skip to Main Content

Odgovornost advokata za štetu pričinjenu stranci

PITANJE:  U situaciji kada advokat ne podnese tužbu u roku, usljed čega stranka izgubi pravo/osnov potraživanja, na koji način će se u postupku protiv advokata radi naknade štete stranci utvrditi da je potraživanje stranke bilo osnovano? Moguća je situacija da…

Zastara i otpis potraživanja

PITANJE: Sa koliko godina zastare se može vršiti otpis potraživanja i da li je otpis limitiran iznosom duga po osnovu komunalne naknade, naknade za vatrogastvo ili naknade za korištenje građevinskog zemljišta? Tko je nadležan za donošenje takve odluke? Uglavnom se…

Prekid zastarijevanja

PITANJE: Zakonom o obligacionim odnosima je propisano da se zastarijevanje prekida podnošenjem tužbe, a nakon prekida rok zastare počinje teći ponovo. U slučaju kada je podnesena tužba protiv pravne osobe zbog neplaćenog duga povučena, može li se ta podnesena tužba…

Back To Top