skip to Main Content

Sudska Praksa 98 3d

I dio

Pregledni naučni rad
NAKNADNO SUPARNIČARSTVO DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA
Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ,
sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Pregledni naučni rad
DOKAZIVANJE PRAVNO RELEVANTNIH ČINJENICA U PARNIČNOM POSTUPKU SA AKCENTOM NA INDICIJE
Piše: dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama i docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Pregledni naučni rad
POKLON S NALOGOM ILI TERETOM
Piše: Prof. dr Slobodan STANIŠIĆ, advokat

II dio

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Nužna odbrana
Jačina ugrožavanja prouzrokovana gasnim pištoljem
Kajanje kao olakšavajuća okolnost
Postojanje krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja
Blanketna norma kod krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja
KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE
Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom
Oduzimanje protivpravne imovinske koristi
Uticaj (ne)traženja krivičnog gonjenja na odmjeravanje krivične sankcije
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Pravo na pravično suđenje u postupku donošenja privremene mjere osiguranja
Prisustvo branioca prilikom prepoznavanja
Reformatio in peius kod privremenih mjera osiguranja
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
Vrijeme ispitivanja osumnjičenog i saslušanja svjedoka
Vezanost suda za posebne pritvorske razloge
Određivanje odnosno produženje pritvora nakon izricanja presude
Rokovi kod kontrole opravdanosti pritvora

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO
STVARNO PRAVO
Pravo preče kupovine (prodaja suposjedničkog dijela)
Aktivna legitimacija za podnošenje brisovne tužbe
Pasivna legitimacija kada je vlasnik nekretnine „Država“
Nesavjesnost posjeda ako se stranka na nju ne poziva
Sticanje prava vlasništva dosjelošću
Pravo na zaštitu zbog štetnih imisija
Odlučivanje u granicama zahtjeva za predaju u posjed stana
Pretpostavljeno vlasništvo izlučnog povjerioca
Utvrđivanje prava vlasništva i formiranje nove parcele
Nadležnost za cijepanje parcela po izvršnoj ispravi
Adekvatna putna veza
Prostorni kontinuitet nužnog prolaza
Suženje prava služnosti
Uticaj mogućnosti izgradnje puta na ukidanje služnosti
Rok za tužbu radi zaštite od smetanja posjeda
Smetanje posjeda – teret dokazivanja
Svijest kod smetanja posjeda
Karakter privremenog objekta
Izgrađeni građevinski objekat na tuđem zemljištu – (ne)rušenje
Vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem
EKSPROPRIJACIJA
Pojam faktičke eksproprijacije
Naknada za eksproprisane nekretnine u slučaju djelimične isplate ranijim vlasnicima
Pokretanje vanparničnog postupka za utvrđivanje naknade u slučaju
postojanja sporazuma o naknadi za eksproprisane nekretnine
Zatezna kamata na naknadu za eksproprisane nekretnine
Naknada za oduzeti višak zemljišta po propisima FNRJ
OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Ovlašteno lice za zaključenje ugovora
Nemogućnost izvršenja ugovorne obaveze
Raskid ugovora zbog nemogućnosti izvršenja obaveze
Valjanost kupoprodajnog ugovora nekretnine opterećene hipotekom
Visina naknade za deekspropisane nekretnine
Deponovanje sredstava na račun suda
Povrat plaća radnika za rad po sudskoj mjeri osiguranja
Zahtjev za vraćanje stečenog bez osnova
Zatezna kamata na dospjele mjesečne isplate penzije
Zastarjelost advokatskih troškova
Zatezna kamata na iznos neplaćene zakupnine
Dospijeće potraživanja stečajnog dužnika
Zastara potraživanja prema trećem licu koje je pristupilo dugu
Zastarjelost pojedinačnih kreditnih anuiteta i posljedice priznanja duga
(ili odricanja od zastarjelosti) glavnog dužnika na jemca
OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Šteta prouzrokovana rudarskim radovima – djelimično
oslobođenje od odgovornosti nosioca opasne djelatnosti
Odgovornost za štetu nastalu od opasne djelatnosti
Potpuna naknada materijalne štete
Troškovi prevoza auta do ovlaštenog servisa i pribavljanja predračuna
Odgovornost za naknadu štete fudbalskom sudiji
Nezakonit i nepravilan rad u postupku javne nabavke
Šaht kao opasna stvar
Mašina za mljevenje mesa kao opasna stvar
Materijalna šteta zbog prestanka radnog odnosa izazvanog neosnovanim lišenjem slobode
Uslovi za naknadu štete u obliku izmakle koristi
Naknada štete za troškove tuđe njege i pomoći
OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
Ugovor o zajmu
Konsultantski ugovor sa inostranim licem – pravna priroda ugovora i mjerodavno pravo
PRAVO OSIGURANJA
Značaj štetnikove procjene visine štete prije sudskog postupka
ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA
Zakup poslovnih prostorija – predaja nakon prestanka važenja ugovora
Verzijski zahtjev
POTROŠAČKO PRAVO
Isključenje iz sistema vodosnabdijevanja
NASLJEDNO PRAVO
Prekid ostavinskog postupka – rok za pokretanje parnice
Spor o punovažnosti usmenog testamenta – sadržaj tužbenog zahtjeva
PORODIČNO PRAVO
Povjeravanje djeteta roditelju i uloga organa starateljstva
Dio izgrađenosti kuće prije zaključenja braka
Imovinski odnosi koji izlaze izvan okvira bračne stečevine
Raspolaganje suvlasničkim dijelom drugog bračnog druga
Djelimična ništavost ugovora zaključenog bez saglasnosti supružnika
RADNO PRAVO
Jednostrani raskid menadžerskog ugovora
Naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora
Uvećanje plaće po osnovu otežanih uslova rada
Odgovornost radnika za štetu pričinjenu poslodavcu
Odgovornost rukovodioca za utvrđeni manjak novca
Otkaz ugovora o radu iz organizacijskih, ekonomskih ili drugih razloga
Jednostrana izmjena sadržine ugovora o radu
Nezakonitost otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu
Teret dokazivanja nemogućnosti rasporeda na druge poslove ili
prekvalifikacije i dokvalifikacije za rad na drugim poslovima
Povreda prava na iznošenje odbrane
Vraćanje radnika na rad
Razrješenje direktora javne ustanove prije isteka mandata
Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa
Početak zastarnog roka kod potraživanja naknade plaće
Naknada troškova prijevoza – kada poslodavac nije donio pravilnik
o radu niti je u ugovoru o radu utvrđeno pravo na naknadu
Sadržaj rješenja o izricanju disciplinske mjere
SLUŽBENIČKO PRAVO
Blagovremenost dostavljanja žalbe u slučaju pogrešne adrese
Razrješenje rukovodilaca samostalnih uprava i upravnih organizacija prije isteka mandata
Zastarijevanje vođenja disciplinskog postupka
Zakonska zatezna kamata u slučaju neisplate plaće i dodataka na plaću
Plate policijskih službenika
Razlika plate policijskih službenika zbog suspenzije
Pravo sudskih policajaca na beneficirani radni staž
Postupak oduzimanja čina za policijske službenike
Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje pripadnicima rezervnog sastava MUP-A
STAMBENO PRAVO
Pravo na povrat stana – vezanost parničnog suda za pravosnažno rješenje organa uprave
Obveza osiguranja drugog (nadomjesnog) stana u slučaju kada općina ne
odobrava ponovnu izgradnju u ratu srušenog/devastiranog objekta
ZABRANA DISKRIMINACIJE
Zabrana obavljanja nastavničkih poslova
Diskriminacija prema starosnoj dobi i obrazovanju
Postojanje diskriminacije donošenjem novog Pravilnika o radu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK
Predbilježba prava
Zabilježba postojanja spora
Upotreba termina katastarska čestica i katastarska parcela
Zabilježba u zemljišnim knjigama
Žalba protiv rješenja o uspostavljanju novih uložaka
Zatvaranje zemljišnoknjižnih uložaka
Upis titulara kod uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška
Sadržina izreke kod uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška
PARNIČNI POSTUPAK
Utvrđivanje da je tužilac posjednik u parničnom postupku
Pravo na pristup sudu
Prethodno pitanje kod roditeljskog staranja
Izberiva mjesna nadležnost
Tužbeni zahtjev kojim se nalaže prodaja stana
Nepostojanje pravnog interesa za vođenje parničnog postupka
Utvrđivanje svojstva graditelja ili investitora
Pravna kvalifikacija odustanka od tužbenog zahtjeva
Neizjašnjenje o povlačenju tužbe
Odnos parničnog mjeničnog spora i izvršnog postupka za naplatu
istog potraživanja po osnovu drugog sredstva osiguranja duga
Pravni interes za utvrđivanje prava vlasništva
Uticaj nepravilnog označavanja tuženog na prekluziju prava
Identitet tužbenih zahtjeva za presuđenu stvar
Odbrambene procesne radnje tuženog (protivtužba, prigovor
procesnog ili civilnog prebijanja (kompenzacije)
Iznošenje novih činjenica i predlaganje novih dokaza –
nepovoljan nalaz i mišljenje vještaka
Propust suda da otkloni nedostatke vještačenja i ocijeni dokaze
Isprava na stranom jeziku kao dokaz
Nedokazivanje priznatih činjenica
Pribavljanje dokumentacije za vještačenje
Određivanje vještaka koji se ne nalazi na listi imenovanih sudskih vještaka
Izuzeće tumača
Predlaganje dokaza saslušanjem tužilje nakon prethodnog odustanka
Nemogućnost donošenja presuda na osnovu priznanja
Presuda zbog propuštanja za nematerijalnu štetu
Nepravilno definisano sporno pravno pitanje
Pretpostavke za odlučivanje o spornom pravnom pitanju
Dopuštenost redovne revizije
Prekoračenje tužbenog zahtjeva kao revizijski razlog
Dopuštenost revizije – kada više tužitelja u tužbi naznače
jedinstvenu vrijednost predmeta spora
Žalbena nadležnost kantonalnih sudova
Revizija protiv rješenja o ukidanju prvostepene presude
Vjerovatnost potraživanja kod mjere osiguranja
Produženje sudskog roka
Blagovremenost prijedloga za povrat u prijašnje stanje
(tuženi obaviješten o datumu donošenja presude)
Prekid postupka u slučaju suparničarstva
Primjena advokatske tarife kada je sjedište advokatske kancelarije izvan FBiH
Troškovi postupka radi predaje u posjed nekretnine
Troškovi umješača
Vrijednost predmeta spora kod zaštite autorskog prava
Zajednički dolazak sudije i punomoćnika tužilje na uviđaj

VANPARNIČNI POSTUPAK
Troškovi postupka diobe nekretnina u suvlasništvu
Odlučivanje o uređenju međe nakon ukidanja prvostepenog rješenja
Označavanje suvlasnika kod diobe nekretnine
Uređenje međe kada postoji međna granica
IZVRŠNI POSTUPAK
Valjanost prenosa potraživanja kao uvjet za provođenje izvršenja
Izvršna isprava uz prijedlog za izvršenje
Ročište po prigovoru u izvršnom postupku
Zabilježba izvršenja
Dejstvo zabilježbe izvršenja u zemljišnu knjigu
Promjena vlasnika nekretnine u toku izvršnog postupka
Založno pravo i izvršenje

MJENIČNO PRAVO
Zastara mjenično-pravnih zahtjeva protiv trasanta
PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA
Isplata dobiti
Tužba za istupanje člana društva – teret dokazivanja
Vremensko važenje statuta privrednog društva
STEČAJNI POSTUPAK
Izlučno pravo na osnovu ugovora o skladištenju
Predmet izlučnog prava
Ocjena uslova za otvaranje stečajnog postupka

UPRAVNO PRAVO
GRAĐENJE
Izdavanje naknadne građevinske dozvole
KATASTAR NEKRETNINA
Provođenje promjene u katastarskom operatu
EKPROPRIJACIJA
Deeksproprijacija nekretnina
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Sudska nagodba u radnom sporu u vezi uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
Aktivna legitimacija zaposlenika za podnošenje tužbe u parničnom postupku u slučaju kada mu
poslodavac ne uplati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa Zakonom
Zahtjevi o kojima stranke ne mogu slobodno raspolagati u parničnom postupku
Uticaj nedostataka prijave o nesreći na poslu na dokazivanje da je
primijenjena radna sposobnost nastala zbog povrede na radu
Propusti poslodavca u vezi prijave o nesreći na poslu i njihov uticaj na dokazivanje da je
promijenjena radna sposobnost nastala zbog povrede na radu
PRAVA NEZAPOSLENE OSOBE
Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti
UPRAVNI POSTUPAK
Upravni akt
Negativni sukob nadležnosti organa uprave
Blagovremenost zahtjeva za naknadu troškova upravnog postupka
Obnova postupka zbog drugačijeg rješavanja prethodnog pitanja
Nedozvoljeni razlozi za žalbu u postupku administrativnog izvršenja
UPRAVNI SPOR
Dozvoljenost tužbe za pokretanje upravnog spora zbog ćutanja administracije
Nepravilno odbačena tužba

USTAVNO PRAVO
OCJENA USTAVNOSTI ZAKONA
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine
Nadležnost Ustavnog suda u pitanjima koja mu je proslijedio bilo koji sud
u Bosni i Hercegovini u pogledu toga da li je zakon, o čijem važenju njegova
odluka zavisi, kompatibilan sa Ustavom BiH, sa Evropskom konvencijom
za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima ili
sa zakonima Bosne i Hercegovine
ZABRANA PODVRGAVANJA MUČENJU ILI NEČOVJEČNOM
PONIŽAVAJUĆEM POSTUPANJU ILI KAŽNJAVANJU
Sprovođenje istrage
PRAVO NA LIČNU SLOBODU I BEZBJEDNOST
Pritvor
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Obrazloženje presude u krivičnom postupku
Odluka suda u odnosu na kamate i troškove postupka
Isplata mjeničnog duga
Izvršenje namirenjem iz iznosa dobijenog prodajom nepokretnosti
Otklanjanje nedostataka u tužbi
Sticanje prava vlasništva putem dosjelosti
Svojstvo ratnog vojnog invalida i pravo na ličnu invalidninu
Napušteni stanovi
Promet nepokretnosti
Preinačenje tužbe u parničnom postupku
Pravo svojine na zemljištu
Naknada po osnovu neosnovanog obogaćenja i ugovorene kazne
Donošenje presude zbog propuštanja
Bračna stečevina
Stan kao bračna stečevina
Isplata jubilarne nagrade
Sticanje bez osnova
Obrazloženje presude u krivičnom postupku
Uračunavanje izdržane kazne zatvora
Naknada za prekovremeni rad i za noćni rad
Plate i naknade sudija i tužilaca
Donošenje odluke u razumnom roku
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU
PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU
Pravo na ugled i čast
PRAVO NA IMOVINU
Zahtjev za eksproprijaciju nekretnina
PRAVO NA IMOVINU I PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK
Odgovornost za prekršaj
PRAVO NA SLOBODU KRETANJA I PREBIVALIŠTA
Zabrana putovanja van BiH

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA
OBLIGACIONO PRAVO
Dospjelost potraživanja kod ugovora o leasingu
Odgovornost učesnika saobraćajne nezgode kada se ne može utvrditi njihova odgovornost
Uticaj vođenja krivičnog postupka na zastaru naknade štete
STEČAJNI POSTUPAK
Neblagovremena prijava potraživanja

REPUBLIKA SRBIJA
STVARNO PRAVO
Zabrana izmjene prirodnog toka vode
OBLIGACIONO PRAVO
Naknada štete u slučaju vođenja krivičnog postupka
RADNO PRAVO
Pojam zarade

CRNA GORA
OBLIGACIONO PRAVO
Snježna lavina kao viša sila
Prouzrokovanje lišenja slobode nedozvoljenim postupcima
PARNIČNI POSTUPAK
Postupanje suda kada je tuženi umro prije podnošenja tužbe

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Jelčić Stepinac protiv Hrvatske
Durukan i Birol protiv Turske
Ikotity i ostali protiv Mađarske
Ruciński protiv Poljske

Back To Top