skip to Main Content

Upotreba tuđe stvari u svoju korist

PITANJE: Molimo za tumačenje primjene člana 219. ZOO. Nakon isteka ugovora o zakupu zakupac je nastavio koristiti nekretninu. Navedena odredba određuje da zakupodavac odnosno onaj čija je stvar upotrijebljena od nekog u njegovu korist ima pravo neovisno od naknade štete…

Solidarnost dužnika

PITANJE: Presudom su obavezani tuženi da tužitelju solidarno isplate novčani iznos na ime naknade štete sa kamatama i troškovima postupka. U slučaju da drugotuženi uplati ½ duga po presudi, a ukoliko prvotuženi ne želi platiti svoj dio duga, može li tužitelj pokrenuti…

  • 1
  • 2
Back To Top