skip to Main Content

Utvrđivanje pripadnosti fakulteta naučnim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika

PITANJE: Molim tumačenje vezano za vrstu stručne spreme. Završila sam I ciklus visokog obrazovanja (180 ECTS) studija usmjerenja Dizajn grafičkih tehnologija (zvanje Bachelor/bakalaureat inženjer grafičkih tehnologija), a potom II ciklus na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet političkih nauka, smjer klasično…

Obavljanje poslova drugog radnog mjesta – primjena Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH

PITANJE: Člankom 23. stavak (6) Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 6/20) i Sporazuma o produženju primjene kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji…

Uvećanje plate radnika (stimulacija)

PITANJE: Da li Uprava preduzeća može donijeti odluku o kontinuiranoj isplati stimulacije za jednog radnika za svaki mjesec počev od npr. 01.12.2022. u iznosu od 10% na platu, pa sve do popune upražnjenog radnog mjesta čije poslove taj radnik djelimično…

Back To Top