skip to Main Content
SUDSKA PRAKSA U Broju 99. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 99. donosi

I dio – Pregledni naučni rad – PONIŠTENJE DVOSTRANO OBAVEZUJUĆEG TERETNOG  UGOVORA ZBOG PREKOMJERNOG OŠTEĆENJA Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine – Pregledni naučni rad – PREPUŠTANJE OŠTEĆENE STVARI ŠTETNIKU U SLUČAJU TOTALNE ŠTETE…

SUDSKA PRAKSA U Broju 98. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 98. donosi

I dio Pregledni naučni rad NAKNADNO SUPARNIČARSTVO DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Pregledni naučni rad DOKAZIVANJE PRAVNO RELEVANTNIH ČINJENICA U PARNIČNOM POSTUPKU SA AKCENTOM NA INDICIJE…

SUDSKA PRAKSA U Broju 97. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 97. donosi

I dio Pregledni naučni rad TEORIJSKI I PRAKTIČNI PROBLEMI ODLUČIVANJA U GRANICAMA TUŽBENOG ZAHTJEVA U VLASNIČKIM I OBLIGACIONIM SPOROVIMA Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Pregledni naučni rad PRAVNI ASPEKT (SUDSKO-MEDICINSKOG) VJEŠTAČENJA U PARNIČNOM…

SUDSKA PRAKSA U Broju 96. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 96. donosi

I dio Izvorni naučni rad ZAŠTITA ŽRTAVA KRIVIČNIH DJELA U BOSNI I HERCEGOVINI – VIKTIMOLOŠKI OSVRT Pišu: Miodrag N. Simović, Azra Adžajlić-dedović, Marina M. Simović Pregledni naučni rad RAZLOZI ZBOG KOJIH SE MOŽE IZJAVITI REVIZIJA Piše: Prof. dr. Senad Mulabdić,…

SUDSKA PRAKSA U Broju 95. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 95. donosi

I dio Izvorni naučni rad OSNIVANJE NUŽNOG PROLAZA ODLUKOM SUDA Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH Izvorni naučni rad OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU  OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DJELATNOSTI Piše: dr. sc. Lejla HADŽIMAHMUTOVIĆ, sudija…

SUDSKA PRAKSA U Broju 94. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 94. donosi

I dio Izvorni naučni rad PRAVNI STATUS POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRUŠTVENOM/ DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NAKON DONOŠENJA ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOJ  ZABRANI RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM Piše: Prof. dr. Meliha Povlakić, Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet Izvorni naučni…

SUDSKA PRAKSA U Broju 93. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 93. donosi

I dio Izvorni naučni rad SMANJENA URAČUNLJIVOST, ALI NE BITNO Piše: dr. sc. Ramo LJEVAKOVIĆ, sudija Kantonalnog suda u Zenici Izvorni naučni rad NOVO RJEŠENJE STICANJA PRAVA VLASNIŠTVA  GRAĐENJEM NA TUĐEM ZEMLJIŠTU PREMA  ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA FBIH Piše: Prof.…

SUDSKA PRAKSA U Broju 92. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 92. donosi

I dio Izvorni naučni rad MEĐUNARODNI STANDARDI PRAVA NA NAKNADU ŠTETE  ZBOG NEOPRAVDANE OSUDE I NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE Pišu: Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, redovni profesor  Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću i redovni…

SUDSKA PRAKSA U Broju 91. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 91. donosi

I dio Izvorni naučni rad POSLJEDICE RAZLIČITOG NAČINA STICANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA PREMA ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA I ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH Pregledni naučni rad TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA U SLUČAJU…

SUDSKA PRAKSA U Broju 90. Donosi

SUDSKA PRAKSA u broju 90. donosi

I dio  Izvorni naučni rad KOME PRIPADA GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE? – POVODOM PRIJEDLOGA ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FEDERACIJE BIH Piše: Prof. dr. Meliha Povlakić, Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet Izvorni naučni rad UGOVOR O PRODAJI SA PRAVOM OTKUPA (Pactum…

Back To Top