skip to Main Content

Zips 1467 3d

DIREKTNI POREZI
Koristi kao oporezivi dohodak zaposlenika
Koristi kao dohodak od nesamostalne djelatnosti predstavljaju posebno interesantnu kategoriju ukupnih oporezivih primanja radnika. Naime, osim bruto plaće koje se obavezno ugovora shodno propisima o radu, propisi o porezu na dohodak, određena davanja radnicima tretiraju oporezivim jednako kao i plaću u smislu da se i na takva
primanja obračunava i plaća porez na dohodak i puni doprinosi. Pri tome, porezni propisi posebno izdvajaju određene kategorije davanja radnicima za koje se smatra da su u pretežnom poslovnom interesu poslodavaca,te se po tom osnovu izuzimaju od oporezivanja. Koristi su u posebnom fokusu prilikom inspekcijskog nadzora, te
je potrebno posebnu pažnju posvetiti načinu na koji se vrši obračun, odnosno utvrđivanje koristi kao dohotka od nesamostalne djelatnosti u skladu sa propisima o porezu na dohodak. S druge strane, potrebno je voditi računa o tome isplate kakvih koristi mogu biti izvršene bez poreznih posljedica, te pod kojim uslovima
Piše: Mirela MAŠIĆ, dipl. oec.

Povrat direktnih poreza u Federaciji BiH
U situaciji kada je porezna obaveza preplaćena ili pogrešno uplaćena, pitanje povrata poreza i drugih javnih prihoda iz oblasti tzv. direktnih poreza od krucijalnog je značaja za porezne obveznike. Također, nakon konačnih rješenja drugostepenog organa u žalbenom upravnom postupku ili pravosnažnih presuda nadležnih sudova po izjavljenim tužbama u korist poreznog obveznika, a da su prethodno izmirene „utvrđene“ pa poništene porezne i druge obaveze, povrata uplaćeni iznosa poreza i drugih javnih prihoda nije moguće ostvariti bez provođenja propisanih procedura, kao i odgovarajuće saradnje obveznika koji traži povrat i aktivnosti nadležne organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH. Tako, Uprava za indirektno oporezivanje BiH u mogućnosti je da neposredno vrši povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda sa jedinstvenog računa, dok Porezna uprava Federacije BiH nema tu mogućnost, budući da sredstvima na depozitnim i/ili transakcijskim računima raspolažu vlade kantona i/ili Federacije BiH
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

INDIREKTNI POREZI
Povrat indirektnih poreza
Povrat indirektnih poreza je jedan od najznačajnijih ali i najosjetlјivijih poreskih instituta u savremenom poreskom sistemu. Uvođenjem sistema poreza na dodatu vrijednost u BiH kategorija povrata PDV-a i njeno pravilno i zakonito izvršavanje se nameću kao imperativ i nužna pretpostavka pravilnog i efikasnog funkcionisanja kako
same države tako i poreskih obveznika
Piše: Dejan RAKIĆ, advokat

RAČUNOVODSTVO
Računovodstvo dugotrajne imovine u skladu sa MRS 38 i MRS 16
Dugotrajna imovina ili osnovna sredstva su dijelovi imovine preduzeća koji trebaju trajno služiti poslovanju. Dugotrajna imovina se realizuje u novac u periodu dužem od godine dana ili u periodu koje je duže od trajanja poslovnog ciklusa. Dugotrajna imovina se najčešće koristi kroz više proizvodnih ili poslovnih ciklusa. Razlikuje se materijalna i nematerijalna dugotrajna imovina, ovisno o pojavnom obliku iste. Računovodstveni tretman dugotrajne imovine podrazumijeva primjenu brojnih međunarodnih računovodstvenih standarda1, a posebno primjenu MRS 38 – Nematerijalna imovina i MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. Početno priznavanje i naknadno vrednovanje dugotrajne imovine su veoma kompleksne kategorije koje ovise o vrsti i tipu posmatrane imovine, kao i djelokrugu standarda kojoj ista pripada
Piše: dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Beneishov model – pokazatelji za otkrivanje prijevara u financijskim izvještajima
Osnova ovog modela bazira se na usporedbi pojedinih pokazatelja u tekućem razdoblju (t) u odnosu na prethodno razdoblje (t-1). Istraživanje je pokazalo da su financijski izvještaji poduzeća, koji su bili manipulirani, u prethodnoj godini manji (i u kategoriji prihoda i u kategoriji imovine) i manje profitabilni. Zanimljivo je da je medijan rasta prodaje (u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu) čak 34,4% kod poduzeća čijim se je financijskim izvještajima manipuliralo za razliku od 9,4% kod poduzetnika, čijim se financijskim izvještajima nije manipuliralo
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

ISKUSTVA DRUGIH
Uvjeti za povrat PDV-a iz Republike Hrvatske kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Putnici odnosno fizičke osobe koje u Europskoj uniji nemaju prebivalište ni uobičajeno boravište i koji kupljena dobra u R Hrvatskoj, iznose, odnosno izvoze u treće zemlje, pod određenim uvjetima, imaju pravo zatražiti povrat PDV-a koji im je zaračunao prodavatelj. Mogućnost povrata kupci mogu ostvariti izravno kod prodavatelja, odnosno na mjestu gdje su dobra kupljena ili putem posrednika
Piše: Alan VAJDA, mag. iur.

SAVREMENO POSLOVANJE
Menadžerske kompetencije u savremenom poslovanju
Iako se veoma često u literaturi pod pojmom „kompetencije“ svrstavaju sljedeći faktori: sposobnosti, vještine i znanja, koji determiniraju rezultate poslovnih aktivnosti, još uvijek nema jasne definicije šta su kompetencije. Dakle, radi se o međusobno isprepletenim individualnim sposobnostima, vještinama i znanju menadžera, koje
menadžer u interakciji s okruženjem usmjerava kroz poslovne aktivnosti, a kao posljedicu imaju uspješno ostvarene organizacione ciljeve. Iako nema općeprihvaćene definicije znanja, znanje predstavlja jasno razumijevanje nekog predmeta ili pojave i sposobnost primjene tih spoznanja u određene svrhe. Pod znanjem u svrhu kompetencija menadžera podrazumijevaju se opća znanja, trgovačka znanja, finansijska znanja i ostala znanja. Za obavljanje menadžerskih poslova menadžeri trebaju posjedovati specifične sposobnosti kao što su: upravljačke sposobnosti, organizacione sposobnosti i liderske sposobnosti. Također, za uspješno obavljanje poslovnih aktivnosti
menadžeri trebaju posjedovati menadžerske vještine koje se odnose na rad s ljudima, dok su stručne vještine potrebne za obavljanje konkretnih poslova iz domena poslovnih procesa. Skup usvojenih znanja iz područja menadžmenta, osposobljenosti menadžera za obavljanje menadžerskog posla i efikasnog obavljanja posla zasnovanog na vještinama predstavlja kompetencije menadžera
Piše: dr. sc. Asja GOJAČIĆ

STVARNO PRAVO
Organizovanje i funkcionisanje zajednice etažnih vlasnika (kao pravnog lica) sa osvrtom na prava i obaveze etažnih vlasnika u vezi sa troškovima održavanja
Radom je obuhvaćeno pravno regulisanje organizovanja i funkcionisanja zajednice etažnih vlasnika u Republici Srpskoj. Njime se istovremeno doprinosi unapređivanju, kako normativnih aktivnosti, tako i praktičnog djelovanja i posebno ukazuje na unapređivanje zakonskih rješenja, razmjenu i usklađivanje iskustava u entitetima i Brčko Distriktu BiH. Iako su u organizovanju i funkcionisanju zajednica etažnih vlasnika postignuti određeni rezultati, upravna i sudska praksa ukazuju na to da se u praksi najveći broj problema javlja sa neformiranjem zajednica etažnih vlasnika, ne(zakonitim) načinom utvrđivanja akontacije za troškove održavanja, poboljšanje kvaliteta zgrade i za stvaranje zajedničke rezerve, kao i načinom naplate navedenih troškova od etažnih vlasnika
Piše: prof.dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

PARNIČNI POSTUPAK
Dospjelost činidbe za dosuđenje do zaključenja glavne rasprave kod prvostepenog suda
U okviru dozvoljene slobode ugovaranja subjekti prava odlučuju da li će zaključiti određeni ugovor, sa kim će ga zaključiti i sa kakvim sadržajem prava i obaveza. Kada ugovor punovažno nastane, njegova obavezna snaga među ugovaračima djeluje kao zakon. Dvostrano obavezujući ugovor stvara uzajamne obaveze koje se moraju izvršiti u ugovornom roku koji je bitan sastojak ugovora. Neispunjenje novčane ili nenovčane činidbe u ugovorenom roku ima za posljedicu da je takva činidba dospjela i slijedom toga može se sa uspjehom podnijeti tužba i putem suda zahtijevati prinudno ispunjenje činidbe. Svaka povreda preuzete ugovorne obaveze od strane dužnika daje pravo povjeriocu, koji je svoju obavezu ispunio u ugovorenom roku, da putem suda zahtijeva prinudno ispunjenje dospjele obaveze dužnika. Ovo pravo povjerilac ostvaruje podnošenjem obligacione tužbe za isplatu novčanog potraživanja ili vlasničke tužbe za povrat u posjed stvari koja je protivpravno zadržana i nakon isteka ugovorenog roka korištenja
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

PITANJA I ODGOVORI:
POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– PDV-e tretman usluga građenja prema FIDIC pravilima
– PDV-e tretman usluga u vezi sa obavljanjem međunarodnog vazdušnog saobraćaja
– Usluge građevinskih radova prema ministarstvu
– Obuhvat radova koji pripadaju“građevinskim radovima”
– Uslovi za povrat PDV-a stranim državljanima
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik & Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– PDV tretman advokatskih usluga
– Usluge organizacije reprezentativnog događaja u inostranstvu
– Promet vozila kupljenog od fizičkog lica
Dejan RAKIĆ, advokat

– Zakup poslovnih prostorija – preuzimanje duga i PDV-e

INDIREKTNI POREZI
– Prijava zastupnika za reguliranje e-poslovanja s UINO
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

NAKNADE
– Isplata regresa u slučaju poslovanja s gubitkom
– Isplate naknada službenog putovanja za djelatnost srednjeg obrazovanja
Mirela MAŠIĆ, dipl. oec.

– Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) za rad u smjenama
– Menadžerski ugovor (sa strancem) bez zasnivanja radnog odnosa
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZI I DOPRINOSI
– Porezi i pripadajući doprinosi po osnovu usluga prevođenja
– Oporezivanje naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
Mirela MAŠIĆ, dipl. oec.

– Osnovice za obračun doprinosa za radnike iz Republike Srpske zaposlene u Federaciji BiH

POREZ NA DOBIT
– Oporezivanje naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog
Vlasništva (porez po odbitku)
– Isplata dividende nerezidentnom fizičkom licu

FISKALIZACIJA
– Vršenje privredne djelatnosti udruženja i fiskalizacija
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOHODAK BRČKO DISTRIKTA BiH
– Angažman studenata preko studentskih i omladinskih zadruga
– (Ne)oporezivanje prometa finansijskim instrumentima
Pripremio: mr. Akif PEZEROVIĆ

RAČUNOVODSTVO
– Evidentiranje usluga lohn poslova u slučaju kada tokom obrade nastaje
otpadni materijal
– Ulaganje u pridruženo društvo – metod obračuna ulaganja
– Knjigovodstveno evidentiranje obveza po osnovu raspodjele dobiti

RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH KORISNIKA
– Evidentiranje neutrošenih sredstava
– Knjigovodstveno evidentiranje donacije materijala i sitnog inventara

REVIZIJA
– (Ne)obveznici revizije
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
– Dodatni (nepredviđeni) radovi u postupku nabavke
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

OBLIGACIONI ODNOSI
– Raskid ugovora i naknada štete
Prof.dr.sc. Abedin BIKIĆ

– Aktiviranje bankarske garancije usljed neurednog izvršenja ugovornih obaveza
– Uslovi za opoziv ugovora o poklonu
Doc.dr.sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Članstvo u asocijacijama privrednih subjekata
– Glasanje o povjerenju članovima nadzornog odbora
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH
– Valjanost dokaza o radnom iskustvu državnih službenika
(Agencija za državnu službu BiH, broj: 01-34-2-718-1/22 od 18 10.2022. godine)
– Sekretar sa posebnim zadatkom – raspoređivanje unutar platnih razreda
(Agencija za državnu službu BiH, broj: 01-34-2-188-1/23 od 17.02.2023. godine)
– Privremeno obavljanje poslova drugog radnog mjesta
(Agencija za državnu službu BiH, broj: 01-34-2-720-1/22 od 07.10.2022. godine)
Pripremio: mr. Neven AKŠAMIJA

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH
– Prestanak radnog odnosa namješteniku i godišnji odmor
– Uticaj posebnog staža na obračun minulog rada državnog službenika
Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

RADNI ODNOSI
– Nezakonit otkaz ugovora o radu
Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

– Otpremnina zbog odlaska u penziju
– Rad na dan sedmičnog odmora
– Obaveza javnog oglašavanja u postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru
Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

ZAŠTITA NA RADU
– Uvjeti za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu
Pripremio: mr.sc. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
– Uslovi za izuzetnu prijevremenu penziju
Mr.sc. Kenan SPAHIĆ

DRŽAVNA IMOVINA
– Pasivna legitimacija u vezi sa državnom imovinom upisanom kao državno/
društveno vlasništvo sa pravom raspolaganja, korištenja ili upravljanja
– Status i raspolaganje šumom i šumskim zemljištem
– Zakonski osnov sticanja prava vlasništva (općine) nad vodnim dobrima

STVARNO PRAVO
– Sticanje prava vlasništva dosjelošću na neizgrađenom građevinskom zemljištu
– Upis posjeda u katastarskom operatu
– Obaveza uknjižbe stvarnih prava
Doc.dr.sc. Ismet VELIĆ

– Status ugovora o poklonu nekretnina nakon smrti poklonodavca – neusklađenost podataka starog i novog premjera

ZALOŽNO PRAVO
– Zasnivanje založnog prava na nekretnini radi osiguranja novčanog potraživanja
Goran NEZIROVIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

EKSPROPRIJACIJA
– Izostanak isplate naknade za eksproprisanu nekretninu
Doc.dr.sc. Ismet VELIĆ

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
KRIVIČNO PRAVO
– Krivično djelo Zloupotreba položaja
Član 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04 0 K 005377 14 Kž od
27.06.2017. godine)
OBLIGACIONO PRAVO
– Neustavnost odredbe zakona i učinci neustavnosti
Član 29. Zakona o privatizaciji preduzeća, Čl. 103 i 104. Zakona o obligacionim odnosima
Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 32 0 P 311172 23 Rev od 23.03.2023. godine)
– Pojam zarade kod rente
Član 195. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 77 0 P 065946 23 Rev 2 od 04.05.2023. godine)
– Ocjena rada „na crno“ kod rente
Član 195. Zakona o obligacionim odnosima
(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 77 0 P 065946 22 Rev od 20.04.2022. godine)
– Naknada prevoza kod rente
Član 195. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 238211 22 Rev od 08.11.2022. godine)
PORODIČNO PRAVO
– Određivanje izdržavanja
Član 235. stav 1. i 236. stav 1. Porodičnog zakona Federacije BiH
(Presuda Kantonalnog suda u Zenici broj 41 0 P 093795 23 Gž od 17.05.2023.godine)
– Redovno školovanje punoljetnog djeteta
Član 233. stav 1. Porodičnog zakona
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 318874 21 Rev od 29.09.2021. godine)
RADNO PRAVO
– Menadžerski ugovor
Član 27. Zakona o radu
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 Rs 450635 22 Rev od 07.07.2022. godine)
– Radni odnos i plaća direktora
Član 27. Zakona o radu
(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 17 0 P 098083 22 Gž od 17.03.2023. godine)
DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
– Pravo na isplatu plate po uvećanom procentu
Član 31. stav 1. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
Član 114. stav 2. Zakona o radu
(Odluka Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 395618 22 Rsž od 13.06.2023. godine)
– Naknade za odvojeni život od porodice i za troškove ishrane
Član 33. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji
Bosne i Hercegovine
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 Rs 457634 21 Rev od 14.06.2022. godine)
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
– Pravo na starosnu penziju korisnika invalidske penzije
Član 40. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 13/18 i 93/19 – Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, 90/21 i 19/22)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 023182 22 U, od 01.08.2023. godine)
– Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za fizičku onesposobljenost u slučaju kada je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen nakon sticanja prava na invalidsku penziju
Član 67. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 13/18 i 93/19 – Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, 90/21 i 19/22)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 023098 22 U od 27.04.2023. godine)
PRIVREDNA DRUŠTVA
– Istupanje člana društva iz privrednog društva i naknada tržišne vrijednosti njegovog
udjela u tom društvu
Član 257. ranije važećeg Zakona o privrednim društvima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 32 0 P 018164 21 Rev od 04.04.2023. godine)
KATASTAR NEKRETNINA
– Ispravka podataka o upisanom korisniku u katastarskom operatu zbog promjene naziva upisanog korisnika – pravnog lica
Član 60. Zakona o premjeru i katastru zemljišta (“Službeni list SRBiH”, br. 14/78, 12/87 i 26/90)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 022629 22 U od 15.02.2023. godine, potvrđena presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 U 022629 23 Uvp od 07.06.2023. godine)
– Upis promjene korisnika u katastarskom operatu u slučaju kada se katastarski podaci u ispravi na osnovu koje se traži upis promjena ne slažu sa podacima upisanim u momentu prijema zahtjeva za upis promjena
Član 12. i 60. Zakona o premjeru i katastru zemljišta (“Službeni list SRBiH”, br. 14/78, 12/87 i 26/90)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 022356 22 U od 26.10.2022. godine, potvrđene presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 U 022356 23 Uvp od 08.06.2023. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top