skip to Main Content

Sudska Praksa 96 3d

I dio

Izvorni naučni rad
ZAŠTITA ŽRTAVA KRIVIČNIH DJELA U BOSNI I HERCEGOVINI – VIKTIMOLOŠKI OSVRT
Pišu: Miodrag N. Simović, Azra Adžajlić-dedović, Marina M. Simović

Pregledni naučni rad
RAZLOZI ZBOG KOJIH SE MOŽE IZJAVITI REVIZIJA
Piše: Prof. dr. Senad Mulabdić, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Pregledni naučni rad
STATUS POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI
Piše: Dr. sc. Ismet velić, Pravobranilac Bosne i Hercegovine

II dio

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Krivnja kao uvjet za izricanje sigurnosne mjere
Radnje saizvršioca
Uračunljivost optuženog zbog psihopatološkog poremećaja ličnosti
Značaj osude koja je brisana iz kaznene evidencije
Krivično djelo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga – postojanje organizirane grupe ljudi i svojstvo člana organizirane grupe ljudi
Kazneno djelo Zloupotreba položaja – nema razloga o umišljaju

KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE
Vrijeme opoziva uslovne osude
Kvalifikatorna okolnost kod krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga
Načelo povjerenja u saobraćaju

KRIVIČNI ZAKON BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
Subjektivni element krivičnog djela – Prevara u službi

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
Prigovori branitelja osuđenog u pogledu presuđene stvari
Ročište za produženje pritvora bez prisustva osumnjičenog
Vrijeme oslobađanja od troškova postupka

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Povreda presumpcije nevinosti kod produženja pritvora
Označavanje krivičnog djela kod zahtjeva za izdavanje naredbe za pretresanje

Svjedoci pretresanja
Nezakoniti dokazi (potvrda o privremenom oduzimanju predmeta i iskaz svjedoka)
Prisustvo optužene na ročištu za produženje pritvora
Odsustvo stvarne kontrole pritvora
Saslušanje optuženog kod kontrole opravdanosti pritvora
Izreka rješenja kod odlučivanja o ukidanju pritvora

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
Okolnosti koje ukazuju na opasnost bjekstva
Činjenični opis krivičnog djela oblјuba sa djetetom mlađim od petnaest godina

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO
STVARNO PRAVO
Derivativno sticanje prava vlasništva
Predaja nekretnine u suposjed
Fizička ili „civilna“ dioba stambenog objekta (kuće)
Privatizacija i vlasništvo
Poljoprivredno zemljište i stvarna legitimacija
Građenje bez prava korištenja zemljišta radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu
Karakter uznemiravanja kao osnov negatornog zahtjeva
Pravo na zaštitu posjeda
Nedopušteno raspolaganje s poslovnim prostorom
Pravo raspolaganja s poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini
Tužbeni zahtjev kod smetanja posjeda
Korisni troškovi za nadogradnju

EKSPROPRIJACIJA
Imovina za koju se određuje pravična naknada
Pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište
Promjene u kvalitetu i statusu preuzetog zemlјišta
Teret dokazivanja da je isplaćena naknada
Utvrđivanje naknade kada nema prometa nekretnina
Zatezna kamata kod faktičke eksproprijacije

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Postupanje protivno dobrim poslovnim običajima
Predugovor
Punovažnost ugovora o kreditu u odnosu na predmet ugovorne obaveze
Nedopuštena i nemoralna pobuda
Saglasnost za zaključenje ugovora
Prevara od trećeg lica
Vrsta punomoći za ugovor o zajmu
Ništavost ugovora o cesiji
Zelenaški ugovor
Odgovornost radnika za korištenje interneta u privatne svrhe
Odlaganje ispunjenja obaveze
Plaćanje troškova liječenja u inostranstvu
Sticanje bez osnova potraživanja kod smanjenja visine rente
Pobijanje pravnih radnji jemca
Prelazak rizika slučajne propasti ili oštećenja stvari na ostavodavca
Pismeno priznanje i obezbjeđenje zastarjele obaveze
Zastarjelost u slučaju raskida ugovora o kreditu
Početak roka zastarjelosti naknade štete kod raskida ugovora
Zastara zahtjeva za naknadu štete od Federacije BiH
Naknade za advokatske usluge zastupanja
Troškovi postupka zastupanja po advokatu izvan sjedišta suda

PORODIČNO PRAVO
Dokazivanje činjenica za osporavanje očinstva na osnovu vještačenja iz krivičnog predmeta
Izmjena odluke o povjeravanju djeteta
Prava prema posebnoj imovini drugog bračnog partnera
Povećanje ranije dosuđenog izdržavanja
Uticaj vremena uknjižbe na sticanje bračne stečevine
Podjela bračne stečevine
Odlučivanje o tužbenom i protivtužbenom zahtjevu o povjeri djeteta na roditeljsko staranje
Oduzimanje prava roditeljima da žive sa djetetom
Primjena „staroga“ i važećeg Porodičnog zakona FBiH

NASLJEDNO PRAVO
Aktivna legitimacija za izdvajanje imovine iz zaostavštine
Potpis svjedoka na poleđini testamenta
Ugovor nazvan kao „Ugovor o isplati zaostavštine“ po pravnoj prirodi je „Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života“
Teret dokazivanja vrijednosti naslijeđene imovine

RADNO PRAVO
Tužbeni zahtjev za utvrđenje radno-pravnog statusa lica koje je kod poslodavca obavljalo rad „na crno“
Punovažnost zaključenog ugovora o radu
Učinci načela povoljnosti za radnike
Utvrđivanje postojanja prekovremenog rada
Karakter rada predsjednika sindikata
Posljedice pristanka radnika da radi kada nisu osigurani uslovi zaštite na radu
Prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza
Zaštita prava iz radnog odnosa
Vrijeme saznanja o kršenju prava u pogledu isplata plaća
Rok za zaštitu prava radnika
Primjena Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti Komunalne privrede Kantona Sarajevo

SOCIJALNO PRAVO
Karakter prava radnika sa smanjenom radnom sposobnosti

DISKRIMINACIJA
Vjerovatnost mobinga

STAMBENO PRAVO
Sticanje svojstva nosioca stanarskog prava
Pravno obavezujući ugovor o otkupu stana

KLEVETA
Isključene od odgovornosti za klevetu

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
Karakter međunarodnog ugovora o pravnoj pomoći
Uticaj sporazuma stranaka na isključivu nadležnost domaćeg suda
Neobavještavanje stranog suda o svim nasljednicima
Ovlaštenje da se traži priznanje strane sudske odluke
Razlika deliktne od ugovorene odgovornosti i primjena mjerodavnog prava
Karakter izvoda iz inozemnog dekreta o promjeni imena i prezimena

PARNIČNI POSTUPAK
Nadležnost za isplatu koncesione naknade sa porezima i doprinosima
Nadležnost za odlučivanje o poništenju rješenja predsjednika skupštine opštine
Uticaj statusa obveznika PDV-a fizičkog lica na nadležnost
Postupak pokrenut povodom postupka stečaja
Prekoračenje tužbenog zahtjeva
Postupanje suda kod raspolaganja stranaka protivno prinudnim propisima
Teret dokazivanja potpisa na ugovoru
Pravno djelovanje i učinak odluka iz upravnog spora
Povreda odredaba parničnog postupka
Vrijeme oglašavanja suda mjesno nenadležnim
Sumnja u objektivnost sudija
Povlačenje tužbe
Ponovno saslušanje već saslušanih stranaka i svjedoka
Isticanje prigovora zastare u završnom izlaganju
Obrazloženje prihvatanja dokaza vještačenja
Način osporavanja presude zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja
Povreda parničnog postupka – odlučivanje suda o nepobijanom dijelu odluke
Osnovanost revizije zbog povreda postupka
Revizija protiv rješenja kojim se odlučuje o prijedlogu za određivanje mjere osiguranja
Revizija protiv rješenja o ponavljanju postupka
Rješenja drugostepenog suda kojima se pravosnažno završava postupak
Stranačka sposobnost stečajne mase
Postupanje suda kada godine života tužene ukazuju da vjerovatno nije živa
Uslovi za postavljanje privremenog zastupnika
Utvrđivanje uspjeha u parničnom postupku
Troškovi lica prema kojem je odbijen prijedlog za nastavak postupka
Troškovi postupka stranke koju zastupa Pravobranilaštvo
Pobijanje odluke sportske arbitraže
Troškovi sudskih taksi kada iste nisu plaćene

IZVRŠNI POSTUPAK
Stvarna nadležnost za izvršenje na osnovu potvrde o registraciji zaloga
Rješenje o utvrđivanju visine otpremnine državnom službeniku nije izvršna isprava
Izvršnost izvršne isprave
Odbijanje prijedloga tražioca izvršenja za odlaganje izvršenja
Povjera poslova izvršenika drugom licu

VANPARNIČNI POSTUPAK
Troškovi postupka
Troškovi postupka kod uređenja međe

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK
Zabilježba spora
Povjerenje u zemljišnu knjigu
Predmet žalbe u postupku uspostavljanja

PRIVREDNO PRAVO
Ovlaštenja prokuriste prema trećim licima
Stvarna nadležnost za odlučivanje o naknadi za akcije
Ništavost odluke skupštine društva
Istupanje iz društva tužbom i naknada štete
Nedopuštene aktivnosti

STEČAJ
Izvršenje prije otvaranja stečajnog postupka

UPRAVNO PRAVO
STVARNA PRAVA
Sticanje prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu po Zakonu o građevinskom zemljištu i Zakonu o stvarnim pravima o građevinskom zemljištu
Uknjižba zakonske hipoteke
Promjena upisa u katastarskom operatu

INSPEKCIJSKI NADZOR
Ovlaštenja inspektora rada u vezi pretvaranja rada na određeno u rad na neodređeno vrijeme, te u vezi isplate plata za rad na dane državnih praznika

POREZI
Karakter poreza na dohodak ostvarenog od prihoda fizičkog lica od nesamostalne djelatnosti koja se obavlja u inostranstvu
(Ne)oporezivost prihoda fizičkog lica ostvarenog po osnovu naknade za pretrpljenu neimovinsku štetu zbog posljedica nesreće na radu, kao i za pretrpljenu materijalnu štetu zbog spriječenosti za rad
Dvostruko oporezivanje prihoda fizičkog lica od samostalne i nesamostalne djelatnosti koja se obavlja u inostranstvu i povreda prava na imovinu

DOPRINOSI
Plaćanje obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti u inostranstvu

UPRAVNI POSTUPAK

Pitanje ocjene ustavnosti zakona kao razlog za prekid postupka
Nadležnost upravnih organa za odlučivanje o zahtjevu za utvrđivanje površine zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu zgrade
Oglašavanje rješenja ništavim

UPRAVNI SPOR

Aktivna legitimacija pravobranilaštva da podnese tužbu za pokretanje upravnog spora
Odbacivanje tužbe

PRAKSA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

OCJENA USTAVNOSTI ZAKONA
NADLEŽNOST USTAVNOG SUDA U PITANJIMA KOJA MU JE PROSLIJEDIO BILO KOJI SUD U BOSNI I HERCEGOVINI U POGLEDU TOGA DA LI JE ZAKON, O ČIJEM VAŽENJU NJEGOVA ODLUKA ZAVISI, KOMPATIBILAN SA USTAVOM BIH, SA EVROPSKOM KONVENCIJOM ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I NJENIM PROTOKOLIMA ILI SA ZAKONIMA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVO NA LIČNU SLOBODU I BEZBJEDNOST
Nepoštovanje izrečene mjere zabrane
Pritvor

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Dužina trajanja istrage

Krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva
Postojanje elemenata prekršaja
Ugovor o bankarskom depozitu
Naknada sredstava uloženih u obnovu kuće
Izdržavanje maloljetnog zajedničkog djeteta
Emisija dionica
Prigovor kompenzacija potraživanja
Isplata razlike plata i jubilarne nagrade
Predavanje u posjed stana
Pravo na nasljeđe
Poništenje rješenja kojim je apelantu prestao radni odnos zbog ispunjavanja zakonskih uslova za penzionisanje
Utvrđivanje diskriminacije i naknada štete
Donošenje odluke u razumnom roku

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU
Suđenje u razumnom roku i pravo na pristup sudu
Preinačenje tužbe

KAŽNJAVANJE SAMO NA OSNOVU ZAKONA
Primjena blažeg zakona

PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA
Javno objavljivanje komentara na društvenoj mreži

PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK
Pravo na izjavljivanje revizije

PRAVO NA NEDISKRIMINACIJU U VEZI SA PRAVOM NA IMOVINU
Komunalna naknada

III dio

PRAKSA SUDOVA DRŽAVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA
KLEVETA
Odgovornost advokata za poduzete radnje
PARNIČNI POSTUPAK
Vezanost suda za odluku iz upravnog postupka
RADNO PRAVO
Aktivna legitimacija za zateznu kamatu na bruto plaću

REPUBLIKA SRBIJA
STVARNO PRAVO
Višestruka prodaja iste nekretnine
NASLJEDNO PRAVO
Saglasnost organa starateljstva za ugovor o doživotnom izdržavanju

CRNA GORA
EKSPROPRIJACIJA
Pojam faktičke eksproprijacije
OBLIGACIONO PRAVO
Rok zastarjelosti za regresna potraživanja

Back To Top