skip to Main Content

Zips 1463 3d

POREZI
Oporezivanje kripto imovine u sistemu direktnih poreza
Praksa razvijenih zemalja pokazuje da virtualne valute podliježu oporezivanju direktnim porezima, a modalitet i pravila oporezivanja su različiti od zemlje do zemlje. Uglavnom, osobe koje su uključene u kreiranje ili razmjenu virtualnih valuta oporezuju se u sklopu oporezivanja dohotka, a ako su uključene kompanije u sklopu oporezivanja dobiti. Pored toga, neke jurisdikcije kripto imovinu oporezuju različitim oblicima poreza na imovinu
Piše: dr sci. Dinka ANTIĆ

PDV tretman osnovnih sredstava (nekretnina i opreme), zaliha robe, materijala i sitnog inventara
PDV tretman materijalne imovine pravnog lica, često se nalazi pod znakom pitanja, pogotovo kada neka transakcija s imovinom bude drugačija od uobičajene. PDV tretman kupovine, prodaje ili iznajmljivanja imovine pravnog lica, koja istom služi za obavljanje djelatnosti, uglavnom je poznat poreskim obveznicima. U većini slučajeva, za sve promete obračunava se, prijavljuje i plaća PDV. Ipak, prilikom različitih vrsta transakcija s materijalnom imovinom pravnog lica, u praksi dolazi do nepoznanica.
Slučajevi uzimanja i davanja materijalne imovine pod jedan od oblika lizinga, opterećenja imovine sredstvima obezbjeđenja, otpisa i umanjenja vrijednosti imovine i sl. izazivaju nedoumice, a nerijetko i značajne obračune dodatnih poreskih obaveza u kontrolama koje provode inspektori Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
S tim u vezi, neophodno je staviti pod lupu poreski tretman prometa dobara i usluga koji se pojavljuju u vezi sa materijalnom imovinom poreskih obveznika, a koji mogu stvoriti poreski rizik obveznicima
Dejan RAKIĆ, advokat

Sankcioniranje poreznih prekršaja zbog povreda zakona o direktnim
porezima u Federaciji Bosne i Hercegovine
Novčane kazne i druge sankcije u slučajevima povreda odredaba poreznih zakona o direktnim porezima u Federaciji BiH, koje imaju karakter prekršaja, te odgovornosti i sankcije za prekršaje propisane su Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakonom o porezu na dobit i Zakonom o doprinosima, dok je Zakonom o porezu na dohodak uređeno da će se u slučaju nepoštivanja njegovih odredaba primjenjivati kazne za prekršaje iz Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH. Porezne prekršaje potrebno je povezivati sa poreznom obavezom koja je, prema Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH, definirana kao obaveza poreznog obveznika da plati porez, doprinose, takse i novčane kazne, uključujući i pripadajuće kamate u skladu sa poreznim zakonima i zakonima kojima se uređuju pitanja doprinosa, odnosnih taksi i novčanih kazni. S tim u vezi, bitno je istaći da je Porezna uprava ovlaštena za sankcioniranje poreznih prekršaja (kao i povreda pojedinih članova Zakona o fiskalnim sistemima, te Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – op.a.), ne isključujući nadležnost odnosnih sudova
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

PROCJENA VRIJEDNOSTI
Pristupi i metode procjene vrijednosti
Procjena vrijednosti je aktivnost ili postupak utvrđivanja mišljenja ili zaključka o vrijednosti nekog sredstva (preduzeća) temeljeno na navedenoj osnovi vrijednosti na određeni datum u skladu s Međunarodnim standardima procjene vrijednosti. Procjena vrijednosti predstavlja temelj u okviru finansijskog i drugih tržišta, bilo da se koristi za potrebe uvrštavanja u finansijske izvještaje, poslovne analize, da bi se udovoljilo pravnim propisima ili u funkciji osiguravanja kredita i transakcija. Praksa procjene vrijednosti razvila je veliki broj pristupa i metoda koje se koriste u praksi. U uslovima efikasnosti tržišta, primjena metoda procjene teorijski bi trebala da rezultuje jednakim vrijednostima. Činjenica je da se primjenom aktuelnih metoda u određenim uslovima vrednovanja, mogu dobiti bitno različiti rezultati, pogotovo kada je riječ o tržištima u razvoju kakvo je bosanskohercegovačko tržište
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

RAČUNOVODSTVO
Značaj i utjecaj računovodstvenih politika amortizacije na financijski rezultat poslovnih subjekata
Osnovni cilj rada je da se ukaže na važnost računovodstvenih politika kao ključnog instrumenta pomoću kojeg rukovodstvo poslovnog subjekta oblikuje računovodstvene informacije koje će biti prezentirane kroz sastavljeni set financijskih izvještaja krajnjim internim odnosno eksternim korisnicma informacija. Računovodstvene politike obuhvaćaju specifična načela, osnove, konvencije, pravila i prakse koje su usvojene od strane rukovodstva poslovnih subjekata, koje ono koristi u sastavljanju i prezentiranju osnovnih financijskih izvještaja. Računovodstvene politike imanentne su svakom poslovnom subjektu, odnosno svaki će subjekt odabrati i primjenjivati one računovodstvene politike koje će se na najbolji način – fer i objektivno prikazat njihov, financijski položaj, uspješnost poslovanja i novčane tokove. Tako sastavljeni financijski izvještaji kvalitetna su podloga za donošenje poslovnih odluka. Računovodstvene politike amortizacije predstavljaju jednu od najznačajnjih računovodstvenih politika u poslovnim subjektima i to posebno kod onih kod kojih dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina čini znatan dio ukupne imovine. Računovodstvene politike amortizacije mogu značajno utjecati na financijski položaj i poslovni rezultat subjekta u pojedinim obračunskim razdobljima, iako kumulativno gledajući, učinci primjene različitih računovodstvenih politika se eliminiraju na kraju vijeka upotrebe pojedine dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
Piše: Mehmed BUDIĆ, bacc. oec.

REVIZIJA
Suradnja interne i eksterne revizije prema revizijskim standardima
Temeljna načela i smjernice u korištenju radom internog revizora u procesu revizije financijskih izvještaja sadržani su u Međunarodnim revizijskim standardima. Međunarodni revizijski standard 610 pruža čitav niz vrlo konkretnih zahtjeva koje eksterni revizor mora uvažiti u situacijama u kojima se koristi radom internog revizora. Primjena tih zahtjeva podrazumijeva da eksterni revizor kontinuirano prati i razumije temeljna načela, postupke i metode rada u internoj reviziji te istražuje mogućnosti angažiranja pojedinaca i organizacija koje su specijalizirane u područjima izvan računovodstva ili revizije kako bi njihove nalaze i zaključke mogao prihvatiti za revizorove svrhe, odnosno kao prikladne revizijske dokaze u procesu revizije financijskih izvještaja
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

USTAVNO SUDSTVO
Djelovanje presuda Ustavnog suda Federacije BiH na tekuće upravne sporove
Ustavni sud Federacije BiH donio je dvije presude kojima je utvrdio da je određenim odredbama federalnih Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakona o građevinskom zemljištu povrijeđeno pravo stranaka na imovinu. Povodom pravnih posljedica i djelovanja tih presuda na ishod tekućih sudskih postupaka u upravnim sporovima, koji su se vodili protiv konačnih upravnih akata, kojima su, primjenom tih neustavnih odredaba, povrijeđena prava stranaka na imovinu, kod Kantonalnog suda u Tuzli i Vrhovnog suda Federacije BiH došlo je do različitih stavova, koji su ujednačeni nakon što je Ustavni sud Federacije, odlučujući o zahtjevu Vrhovnog suda Federacije, predočenom kao “ustavno pitanje“, donio presudu kojom je riješio ovu dilemu. Tim povodom u radu je predstavljena sudska praksa Kantonalnog suda u Tuzli, Vrhovnog suda Federacije i Ustavnog suda Federacije. Dat je normativno-pravni okvir koji se tiče prava na imovinu i djelovanja ustavno-sudskih presuda na tekuće sudske postupke. Sačinjena je i kraća analiza presude Ustavnog suda koja je dovela do usaglašavanja sudske praske, uz posebna autorova zapažanja, komentare i zaključak u pogledu (ne)mogućnosti primjene neustavnih odredaba propisa kojima se povređuje pravo stranaka na imovinu, a obrađena su i neka druga važna pitanja koja su blisko povezana sa ovom temom
Piše: Predrag KRSMANOVIĆ, predsjednik Upravnog odjeljenja Kantonalnog suda u Tuzli

OBLIGACIONI ODNOSI
Konvalidacija ništavih i rušljivih ugovora i konverzija ništavih ugovora o prometu nepokretnosti
Samo punovažan ugovor po važećem materijalnom pravu stvara prava i obaveze za ugovarače. Nevažeći ugovori su oni koji u momentu zaključenja imaju neki nedostatak, bilo da nisu ispunjeni svi opšti uslovi punovažnosti ili poseban uslov punovažnosti. Pravilo je da nevažeći ugovori ne proizvode pravno dejstvo, ali se mogu pod određenim okolnostima konvalidirati i tada postaju punovažni. Kada sud utvrdi da postoji iznijeti zakonski razlog ništavosti, onda će dodatno cijeniti po službenoj dužnosti da li se takav ugovor može konvalidirati. Mogućnost konvalidacije ništavog ugovora je ograničena i moguća je samo onda ako je zabrana bila manjeg značaja i to u pogledu ugovorene cijene i ako je ugovor u cijelosti dobrovoljno obostrano izvršen. Za ništave ugovore je karakteristična mogućnost i konverzije kada ugovarači mogu saglasno svojom voljom odrediti da će među njima važiti drugi ugovor koji ispunjava uslove punovažnosti po važećem materijalnom pravu. Za konverziju ništavog ugovora u drugi ugovor koga ugovarači žele, mora se podnijeti tužba i postaviti odgovarajući tužbeni zahtjev da bi sud mogao utvrditi da li je moguća konverzija
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

SLOBODA INFORMIRANJA
Ostvarivanje prava na pristup informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine

Sloboda informiranja, a time i pravo na dostupnost informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava, koje propisuje Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencija o pristupu informacijama, te međunarodni ugovori. Otvorenost i javnost rada tijela javne vlasti prema društvu u kojem djeluju, jedna je od temeljnih pretpostavki demokratizacije i modernog društva, borbe protiv korupcije, te primjeni osnovnih pravnih, društvenih i ekonomskih postulata. Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, te načelu raspolaganja informacijom, koja moraju poštivati tijela javne vlasti u provedbi Zakona
Piše: Bernard ILJAZOVIĆ, univ.spec.iur.

UPRAVNI POSTUPAK
Žalba u upravnom postupku
Žalba u upravnom postupku je procesno-pravno sredstvo kojim se stranci i drugim osobama daje mogućnost da pred drugostepenim organom pokrenu pitanje zakonitosti i pravilnosti prvostepenog rješenja i time zaštite svoja prava i pravne interese koji takvim rješenjem mogu biti povrijeđeni. Pravo na žalbu je prihvaćeno kao jedno od načela upravnog postupka, a razrađeno je posebnom glavom zakona. U pravilu, žalba se može izjaviti protiv svakog rješenja koje je donijeto u prvom stepenu, dok protiv rješenja donesenih u drugom stepenu žalba nije dopuštena. Rad po žalbi podrazumijeva kako postupanje drugostepenog, tako i prvostepenog organa. Ovlaštenja prvostepenih i drugostepenih organa u postupku po žalbi normirana su zakonima o upravnom postupku. Za efikasno vođenje upravnih postupaka i uspješnu zaštitu prava i pravnih interesa stranaka nužno je da se ovlaštenja prvostepenih i drugostepenih organa u postupku po žalbi koriste na pravilan način, u punom obimu
Pišu: Selma STOJANOVIĆ, dipl. iur. & Emir MEHMEDOVIĆ, dipl. iur.

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– Oporezivanje prometa u svoje ime a za račun drugog lica
– Ispravka greške nastale pri sačinjavanju i evidentiranju
fakture u informacionom sistemu obveznika PDV-a
– (Ne)mogućnost odbitka ulaznog poreza usljed nepotpunog sadržaja na fakturi
– (Ne)oporezivanje naknade za članstvo u udruženju
– Osnovica za obračun PDV-a za usluge po fjučers ugovoru
– Osnovica za obračun PDV-a za promet po franšiznom ugovoru
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Odbitni PDV-e za rušenјe objekta
– Odbitni PDV-e za uređenje pristupnog puta poslovnom objektu
– Izvoz putničkih vozila u toku perioda za ispravku odbitka ulaznog PDV-a
– (Ne)mogućnost odbitka ulaznog PDV-a na isplate zaposlenima u naturi
– Odbitak ulaznog PDV-a za uslugu obezbjeđenјa objekta
– Naknadni otpis potraživanja
Dejan RAKIĆ, advokat

Odbitni PDV po osnovu prometa stanova i poslovnih prostora po roh bau sistemu gradnje
Netačno prikazivanje porezne osnovice PDV prijavi
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

POREZI I DOPRINOSI
– Porezi i pripadajući doprinosi za lica bez zasnivanja radnog odnosa (pripravnici)
– Isplata razlike plaće po osnovu pravosnažne sudske odluke

NAKNADE
– Gotovinske isplate naknade za ishranu u toku rada (topli obrok)

POREZ NA DOHODAK
– Porezni tretman kupovine putničkog vozila na leasing samostalnih poduzetnika

POREZ NA DOBIT
– Porezne olakšice i preneseni porezni gubici iz ranijih godina
– Transakcije između povezanih lica
– Nabavka licenciranog sofvera iz Republike Slovenije (porez po odbitku)

FISKALIZACIJA
– (Ne)obaveznost evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja za djelatnost javnih zdravstvenih ustanova
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOHODAK U BRČKO DISTRIKTU BIH
– (Ne) mogućnost prenosa imovine i obaveza sa fizičkog lica (trgovca)
na novoosnovano privredno društvo zbog nepostojanja „kontinuiteta oporezivanja“
– (Ne)oporezivanje prihoda primljenih po osnovu podsticaja
Pripremio: mr. Akif PEZEROVIĆ

RAČUNOVODSTVO I POREZI
– Knjigovodstveni i porezni aspekt zakupa putničkog vozila od fizičkog lica
Dr. sci. Jozo PILJIĆ
Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO
– Evidentiranje potrošnje u poslovne svrhe
– Uključivanje vlastitih zavisnih troškova u trošak zaliha
– Namirenje povjerilaca iz stečajne mase
– Evidentiranje ulaganja u tuđi građevinski objekt
– Knjigovodstveno evidentiranje primljenih donacija

RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH KORISNIKA
– Knjigovodstveno evidentiranje preuzetog objekta
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
– Izuzeci od primjene Zakona o javnim nabavkama i plan nabavki
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
– Prestanak obavljanja obrta po sili zakona i pribavljanje odobrenja za obavljanje obrta stranog državljanina
Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH
– Razrješenje rukovodećeg državnog službenika radi sticanja uslova za penziju
– Inkopatibilnost preraspodjele radnog vremena i službenog putovanja

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BIH
– Primjena načela normativne hijerarhije u obavljanju poslova u vezi sa javnim nabavkama
– Razrješenje državnog službenika zbog odlaska u penziju
– Probni rad državnog službenika i godišnji odmor
Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI
– Prestanak ugovora o radu nakon utvrđene I (prve) kategorije invalidnosti
– Neopravdan izostanak sa posla kao razlog za otkaz ugovora o radu
– Kolektivni godišnji odmor – prava radnika koji nisu stekli zakonsko pravo na (puni) godišnji odmor
– Pravo na regres
– Uvećanje plate po osnovu minulog rada u organima vlasti Federacije BiH
– (Ne)mogućnosti primjene izuzetka od obaveze javnog oglašavanja u postupku prijema u radni odnos u slučaju zamjene privremeno odsutnog radnika zbog bolovanja
– Plaćeno odsustvo zbog teže bolesti člana uže porodice
Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

ZAŠTITA NA RADU
– Odgovornosti u vezi sa zaštitom na radu kada više poslodavaca obavlja djelatnost na istom mjestu rada i (ili) kod obavljanja poslova sa povećanim rizikom
Mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Valjanost ugovora zaključenog sa licem koje nije upisano u registar društava

JAVNA PREDUZEĆA
– Dostavljanje pismena po osnovu naplate potraživanja komunalnih naknada

OBLIGACIONI ODNOSI
– Izdavanje priznanice o ispunjenju obaveze
– Uticaj ispunjenja rokova na raskid ugovora
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

– Rokovi zastare potraživanja (prekid zastare)
– Zastara potraživanja po osnovu sudske odluke
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

OBLIGACIONO PRAVO
– Zatezna kamata kod isplate osigurane sume za trajni invaliditet
Doc. dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

PORODIČNO PRAVO
– Utvrđivanje očinstva sudskom odlukom
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

DRŽAVNA IMOVINA
– Status imovine upisane u zemljišnoj knjizi kao „opštenarodna imovina“

STVARNA PRAVA
– Zaštita prava na posjed i upis posjeda u katastarskom operatu
– Pravna zaštita stjecatelja nekretnine koji je postupao s povjerenjem u zemljišne knjige
– Status nekretnina društvenog (privatizovanog) preduzeća u slučaju raskida ugovora o kupoprodaji zaključenog u postupku privatizacije
– Šuma i šumsko zemljište – raspolaganja koja nisu upisana u zemljišne knjige
Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

STVARNA PRAVA
– Sticanje prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu po Zakonu o građevinskom zemljištu i Zakonu o stvarnim pravima
Član 39. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 25/03, 16/04 – ispravka, 67/05 i 94/18 – presuda Ustavnog suda Federacije BiH)
Član 346. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 100/13 i 32/19 – Ustavni sud Federacije BiH)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 020949 20 U od 14.09.2021. godine, potvrđene presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 U 020949 21 Uvp od 06.04.2023. godine)
– Uknjižba zakonske hipoteke
Član 151. Zakona o stvarnim pravima, u vezi člana 14. Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza i člana 66. Pravilnika o provedbi Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 13 0 U 006140 21 Uvp od 27.04.2023. godine)

RADNO PRAVO
– Ovlaštenja inspektora rada u vezi pretvaranja rada na određeno u rad na neodređeno vrijeme, te u vezi isplate plata za rad na dane državnih praznika
Član 22., 76. i 159. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 62/15, 89/18, 23/20 – presuda Ustavnog suda Federacije BiH, 49/21 i 44/22)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 020529 20 U od 23.06.2021. godine, potvrđene presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 U 020529 21 Uvp od 04.05.2023. godine)

PRIVREDNO PRAVO
– Članstvo u društvu sa ograničenom odgovornošću
Član 133. Zakona o nasljeđivanju
Čl. 326. i 327. Zakona o privrednim društvima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 P 329284 22 Rev od 05.07.2022. godine)
– Ovlaštenja prokuriste prema trećim licima
Član 26. Zakona o privrednim društvima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 60 0 Ps 030261 21 Rev od 09.02.2023. godine)

POREZI
– Karakter poreza na dohodak ostvarenog od prihoda fizičkog lica od nesamostalne djelatnosti koja se obavlja u inostranstvu
Član 2., 4., 10. i 12. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli broj 03 0 U 023134 22 U od 01.06.2023. godine)
– (Ne)oporezivost prihoda fizičkog lica ostvarenog po osnovu
naknade za pretrpljenu neimovinsku štetu zbog posljedica nesreće na radu, kao i za pretrpljenu materijalnu štetu zbog spriječenosti za rad
Član 6. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 023134 22 U od 01.06.2023. godine)
– Dvostruko oporezivanje prihoda fizičkog lica od samostalne i nesamostalne djelatnosti koja se obavlja u inostranstvu i povreda prava na imovinu
Član 35. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli broj 03 0 U 023134 22 U od 01.06.2023. godine)

DOPRINOSI
– Plaćanje obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti u inostranstvu
Član 4. i 5. Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, i 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18, 99/19, 4/21 i 6/23)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 023134 22 U od 01.06.2023. godine)

UPRAVNI POSTUPAK
– Pitanje ocjene ustavnosti zakona kao razlog za prekid postupka
Član 142. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22)
Član 3. Zakona o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 25/22 i 35/23 – presuda Ustavnog suda Federacije BiH)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 023135 22 U od 02.06.2023. godine)
– Nadležnost upravnih organa za odlučivanje o zahtjevu za utvrđivanje površine zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu zgrade
Član 123. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22)
Član 39. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 25/03, 16/04 – ispravka, 67/05 i 94/18 – presuda Ustavnog suda Federacije BiH)
Član 346. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 100/13 i 32/19 – Ustavni sud Federacije BiH)
(Iz presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 020949 20 U od 14.09.2021. godine potvrđene presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 U 020949 21 Uvp, od 06.04.2023. godine)

UPRAVNI SPOR
– Aktivna legitimacija pravobranilaštva da podnese tužbu za pokretanje upravnog spora
Član 2. stav 3. i član 25. tačka 1. Zakona o upravnim sporovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)
(Iz rješenja Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 023465 23 U od 28.03.2023. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top