skip to Main Content

 

 WEBINAR

„GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2023. GODINU„
„PRIPREME ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA”
„AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANJA DOHOTKA“
„NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA”
„POGREŠKE I PREVARE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA“

 

DATUM WEBINARA:

15. 02. 2024. sa početkom 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja!

Picture1

PREDAVAČI:
Dr. sc. Mirna Pajević – Rožajac
Dr. sc. Jozo Piljić
Fuad Balta, dipl. ecc.

TEME:

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2023. GODINU

 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje godišnjeg obračuna
 • Primjena MRS/MSFI
 • Zadaci računovođe
 • Značaj interne kontrole
 • Obaveze pravnih lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Odgovornost za financijske izvještaje
 • Primijena pravila korporativnog upravljanja
 • Prezentiranje financijskih izvještaja
 • Godišnji izvještaj o poslovanju 
 • Obveznici i rokovi predaje godišnjeg izvještaja o poslovanju
 • Razvrstavanje na mikro, mala, srednja i velika pravna lica
 • Izmjene Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja
 • Konsolidirani financijski izvještaj
 • Predaja godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih izvještaja o poslovanju
 • Kaznene odredbe

1.1. Sastavljanje i prezentiranje bilance uspjeha (izvještaja o ukupnom rezultatu razdoblja)

 • Obračun i utvrđivanje financijskog rezultata za 2023. godinu
 • Prihodi od prodaje robe, gotovih proizvoda i pruženih usluga
 • Prihodi od dividendi
 • Rezerviranja, potencijalne obveze i potencijalna imovina
 • Financijski prihodi i rashodi
 • Dobit ili gubitak po osnovu prodaje stalnih sredstava
 • Evidentiranje viškova i manjkova
 • Dobit ili gubitak po osnovu usklađivanja vrijednosti
 • Evidentiranje računa koji pristignu poslije 31.12.
 • Prezentiranje bilance uspjeha
 • Sastavljanje bilance uspjeha
 • Ostala sveobuhvatna dobit razdoblja

1.2. Sastavljanje i prezentiranje bilance stanja (izvještaja o financijskom položaju na kraju razdoblja)

 • Stjecanje dugotrajnih materijalnih sredstava
 • Obračun amortizacije i porezni tretman
 • Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine
 • Revalorizacija dugotrajne imovine
 • Porezni aspekt revalorizacije
 • Ulaganja u investicijske nekretnine
 • Računovodstveno evidentiranje državnih donacija
 • Imovina s pravom korištenja
 • Nematerijalna sredstva
 • Vrednovanje zaliha
 • Porezni tretman vrijednosnog usklađenja zaliha
 • Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca i porezni tretman
 • Prezentiranje bilance stanja
 • Sastavljanje bilance stanja
 • Događaji nastali nakon izvještajnog razdoblja

1.3. Izvještaj o novčanim tokovima

 • Specifičnosti klasifikacije novčanih tokova 
 • Operativne, investicijske i finansijske aktivnosti (utjecaj MSFI 15,16 i 9)
 • Izvještaju o tokovima gotovine za privredna društva (direktna metoda i indirektna metoda) 

1.4. Izvještaj o promjenama na kapitalu

 • Kapital, rezerve i revalorizacijske rezerve 
 • Preknjiženje gubitka iznad visine kapitala 
 • Obrazac Izvještaja o promjenama na kapitalu

1.5. Sastavljanje bilješki uz finansijske izvještaje

 • Zahtjevi propisani Zakonom o računovodstvu i reviziji 
 • Prijedlog strukture bilješki 

1.6. Ispravka materijalno značajne greške 

2. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2023. GODINU

 • Računovodstveni izvještaj budžetskih korisnika
 • Sastavnice godišnjeg izvještaja
 • Rokovi dostavljanja godišnjih izvještaja
 • Zatvaranje računa prihoda i rashoda
 • Tekstualni izvještaj – analiza

3. VRSTE, ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA

 • Obveznici podnošenja godišnje prijave poreza na dobit za pravna lica za 2022. godinu
 • Obveznici podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051
 • Obaveze poslodavaca – Obrazac GIP-1022 i izvještaji o isplatama za druga lica
 • Obračun dohotka kod obrtnika – SPR-1053 i GPZ-1052
 • Obračun dohotka od iznajmljivanja imovine – PRIM-1054

4. AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANJA DOHOTKA

 • Najniža neto plaća
 • Različiti pristupi kod obračuna bruto najniže plaće
 • Primjena Zakona o doprinosima i Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa
 • Plaća kod radnika sa i bez porezne kartice
 • Novi porezni trezman bolesti i tjelesne povrede
 • Dodjela pomoći zaposlenicima
 • Razumijevanje Uredbe o isplati pomoći
 • Interni akt o iznosu pomoći, nakasnijem datumu isplate, broju tranši i uslova isplate

5. NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH ZANIMANJA ZA 2024. GODINU

 • Slobodna zanimanja
 • Samostalna djelatnost obrta i srodnih djelatnosti
 • Samostalna djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu
 • Samostalna djelatnost trgovca pojedinca
 • „Paušalne“ djelatnosti po vrstama

6. POGREŠKE, PREVARE, ZAŠTITA OD MANIPULACIJA U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

 • Definicija i primjeri pogreški – MRS 8
 • Tretman pogreški
 • Vrste pogreški
 • Ispravka pogreški
 • Materijalno značajne pogreške
 • Pogreške nasuprot prevarama
 • Razlozi za manipulacije?
 • Preduslovi za finansijske manipulacije
 • Kako se zaštiti od manipulacija, pogrešaka i prevara?
 • Metode otkrivanja pogreški na primjerima

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Priručnik u pdf-u
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Mogućnost postavljanja pitanja u toku i nakon webinara putem online forme

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):

 • BESPLATNO pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
 • Pretplatnici na časopis ZIPS-a (sa materijalom) 80,00 KM
 • Ostali učesnici (sa materijalom) 100,00 KM

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK 3389002208688749
INTESA SANPAOLO 1540011100299682
SPARKASSE BANK 1990490005090704
ZIRAATBANK BH. 1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA! 

Popunjen prijavni obrazac poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz
Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave!
CR, CRT i OR potrebno je da u prijavni obrazac upišu broj evidencijske knjižice kako bi evidentirali priznate bodove/sate, te istima poslali odgovarajuće potvrde putem pošte.

 Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Postani ZIPSpro korisnik.

Za računovođe, revizore i finansijske radnike kreirali smo posebnu uslugu ZIPS –pro, koja podrazumijeva godišnju pretplatu na časopis uz niz pogodnosti vezano za Obaveznu kontinuiranu edukaciju (KPE), po cijeni od 500,00 KM.

Back To Top