skip to Main Content

Usluge mobilne telefonije

PITANJE: Ukoliko se ugovorni organ odluči da pravo uposlenika na troškove mobilne telefonije regulira putem refundacije troškova vlasniku telefona kojem je dodijeljeno pravo na troškove do određene visine, treba li u tom slučaju provoditi javnu nabavu odnosno radi li se…

Neprihvatljivost ponude

PITANJE: Ukoliko ponuđač dostavi ponudu koja je iznad procijenjene vrijednosti koja je naznačena u tenderskoj dokumentaciji, da li se ista odmah ocjenjuje kao neprihvatljiva i odbacuje ili mora proci e-aukcija, pa ako konačna ponuda bude više od procijenjenje da se…

Primjena postupka direktnog sporazuma

PITANJE: Ako pokrenemo neku nabavku, čija je vrijednost do 6.000,00 KM bez PDV-a, u slučaju da takvu robu/usluge ne možemo nabaviti od jednog dobavljača, da li možemo sa dva ili više ugovarača nakon provedene procedure potpisati ugovor o nabavci, gdje će svaki od njih dati onu robu/uslugu…

Dodatni (nepredviđeni) radovi u postupku nabavke

PITANJE: Zaključen je okvirni sporazum za izvođenje radova, a nakon toga i nekoliko pojedinačnih ugovora. U toku realizacije jednog od pojedinačnih ugovora pojavila se potreba za izvođenjem dodatnih nepredviđenih radova. Da li je dozvoljeno provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja…

Back To Top