skip to Main Content

Zips 1475 3d

DIREKTNI POREZI

Porezna mišljenja
Aktuelni Pravilnik o mišljenjima Porezne uprave (Službene novine Federacije BiH”, broj 32/24), na mnogo precizniji način u odnosu na dosadašnju praksu uređuje na koji način će porezni organ i Federalno ministarstvo finansija tumačiti porezne zakone i “prateće” propise da bi se pružila jasnija slika o tome kako će se određena situacija tretirati u poreznom smislu
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

INDIREKTNI POREZI

Izvještavanje provajdera usluga plaćanja u sistemu PDV-a u EU
Evropska unija od 2024. uvodi nova pravila izvještavanja za sve provajdere usluga plaćanja, koja podrazumijevu podnošenje kvartalnih izvještaja sa podacima iz transakcija plaćanja. S obzirom na to da opseg izvještavanja uključuje i dostavu podataka o plaćanjima transakcija između kupaca u EU i prodavaca iz trećih zemalja nova pravila su značajna i za prodavce/dobavljače dobara ili usluga preko e-trgovine iz Bosne i Hercegovine i njihove provajdere usluga plaćanja
Piše: dr.sc. Dinka ANTIĆ

RAČUNOVODSTVO

Digitalizacija poslovanja s osvrtom na računovodstvene procese
Digitalizacija je proces prelaza iz analognog u digitalni oblik rada, drugim riječima nešto “nedigitalno” (papir, slika, fotografija) pretvara se u digitalni format koji kompjuterski sistem može dalje upotrijebiti za razne svrhe i daljnje obrade. Digitalna transformacija se opisuje kao korištenje tehnologija kako bi se unaprijedili poslovni procesi i rezultati preduzeća. Osim klasičnih poslova koji se od računovodstva očekuju, poput predaje finansijskih izvještaja, digitalno računovodstvo korisnicima daje mogućnost praćenja podataka u stvarnom vremenu, od iznosa poreznih obaveza i plaćenih računa, finansijskih projekcija za naredni period pa do traženja dokumenta koji je inače pohranjen „negdje duboko“ u registratoru. Digitalizacija se ne rješava jednokratno, već predstavlja dugotrajan proces u kojem se kompanija priprema za budućnost i izazove koji se stavljaju pred nju. Primjena digitalnog računovodstva će omogućiti unapređenje finansijskog izvještavanja privrednih subjekata na nacionalnom i globalnom nivou. Preduzeća koje se ne prilagode digitalizaciji u konačnici će se boriti s administrativnim i finansijskim poteškoćama. Najčešći izazovi s kojima se preduzeća danas susreću jesu velike količine dokumenata, održavanje velikih količina ispisnih uređaja, planiranje i izvještavanje, kao i drugi kompleksni procesi koji oduzimaju izuzetno puno vremena
Piše: dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

 

CARINE I CARINSKI PROPISI

Zastupanje u carinskom postupku
Neovisno od načina zastupanja, zastupnik koji podnosi carinsku deklaraciju mora se u carinskom postupku izjasniti koju osobu zastupa, kao i je li zastupanje izravno ili neizravno i o tome carinskom tijelu predočiti dokaz (vjerodostojnu ispravu) – ovlašćenje za zastupanje u carinskom postupku koje mu je dato od strane osobe koju zastupa. To ovlašćenje može uključivati obavljanje svih ili samo nekih carinskih formalnosti u tom postupku predviđenih carinskim propisima, te se stoga mora obratiti dužna pozornost glede obujma punomoći. Imenovani zastupnik ne može prenijeti svoja ovlašćenja na drugog, izuzev kada mu je to dopušteno od strane zastupane osobe, što mora biti izričito navedeno u samom ovlašćenju, kao i na koga se može prenijeti
Piše: Frano DOGAN

POSLOVNO ODLUČIVANJE

Inkrementalna analiza – temelj za donošenje menadžerskih odluka
Menadžeri su svakodnevno izloženi donošenju raznih poslovnih odluka. U procesu donošenja poslovnih odluka koriste se različite financijske i nefinancijske informacije. Prema tome, ključna stvar u procesu odlučivanja je identifikacija relevantnih financijskih informacija (prihoda i troškova) za svaku pojedinu alternativu. Proces koji se primjenjuje za identifikaciju financijskih informacija koje se mijenjaju kod svake pojedine alternative naziva se inkrementalnom analizom. Efikasna primjena inkrementalne analize temelji se na pravovremenim i pouzdanim informacijama što ih menadžerima pruža računovodstvena funkcija
Piše: Mehmed BUDIĆ, bacc.oec.

 

OBLIGACIONI ODNOSI

Komision i ugovor o komisionu
Komisionar svojim djelovanjem ostvaruje velike uštede sredstava i vremena komitentima, čime se komitentima omogućuje značajno proširenje poslovnih mogućnosti. Ugovorom o komisionu obavezuje se komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime a za račun komitenta jedan ili više poslova koje mu povjerava komitent. Komisionar ima pravo na naknadu (proviziju, nagradu) i kad ona nije ugovorena. Ako pravilima o komisionu nije što drugo ugovoreno shodno će se primjenjivati pravila ugovora o nalogu. Komisionari su ovlašteni obaviti i niz drugih faktičkih i pravnih radnji, koje su nužne u realizaciji komisionog ugovora, a koje u suštini predstavljaju sporedne radnje komisionara. U takve radnje spadaju čuvanje robe (kod sebe ili u skladištima), kontrola i održavanje radi komision prodaje, potrebne carinske aktivnosti u vezi sa uvozom ili izvozom
Pišu: Inela BEČIĆ, dipl.iur. & Fatima BUDIĆ, dipl.iur.

PARNIČNI POSTUPAK

Nova rješenja Zakona o parničnom postupku o povlačenju tužbe
Novi Zakon o parničnom postupku iz 2015. godine je na bitno drugačiji način i opširnije propisao procesni institut povlačenja tužbe tako da se tužba, uz izričit pristanak tuženog, sada može povući sve do pravosnažnog okončanja postupka. Mogućnost da se tužba povuče i u tako kasnoj fazi postupka, zahtijevala je i odgovarajuća propisana pravila postupka, što je učinjeno novim zakonskim rješenjima. Izvršenim izmjenama procesnog instituta povlačenja tužbe željela se povećati mogućnost sporazumnog vansudskog i sudskog rješenja spora i nakon zaključenja glavne rasprave pred  prvostepenim sudom, zbog čega se ove izmjene trebaju povezati sa izmjenama do kojih je došlo u uređenju sudske nagodbe. Time se prvostepeni sud oslobodio potrebe donošenja presude kad je tužba povučena nakon zaključenja glavne rasprave a prije donošenja presude, dok se drugostepeni sud oslobodio potrebe da odlučuje o žalbi
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

O ispravama u doktrini, propisu i praksi
U upravnim i sudskim postupcima, jedan od nezaobilaznih dokaza jesu i isprave. U radu se daju doktrinarno tumačenje, zakonsko određenje i sudsko tretiranje svih isprava, sa posebnim osvrtom na javne i privatne isprave. Navedeno je više desetina primjera javnih i privatnih isprava. Rad se može koristiti i kao nastavni materijal u obuci kadrova pravne profesije
Piše: dr. Faruk LATIFOVIĆ

IZVRŠNI POSTUPAK

Prethodno pravno pitanje u izvršnom postupku
Tema rada je prethodno pravno pitanje u izvršnom postupku, što ima određene specifičnosti u odnosu na druge postupke u kojima se pojavljuje potreba za njegovim rješavanjem. U radu se analizira općenito pojam prethodnog pitanja i prejudicijelnog pitanja, činjenična i pravna podloga prethodnog pitanja, nemogućnost prekida izvršnog postupka zbog rješavanja ovoga pitanja, pojedini propisani slučajevi kada je nužno riješiti ovo pitanje u izvršnom postupku
Piše: dr.sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

PITANJA I ODGOVORI:

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

Obračun PDV-a kod otpreme robe u inostranstvo kada carinski organ ne potvrdi istup u poreznom periodu koji slijedi tom poreznom periodu

Odbitak ulaznog PDV-a po osnovu nabavke opreme za obavljanje djelatnosti koja nije registrovana kao pretežna

Posebna naknada u vezi sa autorskim i srodnim pravima

Sadržaj porezne (interne) fakture

Izdavanje interne fakture

– Izmijenjena PDV prijava nakon postupka porezne kontrole UINO  

Prevoz sopstvenih dobara koje obveznik vrši za svoje potrebe

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik & Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

 

– Odbitak ulaznog PDV-a za nabavku namještaja prije roka završetka građevinskih radova

– Promet elektroničkog otpada

– Nemogućnost odbitka neosnovano iskazanog PDV-a na primljenoj fakturi

– Ulaganјe u tuđi objekat i ispravka PDV-a

– Promet zaliha i opreme

– Primjena Posebne šeme u građevinarstvu

– Registracija kod poreskog punomoćnika za usluge iznajmljivanja mehanizacije

Dejan RAKIĆ, advokat

 

Odbitni PDV po osnovu ulaganja u svoje ime i za svoj račun

Ispravka PDV-a i otpis potraživanja za iznos PDV-a

(Ne)oporezivanje prometa nekretnine

Odbitni PDV-e za usluge reklamiranja

 

JAVNA PREDUZEĆA

– Sponzorstva u cilju reklamiranja javnih preduzeća

Dr. sc. Jozo PILJIĆ

 

 

DOPRINOSI

– (Ne)mogućnost retroaktivne odjave osiguranja i povrata uplaćenih doprinosa  

Osnovica za obračun doprinosa za radnike sa nepunim radnim vremenom

POREZ NA DOHODAK

– Oporezivanje dohotka za vrijeme privremene spriječenosti za rad(bolovanja) za paušalce

– (Ne)oporezivanje donacija fizičkim licima

– (Ne)oporezivanje naknada povezanih sa socijalnom zaštitom

– Oporezivanje troškova subspecijalizacije u ime zaposlenika na račun poslodavca

– Dokazivanje teške bolesti u porezne svrhe

FISKALIZACIJA

– Evidentiranje prometa preko fiskalnih uređaja prema prodajnom mjestu

POREZ NA DOBIT

– Usluga audita izvršena od stranog pravnog lica (porez po odbitku)

Fuad BALTA, dipl. ecc.

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

– Dostavljanje odluke o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka FIA-i

Dr. sc. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE

Primjena opštih principa u provedbi nabavke

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

OBRT I SRODNE DJELATNOSTI

– Prenos obrta nakon ostvarivanja prava na penziju

Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI

– Privremeno udaljenje sa rada u slučaju kada je radnik u pritvoru

Pravo na regres penzionisanog radnika koji je iskoristio godišnji odmor

Obračun minulog rada po osnovu ostvarenog radnog staža u drugoj državi

– Nemogućnost zaključenja ugovora o djelu za obavljanje poslova iz djelatnosti poslodavca

– Naknada za odvojeni život od porodice zaposlenima u pravosudnim institucijama

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

– Zaključivanje dva ugovora o radu na nepuno radno vrijeme sa istim radnikom i kod istog poslodavca

– Pripravnički staž i (ili) stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

– Uvjetovanost štrajka okončanjem postupka mirnog rješavanja spora

ZAŠTITA NA RADU

– Ovlaštena lica za osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad

– Posljedice nepridržavanja pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

– Rad izvan prostorija poslodavca – obaveze poslodavca u pogledu zaštite na radu

– Posebne obaveze poslodavca za radnike na poslovima sa povećanim rizikom

– Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu

Pripremio: mr.sc. Ernis IMAMOVIĆ

NASLJEDNO PRAVO

– Nasljeđivanje udjela u društvu (princip kontinuiteta)

JAVNA PREDUZEĆA

– Nespojivost funkcije vijećnika u općinskom vijeću sa članstvom u odboru za reviziju javnog preduzeća čiji je osnivač općina

– Nadležnost za odlučivanje po prigovoru i žalbi na odluke uprave javnog preduzeća

PRIVREDNA DRUŠTVA

– Ovlaštenja kod transakcije imovine društva

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

STVARNO PRAVO

– Povrat darovanih nekretnina

GRAĐEVINSKO ZEMJIŠTE

– Građenje bez prava korištenja zemljišta radi građenja na gradskom građevinskom zemljištu

Mr. sc. Adnan BARUČIJA 

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

STVARNO PRAVO

– Pasivna legitimacija upisanog korisnika građevinskog zemljišta,

Član 339. i 341. Zakona o stvarnim pravima FBiH

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 58 0 P 201447 23 Rev od 13.02.2024. godine)

– Sticanje prava vlasništva od strane zadruga

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 59 0 Ps 036904 23 Rev od 14.02.2024. godine)

– Sticanje prava vlasništva po osnovu dosjelosti na zemljištu u društvenoj svojini

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 335879 23 Rev od 23.01.2024. godine)

OBLIGACIONO PRAVO

– Notarska ovjera punomoći

Član 90. Zakona o obligacionim odnosima

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 63 0 P 038164 22 Rev od

05.12.2023. godine)

RADNO PRAVO

– Naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora

Član 52. stav 4. Zakona o radu

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 Rs 089599 23 Rsž od 12.02.2024. godine)

– Uslovi za prekid rada

Član 81. stav 3. Zakona o radu

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 413204 23 Rsž od 06.09.2023. godine)

Pravo zaposlenika da se vrati na rad

Član 96. stav 2. Zakona o radu, Član 215. Zakona o izvršnom postupku

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 Rs 083806 23 Rev od 18.01.2024. godine)

– Razrješenje rukovodioca kantonalne uprave

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 32 0 Rs 375993 23 Rev od 16.01.2024. godine)

MINISTARSKA, VLADINA I DRUGA IMENOVANJA

– Apsolutna nadležnost u postupcima imenovanja i razrješenja predsjednika i članova upravnih odbora

Član 16. i 17. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima

(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 405171 21 Rsž od 21.09.2023. godine)

UPRAVNI POSTUPAK

– Poništenje konačnog rješenja po pravu nadzora

Član 260. stav 1. tačka 5. Zakona o upravnom postupku

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01 0 U 019304 23 Uvp od 07.12.2023. godine)

UPRAVNI SPOR

– Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke protiv presude kantonalnog suda, kojom je tužba uvažena, poništen osporeni akt tuženog i predmet vraćen na ponovno rješavanje

Član 41. i član 44. stav 1. Zakona o upravnim sporovima

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 U 023554 23 Uvp od 21.12.2023. godine)

– Izreka presude donesene u upravnom sporu pune jurisdikcije

Član 39. Zakona o upravnim sporovima

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 07 0 U 020086 24 Uvp od 01.02.2024.godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top