skip to Main Content

Zips 1474 3d

AKTUELNO
Načini uplate novčanih kazni za određene namjene
Federalno ministarstvo finansija izradilo je Priručnik o načinu uplate novčanih kazni u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija/Propisi/Zakoni/Zakon o pripadnosti javnih prihoda. Priručnik je namijenjen svim osobama koje imaju obavezu plaćanja novčanih kazni u Federaciji Bosne i Hercegovine, svim organima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji daju upute o načinu plaćanja ovih prihoda, kao i svim službenim i ovlaštenim osobama koji izriču novčane kazne
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

INDIREKTNI POREZI
Žalbeni postupak na zapisnike i rješenja o kontroli indirektnih poreza
Kao poslјedica kontrole kod poreskih obveznika često dolazi do dodatnog razreza poreskih obaveza koji rezultira obavezom plaćanja većih iznosa novčanih sredstava. Na ovom mjestu ukazaćemo na bitne karakteristike žalbenog postupka koji stoji na raspolaganju poreskim obveznicima u slučaju da sa rezultatom kontrole od strane jedne od poreskih administracija – Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ne budu zadovolјni razrezom obaveze
Piše: Dejan RAKIĆ, advokat

Modaliteti registracije za PDV-e
Nakon 19 godina od uvođenja PDV-a Bosna i Hercegovina je povećala prag za registraciju za PDV-e sa 50.000 KM na 100.000 KM. Pred malim firmama koje su do sada bile u sistemu PDV-a sa prometom između 50.000 i 100.000 KM stoji dilema da li se dobrovoljno registrirati ili se deregistrirati i svoje poslovanje nastaviti izvan sistema PDV-a. Registriranje za PDV proizvodi određene ekonomske i fiskalne implikacije po položaj poslovnih subjekata i budžet države. Uvođenje praga za registraciju obveznika za PDV-e proizvodi isti efekat na ekonomski položaj kompanija iznad i ispod praga kao i oslobađanje plaćanja od PDV-a. U praksi postoji nekoliko modaliteta politike registracije za PDV-e, koje propisuju fiskalne vlasti uvažavajući ciljeve ekonomske i fiskalne politike: obavezna, dobrovoljna i zajednička registracija, te više skala pragova za registraciju. Budući da svaka od njih proizvodi implikacije po poslovanje malih kompanija potrebno je sagledati prednosti i nedostatke poslovanja u i izvan sistema PDV-a
Piše: dr.sc. Dinka ANTIĆ

ISKUSTVA DRUGIH
Porezna zastara i porezni nadzor u Republici Hrvatskoj
U članku se obrađuje problematika koja se odnosi na utvrđivanje i rokove porezne zastare, odnosno dopustivosti provedbe poreznog nadzora. Važnost uređivanja instituta porezne zastare sastoji se od pravnog sadržaja vremena i proteka vremena koji obuhvaća nastanak, promjenu i prestanak određenih prava i obveza svake pravne radnje. Naime, porezna zastara odnosi se na pravo i obveze poreznog tijela u dijelu utvrđivanja porezne obveze i kamata te naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe, ali i prava poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe
Piše: Alan VAJDA, mag.iur.

ODRŽIVI RAZVOJ
Primjena ESG standarda poslovanja u BiH
ESG standardi (okolišno, društveno i korporativno poslovanje) ocjenjuju održivost preduzeća i njihov utjecaj na standarda nametnuti su zakonima i propisima zemlje u kojoj preduzeće posluje, a drugi proizlaze iz očekivanja aktera i pritiska investitora zbog sve veće zabrinutosti u pogledu pitanja ljudskih prava i zaštite okoliša. ESG princip održivosti poslovanja od kompanija zahtijeva veću odgovornost i transparentnost poslovanja s ciljem prelaska na zelenu i održivu ekonomiju. Očekivanja za finansijski i realni sektor su velika, ali prednosti zelene tranzicije za privredu te za očuvanje planeta još su veće. Poslovanje unutar ESG normi i okvira može donijeti mnoge koristi za investitore i za kompanije, od privlačenja investitora, konkurentske prednosti, održivog poslovanja, lojalnosti klijenata do poboljšanja finansijskih rezultata. Održivo finansiranje predstavlja proces razmatranja i uzimanja u obzir okolišnih, društvenih i upravljačkih faktora prilikom donošenja odluka o ulaganju ili davanja investicijskog savjeta, a što bi u konačnici trebalo dovesti do dugoročnog povećanja ulaganja u održive ekonomske aktivnosti i projekte. ESG standarde treba integrisati u poslovnu strategiju, a ne tretirati ih kao zasebnu inicijativu. Na taj način je moguće osigurati da je ESG prioritet i integrisan u procese odlučivanja u cijelom preduzeću
Piše: dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

POSLOVNO PONAŠANJE
Upravljanje konfliktima u organizacijama
Konflikti u organizacijama izražavaju stanje u odnosima između članova formalnih i neformalnih grupa u kojima dominiraju pojave različitog gledanja, očekivanja, neslaganja i suprotstavljanja. Posljedica su određenog oblika ponašanja pojedinaca i njihovih interakcija u grupi. Generalno posmatrano, mogu predstavljati prijetnju, ali i izazov i podsticaj za promjene i razvoj. Nisu prijatna pojava, ali nisu ni apsolutno nepoželjni. Oni su, naime, normalna i zakonita pojava koja nastaje kao posljedica organizacionog ponašanja, koje se oblikuje kao funkcija osobina nadređenih, podređenih i radne situacije. Posljedica konflikta među grupama uključuje stvaranje veće grupe kohezije i pojavljivanje jakih vođa unutar određenih grupa. Savremeni menadžer mora preferirati pristup konfliktnom procesu, koji se ne suprotstavlja konfliktima, već naprotiv, smatra da njih treba omogućiti i, putem optimalnog upravljanja iz njih izvlačiti ono što je najkorisnije za organizaciju
Piše: dr.sc. Asja GOJAČIĆ

RADNI ODNOSI
Udaljenje radnika sa rada – suspenzija u radnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine
Udaljenje radnika sa rada (suspenzija) je značajna radnopravna mjera, koja je vezana za disciplinsku i krivičnu odgovornost radnika i državnih službenika. To je akcesorna, preventivna i privremena mjera, koja je na veoma različit način uređena u radnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Iako suspenzija, kao institut, ima obilježja privremene mjere, u pojedinim slučajevima javlja se kao jedna od disciplinskih sankcija koja se izriče za povrede službene dužnosti, kako to propisuje Zakon o radu u institucijama BiH
Piše: prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

OBLIGACIONI ODNOSI
Sredstva obezbjeđenja ugovora
Punovažno zaključeni dvostrano obavezujući teretni ugovor stvara uzajamna prava i obaveze. Ono što su prava za jednog ugovarača, to su obaveze za drugog ugovarača i obrnuto. Ugovarači zaključuju određeni ugovor da bi ga ispunili i na taj način ostvarili njegov cilj. Prilikom zaključenja ugovora povjerilac želi da svoja prava što je moguće lakše ostvari i u tom cilju se ugovaraju i određena sredstva obezbjeđenja ugovora koja će prisiliti dužnika da izvrši svoju obavezu onako kako je ugovoreno i u roku. Sredstva obezbjeđenja ugovora su efikasnija nego ostvarenje prava putem suda koje zahtijeva postojanje pravosnažne presude i prinudno izvršenje dosuđene obaveze. Cilj primjene ovih sredstava od strane ugovarača je da se ugovor učvrsti i da povjerilac ima garanciju da će dužnik izvršiti svoju ugovornu obavezu. Primjenom određenih sredstava obezbjeđenja, ugovarači dobijaju u posjed ili vlasništvo određenu stvar iz koje se mogu namiriti za slučaj da dužnik ne izvrši svoju obavezu. Sredstva obezbjeđenja ugovora vode porijeklo iz rimskog prava i njih su savremena prava recipirala i prilagodila potrebama svog pravnog poretka. Sva sredstva obezbjeđenja imaju jedinstvenu preventivnu funkciju time što jačaju položaj povjerioca u zasnovanom ugovornom odnosu. Ugovarači slobodno odlučuju koja će sredstva obezbjeđenja primijeniti na zaključeni ugovor i koliko će sredstava primijeniti – da li jedno ili više
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

PARNIČNI POSTUPAK
Pravilnost zastupanja osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu i sudska praksa
U radu se obrađuje procesna situacija nastala sukobom interesa između zastupnika i zastupanog lica, u parničnim postupcima, preduzetim po tužbi direktora osnovnih i srednjih škola protiv istih škola. Dilema se javila, u sudskim krugovima, pazeći, po službenoj dužnosti, na pravilnost u stranačkom zastupanju. Zauzet je većinski stav da tužene škole, u parnicama po tužbama direktora, može zastupati predsjednik školskog odbora ili lice po njegovom ovlaštenju. U radu se iznosi istorija slučaja i izlaže kritika zauzetog stanovišta
Piše: dr. Faruk LATIFOVIĆ

PREKRŠAJNO PRAVO
Pokretanje prekršajnog postupka i prekršajne sankcije
Prekršajni postupak se pokreće od strane ovlaštenog organa na osnovu izdavanja prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu, čime je utvrđeno načelo akuzatornosti (optužni princip). Prekršajni nalog je potpuno novi institut u našem prekršajnom pravu sa ciljem ubrzavanja i racionalizacije prekršajnog postupka. Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi se pismeno na standardnom obrascu koji je propisan od strane Federalnog ministarstva pravde. Propisujući sankcije za nedozvoljene povrede prekršajni propisi sadrže istovremeno i zabrane za određena ponašanja, čineći prekršajno pravo specifičnim po tome što ono ne reguliše društvene odnose neposredno određivanjem prava, dužnosti i obaveza pojedinaca, već što to čini posredno putem propisivanja i izricanja prekršajnih sankcija za te povrede
Pišu: Inela BEČIĆ, dipl.iur. & Fatima BUDIĆ, dipl.iur.

PITANJA I ODGOVORI:
POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– Ispravka pogrešno obračunatog i iskazanog PDV-a prilikom izvoza
– Fakturisanje usluga koje nosilac konzorcijuma izvrši za naručioca
– Ispravka PDV-a iskazanog u neispravnoj (i storniranoj) fakturi
– Povrat PDV-a stranim fizičkim licima
– Prestanak registracije za PDV-e u slučaju statusne promjene društva
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik & Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Period za odbitak ulaznog PDV-a po osnovu ugovora o operativnom lizingu
– Nadoknada troškova za usluge reklamiranja
– Promet nepokretnosti stečenih unosom novog uloga (u stvarima)
– Promet korištene robe
– Popunјavanјe obrasca D PDV-e
Dejan RAKIĆ, advokat

– Nabavka repromaterijala od fizičkih lica
– PDV-e tretman izdataka za poslovne zabave i smještaj
– Ispravka PDV-a u slučaju naknadnog popusta
– Dostavljanje izmijenjenje PDV prijave UIO
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

DOPRINOSI
– Izuzeci od obaveze uplate doprinosa na plaću

FINANSIJE
– Obračun zatezne kamate po osnovu dužničko-povjerilačkih odnosa

NAKNADE
– Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja)
– Novčana naknada u slučaju smrti člana uže porodice radnika
– Limitirani neoporezivi iznosi naknade u slučaju smrti zaposlenika ili člana uže porodice
– Korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe (prevoz na posao i sa posla)

POREZ NA DOBIT
– Otpis i/ili ispravka vrijednosti potraživanja
– Iskazivanje preplate poreza na dobit u Poreznom bilansu
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOHODAK BRČKO DISTRIKTA BiH
– (Ne)oporezivanje dohotka ostvarenog izvan Distrikta
– Uslovi za konsolidaciju poreskih osnovica privrednih društava
Pripremio: mr. Akif PEZEROVIĆ

RAČUNOVODSTVO
– Smanjenje osnovnog kapitala i pokriće gubitka
– Razmatranje (vanrednih) rezultata popisa
– Obrt u dodatnom zanimanju i kvalificiranost za sačinjavanje i potpisivanje financijskih izvještaja
– Računovodstveno obuhvatanje državnih donacija i objavljivanje državne pomoći
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

OBRT I SRODNE DJELATNOSTI
– Način(i) obavljanja obrta nakon ostvarivanja prava na penziju
– Uvjeti za trajni prestanak obavljanja obrta
Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

JAVNE NABAVKE
– Nepromjenjivost uslova nabavke iz tenderske dokumentacije
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

RADNI ODNOSI
– Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa
– Odsustvo sa rada usljed obaveze pristupa sudu
– Obavljanje poslova van prostorija poslodavca
– Povećanje plate za rad u dane praznika

ZAŠTITA NA RADU
– Kolektivno osiguranje radnika u slučaju povrede na radu i u vezi sa radom
Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

OBLIGACIONI ODNOSI
– Tumačenje ugovora – neusklađenost ugovornih odredbi sa propisom
Doc. dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

GRAĐEVINSKO ZEMJIŠTE
– Status poljoprivrednog i građevinskog zemljišta

STVARNO PRAVO
– Eksproprijacija i postupak za utvrđenje prava vlasništva dosjelošću
Mr. sc. Adnan BARUČIJA

– Prenos prava vlasništva na nekretnini koja nije upisana u javni registar nekretnina

DRŽAVNA IMOVINA
– Status i upravljanje „opštenarodnom imovinom“

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
– Utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade
Doc. dr. sc. Ismet VELIĆ, advokat

GRAĐENJE
– Geodetski snimak izvedenog stanja i geodetski elaborat

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Dionice kao ostavinska imovina

UPRAVNI POSTUPAK
– Uvjeti za donošenje rješenja u obliku službene zabilješke
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZVRŠNI POSTUPAK
– Prenos potraživanja i izvršni postupak
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
STVARNO PRAVO
– Poljoprivredno zemljište upisano kao opštenarodna imovina – status i pitanje stvarne legitimacije
Član 4. st. 2. Zakona o uknjiženju nekretnina u društvenoj svojini („Službeni list SRBiH“, br. 28/77 i 13/94)
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 41 0 P 089936 23 Rev od 08.02.2024. godine)
– Sticanje prava vlasništva na osnovu pravnog posla – zaštita povjerenja u zemljišne knjige
Član 9. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH u vezi sa članovima 55. i 56. Zakona o stvarnim pravima FBiH
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 20 0 P 066566 23 Rev od 31.08.2023. godine)
– Pravni odnos pripadka i glavne stvari
Član 11. i član 126. stav 1. Zakona o stvarnim pravima
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 17 0 P 099783 23 Rev od 19.12.2023. godine)
– Ništav upis hipoteke (nesavjesnost)
Član 53. stav 1. Zakona o poreskom postupku
Član 145. stav 1. i 152. stav 1. Zakona o stvarnim pravima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 80 0 P 123027 22 Rev od 05.10.2023. godine)
EKSPROPRIJACIJA
– Deeksproprijacija i institut neosnovanog obogaćenja
Članak 32. stavak 2. Zakona o eksproprijaciji – raniji („Sl. list SR BiH“, br. 12/87 i 38/89 i
„Sl. list RBiH“, br. 3/93 i 15/94)
Članak 219. stavak 4. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 51 0 P 195627 24 Rev od 01.02.2024. godine)
– Vezanost suda za utvrđenu površinu zemljišta
Član 64. Zakona o eksproprijaciji
(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 85 0 V 067841 23 Rev od 25.07.2023. godine)
OBLIGACIONO PRAVO
– Priznanje duga potpisom izvoda otvorenih stavki
Član 387. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 60 0 Ps 030153 23 Rev od 13.10.2023. godine)
– Prebijanje (kompenzacija) kada između ugovornih strana ima više obaveza
Član 312. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 57 0 Ps 130269 23 Rev od 17.10.2023. godine)
– Naknada totalne štete na vozilu
Član 185. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima
(Odluka Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Mal 352690 21 Gž od 17.10.2023. godine)
– Naknada štete na vozilu inostrane registracije
Član 185. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 22 0 Mal 055718 23 Gž od 07.12.2023. godine)
– Kumulacija naknade nematerijalne štete i osigurane svote
Član 948. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 42 0 Rs 057316 23 Rev od 05.12.2023. godine)
– Ugovor o građenju – predaja izvedenih radova sa utvrđenim nedostacima
Član 630. u vezi sa članom 641. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 25 0 Ps 054473 22 Rev od 07.03.2024. godine)
IZVRŠNI POSTUPAK
– Promjena tražioca izvršenja
Član 30. Zakona o izvršnom postupku
(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 20 0 I 008890 23 Gž 2 od 09.10.2023. godine)
– Preuzimanje izvršnog postupka nakon smrti stranke
Član 34. Zakona o izvršnom postupku
(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 20 0 P 021165 23 Gži 2 od 26.10.2023. godine)
UPRAVNI POSTUPAK
– Troškovi upravnog postupka
Član 112. stav 1. i 3. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22)
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 07 0 U 018704 23 Uvp od 31.08.2023. godine)
– Skraćeni postupak
Član 139. stav 1. tačka 2. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22)
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 01 0 U 014906 19 Uvp od 01.04.2022. godine)
– Dopunsko rješenje
Član 214. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22)
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 09 0 U 034187 23 Uvp od 13.04.2023. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
KANTON SARAJEVO
ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top