skip to Main Content
ZIPS U Broju 1467, Oktobar 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1467, oktobar 2023. godine, donosi

DIREKTNI POREZI Koristi kao oporezivi dohodak zaposlenika Koristi kao dohodak od nesamostalne djelatnosti predstavljaju posebno interesantnu kategoriju ukupnih oporezivih primanja radnika. Naime, osim bruto plaće koje se obavezno ugovora shodno propisima o radu, propisi o porezu na dohodak, određena davanja…

SUDSKA PRAKSA U Broju 97. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 97. donosi

I dio Pregledni naučni rad TEORIJSKI I PRAKTIČNI PROBLEMI ODLUČIVANJA U GRANICAMA TUŽBENOG ZAHTJEVA U VLASNIČKIM I OBLIGACIONIM SPOROVIMA Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Pregledni naučni rad PRAVNI ASPEKT (SUDSKO-MEDICINSKOG) VJEŠTAČENJA U PARNIČNOM…

SUDSKA PRAKSA U Broju 96. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 96. donosi

I dio Izvorni naučni rad ZAŠTITA ŽRTAVA KRIVIČNIH DJELA U BOSNI I HERCEGOVINI – VIKTIMOLOŠKI OSVRT Pišu: Miodrag N. Simović, Azra Adžajlić-dedović, Marina M. Simović Pregledni naučni rad RAZLOZI ZBOG KOJIH SE MOŽE IZJAVITI REVIZIJA Piše: Prof. dr. Senad Mulabdić,…

ZIPS U Broju 1463, Jun 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1463, jun 2023. godine, donosi

POREZI Oporezivanje kripto imovine u sistemu direktnih poreza Praksa razvijenih zemalja pokazuje da virtualne valute podliježu oporezivanju direktnim porezima, a modalitet i pravila oporezivanja su različiti od zemlje do zemlje. Uglavnom, osobe koje su uključene u kreiranje ili razmjenu virtualnih…

ZIPS U Broju 1462, Maj 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1462, maj 2023. godine, donosi

POREZI Porez po odbitku u Federaciji BiH Prema prihvaćenoj međunarodnoj definiciji, porez po odbitku (eng. withholding tax) označava iznos koji isplatilac dobiti/prihoda zadržava prilikom isplate prihoda i uplaćuje ga na račun poreznih vlasti u ime i za račun poreznog obveznika.…

ZIPS U Broju 1461, April 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1461, april 2023. godine, donosi

POREZI Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti u Federaciji BiH Kod oporezivanja obveznika poljoprivredne djelatnosti i poreznog tretmana prihoda od individualnih poljoprivrednika postoje određene dileme još od početka primjene propisa o porezu na dohodak koje, nažalost, nisu konačno riješene. Zakonodavna vlast prioritetno bi…

SUDSKA PRAKSA U Broju 95. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 95. donosi

I dio Izvorni naučni rad OSNIVANJE NUŽNOG PROLAZA ODLUKOM SUDA Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Izvorni naučni rad OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU  OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DJELATNOSTI Piše: dr. sc. Lejla HADŽIMAHMUTOVIĆ, sudija…

Back To Top