skip to Main Content
SUDSKA PRAKSA U Broju 83. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 83. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Pregledni naučni rad SARADNJA BOSNE I HERCEGOVINE SA MĐUNARODNIM  KRIVIČNIM SUDOM Akademik prof. dr Miodrag N. SIMOVIĆ, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, redovni član Akademije nauka…

SUDSKA PRAKSA U Broju 82. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 82. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Pregledni naučni radNOVA RJEŠENJA PUBLICIJANSKE TUŽBE PREMA ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA I KRITIČKI  OSVRT NA PREUZETA RJEŠENJA IZ ZAKONA O VLASNIČKO-PRAVNIM ODNOSIMAProf. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiHDr. sc. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Univerziteta u…

SUDSKA PRAKSA U Broju 81. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 81. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni radDEJSTVA UGOVORA O OTUĐENJU TUĐE STVARIProf. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiHMr. sc. Amra MULABDIĆ Izvorni naučni rad USTAV REPUBLIKE SRPSKE I NEUSTAVNO ODUZIMANJE POSTULACIONE SPOSOBNOSTI FIZIČKIM LICIMA U PARNIČNOM POSTUPKUProf. dr…

SUDSKA PRAKSA U Broju 80. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 80. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni radPišu:Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiHMr. sc. Amra MULABDIĆNOVO RJEŠENJE VIŠESTRUKOG UGOVARANJA OTUĐENJA ISTE NEKRETNINE PREMA ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BIH Pregledni naučni radPiše:dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda…

SUDSKA PRAKSA U Broju 79. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 79. donosi

I dio AUTORSKI RADOVI Izvorni naučni rad Piše: Prof. dr. Meliha POVLAKIĆEVROPA ANTE PORTAS – DA LI SU VRATA ZAKLJUČANA?(Povodom sudske presude o ugovorima sklopljenim van poslovnih prostorija) Izvorni naučni radPišu: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiHMr.…

Back To Top