skip to Main Content
SUDSKA PRAKSA U Broju 91. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 91. donosi

I dio Izvorni naučni rad POSLJEDICE RAZLIČITOG NAČINA STICANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA PREMA ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA I ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH Pregledni naučni rad TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA U SLUČAJU…

SUDSKA PRAKSA U Broju 90. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 90. donosi

I dio  Izvorni naučni rad KOME PRIPADA GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE? – POVODOM PRIJEDLOGA ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FEDERACIJE BIH Piše: Prof. dr. Meliha Povlakić, Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet Izvorni naučni rad UGOVOR O PRODAJI SA PRAVOM OTKUPA (Pactum…

SUDSKA PRAKSA U Broju 89. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 89. donosi

I dio Izvorni naučni rad OCJENA DOKAZA U SJEDNICI VIJEĆA DRUGOSTEPENOG SUDA (stanje de lege lata i prijedlog de lege ferenda) Piše: Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću Pregledni naučni rad OBAVEZNI ELEMENTI OBRAZLOŽENJA PRESUDE PREMA NOVELIRANOM…

SUDSKA PRAKSA U Broju 88. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 88. donosi

I dio Izvorni naučni rad ISPRAVE KAO DOKAZNO SREDSTVO U PARNIČNOM POSTUPKU Piše: Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu Izvorni naučni rad PROCESNI I MATERIJALNI ASPEKTI ODBRANE TUŽENOG U PARNICI Piše: Prof. dr.…

SUDSKA PRAKSA U Broju 87. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 87. donosi

I dio Izvorni naučni rad POSLOVNA TAJNA Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu Izvorni naučni rad Bračna stečevina i pravo privrednih društava Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u…

SUDSKA PRAKSA U Broju 86. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 86. donosi

I dio Izvorni naučni rad Odgovornost za štetu nastalu uslijed povrede prethodno postojeće obaveze (ugovorna odgovornost) Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla Izvorni znanstveni rad Elektronički dokazi u parničnom postupku…

SUDSKA PRAKSA U Broju 85. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 85. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni rad DEJSTVO PREDUGOVORA Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla Izvorni naučni rad ŠTA ČINI PREDMET HIPOTEKE (POVODOM ODLUKE OKRUŽNOG SUDA U BANJOJ LUCI)? Prof.…

SUDSKA PRAKSA U Broju 84. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 84. donosi

I dio Sadržaj sudske prakse broj 84 I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni rad SUDSKI RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla  Izvorni naučni rad PRAVNI…

SUDSKA PRAKSA U Broju 83. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 83. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Pregledni naučni rad SARADNJA BOSNE I HERCEGOVINE SA MĐUNARODNIM  KRIVIČNIM SUDOM Akademik prof. dr Miodrag N. SIMOVIĆ, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, redovni član Akademije nauka…

SUDSKA PRAKSA U Broju 82. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 82. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Pregledni naučni radNOVA RJEŠENJA PUBLICIJANSKE TUŽBE PREMA ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA I KRITIČKI  OSVRT NA PREUZETA RJEŠENJA IZ ZAKONA O VLASNIČKO-PRAVNIM ODNOSIMAProf. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiHDr. sc. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Univerziteta u…

  • 1
  • 2
Back To Top