skip to Main Content
ZIPS U Broju 1432, Novembar 2020. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1432, novembar 2020. godine, donosi

POREZI (Ne)obračunavanje poreza po odbitku na kamate koje rezidenti FBiH isplaćuju stranim pravnim licima Oporezivanje povremenih prihoda se u međunarodnim okvirima, uobičajeno, vrši porezom po odbitku. Ovaj vid oporezivanja prihoda stranih (nerezidentnih) pravnih lica u BiH je regulisan entitetskim propisima…

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – Službene Novine FBiH Broj 79/20

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – Službene novine FBiH broj 79/20

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU Proglašava se Zakon o zaštiti na radu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 24.09.2019.…

SUDSKA PRAKSA U Broju 85. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 85. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni rad DEJSTVO PREDUGOVORA Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla Izvorni naučni rad ŠTA ČINI PREDMET HIPOTEKE (POVODOM ODLUKE OKRUŽNOG SUDA U BANJOJ LUCI)? Prof.…

Back To Top