skip to Main Content

Zips 1462 3d

POREZI
Porez po odbitku u Federaciji BiH
Prema prihvaćenoj međunarodnoj definiciji, porez po odbitku (eng. withholding tax) označava iznos koji isplatilac dobiti/prihoda zadržava prilikom isplate prihoda i uplaćuje ga na račun poreznih vlasti u ime i za račun poreznog obveznika. Na teritoriji Federacije BiH, porez po odbitku primjenjuje se kod isplate određenim nerezidentnim licima i predstavlja konačnu poreznu obavezu, a ima slučajeva da se porez po odbitku odnosi i na rezidentna lica, koji ima tretman konačne ili akontativne porezne obaveze… U tekstu koji slijedi, sagledava se primjena poreza po odbitku prema propisima o porezu na dobit i porezu na dohodak
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

FINANSIJE
Specifičnosti obračuna plata u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine
Jedno od složenijih finansijskih pitanja u Distriktu kako za poslodavce tako i za računovođe i poreske radnike je obračun i isplata plata, odnosno utvrđivanja osnovica za obračun poreza i doprinosa. Posebno je to slučaj ako poslodavac ima zaposlenike prijavljene na oba entitetska fonda PIO, jer se otvara pitanje minimalnih osnovica za obračun doprinosa, nejednakih stopa doprinosa za penziono osiguranje, preračunavanja koja su često neizbježna, jednakost plate za jednak rad. Izmjene zakonskih propisa iz ove oblasti nisu rijetke, te je potrebno pratiti regulativu kako u Distriktu tako i u entitetima, pa se problemi multipliciraju
Piše: mr. Akif PEZEROVIĆ

Uvod u Međunarodne standarde procjene vrijednosti
Vijeće za Međunarodne standarde procjene vrijednosti je nezavisna, neprofitna organizacija koja se zalaže za unapređenje kvalitete profesije procjenitelja. Cilj Vijeća je steći i izgraditi povjerenje javnosti u procjene kroz izradu i osiguranje univerzalnog usvajanja i primjene standarda procjene vrijednosti imovine diljem svijeta. Osnovna misija Vijeća je da se zalaže za unapređenje kvalitete profesije procjenitelja. Međunarodni standardi procjene vrijednosti zajedno sa visokom razinom profesionalizma u njihovoj primjeni osnovni su dijelovi finansijskog sistema. Međunarodni standardi procjene vrijednosti služe za izvršenje zadataka procjene služeći se općeprihvaćenim pojmovima i načelima koji promovišu transparentnost i dosljednost u praksi procjene. Standardi promovišu i vodeće pristupe u praksi u vezi sa ponašanjem i kompetencijama procjenitelja
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

RAČUNOVODSTVO
Ispravka računovodstvenih pogreški
Osnovni cilj financijskog izvještavanja jeste pružanje informacija o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, kao i novčanim tokovima gospodarskog subjekta koje su korisne širem krugu korisnika pri donošenju njihovih ekonomskih odluka. Stoga, da bi financijski izvještaji bili u skladu s MRS/MSFI i da bi prikazivali fer i istinito odnosno fer prezentaciju informacija o financijskom položaju, uspješnosti i novčanim tokovima, neophodno je da se uočene pogreške ispravljaju, a to se radi na način koji nalaže MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreški. Bez obzira koji je uzrok nastanka računovodstvenih pogreški, kada se ista jednom uoči i identificira neophodno je istu ispraviti što podrazumijeva primjenu odgovarajućih računovodstvenih postupaka
Piše: Mehmed BUDIĆ, bacc.oec.

STEČAJNI POSTUPAK
Stečajni postupak nad imovinom potrošača
Nužno je da se, kao i brojni europski zakonodavci, pristupi izradi pravila kojima će se regulirati insolventnost fizičkih osoba, običnih građana, potrošača i to na način kojim će se, između ostalog, osigurati poštovanje njihova ljudskog dostojanstva, mogućnost drukčijeg reguliranja obveza, dugova s vjerovnicima i njihova reprogramiranja s ciljem olakšanja tereta njihove otplate, a prema potrebi i oslobađanja od dijela dugova, odnosno njihova oprosta. Pri tome je važno osigurati mogućnost da insolventni dužnici steknu, ako je to u konkretnom slučaju potrebno, osnovne spoznaje o upravljanju vlastitim financijama i tako izbjegnu zamku ponovne insolventnosti. Radnu sposobnost potrošača pri tome trebalo bi tretirati kao jednu od najvažnijih komponenti njihove ukupne imovine
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

CARINE I CARINSKI PROPISI
Izvoz robe
Postupak izvoza je carinski postupak u kome carinsko tijelo odobrava iznošenje domaće robe iz carinskog područja Bosne i Hercegovine, pri čemu se primjenjuju izvozne carinske formalnosti, uključujući primjenu trgovačkih mjera i obračunava se izvozna carina ako je propisana, a trenutno u Bosni i Hercegovini nije propisana. Činjenica da roba koja se izvozi iz carinskog područja Bosne i Hercegovine ne podliježe plaćanju carine, ne znači da se roba ne carini. Dakle, postupak izvoza rabi se u slučaju kada se domaća roba otprema do odredišta izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine
Piše: Frano DOGAN

RAD I ZAPOŠLJAVANJE
Utvrđivanje godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2023. godinu
U tekstu je obrađen postupak obveze donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine sukladno odredbama Zakona o strancima (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 88/15 i 34/21) a koja je objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, broj 25/2023
Piše: Alan VAJDA, mag. iur.

OBLIGACIONI ODNOSI
Prestanak obaveza prebijanjem s osvrtom na primjenu načela savjesnosti i poštenja kod sudskog prebijanja
Uloga suda u primjeni materijalnog prava mora biti stvaralačka tako da i donijeta presuda, primjenom načela savjesnosti i poštenja, bude faktički izvor prava kako u sporovima iste vrste treba zakonito i pravično presuditi. Ukoliko povjerilac novčanog potraživanja iz jedne obligacije u dužem vremenskom periodu ne traži sudsku zaštitu već tek nakon podnošenja tužbe od strane povjerioca iz druge obligacije podnese protivtužbu ili istakne prigovor radi prebijanja, onda sud u takvoj situaciji mora sa posebnom pažnjom da cijeni da li postoji povreda načela savjesnosti i poštenja koja se može ispoljiti kroz zabranjeno protivrječno ponašanje ili zakašnjelo vršenje prava i da zavisno od toga po potrebi sankcioniše nelojalno ponašanje nesavjesne stranke i odbije zahtjev za pružanje sudske zaštite
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

Karakter i značaj poslovnog punomoćja i ovlaštenja lica kojem je punomoćje dato
U okviru punomoćstva u pravnom prometu se često primjenjuje poslovno punomoćje koje daju privredni subjekti i tako ovlašćuju punomoćnika da zaključi ugovore i obavi ostale poslove koji su uobičajeni u vršenju njihove poslovne djelatnosti. U cilju osiguranja prometa treća lica koja stupaju u ugovorni odnos sa poslovnim punomoćnikom moraju znati obim ovlaštenja, te je iz tog razloga zakonom tačno određen obim punomoćja
Piše: Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PARNIČNI POSTUPAK
Uticaj promjene upravitelja kod upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na ishod postupka
Predmet rada je slučaj promjene upravitelja u toku postupka. Radi se o upravitelju koji obavlja poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Jedna od obaveza upravitelja je pokretanje parničnog postupka radi naplate naknade za poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Međutim, ukoliko u toku trajanja parničnog postupka dođe do promjene upravitelja, postavlja se pitanje uticaja ove promjene na ishod postupka. Sudska praksa je različita u pogledu uticaja promjene upravitelja na ishod postupka. Prema jednom mišljenju novi upravitelj ima pravo na naknadu za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, dok prema drugom mišljenju prethodni upravitelj ima pravo na dio ove naknada koja se odnose na njegovu uslugu upravljanja. Nakon izvršene analize materijalnih odredbi za isplatu navedene naknade i procesnih odredbi za otuđenje stvari ili prava, dolazi se do zaključka da se ne može u cijelosti prihvatiti niti jedno mišljenje iz sudske prakse, s obzirom na to da oba upravitelja imaju pravo na dio naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, razmjerno zakonskoj podjeli ove naknade
Piše: doc. dr sci. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– Osnovica za obračun PDV-a za usluge sa ugovorenom fiksnom i varijabilnom naknadom
– (Ne)oporezivanje prometa izvan BiH
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.
– Odbitni PDV-e za ulaganјa u zemljište uzeto u zakup
– Promet dijela imovine u postupku stečaja
– Usluge obuke iz inostranstva preko online platforme
– Odbitni PDV-e po zaprimljenom knјižnom obavještenјu
– Usluga obrade podataka za kompaniju iz inostranstva
– PDV tretman otkupa koristi i rizika iz dospjelog potraživanјa
Dejan RAKIĆ, advokat

– PDV-e tretman primljenog avansa prije izvršenog prometa
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

– Odbitni PDV po osnovu smještaja stranih lica za obavljanje posla u BiH
Dejan RAKIĆ, advokat
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA
– Doprinosi –
– Privremeni premještaj zaposlenika iz jedne poslovne jedinice/ podružnice u drugu
– Primanja lica po osnovu imenovanja u upravni ili nadzorni odbor
Federalno ministarstvo finansija/financija

NAKNADE
– Dnevnice za službeni put i naknada za topli obrok – izmjena uredbe koja dozvoljava isplatu po oba osnova
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOHODAK
– Akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti
Mirela MAŠIĆ, dipl. ecc.

– Oporezivanje dohotka od nesamostalne djelatnosti istovremeno iz dva ili više izvora
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOHODAK U BRČKO DISTRIKTU BIH
– Povrat poreza po osnovu ostvarenog dohotka od obavljanja povremenih poslova (penzionera)
Mr. Akif PEZEROVIĆ

POREZ NA DOBIT
– Kapitalizacija troškova kamate na pozajmicu od povezanih lica
Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

– Porezna olakšica po osnovu dividende ostvarene od učešća u kapitalu ino-lica
– Rokovi zastare povrata uplaćenih akontacija poreza na dobit ili prenosa na ime obaveza budućih perioda
– Usluge korištenja autorskih prava (elektronska licenca)
– (Ne)oporezivanje grantova i donacija dodijeljenih neprofitnim ustanovama
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOBIT U BRČKO DISTRIKTU BIH
– Zakup nekretnine u Srbiji od strane društva iz Distrikta – porez po odbitku
Mr. Akif PEZEROVIĆ

TRGOVINA
– Vjerodostojnost knjigovodstvenih isprava u trgovačkoj knjizi – (ne)mogućnost zaduženja robe od fizičkog lica
Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO
– Nekretnine, postrojenja i oprema – metode vrednovanja nekretnina
– Evidentiranje ulaganja u adaptaciju poslovne zgrade za vlastite potrebe
– Priznavanje i vrednovanje zaliha gotovih proizvoda
– Knjigovodstveno evidentiranje primljenih obveznica

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
– Ugovor o najmu bez precizno definisanog perioda trajanja najma
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
– Prestanak obrta po sili zakona
– Uključivanje stranke u upravni postupak
Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH
– (Ne)obaveznost raspisivanja internog oglasa prije javnog oglašavanja
– Uslovi za razrješenje namještenika i državnih službenika zbog odlaska u penziju
– Rad sa polovinom radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva i godišnji odmor
– Korištenje (drugog) dijela godišnjeg odmora kod novog poslodavca
Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI
– (Ne)usklađenost akata niže pravne snage sa zakonskim normama
Prof. dr. Mehmed HADŽIĆ

– Postupanje poslodavca u slučaju zloupotrebe prava na odsustvo zbog spriječenosti za rad
– Uticaj posebnog staža na obračun minulog rada
– Sticanje prava na godišnji odmor
– Volontiranje lica koje ima zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme
Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

– Obavljanje poslova drugog radnog mjesta
– Elementi za određivanje dijela plaće po osnovu radnog učinka

ZAŠTITA NA RADU
– Praćenje i ocjenjivanje zdravstvenog stanja radnika na poslovima sa povećanim rizikom
Mr.sci. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik

JAVNA PREDUZEĆA
– Imenovanje članova skupštine javnog preduzeća
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

OBLIGACIONI ODNOSI
– Zastara potraživanja utvrđenih pravosnažnom sudskom odlukom
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

PARNIČNI POSTUPAK
– Utvrđivanje uspjeha parničnih stranaka kada je u parnici postavljen i eventualni tužbeni zahtjev
Doc. dr sci. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

IZVRŠNI POSTUPAK
– Izvršenje radi održavanja osobnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa roditeljem
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

UPRAVNI POSTUPAK
– Ovlaštenja nadležnog organa kod rješavanja po slobodnoj volji
– Momenat nastanka pravnih posljedica rješenja kao upravnog akta

KANCELARIJSKO POSLOVANJE
– Upotreba faksimila u privrednim društvima
ZDRAVSTVO
– Ograničenja upotrebe duhana i duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

DRŽAVNA IMOVINA
– Status nekretnina upisanih kao „opštenarodna imovina“ u svjetlu Odluke o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
– Upis prava vlasništva ukoliko postoji vanknjižno pravo
– (Ne)primjenjivost sudske mjere osiguranja u zemljišnoknjižnom postupku
Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA BiH
OBLIGACIONO PRAVO
– Sticanje bez osnova – kada je revizijski sud preinačio pravosnažnu presudu drugostepenog suda na osnovu koje je proveden izvršni postupak
Član 210. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 58 0 P 187650 22 Rev od 09.11.2022.godine)
– Zastarjelost facultas alternative
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 204607 20 Rev 2 od 18.04.2022.godine)

STVARNA PRAVA
– Derivativno sticanje prava vlasništva
Član 23. stav 2. Zakona o stvarnim pravima u vezi sa članom 52. i 105. stav 1. Zakona o obligacionim
odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj:30 0 P 101746 22 Rev od 04.05.2023.godine)
– Pravni interes za upis prava raspolaganja/korištenja u korist subjekta koji više ne postoji
Član 324. Zakona o stvarnim pravima RS
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 57 0 Ps 022247 22 Rev 2 od 26.07.2022.godine)
– Utvrđivanje prava vlasništva dosjelošću nakon meritornog odbijanja istog tužbenog zahtjeva – nastupanje novih činjenica vezanih za vrijeme državine
Članak 29. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, Članak 32. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima
(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 P 653122 17 Gž od 12.09.2022.godine)

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Istupanje iz društva i naknada štete
Čl. 340. stav 2. Zakona o privrednim društvima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: Rev 65 0 P 329284 22 od 05.07.2022.godine)

PARNIČNI POSTUPAK
– Mogućnost prekida postupka zbog odlučivanja o ustavnosti odredbe
Član 12. Zakona o parničnom postupku
(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 Rs 083248 20 Rsž od 19. 01. 2023. godine)
– Nadležnost za utvrđivanje prava vlasništva protiv tuženog u stečaju
Čl. 27. i 45. Zakona o parničnom postupku
(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 V 022673 22 V od 12.09.2022. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK
– Odlučivanje suda o prigovoru na rješenje o izvršenju
Član 22. stav 3. Zakona o parničnom postupku, Član 12. stav 3. Zakona o izvršnom postupku
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 128 0 Ip 029912 22 od
18.10.2022. godine)

MJENIČNO PRAVO
– Ništavost mjenice
Čl. 33., 106. i 107. Zakona o mjenici FBiH
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 25 0 Ps 049012 20 Rev od 09.11.2022.godine)

UPRAVNI SPOR
– Obaveznost presude
Član 58. Zakona o upravnim sporovima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 05 0 U 000638 21 Uvp 2 od 02.09.2021.godine)
– Ponavljanje postupka
Član 47. stav 1. tačka 1. Zakona o upravnim sporovima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 U 014736 18 Uvp od 27.05.2021.godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top