osnovu učešća na webinaru, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top