skip to Main Content

Transakcije između povezanih lica

PITANJE: Pravna lica „A“ i „B“ imaju zaključen „ugovor o obavljanju zadataka i usluga“ u kome su detaljno definisane sve usluge lica A prema licu B (sa cjenovnikom). Uz ostalo, navedene su i menadžerske usluge direktora pravnog lica „A“ koji…

Back To Top