skip to Main Content

1464

POREZI
Plaćanje poreza u vezi sa nepokretnom i pokretnom imovinom
Prilikom prometovanja, otuđenja, nasljeđivanja, iznajmljivanja i korištenja nepokretne i pokretne imovine plaćaju se razne vrste poreza – od poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost, poreza na promet nepokretnosti, poreza na dohodak, te poreza na imovinu. Oporezivanje i/ili oslobađanje od plaćanja različitih poreza u vezi sa nepokretnostima i drugom imovinom propisano je zakonima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, ali i kantonalnim zakonima, zavisno o kojoj vrsti poreza se radi
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Oporezivanje virtualnih valuta u sistemu PDV-a
Za oporezivanje PDV-om bitne su definicije virtualnih valuta i ostale kripto imovine i njihova klasifikacija. Virtualne valute se u sistemu PDV-a smatraju srodnima tradicionalnim valutama u transakcijama koje uključuju njihovu razmjenu ili raspolaganje. Za razliku od ostalih dobara i usluga kod oporezivanja virtualnih valuta
PDV-om potrebno je voditi računa o specifičnostima kripto imovine i njenom hibridnom karakteru, što podrazumijeva da posjeduje odlike financijskih instrumenata i nematerijalne imovine, koje se na različit način tretiraju u sistemu PDV-a. Evropska komisija je zadužila PDV Komitet za razmotri PDV tretman kripto imovine, te se založila, u cilju ostvarenja pravne sigurnosti u EU, za konsenzus o PDV implikacijama različitih transakcija koje su povezane sa tom imovinom
Piše: dr sci. Dinka ANTIĆ

RAČUNOVODSTVO
Praktična primjena računovodstvenih politika
Računovodstvene politike su posebna načela, osnove, dogovori, pravila i prakse koje primjenjuje društvo pri sastavljanju i prezentovanju finansijskih izvještaja. Donošenje i primjena računovodstvenih politika ima krajnji cilj da informacije u finansijskim izvještajima odražavaju istinit i fer pregled finansijskog stanja i uspješnosti poslovanja, a objavljivanje korištenih računovodstvenih politika u finansijskim izvještajima ima za cilj da korisnicima finansijskih izvještaja ukaže na sadržaj određenih informacija u izvještaju (na primjer, podatak o zalihama je nepotpun ukoliko u napomenama nije naznačen metod njihovog vrednovanja, FIFO ili metod prosječne ponderisane cijene, metod revalorizacije kod naknadnog vrednovanja imovine, metod fer vrijednosti kod naknadnog vrednovanja investicijskih nekretnina, metod procjene kod otpisa potraživanja, metod procjene rezervisanja i sl.). Međunarodni računovodstveni standard koji definiše i reguliše računovodstvene politike je MRS 8- Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške. U svim područjima gdje su računovodstveni standardi (Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja) dali alternativu i „slobodu“ procjene, ista područja treba regulisati Pravilnikom o računovodstvenim politikama
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

REVIZIJA
Specifičnosti interne revizije u Federaciji BiH
U Bosni i Hercegovini, kao i njenom entitetu Federaciji BiH, ali i u cijelom svijetu zbog pojave globalizacije koja sa sobom nosi međunarodnu trgovinu i međuovisnost tržišta, javlja se potreba za što efikasnijem korištenju resursa i unapređenju poslovanja te kvalitetnijem upravljanju rizicima. Težnje privatnih i javnih preduzeća, sve više slijede i institucije javnog sektora nastojeći razvijati i unaprijediti proces poslovanja i upravljanja. Institucije javnog sektora nastoje poboljšati kvalitetu svojih usluga i pronaći uštede. U tome im pomaže interna revizijakoja je u procesima reforme dobila poseban značaj i usmjerena je na ispitivanje i ocjenu poslovanja te na razvoj i povećanje uspješnosti organizacije
Piše: mr. sc. Admir DŽINIĆ

CARINE I CARINSKI PROPISI
Carinska skladišta sa osvrtom na tip D
Postupak carinskog skladištenja omogućuje da se inozemna/uvozna/strana roba uvozi bez plaćanja carine, trošarine i drugih uvoznih davanja i bez primjene određenih posebnih mjera koje se primjenjuju kada se roba stavlja u slobodan promet. Inozemna roba koja je već uvezena i koja je već podvrgnuta nekom carinskom postupku, primjerice unutarnja obrada, privremeni uvoz i slično može također, kada se taj postupak razdužuje, biti stavljena u postupak carinskog skladištenja da bi se poslije ponovno izvezla. Kada posebni propisi u Bosni i Hercegovini nalažu da roba koja je smještena u carinsko skladište podliježe primjeni mjera koje se vezuju za izvoz robe, takva roba se također može smjestiti u carinsko skladište. Pored smještaja gore navedene robe, skladište se također može rabiti i za skladištenje domaće robe iz BiH, uz poštivanje određenih uvjeta
Piše: Frano DOGAN

ISKUSTVA DRUGIH
Modaliteti upućivanja državljana trećih država na rad u države koje su članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora
Člankom su prikazani uvjeti za upućivanje državljana trećih država u državu koja je članica Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EGP) što se provodi prema odredbama Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
Piše: Alan VAJDA, mag. iur.

OBLIGACIONI ODNOSI
Ostvarivanje prava na naknadu štete iz postupaka javnih nabavki
U kontekstu ostvarivanja prava na naknadu štete prouzrokovanu iz postupaka javne nabavke, Zakonom o javnim nabavkama normirano je da svaki od učesnika postupka javne nabavke koji je pretrpio štetu zbog povrede ovog zakona ima mogućnost pokrenuti postupak za ostvarivanje prava na naknadu štete zbog izmakle dobiti pred nadležnim sudom, prema općim propisima o naknadi štete. Pri tome treba imati u vidu da je teret dokazivanja nastale štete na učesniku postupka odnosno ponuđaču koji smatra da mu je nezakonitim i/ili nepravilnim radom ugovornog organa nastala šteta u vidu izmakle dobiti, odnosno dobiti koju bi po redovnom toku stvari osnovano mogao očekivati od poslova koji su predmet postupka javne nabavke i visinu te dobiti, a u tome je spriječen krivicom ugovornog organa
Piše: mr. sc. Enida BRKIĆ OMERČAUŠEVIĆ

RADNI ODNOSI
Načini ostvarivanja zaštite prava radnika
Pravo na rad, kao jedno od osnovnih ljudskih prava, sve više se narušava različitim oblicima kršenja prava radnika. U praksi radnici zaštitu svojih prava iz radnog odnosa često ne uspjevaju da ostvare zbog neznanja i neupućenosti u relevantne propise iz oblasti radnog prava, što je dijelom posljedica odsutnosti tema o radničkim pravima, ne samo u medijima, već i u javnom diskursu uopšte. Stoga, izuzetno je značajno da radnici budu upoznati o njihovim pravima, ali i načinima zaštite prava iz radnog odnosa, što se prevashodno odnosi na zahtjev za zaštitu prava radnika, postupke mirnog rješavanja radnih sporova, sudsku zaštitu, kao i druge načine zaštite prava radnika uključujući i načine zaštite od diskriminacije na radu
Piše: prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

STVARNO PRAVO
Višestruko ugovaranje otuđenja iste pokretne stvari
Sadašnje zakonsko rješenje višestrukog ugovaranja otuđenja iste pokretne stvari u našem pravu svojim kvalitetom zadovoljava i pruža mogućnost sudu da donese zakonitu presudu u ovoj vrsti vlasničkog spora. Ipak, moramo kritički ukazati da je nepotpuno jer nedostaje zakonska odredba o pravu savjesnog sticaoca koji nije stekao pravo vlasništva da može tražiti naknadu štete zbog neispunjenja ugovora. Takav nedostatak nije suštinski jer se i tada primjenjuju opšte odredbe o pravu na naknadu štete zbog povrede ugovorne obaveze, tako da u konačnoj ocjeni novo zakonsko uređenje ove materije svojim kvalitetom zadovoljava potrebe dopuštenog pravnog prometa
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

PARNIČNI POSTUPAK
Analiza pojedinih pitanja iz radnih sporova u sudskoj praksi (prekovremeni rad, dopuštenost kompenzacije potraživanja i primjena raspravnog načela kod rente)
Pravne, finansijske i socijalne posljedice ishoda radnih sporova ukazuju na značaj zakonitog rješavanja istih. Brojnost i specifičnost radnih sporova zahtijevaju analizu pojedinih vrsta sporova. U radu se analiziraju tri pitanja: prekovremeni rad, dopuštenost kompenzacije potraživanja i primjena raspravnog načela kod rente. Želi se ukazati na mišljenja iz sudske prakse koja se ne zasnivaju na pozitivnom pravu i koja je nužno promijeniti. Radi se o teretu dokazivanja kod prekovremenog rada, omogućavanju kompenzacije potraživanja poslodavca s potraživanjima radnika i omogućavanja radniku da predloži dokaze prema uputi drugostepenog suda
Piše: doc. dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

PITANJA I ODGOVORI:
POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– PDV-e tretman prenosa dijela imovine kao ulog u privredno društvo
– Iznajmljivanje dijela građevinskog objekta u svrhu reklamiranja
– Mjesto oporezivanja prometa advokatskih usluga
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik & Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Usluge posredovanјa u prometu dobara
– PDV-e tretman pripremnih radnјi
– Usluge štampanјa reklamnog materijala za inostranog naručioca
– PDV-e tretman naknade štete naplaćene iz inostranstva
– Troškovi administrativne takse nastali u ime i za račun drugog lica
– Promet građevinskog zemljišta i odbitni PDV-e za uređenјe zemljišta
– Nabavka novosagrađenog stana u svrhu iznajmljivanja
Dejan RAKIĆ, advokat

– Popunjavanje PDV prijave (podaci o krajnjoj potrošnji)
– Elektroničko poslovanje po osnovu B2B ugovora
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

DOPRINOSI
– Utvrđivanje najniže osnovice za obračun doprinosa u slučaju nepunog radnog vremena
– Angažman studenata za obavljanje privremenih i povremenih poslova (porezi i doprinosi)

POREZ NA DOHODAK
– Novčana naknada u slučaju smrti radnika ili člana uže porodice

POREZ NA DOBIT
– Izmjena (ispravka) poreznog bilansa
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOBIT BRČKO DISTRIKTA BiH
– Oporezivanje prihoda amaterskog sportskog kluba –

POREZ NA DOHODAK BRČKO DISTRIKTA BiH
– Oporezivanje “koristi” ostvarene po osnovu izmirivanja ili otpisa dužničke obaveze
Pripremio: mr. Akif PEZEROVIĆ

NAKNADE
– Istovremenost isplate naknade troškova za službeno putovanje i za ishranu u toku rada (topli obrok)

FISKALIZACIJA
– Ispravka fiskalnog računa u slučaju pogrešno evidentiranog prometa

TREZORSKO POSLOVANJE
– (Ne)obaveznost posjedovanja identifikacionog broja poreznog obveznika
Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO
– Nabavna vrijednost opreme
– Obračun amortizacije za skraćeno razdoblje upotrebe dugotrajne imovine

RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH KORISNIKA
– Knjigovodstveno evidentiranje potraživanja za više isplaćene novčane naknade nezaposlenih osoba
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

OBRT I SRODNE DJELATNOSTI
– Inspekcijski nadzor nad obrtnicima i osobama koje obavljuju srodnu djelatnost
– (Ne)mogućnost sticanja i upisa vlasništva nad imovinom u korist obrta
Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Odlučivanje skupštine društva sa ograničenom odgovornošću
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat
– Promet nekretnine društva i smanjenje kapitala
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

PARNIČNI POSTUPAK
– Rokovi za podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje
Doc. dr sc. Adis POLJIĆ
– Pravna sredstva protiv akata donesenih suprotno Zakonu o zabrani raspolaganja državnom imovinom
Goran NEZIROVIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

UPRAVNI POSTUPAK
– Odlučivanje kolegijalnog organa u upravnom postupku
– Prekid postupka zbog rješavanja prethodnog pitanja
– (Ne)mogućnost prekida postupka kod administrativnog izvršenja
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH
– Utvrđivanje pripadnosti fakulteta naučnim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika
(Agencija za državnu službu BiH, broj: 01-34-2-750-1/23 od 12.07.2023. godine)
– Nacionalna struktura državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine
(Agencija za državnu službu BiH, broj: 01-34-2-809-1/23 od 26.07.2023. godine)

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH
– Obavljanje poslova drugog radnog mjesta – primjena Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH
– Naknada do iznosa pune plaće ženi (majci) sa polovinom radnog vremena radi rođenja trećeg djeteta
Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI
– Neusklađenost opštih pravnih akata prilikom raspisivanja javnog konkursa
– Uvećanje plate radnika (stimulacija)
– Otkaz ugovora o radu za vrijeme trajanja probnog rada
– Godišnji odmor i regres kod novog poslodavca
– Neisplaćena primanja usljed prestanka radnog odnosa zbog smrti radnika

NAKNADE
– Normativna rješenja ostvarene „dnevnice“ na službenom putovanju u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj
Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
– Uvjeti za prijevremenu starosnu penziju i izračun penzije
Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

NAKNADA ŠTETE
– Naknada štete u slučaju povrede ugovornih obaveza i odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ
Prof. dr Slobodan STANIŠIĆ

STVARNO PRAVO
– Ustanovljenje prava služnosti na gradskom građevinskom zemljištu
– Zabrana dugoročnog zakupa nekretnina iz člana 365. ZSP-a
– Status komunalne infrastrukture
Goran NEZIROVIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

– Sticanje prava vlasništva dosjelošću na stvarima u državnom vlasništvu
– Vlasničko-pravni status građevinskog zemljišta u BiH
– Uređenje međe između šuma i šumskih zemljišta u državnom i privatnom vlasništvu
– Postupak harmonizacije podataka u vezi sa nekretninama koje čine državnu imovinu

EKSPROPRIJACIJA
– Neslaganje zemljišnoknjižnog i faktičkog stanja na nekretnini
Dr. sc. Ismet VELIĆ, pravobranilac BiH

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
RADNO PRAVO
– Tužbeni zahtjev za utvrđenje radno-pravnog statusa lica koje je kod poslodavca obavljalo rad „na crno“, Član 2. i 21.a) Zakona o radu
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 Rs 363161 23 Rev od 16.05.2023. godine)
– Punovažnost zaključenog ugovora o radu, Član 24. Zakona o radu u vezi sa članom 103. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima i član 12. stav 1. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 65 0 Rs 476045 23 Rev 2 od 17.05.2023. godine)
– Posljedice pristanka radnika da radi kada nisu osigurani uslovi zaštite na radu, Član 55. stav 3. Zakona o radu
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 342811 19 Rsž od 11.10.2022. godine)

SOCIJALNO PRAVO
– Karakter prava radnika sa smanjenom radnom sposobnosti
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 80 0 Rs 101058 22 Rev od 20.09.2022. godine)

PRIVREDNO PRAVO
– Ništavost odluke skupštine društva, Član 245. Zakona o privrednim društvima
(Presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 43 0 P200117 22 Gž od 28.11.2022. godine, potvrđena Presudom Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 43 0 P 200117 23 Rev od 06.06.2023. godine)
– Nedopuštene aktivnosti, Član 41. Zakona o javnim preduzećima u FBiH
(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu. broj 65 0 Ps 459557 22 Pž 2 od 15.02.2023. godine)

PARNIČNI POSTUPAK
– Sadržaj odgovora na tužbu, Članovi 71. stav 2. i 334. stav 2. Zakona o parničnom postupku
(Kantonalni sud u Tuzli, broj 32 0 P 426824 23 Gž od 10.04.2023. godine)
– Ponovno saslušanje već saslušanih stranaka i svjedoka, Član 99. stav 1. i 102. stav 2.
Zakona o parničnom postupku
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 361524 21 Rsž od 15.03.2023. godine)
– Isticanje prigovora zastare u završnom izlaganju, Član 99. stav 1. tačka 6. ZPP-a i član 360. stav 1. i 2. Zakona o obligacionim odnosima
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 Ps 194891 22 Rev od 31.01.2023. godine)
– Karakter izvoda o pruženim komunalnim uslugama, Član 123. Zakona o parničnom postupku
(Kantonalni sud u Tuzli, broj 32 0 Mal 28168719 Gž od 23.03.2022. godine)
– Određivanje ličnosti vještaka Član 148. stav 3. Zakona o parničnom postupku
(Kantonalni sud u Tuzli, broj 32 0 Ps 353912 20 Pž od 18.04.2023. godine)
– Obrazloženje prihvatanja dokaza vještačenja, Član 148. stav 3. Zakona o parničnom postupku
(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 321915 20 Gž od 14.10.2022. godine)
– Predaja pismena sudu preporučenom pošiljkom – valjanost u pogledu ispunjenja roka, Član 325. stav 2. Zakona o parničnom postupku
(Kantonalni sud u Tuzli, broj 32 0 I 065281 20 Gž 2 od 27.08.2020. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK
– Zatezna kamata na troškove parničnog postupka, Član 28. stav 2. Zakona o izvršnom postupku
(Kantonalni sud u Tuzli, broj: 32 0 I 437058 23 Gž od 21.06.2023. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top