skip to Main Content

Solidarnost dužnika

PITANJE: Presudom su obavezani tuženi da tužitelju solidarno isplate novčani iznos na ime naknade štete sa kamatama i troškovima postupka. U slučaju da drugotuženi uplati ½ duga po presudi, a ukoliko prvotuženi ne želi platiti svoj dio duga, može li tužitelj pokrenuti…

Odgovornost advokata za štetu pričinjenu stranci

PITANJE:  U situaciji kada advokat ne podnese tužbu u roku, usljed čega stranka izgubi pravo/osnov potraživanja, na koji način će se u postupku protiv advokata radi naknade štete stranci utvrditi da je potraživanje stranke bilo osnovano? Moguća je situacija da…

Zastara i otpis potraživanja

PITANJE: Sa koliko godina zastare se može vršiti otpis potraživanja i da li je otpis limitiran iznosom duga po osnovu komunalne naknade, naknade za vatrogastvo ili naknade za korištenje građevinskog zemljišta? Tko je nadležan za donošenje takve odluke? Uglavnom se…

  • 1
  • 2
Back To Top