skip to Main Content
SUDSKA PRAKSA U Broju 94. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 94. donosi

I dio Izvorni naučni rad PRAVNI STATUS POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRUŠTVENOM/ DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NAKON DONOŠENJA ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOJ  ZABRANI RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM Piše: Prof. dr. Meliha Povlakić, Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet Izvorni naučni…

ZIPS U Broju 1455, Okotobar 2022. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1455, okotobar 2022. godine, donosi

POREZNI/UPRAVNI POSTUPAK Posljedice nakon donošenja i poništenja poreznih rješenja i drugih akata u Federaciji BiH Donošenje odgovarajućih poreznih akata potpada pod tzv. porezni postupak propisan Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH, koji je gotovo podudaran sa upravnim postupkom u skladu…

SUDSKA PRAKSA U Broju 93. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 93. donosi

I dio Izvorni naučni rad SMANJENA URAČUNLJIVOST, ALI NE BITNO Piše: dr. sc. Ramo LJEVAKOVIĆ, sudija Kantonalnog suda u Zenici Izvorni naučni rad NOVO RJEŠENJE STICANJA PRAVA VLASNIŠTVA  GRAĐENJEM NA TUĐEM ZEMLJIŠTU PREMA  ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA FBIH Piše: Prof.…

Back To Top